އައިއެސް އާއެކު އެމެރިކާގެ 300 މީހުން ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދޭ: ޖާސޫސީ އޮފިޝަލެއް
5 ގަޑިއިރު 59 މިނިޓް - ރާއްޖެއިސްލާމް ނިއުސް ޓީމް
އިރާގާއި ސޫރިއާގެ ބޮޑު ބައެއް އެބައެއްގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ޖަމާޢަތާއެކު އެމެރިކާގެ 300 އަށް ވުރެ ގިނަ ރައްޔިތުން ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާކަމަށް އެމެރިކާ ސަރުކާރުގެ އިސް އޮފިޝަލަކު ހާމަކޮށްފިއެވެ. "އަހަރެމެންނަށް އެނގޭ އެމެރިކާ... އިތުރަށް
ޢިޝާ މަޣްރިބު ޢަޞްރު މެންދުރު އިރުއަރާ ފަތިސް
7:28 6:15 3:19 12:11 6:00 4:47
ރަމަޟާން މަހު ރޯދަ
ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ އަދަބުތައް
މަޖިލީހުގެ އަދަބުތައް
ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ އަދަބުތައް
ދީނީ ލިޔުން
ތަޥްޙީދުގެ ބުންޔާދު
لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ހަމައެކަނި ދުލުން ކިޔައިލުމަކުން ފުދުނީއަކީ ނޫނެވެ. އަދި ކިއެއްތަ! އޭގެ މާނައާއި މަފްހޫމު ދެނެގަނެ އެކަލިމަ ވާޖިބުކުރާ ކަންތަކަށް ޢަމަލުކޮށް އޭގެ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަ ކުރުން ލާޒިމްވެގެންވެއެވެ. لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ގެ ޝަރުޠުތައް ހަތެކެވެ. العِلْمُ المُنَافِي لِلْجَهْلِ. ޖާހިލުކަން ނަފީކުރާ ޢިލްމު. އެބަހީ ކަލިމައިގެ މާނައާއި މަފްހޫމު ދެނެގަނެ، އެއަށް...
ޢާއްމު ލިޔުން
އެމެރިކާ: ދުނިޔޭގެ އެންމެ ކުށްވެރިން ގިނަ ޤައުމު
ދުނިޔޭގެ ޑިމޮކްރަސީގެ ބައްޕަކަމުގައި ދައުވާ ކުރާ އެމެރިކާއިން މިހާތަނަށް ޤައުމުން ބޭރަށް ސިފައިން ފޮނުވައިގެން ކޮށްފައިވާ އަދި ކުރަމުންދާ ގިނަ ހަނގުރާމަތަކަކީ އެ ޤައުމުތަކަށް މިނިވަންކަން ހޯދައި ދިނުންކަމަށް އެމެރިކާއިން އަބަދަވެސް ބުނެއެވެ. ޚާއްޞަކޮށް މުސްލިމް ޤައުމުތަކަށް ގަދަކަމުން އަރައިގަނެގެން އެތައް ހާސް އިންސާނުންނެއް...
ވީޑިއޯ
ސަލަފުއްޞާލިޙުންގެ މަގާއި ސަލަފީ ޙިޒްބުގެ ތަފާތު: އަލްޢައްލާމާ އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ބިން ޞާލިޙް އަލްޢުޘައިމީން.
މިވީޑިއޯގައި ފެނިގެންދާނީ ދުނިޔޭގައި ސަލަފީންގެ ނަމުގައި ދަޢުވާކޮށްގެން މުސްލިމުންގެ ތެރޭގައި އަލަށް އުފެދިގެން އުޅޭ ޙިޒްބާއި ބެހޭގޮތުން ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ މަޝްހޫރު ޢިލްމުވެރިޔާ އަލްޢައްލާމާ އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ބިން ޞާލިޙް އަލްޢުޘައިމީން(ރަޙިމަހުﷲ) ދެއްވާފައިވާ ކުރު ނަޞޭޙަތް ކޮޅެކެވެ.
އެންމެ މުނާސަބު
މިއަދުގެ ޒަމާނީ ޑިމޮކްރަސީ ބުނާގޮތުގައި ދީނާ ސިޔާސަތަކީ ދޭއްޗެކެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ކިހާވަރެއްގެ ޙަޤީޤަތެއް އޮތް ކަމެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެންގެތެރެއިން ބަލާލީ ކިތައްބޭފުޅުންތޯއެވެ.! ދީނަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ ދީން މިބަހުގެ މާނައަކަށް ދިވެހިބަހުގެ ރަދީފުގައި ދީފައިވަނީ "އިންސާނުން އުޅުމަށް ކަލާންގެ އަންގަވާފައިވާގޮތް" މިއެވެ...
ފަހުގެ ޚަބަރު
އައިއެސް އާއެކު އެމެރިކާގެ 300 މީހުން ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދޭ: ޖާސޫސީ އޮފިޝަލެއް
އިރާގާއި ސޫރިއާގެ ބޮޑު ބައެއް އެބައެއްގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ޖަމާޢަތާއެކު އެމެރިކާގެ 300 އަށް ވުރެ ގިނަ ރައްޔިތުން ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާކަމަށް އެމެރިކާ ސަރުކާރުގެ އިސް އޮފިޝަލަކު ހާމަކޮށްފިއެވެ. "އަހަރެމެންނަށް އެނގޭ އެމެރިކާ...
ޅެން (މަދަޙަ ޘަނާ)
شعور أحد أبناء الوطن ދިވެހި ދަރިއެއްގެ ޝުޢޫރު - 2
ޖިހާދު ނުކުރާންވީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ ޤައުމުގައި ޝިރުކުގެ އޮށް އިންދާ މުޑުވަށް ކޮށްފިއެވެ. އަދި ޝައިޠޯނާގެ ލަޝްކަރު ބުދުގެ ވަށައިން ފާރައަށް ރުކުރުވާލައިފިއެވެ. އަދި އެބައިމީހުން މާތް ﷲ އަށް ވީ ޢަހުދު (އެބަހީ ކުރި ހުވާ) އީމާނުގެ އެއްވެސް އަގެއް ނެތި ވިއްކާލައިފިއެވެ...
ޙަޤީޤީ ވާހަކަ
ޒިނޭގެ ހިތިރަހަ.....!
މިއީ އައްޝައިޚް މިޝާރިލް ޚައްރާޒް ކިޔައިދެއްވާފައިވާ ޙަޤީޤީ ވާހަކައެކެވެ. މިވާހަކަ ޝައިޚަށް ކިޔައިދީފައިވަނީ މިކަންތައް ދިމާވި ފަރާތުންނެވެ. އޭނާގެ ނަން ހާމަނުކުރުމަށް އޭނާ އެދެއެވެ. އޭނާ އެދެނީ މިވާހަކައިން މީސްތަކުން ޢިބުރަތް ލިބި ގަތުމެވެ...
އޯޑިއޯ
رسول الله صلى الله عليه وسلم ގެ ޢީދު މީލާދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ޙުކުމް.
އަޅުގަނޑުމެންގެތެރޭގައި ޒަމާނުއްސުރެ އަޅުގަނޑުމެންގެ އާދަކަދައިގެތެރޭގައި މާތްނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު صلى الله عليه وسلم އަށް ލޯބިކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތްތަކުގައި އެކލެގެފާނާއި މެދު އޮންނަ ލޯތްބާއި ކުލުނު އަދި ކިޔަމަންތެރިކަމުގެ ނަމޫނާއެއްގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެތެރޭގައި...

އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަތީފް


ޝިރުކު ކުރާ މީހެއްގެ ފަހަތުގައި ނަމާދު ސައްޙަވާނެތޯ؟
ގެސްޓުންނަށް ބަނގުރާ އުފުލައި ދިނުން
ޝައިތޯނާގެ ވަސްވާސްތަކުން ދަރިފުޅު ސަލާމަތްކުރުން
ރިޝްވަތުދޭ މީހާއާއި، ރިޝްވަތު ހިފާމީހާގެ ތަފާތަކީ ކޮބައިތޯ؟
ޅިޔަނުކުރިމަތީގައި ބުރުގާ ބޭލުން.
ޝަހީދެއްކަމަށް ބެލެވޭނީ ކޮންކަހަލަ މަރަކުން މަރުވާ މީހުންނެއްތޯ؟
ތަޥްޙީދާއި އޭގެ ވާޖިބަކީ ކޮބާ؟
ހިނައިގަންނާނެގޮތް ތަފްޞީލުކޮށް ބުނެދެއްވާ؟
ހިތުގައި އީމާންކަން ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ކުރާނެކަމެއް ބުނެދެއްވާފާނަންތޯ؟
ފާލު ބެލުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
އެމީހެއްގެ ދުއްތުރާތަކުން އަވައްޓެރިޔާ ސަލާމަތްނުވާމީހާ ސުވަރުގެ ނުވަންނަހުއްޓެވެ.
ޝިރްކު އަދި ކުފުރުގެ ވައްތަރުތައް.
ކުޑަކުދިން އެސްފީނާ ފެންވަރުވާނީ ކިހިނެއް؟
ލަވަޔާ މިޔުޒިކް އަޑުއެހުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ؟
ތައުބާވެވޭނީ ކިތައްފަހަރުތޯ؟
ސަލަފީ މަންހަޖަށް ބަދަލުނުވުމުން އަޅުގަނޑުގެ އަންހެނުން ވަރިކުރެވިދާނެތޯ؟
ޖިންނިސިޙުރު ޖެހިގެން އަމިއްލައަށް ރުޤްޔާ ހަދާނީކިހިނެއް؟
ރާއްޖޭގައި ގިނައަންހެންކުދިން ބުރުގާއަޅާފައިތިބެނީ، ފައިތިލަނިވާނުކޮށެވެ. މިއީ ރަނގަޅުގޮތެއްތޯ؟
ޝިރުކަކީ ކޮބައިތޯ؟
ކައްވަޅުގެ ޢަޛާބު
އީމާންތެރިކަން ވަރުގަދަ ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކަކީ ކޮބައިތޯ؟
އޮފީހުގައި ފިރިހެނަކަށް އަންހެން ސެކެޓްރީއެއް ގެންގުޅުން ހުއްދަވާނެތޯ؟
ރިބާއަކީ ކޮބައިތޯ ؟
ތުނިކޮށް ބޯކޮށާފައި ހުދު ތާކިހާ އެޅީމައި ޘަވާބުލިބޭނެތޯ؟
ސިހުރު ނުވަތަ ފަންޑިތަ ޖެހިފައިވާކަމުގެ އަލާމާތްތައް.
އަންހެން ކުދިންގެ ފައިތިލަ އެއީ އެމީހުންގެ އައުރައެއްތޯ؟
ބުމަ ހެދުން ހުއްދަތޯ ދީނީ ގޮތުން؟
ގެއްލިފައިވާ ނަމާދާއި ރޯދައިގެ ޢަދަދު ނޭގޭނަމަ ހަދާނެގޮތް
ރޯދަމަހުން ގެއްލިފައިވާ ފަރުޟު ރޯދަ ހުއްޓާ، ޝައްވާލުމަހު 06 ރޯދަ ހިފިދާނެތޯއެވެ؟
އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ސަލާމްކުރުމުގެ ޙުކުމް
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޢީދު ނަމާދު ކުރެއްވި ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ؟
ފޭސްބުކް ފަދަ ސޯޝަލް ނެޓްވޯކްތަކަށް އަންހެންކުދިން ލާފައިހުންނަ ފޮޓޯބެލުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ދަމުނަމާދު ކުރާގޮތް.
ޤުރުއާނުގެ ސޫރަތްތަކާއި އެސޫރަތްތައް ކިޔެވުމުން ލިބޭ ފައިދާތައް.
ރާބުއިން، ޒިނޭކުރުން ހަރާންކަން އެނގޭ ފަދައިން މިއުޒިކު ހަރާންކަން އެނގޭ އާޔަތެއް ބުނެދެއްވާ؟
މިސްކިތަށް ދެވޭ ހާލުގައި ފިރިހެނުން ގޭގައި ނަމާދުކުރުން
ޝަހީދުވާ މީހުންނަކީ ކޮބާ؟
ޤުރުއާނުގެ ސޫރަތްތަކާއި އެސޫރަތްތައް ކިޔެވުމުން ލިބޭ ފައިދާތައް.
ތިމާގެ ނަފްސުގެ ޢަމަލުތައް އަމިއްލައަށް ޙިސާބުކުރާށެވެ.
އެހެނިހެން އަޅުކަންތަކަށް ވުރެ ރޯދަ ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވަނީ ކީއްވެގެންތޯ؟
ބޫޓު ނޫވަތަ ފައިވާނާއެކު ނަމާދު ކުރެވިދާނެތޯ؟
ބޫޓު ނޫވަތަ ފައިވާނާއެކު ނަމާދު ކުރެވިދާނެތޯ؟
ޝިރުކަކީ ކޮބައިތޯ؟
ޝިރުކަކީ ކޮބައިތޯ؟
ގަޔަށް ބާރު ހެދުމާއެކު ބުރުގާ އެޅުން.
އަޅުގަނޑު ތައުބާވާން ހަދާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟
ބޫޓު ނޫވަތަ ފައިވާނާއެކު ނަމާދު ކުރެވިދާނެތޯ؟
ގަޛްފު ކުރުން.
ތިމާގެ ނަފްސުގެ ޢަމަލުތައް އަމިއްލައަށް ޙިސާބުކުރާށެވެ.
ބޭންކްސޭވިންސްގައި ހުންނަފަައިސާ ނިޞާބް ހަމަވުމުން ޒަކާތް ދައްކާނެގޮތް
ޤުރުއާނުގެ ސޫރަތްތަކާއި އެސޫރަތްތައް ކިޔެވުމުން ލިބޭ ފައިދާތައް.
އެހެނިހެން އަޅުކަންތަކަށް ވުރެ ރޯދަ ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވަނީ ކީއްވެގެންތޯ؟
ރޯދަ ފާސިދުވާ ކަންތައްތައް
އީމާންކަންމަތީ ޘާބިތުވެ ހުރުމަށް...
އަޅުގަނޑު ތައުބާވާން ހަދާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟
މާބަނޑު އަންހެނުންނަށް ރަގަޅީ ރޯދަ ހިފުންތޯ ނުވަތަ ދޫކޮށްލުންތޯ؟
އެހެނިހެން އަޅުކަންތަކަށް ވުރެ ރޯދަ ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވަނީ ކީއްވެގެންތޯ؟
ރޯދަ ފާސިދުވާ ކަންތައްތައް
މުރުތައްދުވެފައިވާ މީހަކާ ދޭތެރޭ ކަންކުރަން ޖެހޭ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ؟
ގަޛްފު ކުރުން.
ޤުރުއާނުގެ ސޫރަތްތަކާއި އެސޫރަތްތައް ކިޔެވުމުން ލިބޭ ފައިދާތައް.
ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީގޯނާ ކުރާމީހުންނަށް އޮތް އަދަބު
އަޅުގަނޑު ތައުބާވާން ހަދާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟
ބޭންކްސޭވިންސްގައި ހުންނަފަައިސާ ނިޞާބް ހަމަވުމުން ޒަކާތް ދައްކާނެގޮތް
އެންމެ ބޮޑަށް ޙަރާމް ކުރެއްވި ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ރިޝްވަތުހިމެނެއެވެ.
ގަޛްފު ކުރުން.
އުނަގަނޑުގައި ތަވީދު އެޅުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުމުގެ އަދަބަކީ ކޮބައިތޯ؟
ކާހިނުން ގާތަށްގޮސް ކަންކަން އޮޅުންފިލުވާ ހެދުން
މިއުޒިކް ޙަރާމްވީ ކީއްވެ؟
ޤިޔާމަތުގެ ބޮޑެތި ޢަލާމާތްތައް
ޝިރުކަކީ ކޮބައިތޯ؟
ހިތުގައި އީމާންކަން ވަރުގަދަ ކުރުން.
އީމާންކަންމަތީ ޘާބިތުވެ ހުރުމަށް...
ރަމަޟާންމަހަށް އިސްތިޤްބާލު ކުރުން.
ހުކުރު ދުވަހުގެ މާތްކަން
ހަނދާން ނެތިގެން ޖުނުބުވެރިކަމުން ޠާހިރުނުވެ ކުރެވިފައިވާ ނަމާދަށް ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯ؟
މީހަކާ އިނދެގެންހުރި އަންހެނަކު ފިރިހެނުންނާއެކު އެކަހެރިވުން.
ރަމަޟާންމަހަށް އިސްތިޤްބާލު ކުރުން.
ބުމަ ހަދައިދޭ މީހާއާއި , ބުމަ ހަދުވާ މީހާއަށް ލަޢުނަތް ލެއްވިއެވެ.
ޔޫސުފް ޢަލައިހިއްސަލާމްގެ ވާހަކައިން ލިބޭ ޢިބްރަތްތައް
މައްޔިތާއަށްޓަކައި ކޮށްދެވިދާނެ ކަންތަކަކީ ކޮބައިތޯ؟
ހަނދާން ނެތިގެން ޖުނުބުވެރިކަމުން ޠާހިރުނުވެ ކުރެވިފައިވާ ނަމާދަށް ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯ؟
އިސްތިޚާރާ ނަމާދުގައި ކުރާ ދުޢާ ދިވެހި ބަހުން ކުރެވިދާނެތޯ؟
ހިތުގައި އީމާންކަން ވަރުގަދަ ކުރުން.
މީހަކާ އިނދެގެންހުރި އަންހެނަކު ފިރިހެނުންނާއެކު އެކަހެރިވުން.
ދީނީ ޢިލްމްވެރިންނަށް ފުރައްސާރަ ކުރުމުގެ ނުބައިކަން
ރަޖަބު މަހު ސުންނަތްރޯދަ ހިފުމަށް ވަކިޚާއްޞަ ދުވަސްތަކެއް އޮންނާނެތޯ؟
ހަތްދިހަ ތިން ވައްތަރަކަށް ރިބާ ބެހިގެން ވެއެވެ.
ކީރިތި ގުރްއާނުން ޝިފާ ލިބިގަންނާށެވެ.
މެހްމާންދާރީ އަދާކުރުމުގެ އަދަބުތައް.
ކެއުން ބުއިމުގެ އަދަބުތައް
ﷲ އާއި އާޚިރަތް ދުވަހަށް އީމާންވާ މީހާ އޭނާގެ އަވަށްޓެރިޔާއަށް ހެޔޮކޮށް ހިތާހުށި ކަމެވެ.
އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ މަޞްދަރުތައް
ރިބާއަކީ ކޮބައިކަމާއި އަދި ރިބާ އުފެދޭގޮތް.
އިސްލާމްދީނާއިދެކޮޅަށް ވާހަކަދައްކާމީހަކަށް ނަފުރަތު ކުރުން
ފިރިމީހާއާއިއެކު ނޫޅެވިގެން ޚުލްޢު ވަރިއަކުންވަރިވުމަށް އެދުމުން.
ފިރިމީހާގެ އިޛްނައާއިނުލާ ގަޟާރޯދަ ހިފުން
ގުރްއާން ކިޔެވުމުގެ އަދަބުތައް
ކުޑަކަމުދިޔުމުގެ މައްސަލަ ހުންނަމީހުން ނަމާދުކުރާނެގޮތް ބުނެދެއްވުން އެދެން؟
ރިބާއަކީ ކޮބާ؟
އަންހެން ކުދިންގެ ފައިތިލަ އެއީ އެމީހުންގެ އައުރައެއްތޯ؟
ނަމާދުނުކުރާ ރައްޓެއްސަކާމެދު ކަންތައްކުރާނެ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ؟
ހުކުރުދުވަހު ކަހަފްސޫރަތް ކިޔެވުމާއި، ކޮންމެރެއަކު މުލްކު ސޫރަތް ކިޔެވުމާއި ބެހޭގޮތުން
ޝައިތޯނާގެ ވަސްވާސްތަކުން ދަރިފުޅު ސަލާމަތްކުރުން
ނަމާދު ނުކުރާ މުސްލިމުން.
ރަހިމުގެ ގުޅުން ކަނޑާލެވިދާނެ އެއްވެސް ހާލަތެއް އޮންނާނެތޯ؟
ރަހިމުގެ ގުޅުން ކަނޑާލެވިދާނެ އެއްވެސް ހާލަތެއް އޮންނާނެތޯ؟
އިސްލާމްދީނުގައި ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީގޯނާ ކުރާމީހުންނަށްއޮތީ ކޮން އަދަބެއްތޯ؟
ސިޙުރުވެރިޔާގެ ޙުކުމާމެދު އެންމެޞައްޙަ ރައުޔަކީ ކޮބާ؟
އިސްތިޚާރާ ކުރާނެގޮތް ތަފްޞީލުކޮށް ބުނެދެއްވާ؟
ބަނގުރާ ޙަރާމް ކުރެއްވުނީ ކީއްވެ؟
މީހެއްގެ ބޮލުގައި ޒިނޭގެ ތުހުމަތު އެޅުވުމުގެ ނުބައިކަން
ރުޅިމަޑުކުރުމަށްޓަކައި ކުރާނެ ކަންތައްތަކަކީ ކޮބާތޯ؟
ކުށެއް ކުރެވިއްޖެނަމަ އެކުށަކުން ރަގަޅު ތައުބާއަކުން ތައުބާވާނީ ކިހިނެއްތޯ؟
ނަމާދު ނުކުރާ ފިރިއަކާއި އިނދެގެން އުޅުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ގަޔަށް ބާރު ހެދުމާއެކު ބުރުގާ އެޅުން.
މާތް ﷲ އަށް ޝުކުރުގެ ސަޖިދަ ޖަހާނެގޮތް
ޤިޔާމަތުގެ ބޮޑެތި ޢަލާމާތްތައް
ޒިނޭކުރާމީހުންނަށް ކައްވަޅުގައާއި ޤިޔާމަތްދުވަހު ލިބޭނެ ޢަޒާބު.
ކައްވަޅުގެ އަޒާބުން ސަލާމަތް ވެވޭނެގޮތް
ޅިޔަނުކުރިމަތީގައި ބުރުގާ ބޭލުން.
ނަމާދަށްހުއްޓާ ފޯނު ރިންގުވާން ފެށުމުން ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯ؟
ތަޥްޙީދާއި އޭގެ ވާޖިބު
ސާފުތާހިރުވުމުގެ އަދަބުތައް
އޭނާ ޤިޔާމަތް ދުވަހު ޤަބުރުން ތެދުވާނީ މޮޔަވެފައިވާ މީހަކު ކޮޅަށް ހުންނަހެން، ވެއްޓިވެއްޓިއެވެ.
ޖުނުބުވެރިޔާ ހިނައިގަންނާނެގޮތް
މުޝްރިކުންނާއި ޚިލާފުވާން ޖެހެނީ ކޮންކަހަލަ ކަންތަކެއްގައިތޯ؟
ޖިންސީގުނަވަނުގައި އަތް ޖެހިއްޖެނަމަ ވުޟޫ ގެއްލޭނެތޯ؟
އަންހެނުން ވަޡީފާ އަދާ ކުރުމުގެ ޝަރްޢީ މިންގަނޑުތައް
ތިމާޔަށް ހުއްދަ ނޫން އަންހެނެއްގެ ގައިގައި ބީހުމަށްވުރެ، ތިމާގެ އަމިއްލަ ބޯ ދަގަނޑު ތިނޯއްސަކުން ތޮރުފާލުން ހެޔޮކަން ބޮޑެވެ.
ދަރިން ލިބުމަށް އެދި ކުރާ ދުޢާ
ޒިނޭ ޚާނާ ހިންގާ މީހުން
މާތް ﷲ އަށް ޝުކުރުގެ ސަޖިދަ ޖަހާނެގޮތް.
އިސްލާމީޝަރީޢަތުގައި ސުންނަތަށް ދެވިފައިވާ މަގާމް
ކުޑަކަމުދިޔުމުގެ މައްސަލަ ހުންނަމީހުން ނަމާދުކުރާނެ ގޮތް
ގަޔަށް ބާރު ހެދުމާއެކު ބުރުގާ އެޅުން.
ކެއުން ބުއިމުގެ އަދަބުތައް
މެހްމާންދާރީ އަދާކުރުމުގެ އަދަބުތައް.
ތައުޙީދުގެ ބައިތަކާ ޝިރުކުގެ ބައިތައް ތަފްޞީލްކޮށް ވިދާޅުވެ ދެއްވާ!
އައުރަ ނިވާނުކޮށްހުރެ ވުޟޫ ކުރެވިދާނެތޯ؟
އަވައްޓެރިކަމުގެ އަދަބުތައް
ފިރިހެނަކާއި އަންހެނަކު އެކަހެރިވެއްޖެނަމަ ތިން ވަނަ މީހަކަށް ޝައިޠާނާ ހުންނާނެއެވެ.
ތިމާޔަށް ހުއްދަ ނޫން އަންހެނެއްގެ ގައިގައި ބީހުމަށްވުރެ، ތިމާގެ އަމިއްލަ ބޯ ދަގަނޑު ތިނޯއްސަކުން ތޮރުފާލުން ހެޔޮކަން ބޮޑެވެ.
ޤިޔާމަތުގެ ބޮޑެތި ޢަލާމާތްތައް
މާތް ﷲ އަށް ޝުކުރުގެ ސަޖިދަ ޖަހާނެގޮތް
މޫނުބުރުގާ އަޅައިގެންއުޅޭ މީހަކު ފިރިމީހާއަށް ދެއްކުމަށް ޒީނަތްތެރިވުމުގެގޮތުން ބުމަ ހެދިދާނެތޯ؟
ބަލިމީހެއްގެ ކައިރީ ކިޔަވަން އެންމެ ރަގަޅު އާޔަތްތައް
ގަޔަށް ބާރު ހެދުމާއެކު ބުރުގާ އެޅުން.
މީހާ ކާފަރުވަނީ ކިހާވަރަކަށް ދީނަށް މަލާމާތް ކުރީމަތޯ؟
ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީގޯނާ ކުރާމީހުންނަށް އޮތް އަދަބު
އަޅުގަނޑު ތައުބާވާން ހަދާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟
އިރު އޮއްސޭ ގަޑީގައި ކުޑަކުދިން ގެއިން ނުކުމެ އުޅުން.
ޒިނޭކުރާމީހުންނަށް ކައްވަޅުގައާއި ޤިޔާމަތްދުވަހު ލިބޭނެ ޢަޒާބު.
ދައްޔޫސުން.
އުފަންވާ ކުދިންނަށް ކުރާނެ ދުއާ އެއް
އިސްލާމްދީނުގައި މެދުމިނެއް ވޭތޯ؟
ހިތުގައި އީމާންކަން ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ކުރާނެކަމެއް ބުނެދެއްވާފާނަންތޯ؟
ކާހިނުން ގާތަށްގޮސް ކަންކަން އޮޅުންފިލުވާ ހެދުން.
لله ގަންދީ ކަމެއް ނުކުރަން ހުވާކޮަށްފައި ހުރެ އެކަމެއް ކުރެވިއްޖިއްޔާ ދެން ކިހިނެކުންތޯ ކަންތައްތައް ކުރާނީ؟
މައްޔިތާއަށްޓަކައި ކޮށްދެވިދާނެ ކަންތަކަކީ ކޮބައިތޯ؟
ޖިންނި ސިޙުރު ޖެހިގެން އަމިއްލައަށް ރުގްޔާ ހަދާނީ ކިހިނެއް؟
ކީރިތި ގުރްއާނުން ޝިފާ ލިބިގަންނާށެވެ.
