އެންމެ ހެޔޮވެގެންވާ ދުޢާއަކީ ޢަރަފާތް ދުވަހުގެ ދުޢާ އެވެ.
20 މިނިޓް - އައްޝައިޚް ޙަސަން މުސާ ފިކުރީ
ޙައްޖަކީ ޢަރަފާތެވެ. ޢަރަފާތްދުވަހަށްވެރު ގިނައިން ﷲ ތަޢާލާ އެކަލާނގެ އަޅުތަކުން ނަރަކައިން މުއްތިކުރައްވާ ދުވަހެއް ނުވެއެވެ. އެދުވަހު އެކަލާނގެ ދުނިޔޭގެ އުޑަށް ތަޖައްލީވެވޮޑިގެން، ޢަރަފާތުގެ މައިދާނަށް އެއްވެފައިވާ އަޅުތަކުންނަށްޓަކައި އެކަލާނގެ މަލާއިކަތުންގެ އަރިހުގައި ފަޚުރުވެރިވެވޮޑިގަންނަވާނެއެވެ. އެންމެ މޮޅު އިތުރުވެގެންވާ... އިތުރަށް
ޢިޝާ މަޣްރިބު ޢަޞްރު މެންދުރު އިރުއަރާ ފަތިސް
7:11 6:00 3:09 12:00 5:52 4:41
ތުނބުޅި ދިގުކުރުމުގެ ޥާޖިބުކަން
ރަމަޟާން މަހު ރޯދަ
ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ އަދަބުތައް
މަޖިލީހުގެ އަދަބުތައް
ދީނީ ލިޔުން
އެންމެ ހެޔޮވެގެންވާ ދުޢާއަކީ ޢަރަފާތް ދުވަހުގެ ދުޢާ އެވެ.
ޙައްޖަކީ ޢަރަފާތެވެ. ޢަރަފާތްދުވަހަށްވެރު ގިނައިން ﷲ ތަޢާލާ އެކަލާނގެ އަޅުތަކުން ނަރަކައިން މުއްތިކުރައްވާ ދުވަހެއް ނުވެއެވެ. އެދުވަހު އެކަލާނގެ ދުނިޔޭގެ އުޑަށް ތަޖައްލީވެވޮޑިގެން، ޢަރަފާތުގެ މައިދާނަށް އެއްވެފައިވާ އަޅުތަކުންނަށްޓަކައި އެކަލާނގެ މަލާއިކަތުންގެ އަރިހުގައި ފަޚުރުވެރިވެވޮޑިގަންނަވާނެއެވެ. އެންމެ މޮޅު އިތުރުވެގެންވާ...
ޢާއްމު ލިޔުން
އެތީސްޓުން އީމާންވުމަށްއޮތް އެންމެފަސޭހަ މަގު
ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވޮޑިގެންވާކަމާއި މިކައުނު ހައްދަވާ ތަދްބީރު ކުރައްވާ ފަރާތަކީ އެއިލާހުކަން ދެނެގަތުމަށްޓަކައި އޮތް އެންމެފަސޭހަ މަގަކީ އިންސާނާއަށް ލިބިގެންވާ ސަލާމަތް ބުއްދީގެ މަގެވެ. އިންސާނާ އޭނާގެ ސިކުނޑި ބޭނުންކޮށްގެން ވިސްނުމުން އެނގޭ ކަމަކީ މިކައުނުގައި ޢަޖައިބު ކަންތައްތަކެއް ވާކަމެވެ. ވަރަށް ޢިލްމުވެރި...
ވީޑިއޯ
ސަލަފުއްޞާލިޙުންގެ މަގާއި ސަލަފީ ޙިޒްބުގެ ތަފާތު: އަލްޢައްލާމާ އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ބިން ޞާލިޙް އަލްޢުޘައިމީން.
މިވީޑިއޯގައި ފެނިގެންދާނީ ދުނިޔޭގައި ސަލަފީންގެ ނަމުގައި ދަޢުވާކޮށްގެން މުސްލިމުންގެ ތެރޭގައި އަލަށް އުފެދިގެން އުޅޭ ޙިޒްބާއި ބެހޭގޮތުން ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ މަޝްހޫރު ޢިލްމުވެރިޔާ އަލްޢައްލާމާ އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ބިން ޞާލިޙް އަލްޢުޘައިމީން(ރަޙިމަހުﷲ) ދެއްވާފައިވާ ކުރު ނަޞޭޙަތް ކޮޅެކެވެ.
އެންމެ މުނާސަބު
