Raajjeislam

އައިއެސް ހަނގުރާމަވެރިން ކުރުދީންގެ ދެ އަވަށް ހިފައިފި

އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ހަނގުރާމަވެރިން އިރާގުގައި ކުރުދީންގެ މައްޗަށް އަނެއްކާވެސް ވަރަށްބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ހޯދައިފިކަމަށް ކުރުދީންގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އެމެރިކާއާއި އެބައިމީހުންގެ ދޯސްތުންގެ ކޯލިޝަންގެ ފަރާތުން ކުރުދީންނަށް ހަތިޔާރާއި އެންމެހައި އެހީތެރިކަމެއް އޮއްސަމުންދަނިކޮށް ހޯމަ ދުވަހު އައިއެސްގެ... އިތުރަށް

ދީނީ ލިޔުން
ޖުލައިބީބް (رضي الله عنه) - މާޔޫސްވެފައިވާ ހިތްތަކަށް...

މި އުންމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު صلى الله عليه وسلم ގެ ސަހާބީންގެ ތެރޭގައި...