އިސްލާމްދީނުގައި އިންސާނީ ޙައްގުތައް
لله ގަންދީ ކަމެއް ނުކުރަން ހުވާކޮަށްފައި ހުރެ އެކަމެއް ކުރެވިއްޖިއްޔާ ދެން ކިހިނެކުންތޯ ކަންތައްތައް ކުރާނީ؟
މުނާފިގުންގެ ސިފަތައް ބުނެދީފާނަންތޯ؟
ހިތުގައި އީމާންކަން ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ކުރާނެކަމެއް ބުނެދެއްވާފާނަންތޯ؟
ޖިންނީގެ ސަބަބުން ދިމާވާ އުނދަގުލަކުން ރައްކާތެރި ވުމަށް ތަވީދު އެޅިދާނެތޯއެވެ؟
އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ މަޞްދަރުތައް
ހުކުރު ދުވަހުގެ މާތްކަން
އިސްލާމްދީނުގައި އިންސާނީ ޙައްގުތައް
ޝިރްކު އަދި ކުފުރުގެ ވައްތަރު ތައް.
ޔޫސުފް ޢަލައިހިއްސަލާމްގެ ވާހަކައިން ލިބޭ ޢިބްރަތްތައް
އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ މަޞްދަރުތައް
ކީރިތި ގުރްއާން
ކީރިތި ގުރްއާނުން ޝިފާ ލިބިގަންނާށެވެ.
ނަމާދު ނުކުރާ މުސްލިމުން.
ޒަކާތް ދައްކާ މީހާގެ ދަހިވެތިކަން ފިލައިދެއެވެ.
އެންމެ ބޮޑަށް ޙަރާމް ކުރެއްވި ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ރިޝްވަތުހިމެނެއެވެ.
އަންހެނުން ވަޒީފާ އަދާ ކުރުމުގެ ޝަރުޢީ މިންގަނޑުތައް
ފުރާނައަށް ދޭންޖެހޭ ކާނާ
ދެ އަނބިންނަށް އެއްވަރަކަށް ލޯބި ނުދެވުމަކީ ޢަދުލުވެރި ނުވުން ކަމުގައިވާނެތޯ؟
ޒަކާތުގެ ތައާރަފަކާއި ޒަކާތުގެ މުހިންމުކަން ބުނެދެެއްވާ..
އިސްލާމްދީނުގައި ފިރިހެނުން ތުނބުޅި ބެހެއްޓުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯ؟
އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން އަތާއަތްޖޯޑުކޮށް ސަލާމްކުރުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟
ލަވަޔާއި މިއުޒިކު ޙަރާމްވީސަބަބަކީ ކޮބާކަން ހެއްކާއިއެކު ވިދާޅުދެއްވަފާނަންތޯ؟
އަންހެނުން ވަޡީފާ އަދާ ކުރުމުގެ ޝަރްޢީ މިންގަނޑުތައް
ޢިޝާ ނަމާދު ޖަމާޢަތުގައި ނުކޮށް ފަސްކޮށްލުމަކީ ރަގަޅު ކަމެއްތޯ؟
އިސްތިޚާރާ ނަމާދު ކުރާނެ ގޮތް
އެންމެ ބޮޑަށް ޙަރާމް ކުރެއްވި ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ރިޝްވަތުހިމެނެއެވެ.
ހިތުގައި އީމާންކަން ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ކުރާނެކަމެއް ބުނެދެއްވާފާނަންތޯ؟
ކުރުހެދުން ފަހައި ދިނުމަކީ ދީނީ ގޮތުން ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
އިސްލާމްދީނުގައި މެދުމިނަށް ތާއިދު ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ދަރިންނަށްޓަކައިކުރާނެ ހެޔޮދުޢާ އެއްބުނެދެއްވާ؟
ބޫޓު ނޫވަތަ ފައިވާނާއެކު ނަމާދު ކުރެވިދާނެތޯ؟
ގަޛްފު ކުރުން.
ވުޟޫކޮށްގެން އަނބިމީހާ ގައިގާ ބީހުމުން ވުޟޫ ގެއްލޭނެތޯ؟
ތިމާގެ ނަފްސުގެ ޢަމަލުތައް އަމިއްލައަށް ޙިސާބުކުރާށެވެ.
ޝިރުކަކީ ކޮބައިތޯ؟
ބުމަ ހަދައިދޭ މީހާއާއި އަދި ބުމަ ހަދުވާ މީހާއަށް ލަޢުނަތްލެއްވިއެވެ.
އަނބިމީހާ އަށް ޚާއްޞަވެގެންވާ ޙައްގުތައް
މުޝްރިކުންނާއި ޚިލާފުވާން ޖެހެނީ ކޮންކަހަލަ ކަންތަކެއްގައިތޯ؟
ޝިރުކު ކުރާ މީހެއްގެ ފަހަތުގައި ނަމާދު ސައްޙަވާނެތޯ؟
އިސްލާމީ ރިވެތި އުސޫލުން ކުޑަކުދިންނަށް ތަރުބިއްޔަތު ދޭނެގޮތް
ނަމާދަށްހުއްޓާ ފޯނު ރިންގުވާން ފެށުމުން ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯ؟
ގަޔަށް ބާރު ހެދުމާއެކު ބުރުގާ އެޅުން.
ހިތްއަލިވާ ދުޢާއެއް ބުނެދެއްވާށެވެ!
ނަމާދުނުކުރާ ރައްޓެއްސަކާމެދު ކަންތައްކުރާނެ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ؟
ނަމާދު ނުކުރާ މީހުންނަށް ހުރި ޢަޛާބު
އަޅުގަނޑު ތައުބާވާން ހަދާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟
އަލް އިމާމް އިބުނު ކަޘީރު
ރިބާ ކެއުން ހުއްޓާލާށެވެ.
ޝިރުކަކީ ކޮބައިތޯ؟
ޤިޔާމަތުގެ ބޮޑެތި ޢަލާމާތްތައް
ކޭބަލް ޓީވީ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ދީނީގޮތުން ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
މިއުޒިކް ޙަރާމްވީ ކީއްވެ؟
ޖިލްބާބް ޖަރީ ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ދުޢާކުރުމުގެ އަދަބުތައް.
ދީންވެރި ޞާލިޙް ކުއްޖަކު އިޚްތިޔާރު ކުރާށެވެ.
އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން އަތާއަތް ޖޯޑުކޮށް ސަލާމްކުރުމުގެ ޙުކުމް.
އިސްލާމްދީނުގައި ފިރިހެނަކަށް އެއް އަންބަށްވުރެ ގިނައަނބިން ހުއްދަވަނީ ކީއްވެގެންތޯ؟
ރިބާއަކީ ކޮބައިކަމާއި އަދި ރިބާ އުފެދޭގޮތް.
އިސްލާމީ ރިވެތި އުސޫލުން ކުޑަކުދިންނަށް ތަރުބިއްޔަތު ދޭނެގޮތް
އަޅުގަނޑު ތައުބާވާން ހަދާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟
ނަމާދުގައި ހުންނައިރު އެހެންޚިޔާލުތައް އަންނަނަމަ ހަދާނެގޮތެއް ބުނެދެއްވާ؟
ޖިންނިސިޙުރު ޖެހިގެން އަމިއްލައަށް ރުޤްޔާ ހަދާނީކިހިނެއް؟
ރުޅިގަދަ މީހަކަށް ދޭނެ ނަޞޭޙަތެއް
އިސްލާމީޝަރީޢަތުގައި ސުންނަތަށް ދެވިފައިވާ މަގާމް
ބޭންކްސޭވިންސްގައި ހުންނަފަައިސާ ނިޞާބް ހަމަވުމުން ޒަކާތް ދައްކާނެގޮތް
ފިރިހެނުން ފަށް އެޅުން.
ދިރިއުޅުން ހަލާކު ކުރަން ސިހުރު ހަދާފައި ހުރިކަން އެގޭނީ ކިހިނަކުންތޯ؟
ތަޥްޙީދާއި އޭގެ ވާޖިބު.
ގެސްޓުންނަށް ބަނގުރާ އުފުލައި ދިނުން
އިސްލާމްދީނާއިދެކޮޅަށް ވާހަކަދައްކާމީހަކަށް ނަފުރަތު ކުރުން
ހިތް އަލި ކުރުމަށް އެދި ކުރާނެ ދުޢާ އެއް
ޚުލަފާއުއްރާޝިދީންގެ ދުވަސްވަރު އިސްލާމްދީން ފެތުރުނުގޮތް.
ސުންނަތާ ދެކޮޅު ޙަމަލާތަކާއި މުސްލިމުން އެޙަމަލާތައް ދިފާޢުކުރިގޮތް.
ދުޢާ ކުރުމުގެ ކުރިން ﷲ އަށް ޘަނާ ދެންނެވުން.
ކާފަރުންގެ ކާފަރުކަމާއިމެދު ޝައްކުކުރާ މީހާގެ ޙުކުމަކީ ކޮބާ؟
މުރުތައްދުވެފައިވާ މީހަކާ ދޭތެރޭ ކަންކުރަން ޖެހޭ ގޮތް
އޭނާ ޤިޔާމަތް ދުވަހު ޤަބުރުން ތެދުވާނީ މޮޔަވެފައިވާ މީހަކު ކޮޅަށް ހުންނަހެން، ވެއްޓިވެއްޓިއެވެ.
ހިނައިގަންނާނެގޮތް؟
ނަމާދަށްހުއްޓާ ފޯނު ރިންގުވާން ފެށުމުން...
އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ މަޞްދަރުތައް
ހިތް ގައުވަނީ ކީއްވެ
ﷲއަށް ޝުކުރު އަދާކުރުމުގެގޮތުން ކުރުން އެންމެރަނގަޅު ކަމަކީ ކޮބާތޯ؟
ދަރިފުޅަށް އެސްފީނާ ޖެހިއްޖެކަން އެނގޭނެ އަލާމާތްތަކަކީކޮބާ؟
ނަމާދަށް ފަރުވާތެރި ނުވެއްޖެމީހާ އަށް މާތް ﷲ ފަނަރަ ޢުގޫބާތެއް ދެއްވައެވެ.
އަންބަކު އިޚްތިޔާރު ކުރުމުގައި ބަލަންވާ ކަންތައްތައް ބުނެދެއްވަފާނަންތޯ؟
މަހުދީގެފާން ފާޅުވުމުގެ އަލާމާތްތަކަކީ ކޮބާތޯ؟
ޤިޔާމަތުގެ ބޮޑެތި ޢަލާމާތްތައް
ލިބެންއުޅޭ ކުއްޖާގެ ޖިންސު ބެލިދާނެތޯ؟
އުފަންވާ ކުދިންނަށް ކުރާނެ ދުއާ އެއް
ޢައުރަ ނިވާ ނުވާފަދަ އެއްޗެހި ވިއްކުމުގެ ޙުކުމް
ނަމާދަށްހުއްޓާ ފޯނު ރިންގުވާން ފެށުމުން...
ލޯބިވާ މީހާ ހޯދަން އުޅުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއްތޯ؟
މުސްލިމުންގެ ތެރޭގައިވެސް ދައްޔޫޘުން ތިބެއެވެ.
ހިނައިގަންނާނެ ގޮތް ބުނެދެއްވާ؟
އީމާންކަންމަތީ ޘާބިތުވެ ހުރުމަށް...
ކުށެއް ކުރެވިއްޖެނަމަ އެކުށަކުން ރަގަޅު ތައުބާއަކުން ތައުބާވާނީ ކިހިނެއްތޯ؟
ހައިޟުގެ ދުވަސްވަރު ޤުރުއާން ކިޔެވޭނެތޯ؟
ސިޙުރުގެ އުނދަގުލުން ޢާއިލާ ސަލާމަތްވެ ތިބުމަށް ކުރާނެ ކަންތައްތައް ތަފްޞީލްކޮށް ބުނެދެއްވުން އެދެން؟
އިސްލާމް ދީނުގައި ވެރިއެއްގެ އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރި ވެވޭނީ ކޮންކޮށް ހާލަތެއްގައިތޯ؟
ރަހިމުގެ ގުޅުން ކަނޑާލެވިދާނެ އެއްވެސް ހާލަތެއް އޮންނާނެތޯ؟
އީމާންކަންމަތީ ޘާބިތުވެ ހުރުމަށް...
ބަލިކަށިވެފައިވާ އީމާންކަން ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ކުރާނެކަމެއް ބުނެދެއްވާ؟
ނަމާދުގައި ހުރެގެން އެކިކަހަލަ ހަރަކާތް ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
މުސްލިމް ޤައުމެއްގައި ދެވޭ ޚިދުމަތުގެގޮތުގައި ބަނގުރާ ދިނުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއްތޯ؟
ނަމާދަށް އަރާއިރު އަތުކުރި އޮޅާފައި ހުރުމުން އެއްވެސް ކަހަލަ ގެއްލުމެއްވޭތޯ؟
ރިޝްވަތުދޭމީހާއާއި ރިޝްވަތު ހިފާމީހާ
މަޙުރަމަކާއިނުލައި އަންހެނުން ދަތުރުކުރުން
މަރުވެފައިވާ މަންމައަށްޓަކައި ކޮށްދެވިދާނެކަމަކީ ކޮބައިތޯ؟
ދީނާއި ސިޔާސަތު ވަކި ނުކުރެވޭނެ: އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ބިން ޢަބްދުއްރަޙްމާން އަލްޢަރީފީ
ޝައިތޯނާގެ ވަސްވާސްތަކުން ދަރިފުޅު ސަލާމަތްކުރުން
މުޝްރިކުންނާއި ޚިލާފުވުން.
މުސްލިމުންގެ ތެރޭގައިވެސް ދައްޔޫޘުން ތިބެއެވެ.
ސިޙުރުގެ އުނދަގުލުން ސަލާމަތްވެ ތިބުމަށް ކުރާނެ ކަންތައްތައް
ރާޒުވާކުޅުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއްތޯ؟
މަޙުރަމުންނަކީ ކޮބައިތޯ؟ އަދި މަޙުރަމަކަށް ވަނީ ކިހިނެއްތޯ؟
ކުޑަކުއްޖާ ދުނިޔެއަށް އުފަންވުމާއިއެކު، އެކުއްޖާ ރޮނީ ކީވެގެންތޯ؟
ޒިނޭކުރާމީހުންނަށް ކައްވަޅުގައާއި ޤިޔާމަތްދުވަހު ލިބޭނެ ޢަޒާބުތަކަކީކޮބާތޯ؟
އަންހެން ކުދިންގެ ފައިތިލަ އެއީ އެމީހުންގެ އައުރައެއްތޯ؟
ކީރިތި ގުރްއާނުން ޝިފާ ލިބިގަންނާށެވެ.
ހުކުރު ނަމާދުގެ މާތްކަން
މުޝްރިކުންނާއި ޚިލާފުވުން.
ޞާލިޙް އެކުވެރިން އިޚްތިޔާރު ކުރާށެވެ.
ރިޝްވަތު
ކޭބަލް ޓީވީ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ދީނީގޮތުން ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ޒިނޭކުރާމީހުންނަށް ކައްވަޅުގައާއި ޤިޔާމަތްދުވަހު ލިބޭނެ ޢަޒާބުތަކަކީކޮބާތޯ؟
ތައުބާވެވޭނީ ކިތައް ފަހަރުތޯ؟
އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ސަލާމްކުރުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބާ؟
ތުނިކޮށް ބޯކޮށާފައި ހުދު ތާކިހާ އެޅީމައި ޘަވާބުލިބޭނެތޯ؟
ކުޑަކުދިން އެސްފީނާ ފެންވަރުވާނީ ކިހިނެއް؟
އަނިޔާވެރި މުސްލިމެއްގެ މައްޗަށް ބަދު ދުޢާ ކުރެވިދާނެތޯ؟
ކީރިތި ގުރްއާނުން ޝިފާ ލިބިގަންނާށެވެ.
ބޭންކްސޭވިންސްގައި ހުންނަފަައިސާ ނިޞާބް ހަމަވުމުން ޒަކާތް ދައްކާނެގޮތް
ރިބާ ކެއުން ހުއްޓާލާށެވެ.
އިސްލާމީޝަރީޢަތުގައި ސުންނަތަށް ދެވިފައިވާ މަގާމް
މުޝްރިކުންނާއި ޚިލާފުވުން.
މީހާ ކާފަރުވަނީ ކިހާވަރަކަށް ދީނަށް މަލާމާތް ކުރީމަތޯ؟
ދައްޔޫސުންނަކީ ކޮބައިތޯ؟
އިސްލާމްދީނާއިދެކޮޅަށް ވާހަކަދައްކާމީހަކަށް ނަފުރަތު ކުރުން
އިސްލާމްދީނަކީ މެދުމިނުގެ ދީނެވެ.
ތަޥްޙީދާއި އޭގެ ވާޖިބު
އަންހެނުންގެ ހެދުމުގައި ވިދާ ރޭނދާއާއި މިނާފުށް ޖެހުން.
ނުކިޔަމަންތެރި އަނބިންނާއިމެދު ކަންކުރަންޖެހޭގޮތް.
ޞާލިޙް އެކުވެރިން އިޚްތިޔާރު ކުރާށެވެ.
ނަމާދު ނުކުރާމީހުންނާ އެކީގައި އެއްތަށިން ކެއުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއް؟
އިސްލާމްދީނުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ޙަރާމް ކުރެއްވި ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ރިޝްވަތު ހިމެނެއެވެ.
މުރުތައްދުވެފައިވާ މީހަކާ ދޭތެރޭ ކަންކުރަން ޖެހޭ ގޮތް.
ޖިންނި ސިޙުރު ޖެހިގެން އަމިއްލައަށް ރުގްޔާ ހަދާނީ ކިހިނެއް؟
ސިޙުރުވެރިޔާގެ ޙުކުމާމެދު އެންމެޞައްޙަ ރައުޔަކީ ކޮބާ؟
ރަހިމުގެ ގުޅުން ކަނޑާލެވިދާނެ އެއްވެސް ހާލަތެއް އޮންނާނެތޯ؟
ޚުލަފާއުއްރާޝިދީންގެ ދުވަސްވަރު އިސްލާމްދީން ފެތުރުނުގޮތް.
ސިޙުރުގެ އުނދަގުލުން ސަލާމަތްވެ ތިބުމަށް ކުރާނެ ކަންތައްތައް
އިސްތިޚާރާ ނަމާދު
އިސްލާމްދީނުގައި ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީގޯނާ ކުރާމީހުންނަށްއޮތީ ކޮން އަދަބެއްތޯ؟
މާތް ﷲ އަށް ޝުކުރުގެ ސަޖިދަ ޖަހާނެގޮތް.
ނަމާދު ޖަމާޢަތުގައި އަދާކުރުމަކީ ވާޖިބެއް
ﷲ ތަޢާލާ އާއިމެދު ޔަގީންކަން ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ކުރެވޭނެކަމެއް ބުނެދެއްވާ؟
އިސްލާމްދީނުގެ ނަޒަރުގައި ޔޯގާ ހެދުން
އިސްލާމީޝަރީޢަތުގައި ސުންނަތަށް ދެވިފައިވާ މަގާމް
ނަމާދު ނުކުރާ މީހުންނަށް ހުރި ޢަޛާބު
ނަމާދުނުކުރާ ރައްޓެއްސަކާމެދު ކަންތައްކުރާނެ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ؟
ޖިންނިސިޙުރު ޖެހިގެން އަމިއްލައަށް ރުޤްޔާ ހަދާނީކިހިނެއް؟
ކުޑަކަމުދިޔުމުގެ މައްސަލަ ހުންނަމީހުން ނަމާދުކުރާނެ ގޮތް
ސިނގިރޭޓް ޙަރާމް ކަމުގެ އެންމެ ރަނގަޅު ދަލީލް ބުނެ ދެއްވަފާނަންތޯ؟
ސަޖިދާގައި އޮންނައިރު ބޮކްސާ ނުވަތަ ޖަންގިޔާ ފެންނަ ނަމަ ނަމާދު ކަމުދާނެތޯ؟
ޞާލިޙް އެކުވެރިން އިޚްތިޔާރު ކުރާށެވެ.
އީދު ދުވަހު އުޟްހިޔާ ކަތިލާނެގޮތް ތަފްސީލްކޮށްދިނުން އެދެން؟
އީދު ދުވަސްތަކުގައި ތަކްބީރު ކިޔާތަން ފެނޭ. މިކަމުގައި ސުންނަތް ގޮތަކީ ކޮބާތޯ؟
އީދު ނަމާދު ކުރާ ގޮތް ވަރަށް ތަފްޞީލް ކޮށް ބުނެދެއްވާ؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޢީދު ނަމާދު ކުރެއްވި ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ؟
ﷲ ތަޢާލާ އާއިމެދު ޔަގީންކަން ވަރުގަދަ ކުރުން.
ޙައްޖާއި ޢުމްރާފިޔަވައި، ދަރުމަލިބޭކަމެއްގެގޮތުގައިދެކި ބޯބޭލުމަކީ ބިދުޢައެއް: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
ނަމާދު ގަސްރުކޮށް އަދި ޖަމްއުކުރާގޮތް ތަފްސީލުކޮށް ބުނެދެވިދާނެތޯއެވެ؟
ބަލިވެއުޅޭ ތުއްތު ކުއްޖަކަށް ޤުރުއާނުން ޝިފާ ހޯދާނެގޮތެއް ބުނެދެއްވަފާނަންތޯ؟
މަރުވެފައިވާ މަންމަ ވަނީ ޙައްޖުކޮށްފައެވެ. މިހާރު މަންމަގެ މަތިން ޙައްޖު ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ޙައްޖު މަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހައެއްގެ މާތްކަން
މުޞީބާތުގެ ވަގުތުގައި ކިޔާނެ ދުޢާއެއް
މަޙުރަމުންނަކީ ކޮބައިތޯ؟ އަދި މަޙުރަމަކަށް ވަނީ ކިހިނެއްތޯ؟
ދަތުރުވެރިޔާގެ ނަމާދު
ބަނގުރާ ޙަރާމް ކުރެއްވުނީ ކީއްވެ؟
މުރުތައްދުވެފައިވާ މީހަކާދޭތެރޭ ކަންކުރަންޖެހޭ ގޮތް.
އިސްތިޚާރާ ކުރާނެގޮތް ތަފްޞީލުކޮށް ބުނެދެއްވާ؟
ސަޖިދާގައި އޮންނައިރު ބޮކްސާ ނުވަތަ ޖަންގިޔާ ފެންނަ ނަމަ ނަމާދު ކަމުދާނެތޯ؟
އަވައްޓެރިކަމުގެ އަދަބުތައް
އިސްލާމީ ރިވެތި އުސޫލުން ކުޑަކުދިންނަށް ތަރުބިއްޔަތު ދޭނެގޮތް
ގަޔަށް ބާރު ހެދުމާއެކު ބުރުގާ އެޅުން.
ނަމާދުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް ތަފާތުތަކެއް އޮވޭތޯ؟
ސިހުރު ނުވަތަ ފަންޑިތަ ޖެހިފައިވާކަމުގެ އަލާމާތްތައް.
އެސްފީނާ ފެންވެރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތަ؟
ޝިރުކަކީ ކޮބައިތޯ؟
އިސްލާމްދީނުގައި މެދުމިނެއް ވޭތޯ؟
ފާލު ބެލުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ކޮންމެ ސިޙުރުވެރިއަކީ ކާފިރެއްކަމުގައި ބެލޭނެތޯ؟
ނަމާދު ގަސްދުގައި އަޅައިފިމީހާއަށް ހުރީ ކޮންއަޒާބެއްތޯ؟
ރިޝްވަތުދޭ މީހާއާއި، ރިޝްވަތު ހިފާމީހާ.
އީމާންކަންމަތީ ޘާބިތުވެ ހުރުމަށް...
ޔޫސުފް ޢަލައިހިއްސަލާމްގެ ވާހަކައިން ލިބޭ ޢިބްރަތްތައް
ގެސްޓުންނަށް ބަނގުރާ އުފުލައި ދިނުން
ޝައިތޯނާގެ ވަސްވާސްތަކުން ދަރިފުޅު ސަލާމަތްކުރުން
އުފަންދުވަސް ފާހަގަކުރުން ހުއްދަނުވަނީ ކީއްވެގެންކަން ބުނެދެއްވަފާނުތޯ؟
ސިހުރުހަދައިގެން މީހަކާއިނުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއް؟ އެފަދައިންކުރާ ކައިވެނިސައްޙަވާނެތޯ؟
ޝިރުކަކީ ކޮބައިތޯ؟
ހައިޟުގެ ދުވަސްވަރު ޤުރުއާން ކިޔެވޭނެތޯ؟
ނަމާދު އެއްގޮތަކަށްވެސް ނުކުރާމީހަކަށް އެހީވުމަކީކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ.؟
އެއްޖިންސުންގުޅުން ހިންގާ މީހުންގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯ؟
ހައިޟުގެ ދުވަސްވަރު ޤުރުއާން ކިޔެވޭނެތޯ؟
ފާފަޔަކަށް ތައުބާވުމަށްފަހުގައިވެސް އަނެއްކާ އެފާފަޔަށް އަރައިގަނެވެންޏާ ކިހިނެއްތޯހަދާނީ؟
އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ސަލާމްކުރުމުގެ ޙުކުމް
އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ދެވިފައިވާ އަހައްމިއްޔަތު
އަވައްޓެރިކަމުގެ އަދަބުތައް
އިސްލާމީ ރިވެތި އުސޫލުން ކުޑަކުދިންނަށް ތަރުބިއްޔަތު ދޭނެގޮތް
ކަށުނަމާދު ކުރާނެގޮތް ބުނެދެއްވަބައްލަވާ؟
ﷲ ތަޢާލާ އާއިމެދު ޔަގީންކަން ވަރުގަދަ ކުރުން.
ނަމާދު ނުކުރާ މީހުންގެ ކިބައިން ދުރުވާން ޖެހޭ.
އަންހެނުން ވަޒީފާއަށް ފޮނުވުމަކީ ދީނީގޮތުން ކޮންކަހަލަކަމެއްތޯ؟
މުރުތައްދުވެފައިވާ މީހަކާ ދޭތެރޭ ކަންކުރަން ޖެހޭ ގޮތް.
ހިތް ބިރުގަންނާތީ ތަވީދު އެޅުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ފިރިމީހާގެ އަމުރާ މަންމަގެ އަމުރު ފުށުއަރައިފިނަމަ ކަންތައް ކުރާނެގޮތް ބުނެދެއްވާ؟
ކާހިނުން ގާތަށްގޮސް ކަންކަން އޮޅުންފިލުވާ ހެދުން.
އިސްތިޚާރާ ނަމާދު ކުރާނެގޮތް ބުނެދެއްވަފާނަންތޯ؟
އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް މަލާމާތްކުރުމުގެ ނުބައިކަން.
ނަމާދު ނުކުރާ މީހުންގެ ކިބައިން ދުރުވާން ޖެހޭ.
މުނާފިގުންގެ ސިފަތައް ބުނެދީފާނަންތޯ؟
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ލާންވީ ކާކަށް؟
ދީނާއި ސިޔާސަތު ވަކި ނުކުރެވޭނެ: އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ބިން ޢަބްދުއްރަޙްމާން އަލްޢަރީފީ
ނަމާދު ނުކުރާ މުސްލިމުން.
ހިނައިގަނެވޭނެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ؟
ދައްޔޫސުންނަކީ ކޮބައިތޯ؟
ކުޑަކުދިން އިރުއޮއްސޭގަޑީގައި ބޭރަށް ނެރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ޅިޔަނުކުރިމަތީގައި ބުރުގާ ބޭލުން.
ސުންނަތާ ދެކޮޅު ޙަމަލާތަކާއި މުސްލިމުން އެޙަމަލާތައް ދިފާޢުކުރިގޮތް.
މުނާފިގުންގެ ސިފަތައް ބުނެދީފާނަންތޯ؟
އިސްލާމްދީނާއިދެކޮޅަށް ވާހަކަދައްކާމީހަކަށް ނަފުރަތު ކުރުން
ބޭންކްސޭވިންސްގައި ހުންނަފަައިސާ ނިޞާބް ހަމަވުމުން ޒަކާތް ދައްކާނެގޮތް
މުޝްރިކުންނާއި ޚިލާފުވާން ޖެހެނީ ކޮންކަހަލަ ކަންތަކެއްގައިތޯ؟
މުރުތައްދުވެފައިވާ މީހަކާ ދޭތެރޭ ކަންކުރަން ޖެހޭ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ؟
މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ނަމާދުކުރުމަށް އިށީންދެ އިނުން ރަގަޅުވާނެތޯ؟
"ޔޯގާ"ގެ ޙަގީގަތް ބުނެދެއްވަފާނަންތޯ..