މިއަދުގެ ޒަމާނީ ޑިމޮކްރަސީ ބުނާގޮތުގައި ދީނާ ސިޔާސަތަކީ ދޭއްޗެކެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ކިހާވަރެއްގެ ޙަޤީޤަތެއް އޮތް ކަމެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެންގެތެރެއިން ބަލާލީ ކިތައްބޭފުޅުންތޯއެވެ.! ދީނަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ ދީން މިބަހުގެ މާނައަކަށް ދިވެހިބަހުގެ ރަދީފުގައި ދީފައިވަނީ "އިންސާނުން އުޅުމަށް ކަލާންގެ އަންގަވާފައިވާގޮތް" މިއެވެ...
ފަހުގެ ޚަބަރު
އައިއެސް ހަނގުރާމަވެރިން ރަހީނު ކުރި ކުރުދީ ސްކޫލު ކުދިންތައް މިނިވަން ކޮށްފި
އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް( އައިއެސް) ގެ ހަނގުރާމަވެރިން ރަހީނު ކުރި ކުރުދީ ދަރިފަސްކޮޅަށް ނިސްބަތްވާ ސްކޫލު ކުދިންތައް އަންގާރަ ދުވަހު މިނިވަން ކޮށްފިކަމަށް ސީރިއަން އޮބްޒާވޭޓަރީ ފޯ ހިއުމަން ރައިޓްސް އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ސޫރިއާގެ އަލިއްޕޯއިން މިއަހަރުގެ މެއި މަހުގެ 29 ވަނަ...
ޅެން (މަދަޙަ ޘަނާ)
شعور أحد أبناء الوطن ދިވެހި ދަރިއެއްގެ ޝުޢޫރު - 2
ޖިހާދު ނުކުރާންވީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ ޤައުމުގައި ޝިރުކުގެ އޮށް އިންދާ މުޑުވަށް ކޮށްފިއެވެ. އަދި ޝައިޠޯނާގެ ލަޝްކަރު ބުދުގެ ވަށައިން ފާރައަށް ރުކުރުވާލައިފިއެވެ. އަދި އެބައިމީހުން މާތް ﷲ އަށް ވީ ޢަހުދު (އެބަހީ ކުރި ހުވާ) އީމާނުގެ އެއްވެސް އަގެއް ނެތި ވިއްކާލައިފިއެވެ...
ޙަޤީޤީ ވާހަކަ
ޒިނޭގެ ހިތިރަހަ.....!
މިއީ އައްޝައިޚް މިޝާރިލް ޚައްރާޒް ކިޔައިދެއްވާފައިވާ ޙަޤީޤީ ވާހަކައެކެވެ. މިވާހަކަ ޝައިޚަށް ކިޔައިދީފައިވަނީ މިކަންތައް ދިމާވި ފަރާތުންނެވެ. އޭނާގެ ނަން ހާމަނުކުރުމަށް އޭނާ އެދެއެވެ. އޭނާ އެދެނީ މިވާހަކައިން މީސްތަކުން ޢިބުރަތް ލިބި ގަތުމެވެ...
އޯޑިއޯ
رسول الله صلى الله عليه وسلم ގެ ޢީދު މީލާދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ޙުކުމް.
އަޅުގަނޑުމެންގެތެރޭގައި ޒަމާނުއްސުރެ އަޅުގަނޑުމެންގެ އާދަކަދައިގެތެރޭގައި މާތްނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު صلى الله عليه وسلم އަށް ލޯބިކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތްތަކުގައި އެކލެގެފާނާއި މެދު އޮންނަ ލޯތްބާއި ކުލުނު އަދި ކިޔަމަންތެރިކަމުގެ ނަމޫނާއެއްގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެތެރޭގައި...

Warning: include(musannif.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/raajjeis/public_html/index.php on line 180

Warning: include(musannif.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/raajjeis/public_html/index.php on line 180

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'musannif.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/raajjeis/public_html/index.php on line 180