ޝިރުކު ކުރާ މީހެއްގެ ފަހަތުގައި ނަމާދު ސައްޙަވާނެތޯ؟
ގެސްޓުންނަށް ބަނގުރާ އުފުލައި ދިނުން
ޝައިތޯނާގެ ވަސްވާސްތަކުން ދަރިފުޅު ސަލާމަތްކުރުން
އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް މަލާމާތްކުރުމުގެ ނުބައިކަން.
ހުކުރު ދުވަހުގެ މާތްކަން
ޢައުރަ ނިވާނުކޮށް އުޅޭ އަންހެނުންނަށް ސުވަރުގެއަށް ނުވަދެވޭނެކަމަށް އޮންނަޙަދީޘް ބަޔާން ކޮށްދެއްވަފާނަންތޯ؟
ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގައި ބައިވެރިވެ ސިޔާސީ މުޡާހަރާތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޙުކުމް
ބައެއް ދީނީ ކުދިން ބޯ ބާލާފައި ހުދު ތާކިހާ އަޅަނީ ކީއްވެތޯ؟
ފާލު ބެލުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ކާހިނުން ގާތަށްގޮސް ކަންކަން އޮޅުންފިލުވާ ހެދުން.
ބަދު ދުޢާ ކުރުމުގެ ޙުކުމް
ކަށްވަޅުގެ އަޛާބު
ރާޒުވާ ކުޅުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
މެހްމާންދާރީ އަދާކުރުމުގެ އަދަބުތައް.
ހުކުރު ޚުތުބާ އަޑުއެހުމުގެ މުހިއްމުކަން.
ޝަހީދުވާ މީހުންނަކީ ކޮބާ؟
އަވަށްޓެރިޔާއަށް ހެޔޮކޮށްހިތުމަށް ޤުރްއާނުގައި ވަނީ ވަޞިއްޔަތް ކުރައްވާފައެވެ.
އިސްލާމްދީނުގައި އިންސާނީ ޙައްގުތައް
ނަމާދަށްހުއްޓާ ފޯނު ރިންގުވާން ފެށުމުން...
ދިރިއުޅުން ހަލާކު ކުރަން ސިހުރު ހަދާފައި ހުރިކަން އެގޭނީ ކިހިނަކުންތޯ؟
އުފަންވާ ކުދިންނަށް ކުރާނެ ދުއާ އެއް
ހިނައިގަތުމަށް ސުންނަތުން އައިސްފައިވާގޮތް ތަފްސީލް ކޮއްދެވިދާނެތޯ؟
ހިތުގައި އީމާންކަން ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ކުރާނެކަމެއް ބުނެދެއްވާފާނަންތޯ؟
އަންހެން ކުދިންގެ އަތާ އަތް ޖޯޑްކޮށް ސަލާމްކުރުމަކީ ދީނީގޮތުން ކޮންކަލަ ކަމެއްތޯ ބުނެދެއްވަފާނަންތޯ؟
މިސްކީނުންނަކީ ކޮބައިތޯ؟
ނަމާދުގައި ހުންނައިރު އެހެންޚިޔާލުތައް އައުން.
ޝިރުކުބެހެނީ ކިތައް ބަޔައްތޯ؟
މަރުވެފައިވާ އަންހެނެއްގެ މޫނު ހިލޭ ފިރިހެނުންނަށް ދެއްކުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ބުމަ ހެދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ރަމަޟާން މަހުގެ ދުވަސްތަކުގެ ރޯދައެއް ދޫވުމަށްފަހު އެރޯދަ ނުހިފައި، ޝައްވާލް މަހުގެ 6 ރޯދަ ހިފިދާނެތޯ؟
މިސްކީނުންނަކީ ކޮބައިތޯ؟
ދުޢާ ކުރުން އެންމެރަގަޅު ވަގުތަކީ ކޮބައިތޯ؟
އިސްލާމްދީނާއިދެކޮޅަށް ވާހަކަދައްކާމީހަކަށް ނަފުރަތު ކުރުން
ގެއްލިފައިވާ ރޯދަތަކުގެ ބަދަލުގައި ފިދްޔަދޭނެ މިސްކީނަކު ނުލިބިއްޖެނަމަ ހަދާނެގޮތް
ދުވާލު ކުރު ނުވަތަ ދުވާލު ދިގު ގައުމުތަކުގައި ރޯދަހިފާނެ ގޮތް
ނަމާދު ނުކޮށް ރޯދަ ހިފުން
ޒަކާތުގެ ތައާރަފަކާއި ޒަކާތުގެ މުހިންމުކަން ބުނެދެެއްވާ..
ރޯދައަށް ހުރުމުން ވަރުބަލިވާ ވަރުން ރޯދަ ދޫކޮށްލުން
ވިދިވިދިގެން ރޯދަހިފުމަށް ނަދުރު ބުނެފައިވަނިކޮށް ޢުޛުރެއް މެދުވެރިވެގެން މެދުކެނޑުން
ޝިރްކު އަދި ކުފުރުގެ ވައްތަރުތައް.
ފިޠުރު ޒަކާތް
ހުކުރު ނަމާދުގެ ސުންނަތްތައް
ހުކުރު ޚުތުބާ އަޑުއެހުމުގެ މުހިއްމުކަން.
ރޯދައާއި ސުވާލު - 7
ފިލްމު ކުޅޭ މީހުން.
ލޯމަރައިގެންހުރެ ނަމާދުކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއްތޯ؟
މަސްޖިދު ސުންނަތްނުކޮށް މިސްކިތުގައި އިށީނުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއްތޯ؟
ތަރާވީޙް ނަމާދުގެ ރަކްޢަތްތަކުގެ ޢަދަދު
ރޯދައާއި ސުވާލު - 6
ރޯދައާއި ސުވާލު - 5
ރޯދައާއި ސުވާލު - 5
ރޯދަ ފަރްޟު ކުރެއްވުމުގެ ޙިކްމަތް
ރޯދަ ފާސިދުވާ ކަންތައްތައް
ދަތުރުވެރިޔާގެ މައްޗަށް މޮޅުއިތުރުވެގެންވަނީ ރޯދަ ހިފުންތޯ ނުވަތަ ދޫކޮށްލުންތޯ؟
ރޯދައާއި ސުވާލު - 4
ރޯދައަށް ހުރެ ލޮލަށް ބޭސް އެޅުން
ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން ކެއުން މަނާ ކުރެވިފައިވާމީހާ ރޯދަހިފުން ވާޖިބުވާނެތޯ؟
ބުރަ މަސައްކަތްކުރަން ޖެހުމުގެސަބަބުން ރޯދަ ދޫކޮށްލުން
ރޯދަ ފާސިދުވާ ކަންތައްތައް
ޙައިޟުވެފައިވާ އަންހެނާއަށް ލައިލަތުލް ޤަދުރި ވިލޭރޭގެ މާތްކަން ލިބިގަނެވޭނީ ކިހިނަކުންތޯ؟
ޣައިރުމުސްލިމް މަސައްކަތުމީހުން ރަމަޟާންމަހު ދުވާލު ކެއުން
ރޯދައާއި ސުވާލު - 3
އިސްލާމްދީނުގައި ފިރިހެނުން ތުނބުޅި ބެހެއްޓުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯ؟
ރޯދައާއި ސުވާލު - 2
ޝިރުކަކީ ކޮބައިތޯ؟
އެކަނިހުރެ ގޭގައި ނަމާދުކުރާ އަންހެނުން ގަމަތް ދޭންޖެހޭނެތޯ؟
ރާޒުވާކުޅުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއްތޯ؟
ރޯދައާއި ސުވާލު - 2
ރޯދައާއި ސުވާލު - 1
ނަމާދަށްހުއްޓާ ފޯނު ރިންގުވާން ފެށުމުން ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯ؟
ތަރާވީހް ނަމާދާއި ބެހޭގޮތުން ކުރެވޭ ބަހުސް.
ކުޑަ ކުއްޖަކަށް އެސްފިންނާ ޖެހިއްޖެއްނަމަ...
ޙަލާލު ރިޒްޤު ތަނަވަސްވުމުގެ ސަބަބުތައް
މަރުވެފައިވާ އަންހެނެއްގެ މޫނު ހިލޭ ފިރިހެނުންނަށް ދެއްކުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ގެއްލިފައިވާ ނަމާދާއި ރޯދައިގެ ޢަދަދު ނޭގޭނަމަ ހަދާނެގޮތް
ހައިޟުގެ ދުވަސްވަރު ޤުރުއާން ކިޔެވޭނެތޯ؟
އޮފީހުގައި ފިރިހެނަކަށް އަންހެން ސެކެޓްރީއެއް ގެންގުޅުން ހުއްދަވާނެތޯ؟
ފިރިމީހާއަށް ޒީނަތްތެރިވުމުގެގޮތުން ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ އެދުމުގެމަތިން ބުމަހެދިދާނެތޯ؟
އޭނާ ޤިޔާމަތް ދުވަހު ޤަބުރުން ތެދުވާނީ މޮޔަވެފައިވާ މީހަކު ކޮޅަށް ހުންނަހެން، ވެއްޓިވެއްޓިއެވެ.
އިސްލާމްދީނަކީ މެދުމިނުގެ ދީނެވެ.
ރާޒުވާކުޅުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއްތޯ؟
އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ސަލާމްކުރުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބާ؟
ނަމާދަށްހުއްޓާ ފޯނު ރިންގުވާން ފެށުމުން ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯ؟
ތަޥްޙީދާއި އޭގެ ވާޖިބު
ނަމާދު ނުކުރާމީހުންނާ އެކީގައި އެއްތަށިން ކެއުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއް؟
ސާފުތާހިރުވުމުގެ އަދަބުތައް
ވަކި މުއްދަތެއްގައި ނަދުރުގެ ރޯދަހިފަންބުނެ ނުހިފިއްޖެނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެތްތޯ؟
އިސްލާމީ ރިވެތި އުސޫލުން ކުޑަކުދިންނަށް ތަރުބިއްޔަތު ދޭނެގޮތް
އަވައްޓެރިކަމުގެ އަދަބުތައް
ބޭންކްސޭވިންސްގައި ހުންނަފަައިސާ ނިޞާބް ހަމަވުމުން ޒަކާތް ދައްކާނެގޮތް
ކައިވެންޏަށް ކުއްޖަކު އިޚްތިޔާރު ކުރާނީ ކިހިނެއް؟
ދައްޔޫސުންނަކީ ކޮބައިތޯ؟
ޅިޔަނުކުރިމަތީގައި ބުރުގާ ބޭލުން.
އިސްތިޚާރާ ކުރާނެގޮތް ތަފްޞީލުކޮށް ބުނެދެއްވާ؟
ސަޖިދާގައި އޮންނައިރު ބޮކްސާ ނުވަތަ ޖަންގިޔާ ފެންނަ ނަމަ ނަމާދު ކަމުދާނެތޯ؟
ބަނގުރާ ޙަރާމް ކުރެއްވުނީ ކީއްވެ؟
އިސްލާމްދީނާއިދެކޮޅަށް ވާހަކަދައްކާމީހަކަށް ނަފުރަތު ކުރުން
ސިނގިރޭޓް ޙަރާމް ކަމުގެ އެންމެ ރަނގަޅު ދަލީލް ބުނެ ދެއްވަފާނަންތޯ؟
ކައްވަޅުގެ އަޒާބުން ސަލާމަތް ވެވޭނެގޮތް
އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުމުގެ އަދަބު.
މުރުތައްދުވެފައިވާ މީހަކާދޭތެރޭ ކަންކުރަންޖެހޭ ގޮތް.
އިސްލާމްދީނުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ޙަރާމް ކުރެއްވި ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ރިޝްވަތުހިމެނެއެވެ.
އުފަންވާ ކުދިންނަށް ކުރާނެ ދުއާ އެއް
ދައްޔޫސުން.
ޒިނޭކުރާމީހުންނަށް ކައްވަޅުގައާއި ޤިޔާމަތްދުވަހު ލިބޭނެ ޢަޒާބު.
އަނިޔާވެރި ޙާކިމާ އާއި ދެކޮޅަށް ނިކުތުމުގެ ޙުކުމް
އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ މަޞްދަރުތައް
ކަހަފް ސޫރަތުގެ މާތްކަން
ލިބެންއުޅޭ ކުއްޖާގެ ޖިންސު ބެލިދާނެތޯ؟
ކައްވަޅުގެ އަޒާބުން ސަލާމަތް ވެވޭނެގޮތް ތަފްސީލްކޮށް ބުނެދެވިދާނެތޯ؟
ނުވިހާ އޮޕަރޭޝަން ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ރާއްޖެއިންބޭރަށް ގޮސްއުޅޭއިރު ކުކުޅުމަހުން ހަދާފައިހުންނަ އެއްޗެތި ކެއުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ނަމާދުނުކުރާ ރައްޓެއްސަކާމެދު ކަންތައްކުރާނެ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ؟
ބޯ ކަޅު ކުރުމަކީ ހުއްދަކަމެއްތޯ؟
ޞާލިޙް އެކުވެރިން އިޚްތިޔާރު ކުރާށެވެ.
ކުޑަކަމުދިޔުމުގެ މައްސަލަ ހުންނަމީހުން ނަމާދުކުރާނެ ގޮތް
އަޅުގަނޑު ތައުބާވާން ހަދާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟
ޝިރްކު އަދި ކުފުރުގެ ވައްތަރުތައް.
ޒިނޭކުރާމީހުންނަށް ކައްވަޅުގައާއި ޤިޔާމަތްދުވަހު ލިބޭނެ ޢަޒާބު.
ޖިންނިސިޙުރު ޖެހިގެން އަމިއްލައަށް ރުޤްޔާ ހަދާނީކިހިނެއް؟
ޙަޖަރުލް އަސްވަދި
ޝިރްކު އަދި ކުފުރުގެ ވައްތަރުތައް.
ނަމާދުގައި ހުންނައިރު އެހެންޚިޔާލުތައް އަންނަނަމަ ހަދާނެގޮތެއް ބުނެދެއްވާ؟
ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީގޯނާ ކުރާމީހުންނަށް އޮތް އަދަބު
ޝަހީދުވާ މީހުންނަކީ ކޮބާ؟
އިސްލާމްދީނުގައި އިންސާނީ ޙައްގުތައް
ކީރިތި ގުރްއާނުން ޝިފާ ލިބިގަންނާށެވެ.
މުޝްރިކުންނާއި ޚިލާފުވުން.
އަޅުގަނޑަކީ ކުރިން ވަރަށް ބަރާބަރަށް ނަމާދުކޮށް އުޅުނު މީހެއް.
އުނަގަނޑުގައި ތަވީދު އެޅުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ގަޔަށް ބާރު ހެދުމާއެކު ބުރުގާ އެޅުން.
ފިރިމީހާގެ ފިރިހެން ކޮއްކޮގެ ކުރިމަތީގައި ބުރުގާ ނާޅާ އުޅުމުގެ ހުކުމް.
މީހާ ކާފަރުވަނީ ކިހާވަރަކަށް ދީނަށް މަލާމާތް ކުރީމަ؟
ހިތްއަލިވާ ދުޢާއެއް ބުނެދެއްވާށެވެ!
ރުޅިގަދަ މީހަކަށް ދޭނެ ނަޞޭޙަތެއް
ޟުޙާނަމާދު ކުރާނެ ގޮތް.
ހަނދާން ނެތިގެން ޖުނުބުވެރިކަމުން ޠާހިރުނުވެ ކުރެވިފައިވާ ނަމާދަށް ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯ؟
ކުޑަކަމުދިޔުމުގެ މައްސަލަ ހުންނަމީހުން ނަމާދުކުރާނެ ގޮތް
ރިބާ ކެއުން ހުއްޓާލާށެވެ.
އިސްލާމްދީނުގެ ނަޒަރުގައި ޔޯގާ
ކީރިތި ގުރްއާނުން ޝިފާ ލިބިގަންނާށެވެ.
ނަމާދު ނުކުރާ މީހުންނަށް ހުރި ޢަޛާބު
އަލް އިމާމް އިބުނު ކަޘީރު
އަޅުގަނޑު ތައުބާވާން ހަދާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟
ނަމާދުނުކުރާ ރައްޓެއްސަކާމެދު ކަންތައްކުރާނެ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ؟
އިސްލާމްދީނުގެ ނަޒަރުގައި ޔޯގާ ހެދުން
ހުކުރު ދުވަހުގެ މާތްކަން
އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ މަޞްދަރުތައް
އިސްލާމީޝަރީޢަތުގައި ސުންނަތަށް ދެވިފައިވާ މަގާމް
ފާޚާނައިގައިހުރެ ވުޟޫދުޢާ ކިޔުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއްތޯ؟
ޤުރުއާނުގެ ސޫރަތްތަކާއި އެސޫރަތްތައް ކިޔެވުމުން ލިބޭ ފައިދާތައް.
މަސާޖުޕާލާތަކުން އަތުލައިގަންނަ ތައިލޭންޑުގެ ކަސްބީން މެރުން.
އަޅުގަނޑަށްވަނީ ރިބަވީ ލޯނެއްގެ ކޮންޓްރެކްޓްގައި ހެކިވެރިޔަކަށް ސޮއިކުރެވިފައެވެ.
ބޭންކްސޭވިންސްގައި ހުންނަފަައިސާ ނިޞާބް ހަމަވުމުން ޒަކާތް ދައްކާނެގޮތް
ނަދުރު ބުނުން.
މަރުވެފައިވާ އަންހެނެއްގެ މޫނު ހިލޭ ފިރިހެނުންނަށް ދެއްކުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
މުސްލިމުންގެ ތެރޭގައިވެސް ދައްޔޫޘުން ތިބެއެވެ.
ހުކުރު ދުވަހު ކަހަފު ސޫރަތް ކިޔެވުމަކީ ހަމައެކަނި ފިރިހެނުންނަށް އޮތްކަމެއްތޯ؟
މާތް ﷲ އަށް ޝުކުރުގެ ސަޖިދަ ޖަހާނެގޮތް.
އަބިން ބުރުގާއެޅުމަކީ އެމީހުންގެ އަމިއްލަކަމެކޭ ބުނާމީހުންނަކީ...
ޞާލިޙް އެކުވެރިން އިޚްތިޔާރު ކުރާށެވެ.
ހިތާމަތަކާއި ކަންބޮޑުވުންތަކުން ސަލާމަތްވުން.
ދީނާއި ސިޔާސަތު ވަކި ނުކުރެވޭނެ: އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ބިން ޢަބްދުއްރަޙްމާން އަލްޢަރީފީ
އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާ މީހުންގެ ޙުކުމް.
އިސްލާމްދީނުގައި ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީގޯނާ ކުރާމީހުންނަށްއޮތީ ކޮން އަދަބެއްތޯ؟
ފިރިހެނުން ފަށް އެޅުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
މައިންބަފައިންގެ ރުހުންނުލިބި ކައިވެނިކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
އަވަށްޓެރިޔާއަށް ހެޔޮކޮށްހިތުމަށް ޤުރްއާނުގައި ވަނީ ވަޞިއްޔަތް ކުރައްވާފައެވެ.
ބުޅާ ވިއްކުމަކީ ހުއްދަކަމެއްތޯ؟
އިސްތިޚާރާ ނަމާދު
ނަމާދު ޖަމާޢަތުގައި އަދާކުރުމަކީ ވާޖިބެއް
އަނިޔާވެރި މުސްލިމެއްގެ މައްޗަށް ބަދު ދުޢާ ކުރެވިދާނެތޯ؟
ﷲ ތަޢާލާ އާއިމެދު ޔަގީންކަން ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ކުރެވޭނެކަމެއް ބުނެދެއްވާ؟
ކީރިތި ގުރްއާނުން ޝިފާ ލިބިގަންނާށެވެ.
ނަމާދުގައި ހުންނައިރު އެހެންޚިޔާލުތައް އަންނަނަމަ ހަދާނެގޮތެއް ބުނެދެއްވާ؟
ސިޙުރުގެ އުނދަގުލުން ސަލާމަތްވެ ތިބުމަށް ކުރާނެ ކަންތައްތައް
ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތަކާއި އެކިއެކި ދުޢާތައް ތަތްކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
އަލް އިމާމް އިބުނު ކަޘީރު.
ފަތިސްނަމާދަށް ހޭލެވުނީ އިރުއެރިފަހުންނެވެ.
ދަރިން ލިބުމަށް އެދި ކުރާ ދުޢާ
ހިތް އަލި ކުރުމަށް އެދި ކުރާނެ ދުޢާ އެއް ބުނެދެއްވަ ފާނަންތޯ؟
ޚުލަފާއުއްރާޝިދީންގެ ދުވަސްވަރު އިސްލާމްދީން ފެތުރުނުގޮތް.
އުނަގަނޑުގައި ތަވީދު އެޅުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ރަހިމުގެ ގުޅުން ކަނޑާލެވިދާނެ އެއްވެސް ހާލަތެއް އޮންނާނެތޯ؟
ނަމާދަށް އަރާއިރު ފަޓުލޫނު ފައިކުރި އޮޅާފައި ހުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ދުޢާ ކުރުމުގެ ކުރިން ﷲ އަށް ޘަނާ ދެންނެވުން.
ރިޝްވަތުދޭމީހާއާއި ރިޝްވަތު ހިފާމީހާ
ބޯ ކަޅު ކުރުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއްތޯ؟
ހުކުރު ދުވަހުގެ މާތްކަން
އަންހެނުން ވަޒީފާއަށް ފޮނުވުމަކީ ދީނީގޮތުން ކޮންކަހަލަކަމެއްތޯ؟
އަނބިމީހާއާއިއެކު ވަގުތު ހޭދަނުކުރާ ފިރިންނާއިމެދު ކަންތައްކުރަންވީގޮތަކީ ކޮބާތޯ؟
ޖިންނި ސިޙުރު ޖެހިގެން އަމިއްލައަށް ރުގްޔާ ހަދާނީ ކިހިނެއް؟
އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ މަޞްދަރުތައް
ޝަހީދުވާ މީހުންނަކީ ކޮބާ؟
އަންހެން މީހާ ވަރިކުރުން ޙަރާމް ހާލަތީ ކޮބާތޯ؟
އޭ އަޚާއެވެ. ޤިޔާމަތްދުވަހުން ތިބާގެ އެއްފަޅި ވާވެފައިއޮތަ ނުދޭށެވެ.
ހުކުރު ދުވަހުގެ މާތްކަން
ޖިންސީގުނަވަނުގައި އަތް ޖެހިއްޖެނަމަ ވުޟޫ ގެއްލޭނެތޯ؟
ޙޫރުލް ޢީނުންނާއި ބެހޭ ގޮތުން ބުނެދެއްވާށެވެ.
ހިނައިގަތުމަށް ސުންނަތުން އައިސްފައިވާގޮތް ތަފްސީލް ކޮއްދެވިދާނެތޯ؟
އިސްލާމްދީނުގައި އެއް އަނބަށް ވުރެ ގިނައަނބިން ހޯދުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއްތޯ؟
ފޭރާންލުމުގެ އަދަބުތައް
އިޝާނަމާދު ކުރެވޭ އެންމެފަހު ވަޤުތަކީ ކޮބާ؟
ޓެޓޫ ޖެހުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
އަނބިމީހާ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތި ފިރިމީހާ މަތިން ފޫހިވުން.
ނަމާދަށްހުއްޓާ ފޯނު ރިންގުވާން ފެށުމުން...
އުފަންވާ ކުދިންނަށް ކުރާނެ ދުއާ އެއް
ހިތް ބިރުގަންނާތީ ތަވީދު އެޅުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ނަމާދުގައި ކިޔާތަކެތީގެ މާނަ
ދިރިއުޅުން ހަލާކު ކުރަން ސިހުރު ހަދާފައި ހުރިކަން އެގޭނީ ކިހިނަކުންތޯ؟
އެންމެފުރިހަމަ އެންމެ ރިވެތި އެންމެ ކުރު ޞަލަވާތަކީ ކޮބާތޯ؟
މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ނަމާދުކުރުމަށް އިށީންދެ އިނުން ރަގަޅުވާނެތޯ؟
މުރުތައްދުވެފައިވާ މީހަކާ ދޭތެރޭ ކަންކުރަން ޖެހޭ ގޮތް.
ނަމާދު ނުކުރާމީހުންނާ އެކީގައި އެއްތަށިން ކެއުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއް؟
ހިތްބިރުގަތުމާއި، ކަންކަމާމެދު މާޔޫސްވާނަމަ ކިޔާ ދުޢާ
ފާލު ބެލުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ޝިރުކު ކުރާ މީހެއްގެ ފަހަތުގައި ނަމާދު ސައްޙަވާނެތޯ؟
ގެސްޓުންނަށް ބަނގުރާ އުފުލައި ދިނުން
އިސްތިޚާރާ ނަމާދު ކުރާނެގޮތް
އިސްލާމްދީނުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ޙަރާމް ކުރެއްވި ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ރިޝްވަތުހިމެނެއެވެ.
ހުކުރު ނަމާދުގެ ސުންނަތްތައް
ހިނައިގަންނާނީ ކިހިނެއް؟
ކާހިނުން ގާތަށްގޮސް ކަންކަން އޮޅުންފިލުވާ ހެދުން.
ތަޥްޙީދާއި އޭގެ ވާޖިބު.
ދަމުނަމާދު ކުރާނެ ގޮތް
މުރުތައްދުވެފައިވާ މީހަކާދޭތެރޭ ކަންކުރަންޖެހޭ ގޮތް.
އަންހެން ކުދިންގެ ފައިތިލަ އެއީ އެމީހުންގެ އައުރައެއްތޯ؟
ކަށްވަޅު އަޒާބަކީ ކޮބައިތޯ؟
އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތުގެ މުހިންމުކަން
ކާހިނުން ގާތަށްގޮސް ކަންކަން އޮޅުންފިލުވާ ހެދުން
އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުމުގެ އަދަބަކީ ކޮބައިތޯ؟
މީހާ ކާފަރުވަނީ ކިހާވަރަކަށް ދީނަށް މަލާމާތް ކުރީމަތޯ؟
ޝުކުރުގެ ސަޖިދަ ޖަހާނީ ކިހިނެއްތޯ؟
ތައުބާވެވޭނީ ކިތައްފަހަރުތޯ؟
ސިނގިރޭޓް ޙަރާމް ކަމުގެ އެންމެ ރަނގަޅު ދަލީލް ބުނެ ދެއްވަފާނަންތޯ؟
ޤިޔާސް ގެ ޙުކުމަކީ ކޮބާތޯ؟ ޤިޔާސްކޮށްގެން ޙުކުމްތައް ނެރެވިދާނެތޯ؟
އީމާންކަންމަތީ ޘާބިތުވެ ހުރުމަށް...
ބޭންކްސޭވިންސްގައި ހުންނަފަައިސާ ނިޞާބް ހަމަވުމުން ޒަކާތް ދައްކާނެގޮތް
ޔޫސުފް ޢަލައިހިއްސަލާމްގެ ވާހަކައިން ލިބޭ ޢިބްރަތްތައް
ކީރިތި ގުރްއާނުން ޝިފާ ލިބިގަންނާށެވެ.
އިސްލާމްދީނާއިދެކޮޅަށް ވާހަކަދައްކާމީހަކަށް ނަފުރަތު ކުރުން
ޚުލަފާއުއްރާޝިދީންގެ ދުވަސްވަރު އިސްލާމްދީން ފެތުރުނުގޮތް.
އުނަގަނޑުގައި ތަވީދު އެޅުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ހިތް އަލި ކުރުމަށް އެދި ކުރާނެ ދުޢާ އެއް ބުނެދެއްވަ ފާނަންތޯ؟
މަރުވެފައިވާ އަންހެނެއްގެ މޫނު ހިލޭ ފިރިހެނުންނަށް ދެއްކުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
މުނާފިގުންގެ ސިފަތައް ބުނެދީފާނަންތޯ؟
ސުންނަތާ ދެކޮޅު ޙަމަލާތަކާއި މުސްލިމުން އެޙަމަލާތައް ދިފާޢުކުރިގޮތް.
ކުޑަކުދިން އިރުއޮއްސޭގަޑީގައި ބޭރަށް ނެރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ޝުކުރުގެ ސަޖިދަ ޖަހާނީ ކިހިނެއްތޯ؟
އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތުގެ މުހިންމުކަން
ކޮންމެ އިޚްތިލާފީ މައްސަލައަކީ ދެގޮތް ހުއްދަ ކަމެއްތޯއެވެ؟
ޝަހީދުވާ މީހުންނަކީ ކޮބާ؟
އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ މަޞްދަރުތައް
ދުޢާ ކުރުމުގެ ކުރިން ﷲ އަށް ޘަނާ ދެންނެވުން.
ރިޝްވަތުދޭ މީހާއާއި، ރިޝްވަތު ހިފާމީހާ.
ކާފަރުންގެ ކާފަރުކަމާއިމެދު ޝައްކުކުރާ މީހާގެ ޙުކުމަކީ ކޮބާ؟
އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތުގެ މުހިންމުކަން
އިންސާނެއްގެ ހަށިގަނޑުން ބަޔެއް ބުރިވެއްޖެނަމަ...
ބަލިކަށިވެފައިވާ އީމާންކަން ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ކުރާނެކަމެއް ބުނެދެއްވާ؟
ދަރިއަކު ލިބުމުން ކަންތައް ކުރަންޖެހޭގޮތް.
ތުނބުޅި ބޭލުން
މުޝްރިކުންނާއި ޚިލާފުވާން ޖެހެނީ ކޮންކަހަލަ ކަންތަކެއްގައިތޯ؟
އަވަށްޓެރިންނަށް ކަމޭހިތުން
މުންކަރާތެއް ހުރި ވަލީމާއަކަށް ދިޔުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ މަޞްދަރުތައް
ޙޫރުލް ޢީނުން
ރިބާ ޙަރާމް ކުރެއްވުމުގެ ޙިކުމަތަކީ ކޮބާ؟
ކަށުނަމާދު ކުރާނެގޮތް
މުރުތައްދުވެފައިވާ މީހަކާ ދޭތެރޭ ކަންކުރަން ޖެހޭ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ؟
އެބަޔަކާއި ހަމައަށް އިސްލާމްދީނުގެ ރިސާލަތު ފޯރާފައި ނުވާ މީހުންނަށް ގިޔާމަތް ދުވަހުން ޢަޛާބު ދެއްވާނެތޯ؟
ތަޥްޙީދާއި އޭގެ ވާޖިބަކީ ކޮބާ؟
ރާޒުވާ ކުޅުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
މަރުވެފައިވާ މީހުންނަށް ފާޠިހާ ކިޔެވުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ހިތާނުކުރުމަކީ ސުންނަތަކަށްވީއިރު ނުކޮށް ދޫކޮށްލުމުން އަަޒާބުލިބޭނެތޯއެވެ؟
ރިޝްވަތު
ކައިވެނިކުރަން އުޅުނުކުއްޖާ ދޫކޮށްލާފައިދިއުމުން...
ކާހިނުން ގާތަށްގޮސް ކަންކަން އޮޅުންފިލުވާ ހެދުން.
އިސްތިޚާރާ ނަމާދު
ފިރިމީހާގެ އަމުރާ މަންމަގެ އަމުރު ފުށުއަރައިފިނަމަ ކަންތައް ކުރާނެގޮތް ބުނެދެއްވާ؟
ކައްވަޅުގެ ފިތުނައިން ސަލާމަތްވާނެ ގޮތެއް ތަފްސީލްކޮށް ބަޔާން ކޮއްދެއްވަފާނަންތޯ؟
މަޖިލީސް މެމްބަރުންނަށް ލިބޭ މުސާރަ ޙަލާލުވާނެތޯ؟
އިސްތިޚާރާ ނަމާދު ކުރާނެގޮތް ބުނެދެއްވަފާނަންތޯ؟
ހުކުރު ނަމާދުގެ ސުންނަތްތައް
އެމީހެއްގެ ދުއްތުރާތަކުން އަވައްޓެރިޔާ ސަލާމަތްނުވާމީހާ ސުވަރުގެ ނުވަންނަހުއްޓެވެ.
ރާއްޖެން ބޭރުގައި ވަލީ އާއި ނުލާ ކުރާ ކައިވެނި ސައްހަވާނެތޯ؟
އަންހެނުން މަޙްރަމަކާ ނުލާ ދަތުރުކުރުން މަނާ ކުރައްވާފައިވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ޙިކްމަތަކަށްޓަކައެވެ.
އަނބިމީހާ ބުރުގާއަޅަން ދެކޮޅުހަދާނަމަ ކަންތައްކުރާނީ ކިހިނެއްތޯ؟
އަންހެން ކުދިންގެ ފައިތިލަ އެއީ އެމީހުންގެ އައުރައެއްތޯ؟
ކޮޓަރިތެރޭގައި ކާޓޫން ކުރަހާފައި، ނުވަތަ ކާޓޫން ފޮޓޯހިއްޕުމަކީީ ދީނީ ގޮތުން ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ބަދު ދުޢާ ކުރުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯ؟
ކަށުނަމާދު ކުރާނެގޮތް ބުނެދެއްވަބައްލަވާ؟
ފާލު ބެލުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ޑިމޮކްރަސީ އާއި އިންތިޚާބުތައް އަދި އެފަދަ ނިޒާމުތެރޭގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޙުކުމް
އިސްލާމްދީނުގައި މެދުމިނެއްވޭތޯ؟
ބުމަ ހެދުން ހުއްދަތޯ ދީނީ ގޮތުން؟
ހިލޭ ފިރިހެނުންނާއި ހިލޭ އަންހެނުން އަތާއި އަތް ޖޯޑުކޮށް ސަލާމް ކުރުން.
ދިރިއުޅުން ހަލާކު ކުރަން ސިހުރު ހަދާފައި ހުރިކަން އެގޭނީ ކިހިނަކުންތޯ؟
ހިތް އަލި ކުރުމަށް އެދި ކުރާނެ ދުޢާ އެއް ބުނެދެއްވަ ފާނަންތޯ؟
ފިލްމުކުޅޭ މީހުންނަށް ޤިޔާމަތްދުވަހުން ވާނީކިހިނެއްތޯ؟
ހިނައިގަންނާނެގޮތް؟
ޙައިޟުގެ ދުވަސްވަރުގައި އަނބިމީހާ އާއި ގައިގޯޅިވެ އުޅުމަކީ ކޮން ކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
އަނބިމީހާ ގައިގާ ބީހުމުން ވުޟޫ ގެއްލޭނެތޯ؟
ނަމާދުގައި ކިޔާތަކެތީގެ މާނަ
އެންމެފުރިހަމަ އެންމެ ރިވެތި އެންމެ ކުރު ޞަލަވާތަކީ ކޮބާތޯ؟
އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ސަލާމްކުރުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބާ؟
ހުކުރުދުވަހު ކަހްފު ސޫރަތް ކިޔުން ސުންނަތުން ސާބިތުވޭތޯ؟
ހުކުރު ނަމާދުގެ ސުންނަތްތައް
ރާޒުވާކުޅުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއްތޯ؟
ޒިނޭކުރާމީހުންނަށް ކައްވަޅުގައާއި ޤިޔާމަތްދުވަހު ލިބޭނެ ޢަޒާބު.
ހުކުރު ނަމާދުގެ ސުންނަތްތައް
ރަވާތިބު ސުންނަތްތަކުގެ ތަފްސީލެއް ދެއްވަފާނަންތޯ؟
ޞާލިޙް އެކުވެރިން އިޚްތިޔާރު ކުރާށެވެ.
މުރުތައްދުވެފައިވާ މީހަކާ ދޭތެރޭ ކަންކުރަން ޖެހޭ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ؟
އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް މަލާމާތްކުރުމުގެ ނުބައިކަން.
ނަމާދު ނުކުރާމީހުންނާ އެކީގައި އެއްތަށިން ކެއުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއް؟
ދީނާއި ސިޔާސަތު ވަކި ނުކުރެވޭނެ: އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ބިން ޢަބްދުއްރަޙްމާން އަލްޢަރީފީ
ޑިމޮކްރަސީ އާއި އިންތިޚާބުތައް އަދި އެފަދަ ނިޒާމުތެރޭގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޙުކުމް
ހުކުރު ނަމާދުގެ ސުންނަތްތައް
މަޙުރަމުންނަކީ ކޮބައިތޯ؟ އަދި މަޙުރަމަކަށް ވަނީ ކިހިނެއްތޯ؟
މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ނަމާދުކުރުމަށް އިށީންދެ އިނުން ރަގަޅުވާނެތޯ؟
ﷲ ގަންދީ ކަމެއްނުކުރަން ހުވާކޮަށްފައިހުރެ އެކަން ކުރެވިއްޖިއްޔާ ކަންތައްތައް ކުރާނީ ކިހިނެއްތޯ؟
ދީނީ ނަޒަރަކުން ޔޯގާ
ބަނގުރާވިއްކާ މީހާއާއި އުފުއްލާމީހާ ހަމަހަމަކަމަށް އޮންނަޙަދީޘް ބުނެދެއްވުން އެދެން؟
މުރުތައްދުވެފައިވާ މީހަކާ ދޭތެރޭ ކަންކުރަން ޖެހޭ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ؟
ތަޥްޙީދާއި އޭގެ ވާޖިބުއަކީ ކޮބާ؟
ކައްވަޅުގެ އަޒާބުން ސަލާމަތް ވެވޭނެގޮތް ތަފްސީލްކޮށް ބުނެދެވިދާނެތޯ؟
ފިރިމީހާއާއިއެކު ނޫޅެވިގެން ޚުލްޢު ވަރިއަކުންވަރިވުމަށް އެދުމުން.
ލޯބިވާ މީހާ ހޯދަން އުޅުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއްތޯ؟
ނަމާދުގައި ހުރެގެން އެކިކަހަލަ ހަރަކާތް ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
މިއުޒިކް ޙަރާމްކަމުގެ ދަލީލުތައް ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް ބުނެދެއްވާފާނަންތޯ؟
ހިތްބިރުގަތުމާއި، ކަންކަމާމެދު މާޔޫސްވާނަމަ ކިޔާނެ ދުޢާއެއް ބުނެދެއްފާނަންތޯއެވެ؟
މޫނުބުރުގާއަޅާ މީހުން ބުމަހެދުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއްތޯ؟
ރިބާއަކީ ކޮބާ؟
ހިނައިގަނެވޭނެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ؟
ހިލޭ ފިރިހެނުން ކުރިމަތީގައި އަންހެން ކުދިން ކުޅިވަރު ކުޅުމަކީ ރަގަޅު ކަމެއްތޯ؟
"ޔޯގާ"ގެ ޙަގީގަތް ބުނެދެއްވަފާނަންތޯ.
އިސްލާމްދީނާއިދެކޮޅަށް ވާހަކަދައްކާމީހަކަށް ނަފުރަތު ކުރުން
ހުކުރު ނަމާދުގެ ސުންނަތްތައް
އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ މަޞްދަރުތައް
ފިރިމީހާ ނަމާދު ނުކުރާނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯ؟
ދުޢާކުރުމުގެ އަދަބުތައް
ހިނައިގަންނާނެ ގޮތް ތަފްޞީލްކޮށް ބުނެދެއްވަފާނަންތޯ؟
އަންހެން ދަރިން ބުރުގާ އަޅުވަން އެންމެ ރަގަޅު އުމުރަކީ ކޮބާތޯ؟
އާ އަހަރުގެ ހެޔޮއެދުންތައް ފޮނުވުމަކީ ދީނީގޮތުން ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
އިސްލާމްދީނުގައި ރޭޕް ސާބިތުކުރެވޭ ގޮތަކީ ކޮބާތޯ؟
ޑްރާމާ ބެލުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
އާ އަހަރު ފާހަގަ ކުރުން.
ޝިރުކު ކުރާ މީހެއްގެ ފަހަތުގައި ނަމާދު ސައްޙަވާނެތޯ؟
ގެސްޓުންނަށް ބަނގުރާ އުފުލައި ދިނުން
ޝައިތޯނާގެ ވަސްވާސްތަކުން ދަރިފުޅު ސަލާމަތްކުރުން
އޮފީހުގައި ފިރިހެނަކަށް އަންހެން ސެކެޓްރީއެއް ގެންގުޅުން ހުއްދަވާނެތޯ؟
ފާލު ބެލުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ސިޙުރުގެ އުނދަގުލުން ސަލާމަތްވެ ތިބުމަށް ކުރާނެ ކަންތައްތައް
ސިހުރު ނުވަތަ ފަންޑިތަ ޖެހިފައިވާކަމުގެ އަލާމާތްތައް
އެސްފިންނާ އިން ސަލާމަތްވުމަށް ހަދާނެ ގޮތް.
ކައްވަޅުގެ އަޒާބުން ސަލާމަތް ވެވޭނެގޮތް
ހުކުރުދުވަހު ކަހަފް ސޫރަތް ކިޔުން ސުންނަތުން ސާބިތުވޭތޯ؟
ބަދު ދުޢާ ކުރެވޭނެކަން ސުންނަތުން ސާބިތުވޭތޯ؟
ހުކުރު ނަމާދުގެ ސުންނަތްތައް
ބޯބޭލުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއްތޯ؟
މަޙްރަމަކާ ނުލާ ދަތުރު ކުރުމަކީ ޙަރާމް ކަމެއްތޯ؟
ދެ އަނބިންނަށް އެއްވަރަކަށް ލޯބި ނުދެވުމަކީ ޢަދުލުވެރި ނުވުން ކަމުގައިވާނެތޯ؟
ޅިޔަނުކުރިމަތީގައި ބުރުގާ ބޭލުން.
ބުމަ ހެދުމާއި، ނޭފަތް ތޮރުފުމާއި، ކަންފަތް ތޮރުފުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
އިސްތިޚާރާ ނަމާދު ކުރާނެގޮތް ބުނެދެއްވަފާނަންތޯ؟
އީމާންކަންމަތީ ޘާބިތުވެ ހުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ބުނެދެއްވާ؟
ރިޝްވަތުދޭ މީހާއާއި، ރިޝްވަތު ހިފާމީހާގެ ތަފާތަކީ ކޮބައިތޯ؟
އަވައްޓެރިންނަށް ޖެއްސުން ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
މަޖިލީސް މެމްބަރުންނަށް ލިބޭ މުސާރަ ޙަލާލުވާނެތޯ؟
ނަމާދަށް ޤަމަތް ދިނުމަށްފަހު ކިޔަން ދުޢާއެއް އޮވޭތޯ؟
ތަވީދުއެޅުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބާތޯ؟
ރާޒުވާކުޅުމާއި ތާސްކުޅުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބާތޯ؟
މުސްލިމް އަންހެނުންގެ ހެދުން އެޅުމުގެ މިންގަނޑު ތަކަކީ ކޮބާ؟
ނަމާދުގައި ހުންނައިރު އެހެންޚިޔާލުތައް އަންނަނަމަ ހަދާނެގޮތެއް ބުނެދެއްވާ؟
މުޝްރިކުންނާއި ޚިލާފުވާން ޖެހެނީ ކޮންކަހަލަ ކަންތަކެއްގައިތޯ؟
ހުކުރު ނަމާދުގެ ސުންނަތްތައް
އަނބިމީހާއަށް މަޖަލަކަށް ނަމަވެސް ފިރިމީހާ ގާތު ވަރިކުރުމަށް އެދެވިދާނެތޯ؟
ދިވެހި ފިލްމު ބަލާ ހެދުމަކީ ދީނީގޮތުން ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
މެންދަމު އެކެއް ޖަހާއިރު އިޝާ ނަމާދު ކުރިއަސް ޞައްޙަ ވާނެތޯ؟
ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ އަދަބުތައް
މަޖިލީހުގެ އަދަބުތައް
ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ އަދަބުތައް
ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ އަދަބުތައް
އަޅުގަނޑަކީ ކުރިން ވަރަށް ބަރާބަރަށް ނަމާދުކޮށް އުޅުނު މީހެއް.
ދައްޔޫސުންނަކީ ކޮބައިތޯ؟
ކޮޓަރިތެރޭގައި ކާޓޫނު ފޮޓޯހިއްޕުމަކީީ ދީނީ ގޮތުން ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ނިޔަފަތި ދިގު ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ މަޞްދަރުތައް
ކައިވެންޏަށް ކުއްޖަކު އިޚްތިޔާރު ކުރާނީ ކިހިނެއް؟
އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ މަޞްދަރުތައް
ރުޅިމަޑުކުރުމަށްޓަކައި ކުރާނެ ކަންތައްތަކަކީ ކޮބާތޯ؟
މަޖަލަކަށް ނަމަވެސް ފިރިމީހާ ގާތު ވަރިކުރުމަށް އެދެވިދާނެތޯ؟
އޭ އަޚާއެވެ. ޤިޔާމަތްދުވަހުން ތިބާގެ އެއްފަޅި ވާވެފައިއޮތަ ނުދޭށެވެ.
މީހެއްގެ ބޮލުގައި ޒިނޭގެ ތުހުމަތު އެޅުވުމުގެ ނުބައިކަން
އަވަށްޓެރިންނަށް ކަމޭހިތުން
ހުކުރު ނަމާދުގެ ސުންނަތްތައް
ކޮޓަރިތެރޭގައި ކާޓޫނު ފޮޓޯހިއްޕުމަކީީ ދީނީ ގޮތުން ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ކުޑަކުދިންނަށް އިސްލާމީ އުސޫލުން ތަރުބިއްޔަތު ދޭނެގޮތް
އުނަގަނޑުގައި ތަވީދު އެޅުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ގަޔަށް ބާރު ހެދުމާއެކު ބުރުގާ އެޅުން.
ތަގްވާވެރިވާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟
އާޝޫރާ ދުވަހުގެ މާތްކަން.
ދަމު ނަމާދު ކުރާނެ ގޮތް ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް ކިޔައިދެއްވަފާނަންތޯ؟
އާޝޫރާ ދުވަހުގެ މާތްކަން.
މިއަހަރުގެ ޢާޝޫރާ ދުވަސް...
ޝިރްކު އަދި ކުފުރުގެ ވައްތަރުތައް.
އިސްލާމީ ގައުމެއްގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަށް ބަނގުރާ ބޯ ބަޔަކު އިސްކުރުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއްތޯ؟
އިސްލާމްދީނުގައި އަންހެނުންގެ މަގާމު
ހުކުރު ދުވަހު ކަހަފު ސޫރަތް ކިޔެވުމަކީ ހަމައެކަނި ފިރިހެން ބޭކަލުންނަށް އޮތްކަމެއްތޯ؟
ޟުޙާ ނަމާދު ކުރާނެ ގަޑި އަދި ކުރާނެ ގޮތް ބުނެދެއްވާ؟
މާތްﷲ ގެ ހަޟުރަތުގައި ދުޢާ ދަންނަވަން ފަށާނެ ގޮތެއް ވިދާޅުވެ ދެއްވަފާނަންތޯ؟
ހުކުރު ދުވަހު ކަހަފު ސޫރަތް ކިޔެވުމަކީ ހަމައެކަނި ފިރިހެން ބޭކަލުންނަށް އޮތްކަމެއްތޯ؟
ޒިނޭކުރާމީހުންނަށް ކައްވަޅުގައާއި ޤިޔާމަތްދުވަހު ލިބޭނެ ޢަޒާބު.
ކޮންމެ އިޚްތިލާފީ މައްސަލަ އަކީ ދެގޮތް ހުއްދަ ކަމެއްބާ؟
ލަދުވެތިކަން
އިސްލާމްދީނުގައި އަންހެނުންގެ މަގާމު
ކީރިތި ގުރްއާނުން ޝިފާ ލިބިގަންނާށެވެ.
އިސްލާމްދީނުގައި އިންސާނީ ޙައްގުތައް
ދަރިއަކު ދެއްވުމަށް އެދި ކުރުން ރަގަޅު ދުޢާ އަކީ ކޮބާ؟
އަވަށްޓެރިންނަށް ކަމޭހިތުން
ބަނގުރާ ޙަރާމް ކުރެއްވުނީ ކީއްވެ؟
މައްޔިތާ އަށް ޘަވާބު ލިބޭނީ ކޮންކަމެއް ކުރުމުންތޯ؟
އަޅުގަނޑު ތައުބާވާން ހަދާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟
ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވެގެން 1 ބަކަރި އުޟުޙިޔާއަށް ކަތިލެވިދާނެ ހެއްޔެވެ؟
ޙައިޟު ނިފާސްކަމުން ޠާހިރުވުމަށް ހިނައިގަންނާނެގޮތް ތަފްސީލުކޮށް ބުނެދެއްވަފާނަންތޯ؟
އުޟްޙިޔާ ކަތިލުމުގެ ވަގުތު
މިއަހަރުގެ އަޟްޙާ ޢީދު ދުވަސް ދިމާވަނީ ހުކުރު ދުވަހަކާއެވެ. މިފަދަ ހާލަތުގައި ކަންކުރާނީ ކިހިނަކުންހެއްޔެވެ.؟
ތިލާވަތުގެ ސަޖިދަ ކުރަނީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ؟
ހިނައިގަންނާނެގޮތް ތަފްޞީލުކޮށް ބުނެދެއްވާ؟
ކުޑަކުދިންނަށް ނިދަން އުނދަގޫވާނަމަ ކިޔާނެ ދުޢާއެއް ބުނެދެއްވާ؟
ފިލްމުކުޅޭ މީހުންނަށް ޤިޔާމަތްދުވަހުން ވާނީކިހިނެއް؟
އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ސަލާމްކުރުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބާ؟
ކުޑަކުދިން އިރުއޮއްސޭގަޑީގައި ބޭރަށް ނެރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ހައިޟުގެ ދުވަސްވަރު ޤުރުއާން ކިޔެވޭނެތޯ؟
ފާފަޔަކަށް ތައުބާވުމަށްފަހުގައިވެސް އަނެއްކާ އެފާފަޔަށް އަރައިގަނެވެންޏާ ކިހިނެއްތޯހަދާނީ؟
ތައުބާވެވޭނީ ކިތައްފަހަރުތޯ؟
ރަޖުޢީ ވަރިއަކުން ވަރިކުރުމަށްފަހު އިއްދައިގެމުއްދަތުގައި ދެމަފިރިން އެއްކޮށްއުޅުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއްތޯ؟
ދަތުރު ފަތުރު ކުރުމުގެ އަދަބުތައް؟
ހައްޖުމަސް ކަޑަތުކުރާނޭ ރަންގަޅުގޮތްތަކެއް ތަފްޞީލު ކޮއްދެއްވަފާނަންތޯ؟
ކަށުނަމާދު ކުރާނެގޮތް
އަވައްޓަރިންނަށް އުނދަގޫކުރުމަކީ ދީނީގޮތުން ކޮންކަހަލަކަމެއްތޯ؟
ޝުކުރުގެ ސަޖިދަ ޖަހާނީ ކިހިނެއްތޯ؟
މާލެގައި ހުރެފަ ދަތުރެއްގައި އައްޑުއަށް ގޮއްސިޔާ ނަމާދު ޖަމްޢު ކުރެވޭނޭތޯ؟
މަހުރަމަކާއި ނުލާ އަންހެނުން ދަތުރު ކުރުން
ދީނަށް ލޯބިކުރާ ރަގަޅު އަންހެންކުއްޖަކު ނުލިބިއްޖެނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯ؟
އިސްތިޚާރާ ކުރާނެގޮތް
ކުޑަކުދިންނަށް އިސްލާމީ އުސޫލުން ތަރުބިއްޔަތު ދޭނެގޮތް
އަންބަކު އިޚްތިޔާރު ކުރުމުގައި ބަލަންވާ ކަންތައްތައް ބުނެދެއްވަފާނަންތޯ؟
ދައްޔޫސުންނަކީ ކޮބައިތޯ؟
ޖިންސީ ގުނަވަނެއްގައި ބީހުމުން ވުޟޫ ގެއްލޭނެތޯ؟
ދަރިން ތަރުބިއްޔަތުކުރުމުގައި ދަރިންނަށް އަދަބު ދިނުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ނަދުރު ބުނުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ޛުލްޙިއްޖާ މަހުގެ ފުރަތަމަ ނުވަ ދުވަހު ރޯދަ ހިފުން
ބުމަ ހެދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ހުކުރު ނަމާދުގެ ސުންނަތްތައް
އަންހެނުން ގޭގައި ޢިޝާ ނަމާދު ކުރާއިރު ނަމާދު ފަސްކޮށްފައި ކުރަން މަޑުކުރުމަކީ އެންމެ ރަގަޅު ގޮތްތޯ؟
ދަރިން ލިބުމަށް އެދި ކުރާ ދުޢާ
ތައުބާވުމަށްފަހު ކުރީގައި ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރުޟު ކަންތައްތައް
ހުކުރު ނަމާދުގެ ސުންނަތްތައް
އުނަގަނޑުގައި ތަވީދު އެޅުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ގޭގައި އަންހެނުން ނަމާދުކުރާއިރު ޤަމަތް ދޭން ޖެހޭނެތޯ؟
ތައުބީނުގެ ޖަލްސާ ބޭއްވުމުގެ ޙުކުމް
ތަޢުޒިޔާ ކިޔުން.
މަޖިލީހުގެ އަދަބުތައް -03
އަލްއުޟްޙިޔާ -10
ރުޅިގަދަ މީހަކަށް ދޭނެ ނަޞޭޙަތެއް
ދަތުރު ފަތުރު ކުރުމުގެ އަދަބުތައް -04
ހިތް އަލި ކުރުމަށް އެދި ކުރާނެ ދުޢާ އެއް ބުނެދެއްވަ ފާނަންތޯ؟
ގުރްއާން ކިޔެވުމުގެ އަދަބުތައް
މަޖިލީހުގެ އަދަބުތައް -02
އަލްއުޟްޙިޔާ -09
އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ މަޞްދަރުތައް
ހުކުރު ނަމާދުގެ ސުންނަތްތައް
ދަތުރު ފަތުރު ކުރުމުގެ އަދަބުތައް -02
ޚުލަފާއުއްރާޝިދީންގެ ދުވަސްވަރު އިސްލާމްދީން ފެތުރުނުގޮތް.
ދަތުރު ފަތުރު ކުރުމުގެ އަދަބުތައް -01
ނަމާދުގައި ފުރަތަމަ އައްތަހިޔާތު ކިޔަން ހަނދާން ނެތިއްޖެނަމަ...
މަޖިލީހުގެ އަދަބުތައް -01
ނިޔަފަތި ކެނޑުމަށްފަހު ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ ގޮތެއް ސުންނަތުން ބުނެދެއްވާ؟
ހިތްއަލިވާ ދުޢާއެއް ބުނެދެއްވާށެވެ!
މަރުވެފައިވާ މީހެއްގެ ހަނދާނުގައި ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން.
ފޭރާންލުމުގެ އަދަބުތައް
ވުޟޫ ކުރާއިރު ބޮލާއި ކަންފަތުގައި ފެންފުހެން ޖެހެނީ ކިހިނެއްތޯ؟
ފިރިހެނުން މިސްކިތުގެ ޖަމާޢަތަށް ނުގޮސް ގޭގައި ނަމާދުކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
މަހުދީގެފާން ފާޅުވުމުގެ އަލާމާތްތަކަކީ ކޮބާތޯ؟
އަންހެނުން މޭކަޕް ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ދެ ޚުޠުބާ ދެމެދުގައި ކިޔުމަށް ޚާއްޞަ ދުޢާއެއް ބުނެދެއްވަފާނަންތޯ؟
އަންބަކު އިޙްތިޔާރު ކުރުމުގައި ބަލަންވާ ކަންތައްތައް ބުނެދެއްވަފާނަންތޯ؟
އަލްއުޟްޙިޔާ -07
ހައިޟުގެ ދުވަސްވަރު އަންހެނާ ކުރުންއެންމެ ރަނގަޅު އަޅުކަމަކީ ކޮބާ؟
މީހާ ކާފަރުވަނީ ކިހާވަރަކަށް ދީނަށް މަލާމާތް ކުރީމަ؟
ޤިޔާމަތުގެ ބޮޑެތި ޢަލާމާތްތައް ބުނެދެއްވާ؟
މާތް ﷲ އަށް ޝުކުރުގެ ސަޖިދަ ޖަހާނެގޮތުގެ ތަފްސީލް ބުނެދީފާނަންތޯ؟
އަލްއުޟްޙިޔާ -06
ފިރިމީހާގެ ފިރިހެން ކޮއްކޮގެ ކުރިމަތީގައި ބުރުގާ ނާޅާ އުޅުމުގެ ހުކުމް.
ކުޑަ ކުއްޖަކަށް އެސްފިންނާ ޖެހިއްޖެއްނަމަ...
ތަބްލީޣް ޖަމާޢަތުގެ މީހުންނާއެކު ބައިވެރިވުން
އަންހެނުން ބޯ ބޭލުން
އަނބިމީހާގެ ގައިގައި ޖެހިއްޖެއްޔާ ވުޟޫ ގެއްލޭނެތޯ؟
އަލްއުޟްޙިޔާ -06
ކުށުސަޖިދާގައި ކިޔުމަށް ވަކިޚާއްޞަ ދުޢާއެއް ވާރިދުވެފައިވޭތޯ؟
މައްޔިތާގެ މައްޗަށް 40 ރޭ ވަންދެން ޤުރުއާންކިޔަވާ، ގުރުއާން ޚަތިމްކުރުން.
އަލްއުޟްޙިޔާ -05
އުފަންދުވަސް ފާހަގަ ކުރެވިދާނެތޯ؟
އަލްއުޟްޙިޔާ -04
ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި އިޚްތިލާފް އުފެދެން ޖެހުނު ސަބަބުތަކަކީ ކޮބައިތޯ؟
މައްޔިތާއަށްޓަކައި ކޮށްދެވިދާނެ ކަންތައްތައް
އިސްތިޚާރާ ނަމާދު ކުރާނެ ގޮތް.
އެސްފީނާ ޖެހިފައިވާކަން ދެނެގަތުން
ބޯ ކަޅު ކުރުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއްތޯ؟
އަލްއުޟްޙިޔާ -03
ތައުޙީދުގެ ބައިތަކާ ޝިރުކުގެ ބައިތައް ތަފްޞީލްކޮށް ވިދާޅުވެ ދެއްވާ!
ސްކޫލުގައި އުޅޭއިރު ތުބުޅި ދިގުކުރުން.
އަލްއުޟްޙިޔާ -02
އަނބިމީހާ ކިޔަމަން ގަތުމުގައި އިސްކުރަން ޖެހޭނީ މައިންބަފައިންތޯ ނުވަތަ ފިރިމީހާތޯ؟
މެހްމާންދާރީ އަދާކުރުމުގެ އަދަބުތައް.
އަބިން ބުރުގާއެޅުމަކީ އެމީހުންގެ އަމިއްލަކަމެކޭ ބުނާމީހުންނަކީ...
އަލްއުޟްޙިޔާ -01
ކުއްތާގައި އަތްލުމާއި ގެންގުޅުން.
މީހަކު ބަލިވެއިންތާ 4 އަހަރުފަހުން ވިހޭކަމަށްބުނާ ވާހަކަ
صَدَقَ اللهُ العَظِيْم
ދުޢާ ކުރުމަށްފަހު މޫނުގައި އަތް ފިރުމުން
ބޭންކްސޭވިންސްގައި ހުންނަފަައިސާ ނިޞާބް ހަމަވުމުން ޒަކާތް ދައްކާނެގޮތް
އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ދެވިފައިވާ އަހައްމިއްޔަތު
ކަށުނަމާދު ކުރާނެގޮތް
ތާސްކުޅުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
އިސްލާމީ ރިވެތި އުސޫލުން ކުޑަކުދިންނަށް ތަރުބިއްޔަތު ދޭނެގޮތް
އަޅުގަނޑަށްވަނީ ރިބަވީ ލޯނެއްގެ ކޮންޓްރެކްޓްގައި ހެކިވެރިޔަކަށް ސޮއިކުރެވިފައެވެ.
ކުޑަފަރިފުޅު ރުޅި މައިތިރިކުރަން ކިއިދާނެ ދުއާއެއް ވޭތޯ؟
އަވައްޓެރިކަމުގެ އަދަބުތައް
ދެއަންބަށް ކައިވެނިކުރުމަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ކިހާވަރަކަށް ބާރު އަޅުއްވާފައިވާ ކަމެއްތޯ؟
އިސްތިޚާރާ ނަމާދު ކުރާނީ ކިހިނެއްތޯ؟
ތައުބާސޫރަތް ފެށޭއިރު ބިސްމި ނީންނަނީ ކީއްވެތޯ؟
ތަވީދު އެޅުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއްތޯ؟
ވަކި މުއްދަތެއްގައި ނަދުރުގެ ރޯދަހިފަންބުނެ ނުހިފިއްޖެނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެތްތޯ؟
ފިރިހެނުން އަންހެނުންނާއި ސަލާމް ކުރުން.
ސާފުތާހިރުވުމުގެ އަދަބުތައް
ދުޢާ ކުރުން އެންމެރަގަޅު ވަގުތަކީ ކޮބައިތޯ؟
ޝަހީދުވާ މީހުންނަކީ ކޮބާ؟
އަޅުގަޑުމެންގެ ޢުމުރުން މިވީހާދުވަހަކު ޢީދުނަމާދު ކުރަމުންއައީ މިސްކިތުގައެވެ.
ރަމަޟާން މަހުގެ ދުވަސްތަކުގެ ރޯދައެއް ދޫވުމަށްފަހު އެރޯދަ ނުހިފައި، ޝައްވާލް މަހުގެ 6 ރޯދަ ހިފިދާނެތޯ؟
ޢީދުނަމާދު ކުރާނެގޮތް
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޢީދު ނަމާދު ކުރެއްވި ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ؟
ޒަކާތުގެ ތައާރަފަކާއި ޒަކާތުގެ މުހިންމުކަން ބުނެދެެއްވާ..
ދުވާލު ކުރު ނުވަތަ ދުވާލު ދިގު ގައުމުތަކުގައި ރޯދަހިފާނެ ގޮތް
އަންހެނުންގެ ކުރިމަތީފަރާތުން އަންނަ ތަކެތީގެސަބަބުން ރޯދައަށްކުރާނެ އަޘަރު
ފިރިމީހާގެ އިޛްނައާއިނުލާ ގަޟާރޯދަ ހިފުން
ރަމަޟާންމަހު ޓެސްޓް އޮންނާތީ ރޯދަ ދޫކޮށްލުން
ޙައިޟުވެފައިވާ އަންހެނާއަށް ލައިލަތުލް ޤަދުރި ވިލޭރޭގެ މާތްކަން ލިބިގަނެވޭނީ ކިހިނަކުންތޯ؟
ބުރަ މަސައްކަތްކުރަން ޖެހުމުގެސަބަބުން ރޯދަ ދޫކޮށްލުން
ވިދިވިދިގެން ރޯދަހިފުމަށް ނަދުރު ބުނެފައިވަނިކޮށް ޢުޛުރެއް މެދުވެރިވެގެން މެދުކެނޑުން
ޣައިރުމުސްލިމް މަސައްކަތުމީހުން ރަމަޟާންމަހު ދުވާލު ކެއުން
ރޯދައަށްހުރެ އަންހެނުންގާތުގައި "އަހަރެން ތިބާދެކެ ވަރަށްލޯބިވެޔޭ" ބުނެވިދާނެ ހެއްޔެވެ؟
ޣައިރު މުސްލިމުންނަށް ރޯދައިގެ ފިދްޔަ ދިނުން
ރޭގަނޑު އެއްދާންކުރުމުގެ ސަބަބުން...
ރޯދައަށް ހުރުމުން ވަރުބަލިވާ ވަރުން ރޯދަ ދޫކޮށްލުން
ރޯދަ ފާސިދުވާ ކަންތައްތައް
ޅިޔަނުކުރިމަތީގައި ބުރުގާ ބޭލުން.
ރޯދަވެރިޔާގެ ދަތް ސާފުކުރުމުން ނުވަތަ ދަތެއް އުފުރާލުމުން ވާނެގޮތް
ރޯދައަށް ހުރެ ލޮލަށް ބޭސް އެޅުން
ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން ކެއުން މަނާ ކުރެވިފައިވާމީހާ ރޯދަހިފުން ވާޖިބުވާނެތޯ؟
ނަމާދު ނުކޮށް ރޯދަ ހިފުން
ހާރުކާންވެސް އަދި ފަތިސްނަމާދަށްވެސް ހޭނުލެވިއްޖެނަމަ ރޯދަ ކަމުދާނެބާ؟
ރޯދައަށް ހުރެ ގަބުރުސްތާނަށް ޒިޔާރަތްކުރުން
ހާރު ކެއުމަކީ ރޯދަ ޞައްޙަވުމުގެ ޝަރްޠެއްނޫނެވެ.
ހުކުރުނަމާދާއި ޢަޞްރުނަމާދު ޖަމްޢުކުރުމުގެ ޙުކުމް
ހުކުރު ނަމާދުގެ ސުންނަތްތައް
ރޯދައަށްހުރެ އަނގައިގާ މީރުވަސް ދުއްވާފަދަ އެއްޗެއް ބޭނުންކުރުން
ބައްޕައަށް ކިޔަމަންވެ ރޯދަ ދޫކޮށްލުން
ގެއްލިފައިވާ ނަމާދާއި ރޯދައިގެ ޢަދަދު ނޭގޭނަމަ ހަދާނެގޮތް
ގެއްލިފައިވާ ރޯދަތަކުގެ ބަދަލުގައި ފިދްޔަދޭނެ މިސްކީނަކު ނުލިބިއްޖެނަމަ ހަދާނެގޮތް
ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން ރޯދަ ދޫކޮށްލުން
ދަތުރުވެރިޔާގެ މައްޗަށް މޮޅުއިތުރުވެގެންވަނީ ރޯދަ ހިފުންތޯ ނުވަތަ ދޫކޮށްލުންތޯ؟
އިރުއޮއްސުމުގެ އިރުކޮޅެއްކުރިން ޙައިޟުވެއްޖެނަމަ ރޯދަ ގެއްލޭނެތޯ؟
ރޯދަވެރިޔާ އަނގަޔަށް ފެންލުން
ރޯދަވިއްލަމުން ކިޔާ ދުޢާ
ނަމާދުކުރުމާއި ރޯދަހިފުމުން ދުރުހެލިވެފައިވާމީހަކު ތައުބާވުމަށްފަހުގައި ގެއްލުނުރޯދަތައް ގަޟާކުރުން
ރާޒުވާކުޅުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއްތޯ؟
ރޯދައަށްހުރުމަށް ދުލުން ނިޔަތްކިޔުމަކީ ބިދުޢައެކެވެ.
އިސްލާމްދީނާއިދެކޮޅަށް ވާހަކަދައްކާމީހަކަށް ނަފުރަތު ކުރުން
ޢުމުރުން ދެ އަހަރުގެ ފާޠިމާ
ދޫ ދަށުގައިބާއްވާ ބޭސްގުޅައިގެ ސަބަބުން ރޯދައަށް އަޘަރުކުރާނެބާ؟
ނާރަށްޖަހާ އިންޖެކްޝަންގެސަބަބުން ރޯދައަށް އަޘަރުކުރާނެބާ؟
ރޯދައަށް ހުއްޓާ އެންޑޯސްކޮޕީ ހެދުން
މާބަނޑު އަންހެނުންނަށް ރަގަޅީ ރޯދަ ހިފުންތޯ ނުވަތަ ދޫކޮށްލުންތޯ؟
ރޯދައަށްހުރެ ކޮފީތަށްޓެއްގެ ރަހަބެލުން
ރޯދަ ވެރިންނަށްޓަކައި ސުވަރުގޭގައި ޚާއްޞަ ދޮރުކޮޅެއްވެއެވެ.
އެހެނިހެން އަޅުކަންތަކަށް ވުރެ ރޯދަ ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވަނީ ކީއްވެގެންތޯ؟
ޝަހީދެއްކަމަށް ބެލެވޭނީ ކޮންކަހަލަ މަރަކުން މަރުވާ މީޙުންނެއްތޯ؟
މުރުތައްދުވެފައިވާ މީހަކާދޭތެރޭ ކަންކުރަންޖެހޭ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ؟
ރޯދަ ފަރްޟު ކުރެއްވުމުގެ ޙިކްމަތް
ރޯދައިގެ އާޔަތުގައިވާ ފިދްޔާގެ މިންވަރު
ދަމުނަމާދު ކުރާނެ ގޮތް ވަރަށް ތަފްޞީލް ކޮށް ބުނެދިފާނަންތޯ؟
ޝަޢުބާންމަސް ދެބައިވުމަށްފަހުގައި ރޯދަހިފުން މަނާކުރައްވާފައިވާ މަނާކުރެއްވުން
ތަރާވީސް ނަމާދު ކުރާގޮތް
ރޯދައާއި ސުވާލު 1- (ކުޑަކުދިން ރޯދަހިފަން ޢާދަކުރުވުމަށް އެންމެރަގަޅު ޢުމުރު)
ރާޒުވާ ކުޅުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ރޯދަ ވީއްލާއިރު ކިއުމަށް ސުންނަތުން ސާބިތުވާ ދުޢާއެއް ބުނެދެއްވަފާނަންތޯ؟
މިސްކީނުންނަކީ ކޮބައިތޯ؟
އަނދުން އެޅުމާއި ބެހޭގޮތުން ވާ ދަލީލެއް ގެނެސްދެއްވަފާނަންތޯ؟
ތަޥްޙީދާއި އޭގެ ވާޖިބަކީ ކޮބާ؟
ކަށްވަޅުގެ އަޛާބު
ކޮޓަރީގެ ފާރުގައި ކޮކާ ތަތްކޮށްފަ ހުންނައިރު އެކޮޓަރީގައި ކުރާ ނަމާދު ޞައްޙަވާނެތޯ؟
ހިނައިގަންނާނީ ކިހިނެއް؟
މަރުވެފައިވާ މީހުންނަށް ފާޠިހާ ކިޔެވުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ހުކުރު ނަމާދުގެ ސުންނަތްތައް
ގަވާއިދުން ދަމުނަމާދު ކުރާ މީހަކު ހޭނުލެވިގެން ނުކުރެވުނުނަމަ އެނަމާދު ގަޟާ ކުރަންޖެހޭނެތޯ؟
މަރުވެފައިވާ ބައްޕަގެ ފާޠިހާ ކިޔެވުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ކާހިނުން ގާތަށްގޮސް ކަންކަން އޮޅުންފިލުވާ ހެދުން.
އިސްތިޚާރާ ނަމާދު
ނުވިހާ އޮޕަރޭޝަންކުރުން ހުއްދަވާނެތޯ؟
ކުޑައަންހެންދަރިފުޅުގެ ކަންފަތްތޮރުފުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެެއް؟
މޫނުބުރުގާ އަޅާ މީހުން ބުމަހެދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ޢިއްދަ ހަމަވުމުގެކުރިން ރޭކޮށްފިނަމަ ކައިވެނި ރުޖޫޢަވާނެތޯ؟
ރިބާއަކީ ކޮބައިކަމާއި އަދި ރިބާ އުފެދޭގޮތް.
ތަލްޤީނަކީ ކޮބާ؟
ޑްރާމާ، ފިލްމް ބެލުމަކީކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ބުޅާ ވިއްކުމަކީ ހުއްދަކަމެއްތޯ؟
ރަމަޟާންމަހަށް އިސްތިޤްބާލު ކުރުން.
އިސްލާމްދީނުގައި އަންހެނުންގެ މަގާމު
މިސްކިތުގައި ޢީދު ނަމާދު ކުރުމަކީ ބިދްޢައެއް: ޝައިޚް ޢިޔާޟް
ގެއްލިފަހުންނަ ރޯދަ ހުކުރު ހޮނިހިރު ދެދުވަހު ހިފިދާނެތޯ؟
ފިރިހެނުން ގޭގައި ނަމާދު ކުރާނަމަ އެނަމާދު ކަމުދާނެތޯ؟
މުރުތައްދުވެފައިވާ މީހަކާ ދޭތެރޭ ކަންކުރަން ޖެހޭ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ؟
ނަމާދު ނުކުރާމީހުންނާ އެކީގައި އެއްތަށިން ކެއުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއް؟
ތައުބާވުމަށްޓަކާ އަހަރެންހަދާނީ ކިހިނެއް؟
ރަވާތިބު ސުންނަތްތަކުގެ ތަފްސީލެއް ދެއްވަފާނަންތޯ؟
އަންހެނުން ތަރާވީޙް ނަމާދު ކުރުން ރަގަޅީ ގޭގައިތޯ ނޫނީ މިސްކިތުގައިތޯ؟
ހުކުރު ދުވަހު ކަހަފު ސޫރަތް ކިޔެވުމަކީ ހަމައެކަނި ފިރިހެން ބޭކަލުންނަށް އޮތްކަމެއްތޯ؟
ހުކުރު ނަމާދުގެ ސުންނަތްތައް
އިސްލާމްދީނުގެ ނަޒަރުގައި ޔޯގާ ހެދުން
ރިބަވީ ބޭންކެއްގައި ފައިސާ ބެހެއްޓުން
ދަރިފުޅަށް އެސްފީނާ ޖެހިއްޖެކަން އެނގޭނޭ ޢަލާމާތްތަކަކީ ކޮބާތޯ؟
މުނާފިގުންގެ ސިފަތައް ބުނެދީފާނަންތޯ؟
ދަތުރުވެރިޔާގެ ނަމާދު
ކުޑަދަރިފުޅު ނިންދަވަން ކިޔަން އެންމެރަނގަޅު ދުއާއަކީ ކޮބައިތޯ؟
މަޙުރަމުންނަކީ ކޮބައިތޯ؟ އަދި މަޙުރަމަކަށް ވަނީ ކިހިނެއްތޯ؟
ވަރިކުރުމަށްފަހު ޢިއްދަ ހަމަވުމުގެކުރިން ރޭކޮށްފިނަމަ ކައިވެނި ރުޖޫޢަވާނެތޯ؟
ﷲ ގަންދީ ކަމެއްނުކުރަން ހުވާކޮަށްފައިހުރެ އެކަން ކުރެވިއްޖިއްޔާ ކަންތައްތައް ކުރާނީ ކިހިނެއްތޯ؟
ފިލްމު ބެލުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
އިސްލާމުންގެ ގައިގާ ޓެޓޫ ޖެހުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
މައިންބަފައިންގެ ނުޤަބޫލްގައި ކައިވެނި ކުރެވިދާނެތޯ؟
ޝަޢުބާންމަހު ރޯދަހިފަން އެންމެރަގަޅު ދުވަސްތަކަކީ ކޮބައިތޯ؟
ޢާންމުކޮށް ސުންނަތް ރޯދަ ނުހިފާމީހެއްނަމަ ޝަޢުބާންމަހުގައި ރޯދަހިފުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއްތޯ؟
ޝަޢުބާން މަހުގައި ރޯދަ ހިފުމުގެ މާތްކަން
ވިތުރިނަމާދު ކުރާނެގޮތް
މިސްކިތަށް ދެވޭ ހާލުގައި ފިރިހެނުން ގޭގައި ނަމާދުކުރުން
ސުންނަތްކަންގަދަވެގެންވާ 12 ރަކްއަތް
ހުކުރުދުވަހު ހުކުރަށް ދިޔުމުގެކުރިން ނިދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ހުކުރު ޚުތުބާ އަޑުއެހުމުގެ މުހިއްމުކަން.
އައުރަ ނިވާނުކޮށްހުރެ ވުޟޫ ކުރެވިދާނެތޯ؟
ބަނގުރާވިއްކާ މީހާއާއި އުފުއްލާމީހާ ހަމަހަމަކަމަށް އޮންނަޙަދީޘް ބުނެދެއްވުން އެދެން؟
އިސްތިޚާރާ ނަމާދު ކުރުގޮތާއި، މިނަމާދުގެ ނިޔަތާއެއްޗެހި ބުނެދީބަލާށެވެ؟
މަރުވެފައިވާ ބައްޕައަށްޓަކައި ކޮށްދެވިދާނެ ކަންތައްތަކަކީ ކޮބައިތޯ؟
ހިނައިގަންނާނެގޮތް ބުނެދެއްވާ؟
މުޝްރިކުންނާއި އެއްގޮތްވުމުން ދުރުހެލިވާށެވެ.
ހުކުރު ނަމާދުގެ ސުންނަތްތައް ތަންކޮޅެއް ތަފްޞީލުކޮށް ބުނެދެއްވަފާނަންތޯ؟
ހުކުރު ދުވަހު ކަހަފު ސޫރަތް ކިޔެވުމަކީ ހަމައެކަނި ފިރިހެން ބޭކަލުންނަށް އޮތްކަމެއްތޯ؟
ހުކުރު ނަމާދާށްގޮސް ތިބޭމީހުން ހުކުރުޚުތުބާ އަޑުއެހުމުގެ މުހިއްމުކަން.
މާބަނޑު ދުވަސްވަރު އިށީންދެ އިދެގެން ނަމާދު ކުރުން ރަނގަޅުތޯ؟
ވުޟޫކޮށްގެން ހުރެ ޖިންސީ ގުނަވަނުގައި އަތްލައިފިނަަމަ ވުޟޫ ގެއްލޭނެތޯ؟
ފިރިމީހާގެފަރާތުން އޯގާތެރިކަމާއި އަޅާލުން ނުލިބޭނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯ؟
ފާޚާނައިގައިހުރެ ވުޟޫދުޢާ ކިޔުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއްތޯ؟
މުޞީބާތުގެ ވަގުތުގައި ކިޔާނެ ދުޢާއެއް
ކައިވެނީގެ ޙަފްލާއެއް ބޭއްވުމަކީ ކުރެވިދާނެކަމެއްތޯ؟
އަނބިމީޙާ ނުރުހިއްޖެނަމަ ދެއަނތްބަށް ކައިވެނި ނުކުރެވޭނެތޯ؟
ހައިޟުގެ ދުވަސްވަރު ޤުރުއާން ކިޔަވައިދިނުމުގެ ހުކުމަކީކޮބަތޯ؟
މުސްލިމް އަންހެނުންގެ ހެދުން ހުންނަންޖެހޭ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ؟
ބަލިވެއިންދެ ކުރާ ކައިވެނި.
މަސާޖުޕާލާތަކުން އަތުލައިގަންނަ ތައިލޭންޑުގެ ކަސްބީން މެރުން.
ރާބުއިން، ޒިނޭކުރުން ހަރާންކަން އެނގޭ ފަދައިން މިއުޒިކު ހަރާންކަން އެނގޭ އާޔަތެއް ބުނެދެއްވާ؟
ޤުރުއާނުގެ ސޫރަތްތަކާއި އެސޫރަތްތައް ކިޔެވުމުން ލިބޭ ފައިދާތައް.
ބޮޑުބެރު ޖެހުމާއި ބޮޑުބެރު ލަވަތައް އަޑުއެހުން.
ދަމުނަމާދު ކުރާގޮތް.
ބަލިވެއުޅޭ ތުއްތު ކުއްޖަކަށް ޤުރުއާނުން ޝިފާ ހޯދާނެގޮތެއް ބުނެދެއްވަފާނަންތޯ؟
ފޭސްބުކް ފަދަ ސޯޝަލް ނެޓްވޯކްތަކަށް އަންހެންކުދިން ލާފައިހުންނަ ފޮޓޯބެލުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
އިސްލާމީޝަރީޢަތުގައި ސުންނަތަށް ދެވިފައިވާ މަގާމާއި އަދި އެކަމުގެ ދަލީލަކީ ކޮބާތޯ؟
ފަތިސްނަމާދަށް ހޭލެވުނީ އިރުއެރިފަހުންނެވެ.
ނަމާދު ގަސްރުކޮށް އަދި ޖަމްއުކުރާގޮތް ތަފްސީލުކޮށް ބުނެދެވިދާނެތޯއެވެ؟
ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތަކާއި އެކިއެކި ދުޢާތައް ތަތްކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
އަލް އިމާމް އިބުނު ކަޘީރު އާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ކޮޅެއް ލިބިދާނެތޯ؟
ކައިވެނީގެ ފުރަތަމަރޭ
އެސްފީނާ ފެންވެރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތަ؟
ފިރިމީހާދެކެ ބިރުގަންނާތީވެ ވަރިޔަށް އެދެވިދާނެތޯ؟
ހިލޭ ފިރިހެނުން ކުރިމަތީގައި އަންހެން ކުދިން ކުޅިވަރު ކުޅުމަކީ ރަގަޅު ކަމެއްތޯ؟
ޝިރްކު އަދި ކުފުރުގެ ވައްތަރުތައް.
ނަމާދުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް ތަފާތުތަކެއް އޮވޭތޯ؟
ސިހުރު ނުވަތަ ފަންޑިތަ ޖެހިފައިވާކަމުގެ އަލާމާތްތައް.
މީހަކާ ނުއިނދެ ހުއްޓާ ލިބުނު ދަރި
ރަޖަބު މަހު ސުންނަތްރޯދަ ހިފުމަށް ވަކިޚާއްޞަ ދުވަސްތަކެއް އޮންނާނެތޯ؟
ކަށުނަމާދު ކުރާނެ ގޮތް
މަގުމަތީގައި ހިނގަމުންދާއިރު ފައިވާނުގެ ފުންނާބުން އަޑުގޮވުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
އަންހެން ކުދިންގެ ފައިތިލަ އެއީ އެމީހުންގެ އައުރައެއްތޯ؟
ދީނީ ޢިލްމްވެރިންނަށް ފުރައްސާރަ ކުރުން.
އަނބިމީހާ ބުރުގާއަޅަން ދެކޮޅުހަދާނަމަ ކަންތައްކުރާނީ ކިހިނެއްތޯ؟
"ޔޯގާ"ގެ ޙަގީގަތް ބުނެދެއްވަފާނަންތޯ..
ހުކުރުދުވަހު ކަހަފްސޫރަތް ކިޔެވުމާއި، ކޮންމެރެއަކު މުލްކު ސޫރަތް ކިޔެވުމާއި ބެހޭގޮތުން
ނަމާދުނުކުރާ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ކޮއްކޮއާމެދު ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް ބުނެދެއްވާ؟
ފާޚާނާގައި ކައިބޮއިހެދުން.
ދަރިފުޅު ސުވަރުގެ ވަންނާނީ ހަމަ މައިމީހާގެ ފައިތިލަ ދަށުންތޯ؟
ނަމާދުނުކުރާ ރައްޓެއްސަކާމެދު ކަންތައްކުރާނެ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ؟
ބޯ ކަޅު ކުރުމަކީ ހުއްދަކަމެއްތޯ؟
ކިޔަވާ ނުނިމެނީސް މައިންބަފައިންގެ ނުރުހުމުގައި ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް މީހަކާ އިންދެވިދާނެތޯ؟
އަޑުހަރުކޮށް ބިސްމިކިޔުމަކީ ހުއްދަކަމެއްތޯ ނުވަތަ މަނާކަމެއްތޯ؟
މަޙުރަމަކާއިނުލައި އަންހެނުން ދަތުރުކުރުން
ތުނބުޅި ބެހެއްޓުމަށް އެންގެވި ސަބަބު.
އެސްފިންނާ އިން ސަލާމަތްވުމަށް ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯ؟
އީމާންކަން ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ބުނެދެއްވާ؟
ރިޝްވަތުދޭމީހާއާއި ރިޝްވަތު ހިފާމީހާ
ގޭގައި އެކަނިހުރެ ނަމާދުކުރާ އަންހެނާ ޤަމަތް ދޭންޖެހޭނެތޯ؟
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރު ލަސްވެގެން ކިޔެވޭނީ ކޮން އިރަކުތޯ؟
ނަމާދަށް އަރާއިރު އަތުކުރި އޮޅާފައި ހުރުމުން އެއްވެސް ކަހަލަ ގެއްލުމެއްވޭތޯ؟
ރާއްޖެން ބޭރުގައި ވަލީ އާއި ނުލާ ކުރާ ކާވެނި ސައްހަވާނެތޯ؟
ދުޢާ ކުރުން އެންމެ ރަނގަޅީ ކޮން ވަގުތުތަކެއްގައިތޯ؟
ދަރިއަކު ލިބުމުން ކަންކަން ކުރަންޖެހޭގޮތް ސާފުކޮށްދެއްވުން އެދެން؟
ދެވަނަ އަންބެއްގެ މުހިންމުކަން އަނބިމީހާއަށް ވިސްނައިދޭނެ ގޮތެއް ވިދާޅުވެދެއްވަފާނަންތޯ؟
ކުރުސި ލިޔެފަހުންނަ ފުލާއި އަނގޮޓި އެޅުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއްތޯ؟
މޫނުބުރުގާއަޅާ މީހުން ބުމަހެދުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއްތޯ؟
ކުޑަކަމުދިޔުމުގެ މައްސަލަ ހުންނަމީހުން ނަމާދުކުރާނެގޮތް ބުނެދެއްވުން އެދެން؟
އެސްފީނާ ފެންވަރާގޮތް ބުނެދެއްވަފާނަންތޯ؟
ވުޟޫކޮށްގެންހުރެ އަނބިމީހާގައިގަ ބީހުމުން ވުޟޫގެއްލޭނެތޯ؟
ރިބާއަކީ ކޮބާ؟
ޟުޙާނަމާދު ކުރާނެ ގޮތް.
ކައިވެނިކުރަން އެއްބަސްވެއްޖެނަމަ އެންގޭޖްވީކަމަށް ބެލެވޭނެތޯ؟
ހަމައެކަނި ޝަހާދަތުގެ ދެކަލިމަ ކިޔާލައިގެން ސުވަރުގެއަށް ވަދެވޭނެތޯ؟
މުޝްރިކުންނާއި ޚިލާފުވާން ޖެހެނީ ކޮންކަހަލަ ކަންތަކެއްގައިތޯ؟
ދޮގު ހަދައިފި މީހަކު ތަޢުބާ ވާނެގޮތް ތަފްޞީލުކޮށް ވިދާޅުވެ ދެއްވަފާނަންތޯ؟
މީހަކާ އިނދެގެންހުރި އަންހެނަކު ފިރިހެނުންނާއެކު އެކަހެރިވުން.
ޙައިޟުވެރިޔާ އާއި ނިފާސްވެރިޔާ އަށް ޤުރުއާން ކިޔެވިދާނެތޯ. މިކަމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައއިތޯ؟
މިއުޒިކް ޙަރާމްކަމުގެ ދަލީލުތައް ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް ބުނެދެއްވާފާނަންތޯ؟
ފިރިމީހާ އޭނާގެ ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާ އާއި ގުޅުން ބޭއްވުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
އަމިއްލަ އަށް ޙައްޖު ނުކޮށް މައިންބަފައިން ޙައްޖަށް ފޮނުވިދާނެތޯ؟
ތުނބުޅި ބާލާފައިހުރުމަކީ އެއީ ޙަރާމްކަމެއްތޯ؟
ގޭގައި އެކަނިހުރެ ނަމާދުކުރާ އަންހެނާ ޤަމަތް ދޭންޖެހޭނެތޯ؟
ކައިވެނީގެ ފުރަތަމަރޭ ކުރަންޖެހޭ ދުޢާއެއް ބުނެދީފާނަންތޯ؟
ކައިވެނިނުކޮށް ހުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ވަކި މީޙަކު ނުބައިކަމެއް ކުރުމުން ރަގަޅު ކަމެއްގެގޮތުގައި ދެކެވެނީ ކީއްވެގެންތޯ؟
އިންތިޚާބުތަކުގައި ވޯޓުލާންބުނެ ދޭ ފައިސާގައި ހިފުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ސިހުރު ނުވަތަ އެސްފީނާ ޖެހިއްޖެކަން އެނގޭނެ ގޮތަކީ ކޮބާ؟
ބަލިކަށިވެފައިވާ އީމާންކަން ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ކުރާނެކަމެއް ބުނެދެއްވާ؟
މުސްލިމް ޤައުމެއްގައި ދެވޭ ޚިދުމަތުގެގޮތުގައި ބަނގުރާ ދިނުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއްތޯ؟
ނަމާދުގައި ހުރެގެން އެކިކަހަލަ ހަރަކާތް ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ވިތުރިކުރާއިރު ގުނޫތުކިޔުން ވާޖިބުތޯ؟
އިސްލާމީ ނަޒަރަކުން އަންހެނުން ބުމައިން އިސްތަށިއުފުރާ ބުމަހެދުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއްތޯ؟
ނަމާދު ގަސްދުގައި އަޅައިފިމީހާއަށް ހުރީ ކޮންއަޒާބެއްތޯ؟
އަންހެނުން ގޭގައި އެކަނިނަމާދުކުރާއިރު ޤަމަތް ދޭންޖެހޭނެތޯ؟
ރިޝްވަތުދޭ މީހާއާއި، ރިޝްވަތު ހިފާމީހާ.
ކޮންމެ ސިޙުރުވެރިއަކީ ކާފިރެއްކަމުގައި ބެލޭނެތޯ؟
އިސްތިޚާރާ ނަމާދު ކުރާނެގޮތާއި އެނަމާދުކުރާ މަޤްޞަދު ވިދާޅުދެއްވަފާނަންތޯ؟
އަނބިފިރިކަމުގެ ގުޅުން ހިންގާއިރު ކިޔާ ވަކިދުއާއެއް އޮވޭތޯ؟
ދުޢާ ކުރުމުގެ ކުރިން ﷲ އަށް ޘަނާ ދެންނެވުން.
އަހަރެން ކައިވެނީގެކުރިން ފިރިހެންކުއްޖެއްދެކެ ވަރަށްލޯބިން އުޅުނީމެވެ.
ރަހިމުގެ ގުޅުން ކަނޑާލެވިދާނެ އެއްވެސް ހާލަތެއް އޮންނާނެތޯ؟
ފިރިމީހާއާއިއެކު ނޫޅެވިގެން ޚުލްޢު ވަރިއަކުންވަރިވުމަށް އެދުމުން.
ހައިޟުގެދުވަސްވަރު ކީރިތިޤުރުއާން ކިޔެވުން.
އީމާންކަންމަތީ ޘާބިތުވެ ހުރުމަށް...
ލޯބިވާ މީހާ ހޯދަން އުޅުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއްތޯ؟
ހިނައިގަންނާނެ ގޮތް
އަވައްޓެރިންނަށް ޖެއްސުން ކުރުން.
ކައިވެނިކުރަން އުޅުނުކުއްޖާ ދޫކޮށްލާފައިދިއުމުން...
ޓީޗަރު ކުލާހަށްވަނުމުން ދަރިވަރުން ކޮޅަށް ތެދުވުމާއިބެހޭގޮތުން.
ފިރިމީހާގެ އަމުރާ މަންމަގެ އަމުރު ފުށުއަރައިފިނަމަ ކަންތައް ކުރާނެގޮތް ބުނެދެއްވާ؟
ރުކޫއިންތެދުވެ އެންމެރަނގަޅީ ހަށަމް ބަނދެގެންތޯ ނުވަތަ ދެއަތް ތިރިކޮށްލުންތޯ.؟
ބުމަހެދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ނަމާދަށް އަރާއިރު ފަޓުލޫނު ފައިކުރި އޮޅާފައި ހުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ފައިސާއަށް ވޯޓް ދީފިނަމަ ރިޝްވަތަކަށް ވާނެތޯ؟
މަޖަލަކަށް ނަމަވެސް ފިރިމީހާ ގާތު ވަރިކުރުމަށް އެދެވިދާނެތޯ؟
ފިރިމީހާ ގައިގައި ޖެހިގެން ވުޟޫ ގެއްލޭނެތޯ؟
މަހުރަމަކާއިނުލާ އަންހެނަކު އޭނާގެ ރަށަށް ދިއުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
އިސްލާމްދީނުގައި އިންސާނީ ޙައްގުތައް - 08
ﷲ ތަޢާލާ އާއިމެދު ޔަގީންކަން ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ކުރެވޭނެކަމެއް ބުނެދެއްވާ؟
ލިބެންއުޅޭ ކުއްޖާގެ ޖިންސު ބެލިދާނެތޯ؟
އަންހެނަކު މަޙްރަމަކާ ނުލާ ޙައްޖަށް ނުވަތަ ޢުމްރާއަށް ދިޔުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ބުދުދީނުގެ ކުއްޖަކާ ރުޅިހަދާފައި ތިންދުވަހަށްވުރެ ގިނަދުވަހު ހުރެއްޖެނަމަ ފާފަވެރިވާނެތޯ؟
އަޅުގަނޑަކީ ޢުމުރުން 30 އަހަރުގެ އަންހެނަކީމެވެ.
ކައްވަޅުގެ އަޒާބުން ސަލާމަތް ވެވޭނެގޮތް ތަފްސީލްކޮށް ބުނެދެވިދާނެތޯ؟
ހެދުމަށް ސެންޓު ޖެހުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ފަރުވާކުޑަކުރެވިފައިވާ ނަމާދުތަކަށް ހަދަންޖެހޭނެ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ؟
ބަދު ދުޢާ ކުރެވޭނެކަން ސުންނަތުން ސާބިތުވޭތޯ؟
ރުޅިމަޑުކުރުމަށްޓަކައި ކުރާނެ ކަންތައްތަކަކީ ކޮބާތޯ؟
ހުކުރުދުވަހު ކަހަފް ސޫރަތް ކިޔުން ސުންނަތުން ސާބިތުވޭތޯ؟
ރާއްޖެއިންބޭރަށް ގޮސްއުޅޭއިރު ކުކުޅުމަހުން ހަދާފައިހުންނަ އެއްޗެތި ކެއުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ފިރިމީހާގެ ގޯސްވާހަކަ އެހެން މީހުންގެ ގާތުގައި ދެއްކުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު ބުޅިކުރުން ނުވަތަ ފަންކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި އިޚްތިލާފު އުފެދެން ޖެހުނު ސަބަބުތައް
ކައްވަޅުގެ ފިތުނައިން ސަލާމަތްވާނެ ގޮތެއް ތަފްސީލްކޮށް ބަޔާން ކޮއްދެއްވަފާނަންތޯ؟
ބޮލުގައި ނުރަޖެހުމުން ކަޅުކުލަ ނުވަތަ ކަޅުހީނާފަތް އެޅިދާނެތޯ؟
އިސްލާމްދީނުގައި އަންހެނުންގެ މަގާމު
ނަމާދުގައި ހަށަމް ބަންނާނީ ކޮންތަނެއްގައިތޯ؟
އަނިޔާވެރި ޙާކިމާ އާއި ދެކޮޅަށް ނިކުތުމުގެ ޙުކުމް
އަނިޔާވެރި މުސްލިމެއްގެ މައްޗަށް ބަދު ދުޢާ ކުރެވިދާނެތޯ؟
މުސްލިމް އަންހެނުންގެ ހެދުން ހުންނަންޖެހޭނެ މިންގަނޑުތަކަކީ ކޮބަައިތޯ؟
މުޒާހަރާތަކަށް ނިކުންނަންވީމާ އަންހެނުން ކަޅުހެދުންލާ މޫނު ބުރުގާއެޅުމަކީ ދީނީގޮތުން ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ހިނައިގަންނާނެ ގޮތް ބުނެދެއްވާ؟
ނުވިހާ އޮޕަރޭޝަން ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
މަޖިލީސް މެމްބަރުންނަށް ލިބޭ މުސާރަ ޙަލާލުވާނެތޯ؟
ބޫޓު ނޫވަތަ ފައިވާނާއެކު ނަމާދު ކުރެވިދާނެތޯ؟
ނެށުމާއި ޑްރާމާފަދަ ކަންތައްތަކުގައި ބައިވެރިނުވުމަކީ ހައްދުފަހަނައަޅައި ދިއުންކަމުގައި ބެލެވިދާނެތޯ؟
ދަރިންނަށްޓަކައިކުރާނެ ހެޔޮދުޢާ އެއްބުނެދެއްވާ؟
މޫދުން ވުޟޫކުރާތަން ފެނުމުން ބައެއްމީހުން ބިރުގަންނަނީ ކީއްވެތޯ؟
"މިއަދުން ފެށިގެން ކަލޭ އަހަރެންގެ މައްޗަށް ހަރާމޭ" މިހެން ބުނެފިނަމަ އަނބިމީހާ ވަރިވާނެތޯ؟
މުސްލިމެއްގެ ބޮލުގައި ޒިނޭގެ ތުހުމަތު އެޅުވުމަކީ ކިހާވަރެއްގެ ކަމެއްތޯ؟
ކުރުހެދުން ފަހައި ދިނުމަކީ ދީނީ ގޮތުން ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ފިރިހެނުން ގަޔަށް ބާރު ފަޓުލޫނުލުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
އަނބިމީހާ ކިޔަމަން ގަތުމުގައި އިސްކުރަން ޖެހޭނީ ފިރިމީހާގެ ފިކުރުތޯ ނުވަތަ ޕާޓީގެ ފިކުރުތޯ؟
އިސްލާމްދީނުގައި މެދުމިނަށް ތާއިދު ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ހިތުގައި އީމާންކަން ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ކުރާނެކަމެއް ބުނެދެއްވާފާނަންތޯ؟
ކުށުސަޖިދަ ޖަހާއިރު ކިޔާ ދުޢާއަކީ ކޮބާތޯ؟
ރާއްޖެއިސްލާމްވި ދުވަހާއި ގުޅިގެން ފޮތްފޮށި ކިޔެވުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ވަލިއްޔުލް އަމްރާއި ދެކޮޅަށް ރައްޔިތުން ނުކުންނަން ހުއްދަވާ އެއްވެސް ހާލަތެއް އިސްލާމް ދީނުގައިވޭތޯ؟
ދުޢާ ކުރުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުތަކީ ކޮބައިތޯ؟
މުޒާހަރާތަކުގެ ސަބަބުން....
ތޫނުފިލިކަން އިތުރުކުރެވޭނެ ދުއާއެއް ބުނެދެއްވާ؟
ބުމަ ހެދުމާއި، ނޭފަތް ތޮރުފުމާއި، ކަންފަތް ތޮރުފުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
އިސްތިޚާރާ ނަމާދު ކުރާނެގޮތް ބުނެދެއްވަފާނަންތޯ؟
އެންމެ ޙައްޤުކަން ބޮޑީ ފިރިމީހާ ބުނާގޮތް ހެދުންތޯ؟ ނުވަތަ މައިންބަފައިން ބުނާގޮތް ހެދުންތޯ؟
ލޭ އަޅާކުއްޖަކަށް ބަލިވެއިދެއްޖެނަމަ 4 މަސް ވުމުގެކުރިން ދަރި ވައްޓާލެވިދާނެތޯ؟
މީހަކު މަރުވުމުން އެމީހަކުވަޅުލާއިރު ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވާމީހުން ތިންމުށްވެލި އުކާއިރު ކިޔަނީކީކޭތޯ؟
ދީނީގޮތުން އަންހެނުން ނޭފަތް ތޮރުފުން އެއީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
އިސްލާމް ދީނުގައި ވެރިއެއްގެ އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރި ވެވޭނީ ކޮންކޮށް ހާލަތެއްގައިތޯ؟
ކަށުނަމާދު ކުރާނެގޮތް ބުނެދެއްވަބައްލަވާ؟
މައްޔިތަކު ހިނަވާނެގޮތް ކިޔާދެއްވަބައްލަވާ؟
ދަރިފުޅު އެބޯޓް ކުރުމަކީ ދީނީގޮތުން ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ފާތިހާދުވަސް ފާހަގަކުރަން ލާރި ބަހާތަން އެބަފެނޭ މިކަމުގެ ސަބަބުން މައްޔިތާއަށް އެއްވެސް ފައިދާއެެއް ކުރާނޭތޯ؟
ދަމުނަމާދަކީކޮބާކަމާއި އެނަމާދުގެމުހިންމުކަމާއި އެނަމާދުގެރަކުޢަތްތައް ސުންނަތުގެއަލީގައިހާމަކޮށްދޭށެވެ؟
ޝުކުރުގެ ސަޖިދަޖަހަނީ ކިހިނެއްތޯއެވެ؟
ބަދު ދުޢާ ކުރުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯ؟
މީހަކާއި އިނދެގެންހުރެ ފިރިހެނުންނާއި ރަޙުމަތްތެރިކަމުގެ ގުޅުން ބޭއްވުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއްތޯ؟
ބޯބޭލުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއްތޯ؟
ފަތިސް ނަމާދު ކުރުމަށްފަހު އަނެއްކާ އޮށޯވެ ނިދުމަކީ ގޯސްކަމެއްތޯ؟
ހައިޟުވެރިޔާއަށް ޤުރުއާން ކިޔެވިދާނެތޯ؟
ޚުއްފު އަކީ ކޮބާ؟
ޑޮކްޓަރު ރޯދަ ނުހިފަން ބުނެފިނަމަ ދެން ކަންތައްކުރާނީ ކިހިނެއްތޯ؟
ހަނދާންނެތިގެން ނަމާދުގައި ފުރަތަމަ އައްތަހިއްޔާތު ނުކިޔައި ދެވިއްޖެނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯ؟
ޒިނޭކޮށްގެން ބަނޑުބޮޑުވެފަައި ހުއްޓާ ކުރާކައިވެނި ޞައްޙަވާނެތޯ؟
އަންހެންކުދިން ކަންފަތް ތޮރުފައި ކަންފަތު މުދިލުމަކީ ދީނީގޮތުން ކޮންކަހަލަކަމެއްތޯ؟
ފާލު ބެލުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ޓީވީން ދައްކާ ސީރީސްތައް ބެލުމަކީ ދީނީ ގޮތުން ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
އަނބިމީހާގެ ނުގަބޫލުގައި ކައިވެނި ކުރެވިދާނެތޯ؟
ޕީރިއަޑްވެފައި ހުންނަ ދުވަސްވަރު ކުރުސި ޝަހާދަތްފަދަ އެއްޗެތި ކީދާނެތޯ؟
އިސްތިޚާރާ ނަމާދު ކުރާގޮތް ތަފްސީލުކޮށް ބުނެދެއްވާ؟
މައްޔިތަކު ހިނަވާނެގޮތް ކިޔާދެއްވަބައްލަވާ؟
އަނބިމީހާ ފިރިމީހާ ދެކެ ރުޅިއައިސްގެން ރޭގަނޑުހަތަރުދަމު ހުރުމަކީކޮންކަހަލަކަމެއްތޯ؟
16 އަހަރުގައި ކައިވެނި ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ޒިނޭކޮށްފައިވާނަމަ، ތައުބާވިޔަސް ހައްދުޖަހަން ޖެހޭނެތޯ؟
ތަސްބީހަ ނަމާދަކީ ކުރުން ކޮންކަހަލަ ނަމާދެއްތޯ؟
ﷲއަށް ޝުކުރު އަދާކުރުމުގެގޮތުން ކުރުން އެންމެރަނގަޅު ކަމަކީ ކޮބާތޯ؟
އަވަހަށް ކައިވެނިކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ޢިޝާ ނަމާދު ޖަމާޢަތުގައި ނުކޮށް ފަސްކޮށްލުމަކީ ރަގަޅު ކަމެއްތޯ؟
ދުޢާކޮށް ނިމިގެން މޫނުގައި އަތުން ފިރުމުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
އަތްކުރި އޮޅައިގެން ހުރެ ކުރާ ނަމާދު ސައްހަވާނެތޯ؟
އާއިލާގެ މީހަކާ ރުޅިހަދާފައި އެތައްއަހަރުތަކެއްވެ ވާހަކަ ނުދައްކާހުރެ ގޮސް ކުރާ ހައްޖު ޞައްޙަވާނެތޯ؟
އާއިލާގެ މީހަކާ ރުޅިހަދާފައި އެތައްއަހަރުތަކެއްވެ ވާހަކަ ނުދައްކާހުރެ ގޮސް ކުރާ ހައްޖު ޞައްޙަވާނެތޯ؟
ނިދާ ހެދުންލައިގެން ނަމާދަށް އެރުމަކީ ރަގަޅު ކަމެއްތޯ؟
ދުޢާ ކުރުމުގެ ކުރިން ﷲ އަށް ޘަނާ ދަންނަވާނީ ކިހިނެއްތޯ؟
ހުކުރު ދުވަހުގެ ދެޚުޠުބާ ދޭތެރޭގައި ކިޔުމަށް ވާރިދުވެފައިވާ ދުޢާއެއް ބުނެދީފާނަންތޯ؟
ދެ އަނބިންނަށް އެއްވަރަކަށް ލޯބި ނުދެވުމަކީ ޢަދުލުވެރި ނުވުން ކަމުގައިވާނެތޯ؟
އެއްދާންކުރާއިރު ކިއާ ދުޢާއަކީ ކޮބާތޯ؟
މުސްލިމް ފިރިހެނުން ހިތާން ލެއްވުމަކި ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްތޯ އެވެ.؟
ދެވަނަ އަނބަކު ހޯދުމަށް ކުރި މަސައްކަތުން މިވިސްނޭ ގޮތް ރަގަޅުތޯ ބުނެދެއްވަފާނަންތޯ؟
ޖަމާޢަތުގެ ފަހުން ފަރުޟު ނަމާދު އަދާކުރާއިރު ރަވާތިބު ސުންނަތްތައް އަދާކުރެވިދާނެތޯ؟
ބޭސްކޮށްގެންވެސް ދަރިއަކު ނުލިބުނު އަންހެނަކާއެކު ޙަޔާތް ވޭތުކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ.؟
ތުނބުޅި ބޭލުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
އިސްލާމްދީނުގައި މެދުމިނެއް ވޭތޯ؟
ޖިންނީގެ ސަބަބުން ދިމާވާ އުނދަގުލަކުން ރައްކާތެރި ވުމަށް ތަވީދު އެޅިދާނެތޯއެވެ؟
ޖާނުން ފިދާވުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ރެނދުލާފައި ހުންނަ ތަށިން ކެއުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
އަނބިމީހާ ވަރިކުރުމަށްފަހު އިއްދައިގައި އިންނަ މުއްދަތުގައި ހުންނަންވާނީ ފިރިމީހާގެ ގޭގައިތޯ؟
ތަޔައްމުމް ކުރުމަކީ ކޮބާ؟
އަނބިމީހާގެ ނުގަބޫލުގައި ކައިވެނި ކުރެވިދާނެތޯ؟
އަންހެން ކުދިންގެ އަތާ އަތް ޖޯޑްކޮށް ސަލާމްކުރުމަކީ ދީނީގޮތުން ކޮންކަލަ ކަމެއްތޯ ބުނެދެއްވަފާނަންތޯ؟
މީހަކު މަރުވުމުން އެމީހަކަށް ޘަވާބު ހޯދައި ދިނުމަށް ޓަކައި ގުރްއާން ކިޔެވުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ކުޑަކުދިން ކުޅޭ ޕޫބެއަރ ފަދަ ތަކެތި ގެންގުޅުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
އިސްލާމް ދީނުގައި ކުދިންނާއި ރައްޓެހިވެގެން އުޅުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއްތޯ؟
ދަރިފުޅު އުފަންދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ގާތްތިމާގެމީހުންނަށާއި ރައްޓެހިންނަށް ކާންދިނުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ބުމަ ހެދުން ހުއްދަތޯ ދީނީ ގޮތުން؟
ކަންއޮތްގޮތް ހޯދާ ދަސްކުރުމަށްފަހުގައި މެނުވީ އަނގައިން ބަސް ބޭރު ނުކުރާށެވެ.
ހިނައިގަންނާނެ ގޮތް ބުނެދެއްވާ؟
ދަރިފުޅަށް އަހަރުވާ ދުވަހު ސޮލަވާތްފުޅު ކިޔަވާފައި އަވައްޓެރިންނަށް ކާންދިނުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ބަލިތަކުން ޝިފާ އަކަށްއެދި ކިޔާނެ ރަނގަޅު ދުޢާއެއް ބުނެދެއްވާ؟
ހުކުރު ނަމާދުގެ ކުރިންނާއި އަދި އެނަމާދުގެ ފަހުން ކުރާ ސުންނަތް ނަމާދަކީ ކޮބާތޯ؟
އިސްތިޚާރާ ނަމާދުގައި ކުރާ ދުޢާ ދިވެހި ބަހުން ކުރެވިދާނެތޯ؟
ހަނދާން ނެތިގެން ޖުނުބުވެރިކަމުން ޠާހިރުނުވެ ކުރެވިފައިވާ ނަމާދަށް ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯ؟
ދަރިފުޅަށް އެސްފީނާ ޖެހިއްޖެކަން އެނޭގެ އަލާމާތްތަކަކީކޮބާ؟
ނަމާދު ޤަޞްރު އަދި ޖަމްޢު ކުރާނެގޮތް ތަފްޞީލްކޮށް ވިދާޅުވެދެއްވުން އެދެން؟
ކައިވެނި ނުކޮށްހުރުން ރަނގަޅުވާނެތޯއެވެ؟
ވަރިކުރުމަށްފަހު ޢިއްދަ ހަމަވުމުގެކުރިން ރޭކޮށްފިނަމަ ކައިވެނި ރުޖޫޢަވާނެތޯ؟
ކުޑަދަރިފުޅު ނިންދަވަން ކިޔަން އެންމެރަނގަޅު ދުޢާއަކީ ކޮބައިތޯ؟
ލޮލުގެ ޒިނޭ އިން ސަލާމަތް ވެވޭނީ ކިހިނަކުންތޯ؟
ވާތުން ލިއުމަކީ ދީނީގޮތުން ނުރުހެވޭކަމެއްތޯއެވެ؟
ކައިވެންޏަށްފަހު އުޅެންޖެހޭނީ ފިރިމީހާގެ ކައިރީގައިތޯ ނުވަތަ މައިންބަފައިންގެ ކައިރީގައިތޯ؟
މައްޔިތާއަށްޓަކައި ކޮށްދެވިދާނެ ކަންތަކަކީ ކޮބައިތޯ؟
ތައުބާ ވާނޭގޮތް ބުނެދެއްވާ؟ ޢާއްމުކޮށް ބުނަނީ ތައުބާ ވާށޭ. ތައުބާވާނީ ކިހިނެއްކަމެއް ނުބުނެދެއްވާ.
ކޭތަނަމާދަށް ޖަމާޢަތަށް ނުދެވުނު މީހާ ފަހުން މިސްކިތުގަ ނުވަތަ ގޭގައި އެކަނި ކުރެވިދާނެތޯއެވެ؟
لله ގަންދީ ކަމެއް ނުކުރަން ހުވާކޮަށްފައި ހުރެ އެކަމެއް ކުރެވިއްޖިއްޔާ ދެން ކިހިނެކުންތޯ ކަންތައްތައް ކުރާނީ؟
އިއުތިދާލްގައި ހަށަންބަނުމާއި ބެހޭގޮތުން މާތްރަސޫލާގެ ހަދީޘްއެއް ބުނެދެއްވަފާނަންތޯ؟
އަންހެން ކުއްޖަކު މީހަކާނުއިދެ ހުރުމަކީކޮން ކަހަލަކަމެއްތޯ؟
ރަވާތިބު ސުންނަތްތައް ކުރާނީ ނަމާދު ކޮށްނިމިގެން ޒިކުރު ތަސްބީހަ ކިޔުމަށްފަހުގައިތޯ؟
ތަޔައްމަމް ކުރަނީ ކިހިނެއްތޯ؟
ސަޖިދައިގައި އޮވެފައި ދިވެހިބަހުން ބޭނުން ދުޢާއެއް ކުރެވިދާނެތޯ؟
އިސްލާމްދީނުގައި އިންސާނީ ޙައްގުތައް - 08
ފިރިމީހާގެ ޢަމަލުތައް ހުންނަ ގޮތުން ވަރިއަަށް އެދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
އަނބިމީހާ ފިރިމީހާ އާއިއެކު އުޅެންބޭނުން ނުވާނަމަ ވަރިވުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
އަންހެން ދަރިފުޅުގެ ކައިވެންޏަށް ހުރަސްއެޅުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ސަޖިދައަށް ދާއިރު ފުރަތަމަ ޖައްސަންޖެހޭނީ ކަކޫތޯ ނޫނީ އަތްތިލަތޯ؟
އިސްލާމްދީނުގައި އިންސާނީ ޙައްގުތައް - 07
ބެލުންތައް ތިރިކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކަކީ ކޮބައިތޯ؟
ޢާޝޫރާ ދުވަހަކީ މިމަހުގެ ކޮންދުވަހެއްތޯ؟
ކައިވެނިކުރާނެ ކުއްޖަކު ހޯދުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކަކީ ކޮބާތޯ؟
ޚުއްފުގައި ފެންފޮހުން އޮންނަގޮތް ބުނެދެއްވުން އެދެން؟
ނިޔަފަތި ދިގުކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
އަޑުހަރުކޮށް ކިޔަވާ ނަމާދުތަކުގައި މައުމޫމުން އިމާމަށްވުރެ ކުރިން އަލްހަމްދު ކިޔުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއްތޯ؟
އިސްލާމްދީނުގައި އިންސާނީ ޙައްގުތައް - 06
ގަޞްދުގައި ނަމާދު އެޅުމަކީ ކިހާ ވަރެއްގެ ކަމެއްތޯ؟
އާޝޫރާ ދުވަހުގެ މާތްކަން ބުނެދެއްވަފާނަންތޯ؟
މަޙްރަމުންނަކީ ކޮބާ؟
އިސްލާމްދީނުގައި އިންސާނީ ޙައްގުތައް - 05
ދައްޔޫސުންނަކީ ކޮބައިތޯ؟
ފިރިމީހާ ވުޟޫކޮށްގެން ހުއްޓާ ހަންހުރަހަކާނުލާ އަނބިމީހާގެގައިގާ ބީހުމުން ވުޟޫ ގެއްލޭނެތޯ؟
އިސްލާމްދީނުގައި އިންސާނީ ޙައްގުތައް - 04
މުސްލިމުން އެކަކު އަނެކަކަށް ރުޅި އައިސްގެން ވާހަކަ ނުދައްކާ ހުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
އިސްލާމްދީނުގައި އިންސާނީ ޙައްގުތައް - 03
މީހަކާ ނުއިނދެ މުޅި ޢުމުރު ހުސްކޮށްލުމަކީ ދީނީގޮތުން ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ނަމާދުގައި ހުންނައިރު ގިނަގިނައިން އެހެން ޚިޔާލުތައް އަންނަނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯއެވެ؟
ޣައިރުދީނުގެމީހަކު އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާއިރު އެވާހަކަ އަޑުއަހަން މުސްލިމުންތިބެ އެވާހަކަ ނުހުއްޓުވައި ތިބުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
އިސްލާމްދީނުގައި އިންސާނީ ޙައްގުތައް - 02
އިސްލާމްދީނުގައި އިންސާނީ ޙައްގުތައް - 01
ޒިނޭކުރާމީހުންނަށް ކައްވަޅުގައާއި ޤިޔާމަތްދުވަހު ލިބޭނެ ޢަޒާބު.
އަންބަކު އިޚްތިޔާރު ކުރުމުގައި ބަލަންވާ ކަންތައްތައް ބުނެދެއްވަފާނަންތޯ؟
ޝިރުކުބެހެނީ ކިތައް ބަޔަށްތޯ؟
ކަމެއްކުރަން ފެށުމުގެކުރިން އެކަމަކީ ރަނގަޅުކަމެއްތޯ ބެލުމަށްކުރާ ނަމާދު ކުރަންޖެހެނީ ކިހިނެއްތޯ؟
އަންހެނުން ގަޔަށްބާރު ހެދުންލައިގެންހުރެ ނަމާދުކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ބުދުތައް ޙިމާޔަތް ކުރަމުންދާ ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ކޮށްފައިވާ ހުވަޔަށް ކައްފާރާ ދޭންޖެހޭނެހެއްޔެވެ؟
ނަމާދަށްހުއްޓާ ކުޑަކުއްޖަކު ބުރުގާއަށް ދަމާހެދުމުގެ ސަބަބުން ޢައުރަ ކަޝްފުވެއަޖެނަމަ ނަމާދު ބާތިލްވާނެތޯ؟
އަންހެނުން މޭކަޕް ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
މަހުދީގެފާނު ފާޅުވުމުގެ އަލާމާތްތަކަކީކޮބާތޯ؟
ކޮޓަރީގައި ފޮޓޯ ބެހެއްޓުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ހުކުރުދުވަހު މެންދުރުނަމާދު ބަންގި ގޮވުމުން މެންދުރު ނަމާދު ކުރުން އޮންނަނީ ކިހިނެއްތޯ؟
އަނބިފިރިކަމުގެ ގުޅުން ހިންގާވަގުތު ހެޔޮލަފާ ޞާލިޙް ދަރިން ދެއްވުމަށްއެދި ދުޢާ ކުރެވިދާނެތޯ؟
ކައިވެނިކުރާ ފިރިހެނެއްގެކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ ޞިފަތަކަކީ ކޮބައިތޯ؟
ނަމާދުގައި ހުންނައިރު އެހެންޚިޔާލުތައް އަންނަނަމަ ހަދާނެގޮތެއް ބުނެދެއްވާ؟
ފެންވަރައި ނިމިގެން ފާޚާނާ ތެރޭގައި އޮރިޔާން ނިވާނުކޮށް ވުޟޫކުރެވިދާނެތޯ؟
އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ މަޞްދަރުތައް
ދަތުރުވެރިޔާ ގަޞްރު ޖަމްޢު ކުރުން - 23
ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ އުފަންދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެގޮތުން ހޯމަދުވަހު ރޯދަހިފިދާނެތޯ؟
ޝިރްކު އަދި ކުފުރުގެ ވައްތަރުތައް.
ކުޑަކުދިން އެސްފީނާ ފެންވަރުވާނީ ކިހިނެއް؟
ދަތުރުވެރިޔާ ގަޞްރު ޖަމްޢު ކުރުން - 22
ޝިރްކު އަދި ކުފުރުގެ ވައްތަރުތައް.
ކަވާ ޖެހުމަކީ ކޮބާތޯއެވެ؟
ޙައްޖުދުވަހާއި، ޢީދުދުވަސްތަކުގައި މިސްކިތްތަކުގައި ނަމާދުކޮށްނިމިގެން ތަކްބީރުކިއުމުގެ ސުންނަތްގޮތަކީ ކޮބާތޯ؟
ޢީދުދުވަހާއި ގުޅިގެންކިޔާ ތަކުބީރުގެ 2 ނުވަތަ 3 ޞީޣާ ބުނެދެއްވަފާނަންތޯ؟
އުޟްޙިޔާ ކަތިލަން ގަޞްދުކޮށްފި މީހާ ދުރުހެލިވާންވީ ކަންތައްތައް
ޢަރަފާތް ދުވަހުގެ މާތްކަން
އަޟްޙާޢީދު ނަމާދުކުރާގޮތް ސުންނަތުން ސާބިތުވާގޮތަށް ބުނެދެއްވާ؟
ކޮޅަށްހުރެ ކުޑަކަމުދިޔުމަކީ ކިހާވަރެއްގެ ކަމެއްތޯ؟
މަރުވެފައިވާ މީހުންގެ މަތިން އުޟްޙިޔާ ކަތިލުން
އުޟްޙިޔާ ކަތިލުންތޯ މާތްކަން ބޮޑީ ނުވަތަ ކަތިލުމަށް ހޭދަވާ ފައިސާކޮޅު ގާތްތިމާގެ ފަގީރެއްގެ ބޭހަކަށް ޚަރަދުކޮށްލުންތޯ މޮޅުއިތުރީ
ލަވަޔާ މިޔުޒިކް އަޑުއެހުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ؟
ކުޑަކުއްޖާ ދުނިޔެއަށް އުފަންވުމާއިއެކު، އެކުއްޖާ ރޮނީ ކީވެގެންތޯ؟
ޢީދުގެ އަދަބުތައް
ދަތުރުވެރިޔާ ގަޞްރު ޖަމްޢު ކުރުން - 21
ފަތިސްނަމާދުގައި ގުނޫތު ކިޔުމަކީ ބިދުއައެއްތަ؟
އުޟްޙިޔާ އާއި ޢަގީގާ އެއްވެއްޖެނަމަ ހަދާނެގޮތް.
މިއަހަރު ޙައްޖުދުވަސްވަނީ ހޮނިހިރަކަށްވީމާ ރޯދަހިފަން ޖެހޭނީ ކިހިނެއްތޯ؟ މިދެންނެވީ ކުރިއަށްދުވަހެއް ނުވަތަ ފަހަތަށްދުވަހެއް ލާންޖެހޭނެތޯ. މިކަމުގައި އޮންނަ އެންމެރަގަޅުގޮތް ބުނެދެއްވުން އެދެން.
ޤަވާއިދުން ނަމާދު ޤާއިމް ނުކުރާމީހެއް ކައިވެންޏެއްގެ ހެކިވެރިޔަކަށް ހަމަޖެއްސިދާނެތޯ؟
ސަޖިދާގައި އޮންނައިރު ބޮކްސާ ނުވަތަ ޖަންގިޔާ ފެންނަ ނަމަ ނަމާދު ކަމުދާނެތޯ؟
ތިމާ ދިރިއުޅޭ ރަށުގައި އުޟްޙިޔާ ކަތިލުން އަގުބޮޑުކަމުން އެހެން ރަށެއްގައި ކަތިލުމަށް ފައިސާ ފޮނުވިދާނެބާ؟
ތަވީދު އެޅުމަކީކޮންކަހަލަކަމެއްތޯ؟
އިސްތިޚާރާ ކުރާނެގޮތް ތަފްޞީލުކޮށް ބުނެދެއްވާ؟
ފުރަތަމަ އަނބިމީހާއަށް ދަރިންނުލިބޭ ހާލަތުގައި ސަރުގޭޓްމަދަރ އަކަށް ދެވަނައަނބި ބޭނުންކުރެވިދާނެތޯ؟
ޢައުރަ ނިވާނުކޮށް އުޅޭއަންހެނުންނަށް ސުވަރުގެއަށް ނުވަދެވޭނެކަމަށް އޮންނަޙަދީޘް ބަޔާންކޮށްދެއްވަފާނަންތޯ؟
ޙަޖަރުލް އަސްވަދި
ކުރީއަހަރުތަކުގައި ކަތިނުލާ ހުރި އުޟްޙިޔާ
ބަނޑުގައިވާ ދަރިފުޅަކީ ލޭއަޅާ ކުއްޖެއްނަމަ އެބޯޓް ކޯށްލެވިދާނެތޯ؟
އަޅުގަނޑުގެ ދަރިފުޅު މިހާރު އާދަޔާއިޚިލާފަށް ރުޅިގަދަވާތީ ރުޅި މަޑުކުރުމަށްޓަކައި ކަންކުރާނެގޮތެއް ބުނެދީބަލާށެވެ.
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އުޅޭ މީހަކު ވަކިން ގޭގައި ނަމާދު ކުރާއިރު ބަންގިގޮވާ ޤަމަތް ދޭން ޖެހޭނެތޯ؟
އުޟްޙިޔާގެ ޝަރުޠުތައް.
ރޯދައަށްހުރިކަން ހަނދާންނެތި އެއްދާންކޮށްފިނަމަ އޭގެޙުކުމަކީ ކޮބާތޯ؟
ދަތުރުވެރިޔާ ގަޞްރު ޖަމްޢު ކުރުން - 20
އަލަތުކައިވެންޏެއް ކުރަންއުޅޭ ދެކުއްޖަކު ފާފަތަކުން ތައުބާވުމަށް ހަދަންޖެހޭނީ ކިހިނެއްތޯ؟
އުޟްޙިޔާ ކަތިލުމުގެ ވަގުތަކީ ކޮބައިތޯ؟
ޙާލަތު ހުރި ގޮތުން ދަރިޔަކު ހޯދުން ލަސްކޮށްލުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ތުނިކޮށް ބޯކޮށާފައި ހުދު ތާކިހާ އެޅީމައި ޘަވާބުލިބޭނެތޯ؟
ނަމާދުގައި އިމާމުމީހާކައިރީ މަޑުމަޑުން ކުށުސަޖިދަ ޖަހާށޭ ބުނެފިއްޔާ އިމާމުމީހާ އެކަން ކުރަންޖެހޭނެތޯ؟
މަރުވުމަށް އުއްމީދުކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއްތޯ؟
ކައިވެނީގެފުރަތަމަރޭ ކުރަންޖެހޭ ނަމާދެއް އޮންނަކަން ކުރިން ނޭނގެއެވެ. އެކަން އެނގުނީމަ ނަމާދު ކުރަންޖެހޭނެތޯ؟
އިށީނދެ އިނދެގެން ސުންނަތް ނަމާދު ކުރުން
ބަނގުރާ ވިއްކާ މީހާއާއި އުފުއްލާމީހާ ހަމަހަމަކަމަށް އޮންނަ ޙަދީޘް ބުނެދެއްވަފާނަންތޯ؟
ހައްޖުމަހު ހައްޖު ނުވެވޭމީހުން ހައްޖުމަސް ކަޑަތުކުރާނޭ ރަންގަޅުގޮތްތަކެއް ތަފްސީލު ކޮއްދެއްވަފާނަންތޯ؟
އުޟްޙިޔާއަކީ ކޮބާ؟ އަދި އުޟްޙިޔާކަތިލުމުގެ މަގްޞަދަކީ ކޮބާ؟ އަދި އެކަމުގެޙުކުމަކީ ކޮބާ؟
އައްޔާމުއްތަޝްރީޤްގެ މާނައާއި އިސްލާމް މިބަހުގެ މާނަ ބުނެދެއްވަފާނަންތޯ؟
ކަށުނަމާދު ކުރާނެގޮތް ތަފްޞީލުކޮށް ބުނެދެއްވަފާނަންތޯ؟
ޝުކުރުގެ ސަޖިދަ ޖަހާނީ ކިހިނެއްތޯ؟
މީހަކާ އިނދެގެންހުރިމީހަކު އެހެންމީހަކަށް އޮޅުވާލުމުގެގޮތުން މީހަކާނުއިންނަމޭބުނެފިނަމަ އަނބިމީހާ ވަރިވާނެތޯ؟
ދަތުރުވެރިޔާ ގަޞްރު ޖަމްޢު ކުރުން - 19
މޫނުގައި ޙަމްދުއެޅުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ސަލަފީ މަންހަޖަށް ބަދަލުނުވުމުން އަޅުގަނޑުގެ އަންހެނުން ވަރިކުރެވިދާނެތޯ؟
މިސްޔާރު ކައިވެނި
ނަމާދަށްހުއްޓާ ފޯނު ރިންގުވާން ފެށުމުން ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯ؟
އަވައްޓަރިންނަށް އުނދަގޫކުރުމަކީ ދީނީގޮތުން ކޮންކަހަލަކަމެއްތޯ؟
ދަތުރުވެރިޔާ ގަޞްރު ޖަމްޢު ކުރުން - 18
ކުށުސަޖިދަ ޖަހާއިރު އިންނަނީކިތައް ސަޖިދަތޯ؟
ދަރިފުޅު އެސްފީނާއިން ސަލާމަތްކުރުމަށް ކުރެވިދާނެކަމެއް ބުނެދެއްވަފާނަންތޯ؟
ޙައްޖުމަހުގެ ފުރަތަމަ 9 ދުވަހު ރޯދަހިފުމުގެ މާތްކަން ބުނެދެއްވަފާނަންތޯ؟
ތައުބާވެވޭނީ ކިތައްފަހަރުތޯ؟
ސުންނަތްކަންގަދަވެގެންވާ 12 ރަކްއަތަކީ ކޮބާތޯ؟
ރަޖުޢީ ވަރިއަކުންވަރިކުރުމަށްފަހު އިއްދައިގެމުއްދަތުގައި ދެމަފިރިން އެއްކޮށްއުޅުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއްތޯ؟
ބާލިޣުވެ އެކަމަކު ބުއްދީގެގޮތުން ތަޞައްރަފު ފުރިހަމަނުވާމީހާ ކައިވެނިކުރުމުގެ ހުކުމަކީކޮބާތޯ؟
އިއްދާގައިއިން އަންހެނަކާއި ހިލޭފިރިހެނަކާ ދެމީހުން ކައިވެންޏަކަށްދިއުމަށް ވާހަކަދެއްކިދާނެތޯ؟
ކުޑަކުދިން އިރުއޮއްސޭގަޑީގައި ބޭރަށްނެރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ކަންފަތުމުދިލުމަކީ ދީނީގޮތުން ހުއްދަ ކަމެއްތޯ؟
ހައިޟުގެ ދުވަސްވަރު ޤުރުއާން ކިޔެވޭނެތޯ؟
ޙައިޟު ނިފާސްކަމުން ޠާހިރުވުމަށް ހިނައިގަންނާނެގޮތް ތަފްސީލުކޮށް ބުނެދެއްވަފާނަންތޯ؟
ދަތުރުވެރިޔާ ގަޞްރު ޖަމްޢު ކުރުން - 17
ނަދުރުބުނުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ފާފަޔަކަށް ތައުބާވުމަށްފަހުގައިވެސް އަނެއްކާ އެފާފަޔަށް އަރައިގަނެވެންޏާ ކިހިނެއްތޯހަދާނީ؟
ފިހާރަތަކުގައި ސިނގިރޭޓް ވިއްކުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ސަލާމްކުރުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބާ؟
އަންހެންކުއްޖަކު މަޙުރަމަކާނުލާ ބޭރުޤައުމެއްގައި ހުރެ ކިޔެވުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ދަރިން ހޯދުމަށް އެދި ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުގައި ކުރާނީ ކޮންދުޢާއެއް؟
ޖިންނިސިޙުރު ޖެހިގެން އަމިއްލައަށް ރުޤްޔާ ހަދާނީކިހިނެއް؟
އަނބިމީހާއާއިއެކު ވަގުތު ހޭދަނުކުރާ ފިރިންނާއިމެދު ކަންތައްކުރަންވީގޮތަކީ ކޮބާތޯ؟
މަރުވެފައިވާ މީހުންނަށް އަޑު އިވޭނެތޯ؟
ފިރިމީހާ އެހެންމީހަކާ އިނުމަށް ހުރަސްއެޅުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ހިނައިގަންނާނެގޮތް ތަފްޞީލުކޮށް ބުނެދެއްވާ؟
ކުށެއް ކުރެވިއްޖެނަމަ އެކުށަކުން ރަގަޅު ތައުބާއަކުން ތައުބާވާނީ ކިހިނެއްތޯ؟
ޙައިޟުވެފައި ގިނަދުވަސްވާތީވެ ބޭސްފަރުވާއަކަށް ތަވީދެއްއެޅުމުގެ ޙުކުމަކީކޮބާ؟
އަވަށްޓެރިންނަށް ކަމޭހިތުން
މީހަކާއި އިދެގެންހުރެ ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާމަތިން ހަނދާންކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއްތޯ؟
އާހެދުންލާން ވަކިދުވަސްތައް ކަޑައެޅިފައި އޮވޭތޯ؟
ފިލްމުކުޅޭ މީހުންނަށް ޤިޔާމަތްދުވަހުން ވާނީކިހިނެއް؟
ނަމާދު ނުކުރާ މީހަކު މިސްކިތެއްގެ ބިންގާއެޅުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
އެކަނިހުރެ ޞަފެއް ހެދިދާނެތޯ؟
ކުޑަކުދިންނަށް ނިދަން އުނދަގޫވާނަމަ ކިޔާނެ ދުޢާއެއް ބުނެދެއްވާ؟
އެއްޖިންސުންގުޅުން ހިންގާ މީހުންގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯ؟
ދަތުރުވެރިޔާ ގަޞްރު ޖަމްޢު ކުރުން - 16
އިސްލާމްދީނުގައި ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީގޯނާ ކުރާމީހުންނަށްއޮތީ ކޮންއަދަބެއްތޯ؟
އެކަނިހުރެ ގޭގައި ނަމާދުކުރާ އަންހެނުން ގަމަތް ދޭންޖެހޭނެތޯ؟
ފިރިހެންމީހާ ދެއަތްބަށް އިންނަށް އުޅުމުން އަންހެންމީހާ ވަރިއަށް އެދުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއްތޯ؟
ނަމާދު އެއްގޮތަކަށްވެސް ނުކުރާމީހަކަށް އެހީވުމަކީކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ.؟
އަންހެންކުދިން ޚިތާނު ކުރުން
ދަތުރުވެރިޔާ ގަޞްރު ޖަމްޢު ކުރުން - 16
ފިރިމީހާ ދެއަންބަށް މީހަކާއިންނަން ބޭނުންވުމުން އެކަމަށް ހުއްދަނުދިނުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ފިރިމީހާއަށް ޒީނަތްތެރިވުމުގެގޮތުން ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ އެދުމުގެމަތިން ބުމަހެދިދާނެތޯ؟
ރާއްޖޭގައި ގިނައަންހެންކުދިން ބުރުގާއަޅާފައިތިބެނީ، ފައިތިލަނިވާނުކޮށެވެ. މިއީ ރަނގަޅުގޮތެއްތޯ؟
ބަލިމީހުން ނޭވާލެއްވުމަށް ގުޅާފައިހުންނަ މެޝިން ނައްޓާލުން.
ސިހުރުހަދައިގެން މީހަކާއިނުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއް؟ އެފަދައިންކުރާ ކައިވެނިސައްޙަވާނެތޯ؟
ފިރިހެނުން ފަށް އެޅުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
އަންހެނުން ވަޒީފާއަށް ފޮނުވުމަކީ ދީނީގޮތުން ކޮންކަހަލަކަމެއްތޯ؟
ދަތުރުވެރިޔާ ގަޞްރު ޖަމްޢު ކުރުން - 15
އުފަންދުވަސް ފާހަގަކުރުން ހުއްދަނުވަނީ ކީއްވެގެންކަން ބުނެދެއްވަފާނުތޯ؟
ލޯމަރައިގެންހުރެ ނަމާދުކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއްތޯ؟
ނަމާދެއް, ރޯދައެއް ނުހިފާމީހަކު ޣަރަގުވެގެން ނުވަތަ އަލިފާނުގެޙާދިޘާއެއްގައި މަރުވެއްޖެނަމަ ޝަހީދަކަށްވާނެތޯ؟
ޣައިބަށް ކަށުނަމާދު ކުރެވިދާނެތޯ؟
މަރުވެފައިވާމީހާގެ މޫނު ބަލަންދިއުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއްތޯ؟
ޝަހީދެއްކަމަށްބެލެވޭނީ ކޮންކަހަލަ މަރަކުން މަރުވާ މީހުންނެއްތޯ؟
ޝިރުކަކީ ކޮބައިތޯ؟
މައިންބަފައިންގެ ރުހުންނުލިބި ކައިވެނިކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ޑުރާމާ ބެލުމަކީ ޙަރާމްކަމެއްތޯއެވެ؟
މައިގްރޭންއަށް ދީނީގޮތުން ޝިފާއެއްވޭތޯ؟
ކާފަރުންގެ ޖަނާޒާއާއި އެއްގޮތަށް މުސްލިމެއްގެ ޖަނާޒާ ކުރިއަށްގެންދިއުމުގެ ޙުކުމް.
ނަމާދުގައިކިޔާތަކެތި މާނައާއިއެކުގައި ބުނެދެއްވަފާނަންތޯ؟
މާތްﷲ އާއިމެދު ބޭއިޚްތިޔާރުގައި ހެޔޮނުވާވަރުގެ އެއްޗެހި ހިތަށްއަރާތީ، މިކަމުންސަލާމަތްވުމަށް ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯ؟
އެޑޮޕްޓުކޮށްގެންގެންގުޅޭ ފިރިހެންކުދިންބޮޑުވެ ތަޞައްރުފް ފުދުމުން އަންހެނާ ބުރުގާއަޅާ ނިވާކުރަންޖެހޭނެތޯ؟
ކަށްވަޅުގެ އަޒާބުން ރައްކާތެރިވާންކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކަކީ ކޮބާތޯ؟
މަސްޖިދު ސުންނަތްނުކޮށް މިސްކިތުގައި އިށީނުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއްތޯ؟
7 ދުވަސްވުމުން ކުއްޖާއަށް ނަންކިޔާއިރު ބަކަށްޓެއް ކަތިލަންޏާ ކަތިލާންޖެހޭނީހަމަ ނަންކިޔާދުވަހުގައި ހެއްޔެވެ؟
ފާފަ ފުއްސެވުމަށްއެދި ކިޔާ ދުޢާތައް ޢަރަބިބަހުން އަދި މާނަ ދިވެހިބަހުން ފޮނުއްވާދެއްވާ؟
ތުނބުޅި އާއި ބެހޭ ގޮތުން ކީރިތި ގުރްއާނުންނާއި ސުންނަތުން ތަފްޞީލުކޮށް ދެއްވަފާނަންތޯ؟
ލޭ ހަދިޔާ ކުރުން
ފިރިމީހާ ކައިރިއަށް ރުޅިއައިސްގެން އަބިމީހާއާއިދިމާލަށް ތިހުރީ "އެއްމިލިއަން ފަހަރު ވަރިކޮށްފައޭ" ބުނެފިނަމަ އަނބިމީހާ އެ ވަރިވީ ތިންފަށް ވަރިއަކުންތޯއެވެ؟
ފައިސާ ދޭގޮތަށް ވޯޓުލުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއްތޯ؟ އަދި އެވާނެތޯ ރިޝްވަތަށް؟
ދަތުރުވެރިޔާ ގަޞްރު ޖަމްޢު ކުރުން - 14
އަންހެން ކުދިން ސްކޫލަށް ކިޔަވަން ފޮނުވުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ތަރާވީޙް ނަމާދުގެ ރަކްޢަތްތަކުގެ ޢަދަދު
ރޯދައާއި ސުވާލު - 7
ބޭންކް އެކައުންޓްގަ ހުންނަ އިންޓްރެސްޓް ނަގާފައި އަމިއްލައަށް ބޭނުންނުކޮށް ޙައްޖު ޢުމްރާ ގުރޫޕަކަށް ދިނުން ކިހިނެއްވާނެތޯ؟
ފަށްކެނޑުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ތަރާވީޙް ނަމާދުގެ ރަކްޢަތްތަކުގެ ޢަދަދު
ރޯދައާއި ސުވާލު - 6
އެސް އެމް އެސް އަކުން ތިހުރީ ވަރިކޮށްފަޔޭ ބުނެ އަނބިމީހާއަށް ފޮނުވުމުންވެސް ވަރިވާނެތޯ؟
އިށީނދެ އިނދެގެން ނަމާދު ކުރާ ގޮތް ބުނެދެއްވާ؟
އެސް އެމް އެސް އަކުން ތިހުރީ ވަރިކޮށްފަޔޭ ބުނެ އަނބިމީހާ އަށް ފޮނުވުމުންވެސް ވަރިވާނެތޯ؟
އެސް އެމް އެސް އަކުން ތިހުރީ ވަރިކޮށްފަޔޭ ބުނެ އަނބިމީހާ އަށް ފޮނުވުމުންވެސް ވަރިވާނެތޯ؟
ފަށްކެނޑުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ދަރިން ނުލިބޭ މީހުން ދަރިން ލިބުމަށް އެދި ކުރާނެ ދުޢާ ތަކަކީ ކޮބާ؟
ދަރިފުޅަށް ނަން ކިޔާ އިރު ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކަކީ ކޮބާ؟
ފިރިމީހާ ބުނާ ކޮންމެ ކަމެއް ކުރަން ޖެހޭނެތޯ؟
ރަޙިމްގެ ގުޅުން ދަމަހައްޓަން ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯ؟
ސުންނަތް ނަމާދުގައި މުޞްޙަފް ހިފަހައްޓައިގެން ހުރެ ކިޔެވިދާނެތޯ؟
ރުޅިމަޑުކޮށްދެއްވުން އެދި އަދި ދަރިފުޅު ބަސްއަހާތޯ ކުރާނެ ދުޢާ އެއް ބުނެދެއްވާ؟
މުސްލިމް ނޫން ގައުމުތަކުގައި ދިރި އުޅޭ މުސްލިމުން މަސް ކެއުމުގައި ހުއްދަ ގޮތުގައި ކަތިލާފައި ތޯ ހުންނަނީ ބަލަންޖެހޭނެތޯ؟
ގަބުރުސްތާނުގައި އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި ޤުރްއާނުގެ ސޫރަތެއް ނުވަތަ އާޔަތެއް ކިޔެވިދާނެތޯ؟
އެކަނި ގޭގައި ނަމާދުކުރާމީހާ ގަމަތްދޭން ޖެހޭނެ ތޯއެވެ؟
ފުރިހަމައަށް ތައުބާވާނެ ގޮތް އަދި އީމާންކަން ވަރުގަދަ ކުރަން ހަދާނެ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ؟
ތައުބާ ނަމާދު ކުރާނެގޮތް ބުނެދެއްވާ؟
ޓީޗަރު ކުލާހަށް ވަނުމުން ހަމަހިމޭން ވެ އިޙްތެރާމް ކުރުމުގެ ގޮރުނު ކޮޅަށު ތެދުވު މަކީ ކޮނު ކަހަލަ ކަމެއް؟؟
ފަތިހު ހޭލެވުނީ އިރުއެރިފަހުން ކަމަށްވަނީނަމަ ފަތިސް ނަމާދު ކުރަން ޖެހޭނެތޯ؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: މާނަ ލިޔެ ދެއްވާ؟؟؟
ޤަޟާ ރޯދަ ނުހިފުމާއި ގުޅިގެން މިސްކީނުންނަށް ކާއްދޭއިރު އެ ކާންދެނީ ކޮންކަމަކައި ގުޅިގެންކަން އެމިސްކީނުންނަށް އަންގަން ޖެހޭނެތޯއެވެ؟
ވަރިކުރަން ފޯމް ލާފައިވަނިކޮށް އެއްދާން ކުރުމީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ރަމަޟާންމަހަށް އިސްތިޤްބާލު ކުރުން.
އިގިރޭސިބަހުން "ޔޫ އާ ނޮޓް މައި ވައިފް" އޭ ބުނެފިނަމަ ވަރިވާނެތޯއެވެ؟
ރުކޫޢިން ތެދުވެ ހަށަމް ބަނުންތޯ ރަގަޅީ ނުވަތަ ނުބަނުންތޯ؟
މިސްކިތް ދުރުކަމުން ދާން އުނދަގޫ މީހާ ކަންތައް ކުރާނީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ؟
އިސްލާމްދީނުގައި ރަޙިމްގެ ގުޅުން ކެނޑުމަކީ ކިހާވަރެއްގެ ނުބައި ކަމެއްތޯ؟
ރަޖަބުމަހު ރޯދަޔަކީ ސުންނަތުން ޘާބިތުވާ ރޯދައެއްތޯެވެ؟
އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގައި ޒިނޭކޮށް ބަލިވެ އިނުމުން ދަރިފުޅުވައްޓާލައިފައިވާ މީހުން އުޅޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި އެފަދަމީހުންނަށް އިސްލާމްދީނުގައިވާ ހައްދު ގާއިމުކޮށްފައެއްނުވެއެވެ. އެފަދަމީހުންގެ އަޅުކަންތައް ގަބޫލުކުރެވޭނެތޯ؟
ސަލަފީނަކީ ކޮބައި ތޯ؟؟؟
ބަންގި ގޮވާއަޑުއިވި ޖަމާޢަތުގައި އެންމެން ނަމާދު ކުރާތަން ފެނި ގަސްދުގައި ޖަމާޢަތް ގެއްލުވަލައި، ޖަމާޢަތް ނިމުމުން ނަމާދު ކުރަން ވަކިން އެރުމަކީ ދީނީގޮތުން ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ވުޟޫގެ ފަރުޟު ޤުނަވަނެއްގައި ބޭސްއަޅާފައިހުއްޓާ، އެހެން ޤުނަވަންތަކާއި އެޤުނަވަނުގެ ބޭޭސްނާޅާހުރިބައި ދޮވުމަށްފަހު ހަނދާންނެތިގެން ޖަބީރާގައި ފެން ނުފޮހެ ނަމާދު ކުރެވުނު ނަަމަ ނަމާދު ސައްޙަވާނެތޯ؟
ދުޢާ ކުރުން ރަނގަޅީ ފަރުޞު ނަމާދަށް ފަހުގައިތޯ؟ ނުވަތަ ގެއަށް ގޮސް ސުންނަތް ނަމާދު ކުރުމަށްފަހުގައިތޯ؟
ދެމަފިރިންނަށް ލިބުނު ފުރަތަމަ ދަރިފުޅު ވިހެއުމަށް ފަހު ނިޔާވެފައިވާ ހާލަތުގައި އެ ނިޔާވެފައިވާ ތުއްތު ކުއްޖާއަށް ކިޔާފައިވާނަން އެ ދެމަފިރިންނަށް ލިބޭ އެހެން ދަރިއަކަށް ކީދާނެތޯ އަދި އެގޮތަށް ކިޔުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ދެ ހުތުބާ ދެމެދު ކިޔާނެ ރަނގަޅހު ދުޢާއެޢް ބުނެދީބަލަ؟
މަދަނާގައި ބައިވެރިވުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
އިގިރޭސިބަހުން "ޔޫ އާ ނޮޓް މައި ވައިފް" އޭ ބުނެފިނަމަ ވަރިވާނެތޯއެވެ؟
ސިޙުރު ޖެހިފައި ހުރިތޯ ބަލަން ހަދާނީ ކިހިނެއް؟
ސިޙުރު ޖެހިފައި ހުރިތޯ ބަލާނީ ކިހިނެއް؟
ހަރާމްގޮތުގައި ހޯދާފައި ހުރި ފައިސާއަކުން، މިސާލަކަށް މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިން ހޯދާފައިވާ ފައިސާއިން ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފިނަމަ ، އެފިހާރައިން ވިޔަފާރިކުރުން ހުއްދަވާނެތޯއެވެ؟
މަދަނާގައި ބައިވެރި ވުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ފިރިހެނުން އެއްވެސް ޙާލެއްގައި އަމިއްލަ އަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ހުއްދަވެގެންވާ ކަމެއްތަ؟
މަގުމަތީ ބާޒާރުގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ގައިގާ ޖެހި ގައިގޯޅިވެ އުޅުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ތިމާއަށްޖިންނި އަވަލާފައިވާނަމަ މީހަކު ލައްވާ ރުޤްޔާ އެއް ނުކިޔުއްވާ އެކަމުން ސަލާމަތް ވެވިދާނެތޯ؟
އެސްފިންނާ އިން ސަލާމަތްވާން ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯ؟
ރަވާތިބު ސުންނަތް ތަކަކީ ކޮބާ؟
ގެޔަށް ވަންނަމުން ކިޔާ ދުޢާއާއި ގެއިން ނުކުންނަމުން ކިޔާ ދުޢާތަކަކީ ކޮބާ؟
ބަންގިދޭއިރު ކިޔާ ޚާއްސަ ދުޢާ އެއް އޮވޭތޯ؟
ހައިޟްގެ ދުވަސްވަރުގައި އަންހެންމީހައަށް ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި އަތްލައި ޚަތިމް އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް އުފުލާ ހެދިދާނެހެއްޔެވެ؟
އަންހެން ކުއްޖަކު ދެކެ ލޯބިވުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް ތޯއެވެ؟
ފިލާވަޅު ދަސްކުރުމާއި ދުރުހެލި ކުއްޖަކު އެކަމަށް ޝައުޤުވެރި ކުރުވާނެ ގޮތަކީކޮބާ؟
ހައްޖު ދުވަހުގައި ޢަރަފާތު ބިމުގައި ހުރެގެން ކިޔާނެ ރަނގަޅު ދުޢާއެ ބުނެދީބަ؟
ފާޚާނާ އަށް ވަންނަމުން އަދި ނިކުންނަމުން ކިޔާ ދުޢާ އަކީ ކޮބައިތޯ؟ އަދި ލޯގަނޑަށް ބަލާއިރު ކިޔާ ދުޢާ އަކީ ކޮބައިތޯ؟
ބަލިހާލަތުގެ ސަބަބުން ޤަޟާ ރޯދަ ނުހިފި ވާނަމަ ދެން ކަންތައް ކުރަންޖެހޭނެގޮތަކީ ކޮބައިތޯ؟ ތަފްސީލުކޮށްދެއްވުން އެދެން؟
ރަސޫލާގެ މައްޗަށް ޞަލަވާތް ކިޔަވާއިރު ސައްޔިދުނާ ކިޔަންޖެހޭނެތަ؟
ޞަދަގާތް ކުރުން އެންމެރަނގަޅީ ކޮންބަޔަކައްތޯ؟
ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާގެ ހަނދާންތަކުން ދުރުހެލިވުމަށް ހަދާނީ ކިހިނެއް؟
ޖިންނި އަވަލައިފިނަމަ ތިމާ އަމިއްލައަށް އެކަމުން ސަލާމަތްވުމުގެގޮތުން ކުރާނީކީއްތޯ؟
ފަންޑިތަ ފަދަ ކަންތަކުން ސަލާމަތްވެހުރެވޭނެ ރުގުޔާއެއް ބުނެދެއްވަފާނަންތޯއެވެ؟
ރިބާޔާ ގުޅޭ ދެސުވާލު.
ފަތިސް ނަމާދު ޤަޟާކުރާއިރު ޤުނޫތު ކިޔާނީ އަޑުހަރޮކޮށްތަ؟
ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާގެ ހަނދާންތަކުން ދުރުހެލިވުމަށް ހަދާނީ ކިހިނެއް؟
ރަމަޟާންމަހު ރޯދަވީއްލުމަށްފަހު ބައިގަޑިއިރުފަހުން ވުޟޫކުރަން ފާޚާނާއަށް ވަތްއިރު ޕީރިއަޑްވެފަ( ވަރަށްކުޑަކޮށް ލޭގެއަސަރު) ހުރިނަމަ އެރޯދަ ރަނގަޅުވާނެތޯ؟
ފަނޑިތަ ބަގަރާ ސޫރަތުގެ 102ވަނަ އާޔަތްކިޔާނަމަ ސިހުރު ފަންޑިތަ ނުޖެހޭނެތަ ؟
ނަމާދަށް ވުޟޫކުރުމައްފަހު ފުރަގަސް ފަރާތުން ވައި ބޭރުވާނަމަ ހަދާނީކިހިނެއް؟
ރޯދަމަހު ރޯދަ އަށް ހުއްޓާ ފިރިމީހާ އެއްދާން ކުރަން އެދިއްޖެނަމަ އެކަމަށް އިޖާބަ ދޭން ޖެހޭނެތޯ؟
މެންދުރު ނަމާދުގައި އަޑުހަރުކޮށް ގުނޫތު ކިޔުމަކީ ކޮނަކަހަލަ ކަމެއް؟
ޝަޢުބާން މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހަކީ ދީނީގޮތުން ވަކިން ޙާއްސަ ދުވަހެއް ތޯއެވެ؟
ރަސޫލާއަށް ޞަލަވާތް އެންމެ ކުރުކޮށް ކިޔާނެ ގޮތަކީ ކޮބާތޯ؟
ވުޟޫ ކުރާނެ ގޮތް ތަފްޞީލުކޮށް ބުނެދެއްވަފާނަންތޯ؟
އިޝާ ނަމާދު ބަންގި ގޮވާ ވަގުތުން ވެށިގެން 12 އާއި ދޭތެރޭ ފަސްކޮއްލުމަކީ ކޮންކަލަކަމެއްތޯ؟
މީސްމީހުންގެ އަތުން ފައިސާ ނަގައިގެން ޙައްޖަށް ދިޔުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ޖިންނި އަވަލައިފިނަމަ ތިމާ އަމިއްލައަށް އެކަމުން ސަލާމަތް ވުމުގެ ގޮތުން ކުރާނީ ކީއްތޯ؟
މާތް ﷲ ވޮޑުގެން ވަނީ ކޮންތާކު ؟
ޝައިތާނީ ވަސްވާސްތަކުގެ މައްޗަށްގަދަވެގަނެ އެއްގޮތެއްގައި ހުންނާނީ ކިހިނެތްތޯ؟
ދުޢާއުލް އިސްތިފްތާޙަކީ ކޮބައިތޯ؟
ނަމާދު ވަގުތު ޖެހިފައިވާ ވަގުތެއްގައި ބޮޑުކަމު ނުވަތަ ކުޑަ ކަމުދާން ޖެހިފައިވާނަމަ ނަމާދު ކުރުން ފަސްކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ޑޮކްޓަރުން އުއްމީދު ކަނޑާލާފައިވާ ބަލިމީހަކާ މެދުގައި ކަންކުރަންވީ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ؟
ޢިޝާ ނަމާދާއި މަޣުރިބު ނަމާދު ޖަމްޢުކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި އިޝާ ވަޤުތުގައިތޯ؟
ރަމަޟާންމަހު ގެއްލޭ ރޯދަތައް ހުއްޓާ ހަރޯދަ ހިފިދާނެތޯ؟
ވިތުރި ކުރުމަށް ފަހު ނިދާ ހޭލައިގެން ދަމުނަމާދު ކުރެވިދާނެތޯ؟
ވިތުރި ނަމާދު ކުރާނެގޮތް ތަފްޞީލުކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ؟
ފަރްޟުފަސް ނަމާދު ބަރާބަރަށް އަދާ ކޮށްފައި މީހުންގެ ވާހަކަ ދައްކާ ޒުވާބުކޮށް ހަދާ އުޅުމުން ޢަޛާބު ލިބޭނެތޯ؟
ހެނދުނާއި ހަވީރު ކިޔާ ދުޢާތަކަކީ ކޮބާ؟
ޝައުބާންމަހު ޤަޟާ ރޯދަ ހިފުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއް؟
ނޫރު ސޫރަތުގެ 35ވަނަ ޢާޔަތާއި މާނަ އަދި އެއާޔަތް ކިޔެވުމުގެ ފައިދާ ވިދާޅުވެ ދެއްވަ ފާނަން ތޯއެވެ؟
އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ "ހިތުގައި އީމާންތެރިކަން ގަދަކޮށް ﷲ ތާއާލާއަށް އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ބޯލަބައި ކިޔަމަންގަތުމަށް ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯއެވެ؟
ވުޟޫ ކުރާ ގަޑީގައި ފާޚަނާތެރޭ ހުރެގެން ބިސްމި ކިޔިދާނެތޯ؟
އަޅުގަނޑު އަންހެނުންނަން ވަނީ އޮފީސް ދަތުރެއްގަ ބޭރަށް ދާންޖެހިފައެވެ. ވީމާ އަޅުގަނޑު ކިހިނެއްތޯ އަމަލުކުރަންވީ.؟ ފޮނުވަންވީ ތޯ ނޫނީ ނުފޮނު ވަންވީތޯ؟
ފަރުލުނަމާދުގެ ފަހުގަ އަތްނަގައިގެން ދުއާ ކުރެވިދާނެތޯއެވެ؟
ފަސްއިރު ނަމާދުކޮށް، ތުބުނޅި ބަހައްޓުމަށްފަހު މީހުންގެ ވާހަކަ ދެއްކުމާއި ދެބައުޑުވުމާއި ފަޒީފާއަށް މަކަރު ހެދުމާއި އަދި އެމީހާ ނޫން މީހުން ނަރަކައަށް ދާނެކަމަށް ދެކުމާއި ދޭތެރެ ޖެއްސުން އެފަދަ ކަންކަން ފަރާތްތަކަށް ހުއްދަ ވާނެތޯ؟
ގުނޫތު ޢަރަބިން އަދި މާނަ ދިވެހިން ފޮނުވަ ދެއްވަފާނަށްތޯ؟
މީހެއްގެ ބައްޕައަށް ނަހަލާލައް ލިބިފައިވާ ކުއްޖަކާ ނޭގި އިނދެވުނީ ފަހުން އެގުމުން އެކައިވެނި ސައްހަވާނެތަ؟
ރިބާޔާ ގުޅޭ ދެސުވާލު
އިމާމް ޝާފިޢީގެ ފާނާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކޮޅެއްލިބިދާނެތޯ؟
ކުޑަކުދިން މާއަވަސް އަވަހަށް މާގަދައަށް ރުޅި އަންނަނަމަ ކިޔާނެ އެއްޗެއް ނުވަތަ ދީނު އެކަމަށް އޮތް ހައްލަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟
ނިދަން އޮށޯތުމުގައި ސުންނަތް ގޮތެއް އޮވޭހެއްޔެވެ؟
ހުރުމަތް ތެރި ވެގެންވާ މަސް ތަކުގެ ތެރޭގައި ރަމަލޯން މަސް ނުހިމެނޭތޯ؟
ޖިލްބާބް ޖަރީ ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ފިރިމީހާ ދެއަންބަށް އިނުމަށް ދެކޮޅުހެދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ޢިއްދާގައި އިންނަ އިރު އަމިއްލަ ނަފްސު ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވޭނަމަ އަމިއްލަ އަށް އެދުން ފުއްދުން ހުއްދަވާނެތޯ؟
ޒިނޭ ކުރާ މީހާގެ ނަމާދު ގަބޫލު ކުރައްވާނެތޯ؟
.އަނބިމީހާ ހިލޭފިރިހެނަކާ ޒިނޭކޮއް ދަރިޔަކުލިބިއްޖެނަމަ ދެމަފިރިންގެކައިވެނި ސައްޙަވާނެތޯ. ؟
ވުޟޫގެ ނިޔައްގަނެގެ ފެންވެރުމުން ވުލޫކުރި ކަމަށް ބެލެވޭނެތޯ؟
ޖިލްބާބް ޖަރީ ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ނޫރު ސޫރަތުގެ 35 ވަނަ ޢާޔަތާއި އޭގެ މާނަ ވިދާޅުވެ ދެއްވާ، އެ ޢާޔަތް ކިޔެވުމުން ފައިދާ ބުނެދެއްވަފާނަން ތޯއެވ?
ތަރާވީހް ނަމާދު ކުރާގޮތް ތަފުސީލު ކޮށްދެއްވުން އެދެން؟
ސިހުރުގެ އާޔަތްތަކަކީ ކޮބައިތޯ؟
އާއިލާގެ މެމްބަރަކަށް ޖެހިފައިވާ ދެރަކަމަކުން ވީހާވެސް އަވަހަކަށް މިންޖުކޮށްދެއްވުމުން ﷲގެ ހަޒުރަތައް ރޯދަހިފުމަށް ނަދުރުބުނެވިފައިވާނަމަ މި ނަދުރަކީ ރަނގަޅު ނަދުރެއްތޯއެވެ? އަދި ޖެހިފައިވާ ދެރަކަމުން އޭނާ ސަލާމަތް ވުމުގެ ކުރިން ނަދުރު ފުއްދިދާނެތޯ?
އަނބި މީހާ ހިލޭ ފިރިހެނަކާ އެކު ޒިނޭ ކޮއްފިނަމަ ދެމަފިރިންގެ ކައިވެނި ސައްހަ ވާނެތޯ؟
ފިރިމީހާގެ ރުހުމުގައި އަނބިމީހާ އަމިއްލައަށް ފެނިގެން މޫނު ބުރުގާ އެޅުމުން މަންމައާއި ބައްޕަ ރުޅި އައިސްގެން ވާހަކަ ނުދައްކާނަމަ އަނބިމީހާ ފާފަވެރިވާނެތޯ؟
ހެއާރިމޫވް ބޭނުން ކޮއްގެން އިސްތަށި ބޭލުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއް؟
ރޯދަ ވިއްލާއިރު ކިޔާ ދުޢާ އަކީ ކޮބައިތޯ؟
ޖުނުބުވެރި ވުމަށްފަހު ހިނައިގަންނާނެގޮތަކީ ކޮބައިތޯ؟
މީހަކާ ކައިވެނި ކުރުމައްފަހުގައި އަންހެން މީހާ ކިޔަމަން ވާންޖެހޭނީ އޭނާގެ މަންމަ އަށްތޯ ނުވަތަ އޭނާގެ ފިރިމީހާއަށް ތޯ؟
ދަމު ނަމާދުގެ ދެރަކްއަތަށްފަހު ވިތުރީގެ އެއް ރަކްއަތް ކުރާނަމަ އަލްހަމްދަށްފަހު ކިޔާނީ ކޮން ސޫރަތެއްތޯ؟
ޝަޢްބާންމަހު ރޯދަ ހިފުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ހައިޟުގެ ދުވަސްވަރު ދަރިފުޅަށް ޤުރުޢާން ކިޔަވައި ދިނުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
وَلاَ يَعْلَمُ مَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ إِلاَّ اللَّهُ މި ޙަދީޘް ގައިވާ ރަހިމުގެ ތެރޭގަ ހިގާނެ ކަންތައް ނޭގޭނެޔޭ ބުނާ ބަހުގެ މުރާދަކީ ކޮބާތޯ؟
ފިރިމީހާ ދެއަންބަށް އިނުމަށް ދެކޮޅު ހެދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ސުވާލު ނަންބަރު 9571 ގުޅޭގޮތުން، އެގޮތަށް ފޮޓޯ ކޮޕީ އެއްޗެތި ނެގި ނަމަވެސް އޮފީހުން ދައްކަންޖެހޭ އެލަވަނަސްތައް (މިޘާލަކަށް ފެރީ އެލަވަންސް) ނުދޭ ކަމުގައިވަނީ ނަމަ،އެއާ އަޅާ ކިޔާފަ އެގޮތަށް ނަގާ ކޮޕީ ފަދަ ތަކެތި ހުއްދަވާނެތޯ؟
އަހެރެންގެ އަތުން ގަނެގެން ގެންދާ މުދާ އޭނާ ބޭނުންކުރަނީ ފާހިޝް އަމަލުތަކާއި ބަދުއަޚްލާޤީ ކަންތައްތަކަށް މަގު ފަހިކޮށްދީގެންް ފައިސާ ހޯދުމަށެވެ. މިދަނޑިވަޅުގައި އަހަރެން ކަންތައްކުރަންވީ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟
ވިތުރީގަ ފަހުރަކުއަތުގައި އޮންނަ ދުޢާގެ އިތުރުން ވިތުރި ނިންމާފަ ކިޔަން ވަކި ދުޢާއެއް އޮވޭތޯއެވެ..
ސުންނަތް ނަމާދު ކުރާއިރު ސޫރަތުލް ފާތިހާގެ ފަހުގައި ބައެއް ބޭފުޅުން ސޫރަތެއް ކިޔަވަން ނުޖެހޭކަމަށް އެބަވިދާޅުވެއެވެ. ވީމާ މީގެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟
ޤިޔާސް އަކީކޮބާ ކަމާއި މުހިއްމު މަޢުލުމާތު ކޮޅެއްލިބޭނޭ ގޮތްހައްދަވާދެއްވުން އެދެން؟
ރަށްޓެހިވެގެން އުޅޭ ކުއްޖާއާ ފޯނުން ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ކޮޓަރީ ތެރޭގައި "ޓެޑީ ބެއަރ" ކަހަލަ އެއްޗެހި ބެހެއްޓުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް ތޯއެވެ؟
ޢިޝާ ނަމާދު އަދާއަށް ކުރެވޭނެ އެންމެ ފަހުވަގުތަކީ މެންދަމުގެ ކޮން ވަގުތެއްތޯ؟
ޤުނޫތުގައި ކިޔާނެ ވަރަށް ދިގު ދުޢާއެއް މާނައާއެކު ބުނެދެއްވަފާނުތޯ؟
ޢަރަފާތު ބިމުގައި ހުރެގެން ކުރާނެ ރަގަޅު ދުޢާ އެއް ބުނެދެއްވާ؟
ވިތުރަކީ ކޮބާ؟
ޙައިޟު ދުވަސްވަރު ކުޑަކުދިންނަށް ކިޔަވާދިނުމަށްޓަކައި އަންމާފޮތުގައި އަތްލައި ކިޔަވާދިނުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއް؟
ކަރުދަންޖެހިގެން ނުވަތަ އެނޫން އެހެންގޮތަކުން ވިޔަސް، އަމިއްލައަށް މަރުވާ މީހުންނާއި ދޭތެރޭގައި ކަންތައް ކުރަން އިސްލާމްދީނުގައި އަންގަވާފައިވާގޮތަކީ ކޮބައިތޯއެވެ.؟
ގުނޫތާއި ބެހޭ ގޮތުން ބުނެދެއްވުން އެދެން؟
ތަރާވީޙް ނަމާދުގައި ކޮންމެ ހަތަރު ކަޢުތެއް ނިމުމުން ތަކުބީރު ކިޔުމާއި ދުޢާ ކުރުމާއި ޞަޙާބީންގެ ނަންފުޅު ކިޔުމަކީ އޮންނަކަމެއް ތޯއެވެ.؟
ދެތަނބު ދޭތެރޭގައި ޞަފުހެދުމުގެ ކަންތައް އޮންނަގޮތް ބުނެދެއްވުން އެދެން؟
އެސްފިންނާ އިން ސަލާމަތްވުމަށް ހަދަން ޖެހޭ ގޮތަކީ ކޮބާ؟
އަނބިމީހާ ބަލިވެއިންކަން އެނގުމުން ކުރާނެ ހާއްސަކަމެއް ދީނުގައިވޭތޯ؟
ނަމާދު ތަކުގައި އަލްހަމްދުއަށް ފަހު 1 ސޫރަތައްވުރެން ގިނައިން ކިޔެވުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ނަމާދުވަގްތަކީ ބަންގިގޮވާ ވަގުތުންފެށިގެން ނަމާދުކޮށް ނިމެންދެންތޯ ނުވަތަ ައެއްބަންގިން އަނެއްބަންގިއައްތޯ؟
އަނބިމީހާގެ ނުގަބޫލުގައި ދެއަންބަށް ކައިވެނި ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ދަމުނަމާދު ކުރަން ބޭނުންވާ މީހަކު ތަރާވީޙްގަ ވިތުރިނުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދު އިމާމް މީހާއާއި އެކު ނިންމާލާނީ ކިހިނަކުން ހެއްޔެވެ؟
ތިމާގެ އަނބިމީހާ ބަލިވެއިންކަން އެނގުމުން އަމަލުކުރަން ދީނުގައި ވަނީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ؟
އަޅުގަނޑަށް އެގިފައި އޮންނަ ގޮތުން ތަރާވީޙް ނަމާދު އިމާމް މިހާއާއެކު ނިންމާލުމުން ތަރާވީޙްގެ ފުރިހަމަ ޘަވާބް ލިބެނީ. އެހެންވީއިރު ދަމުނަމާދު ކުރަން ބޭނުންވާ މީހަކު ތަރާވީޙްގަ ވިތުރިނުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދު އިމާމް މިހާއާއި އެކު ނިންމާލާނީ ކިހިނަކުން ހެއްޔެވެ؟
ރަސޫލާގެ މައްޗަށް ކިޔާނެ ސަލަވާތަކީ ކޮބާ؟
ޓައިލްސް ޖަހާފާ ހުންނަ އިރު ތިން ޓައިލްސް ގަނޑު ހުރެފަ މިހުންނަނީ ކަޅު ޓައިލްސް ގަނޑެއް އެދޭތެރޭގައި ސުތްރާއެއް ނުހުރޭ ވީމާ ނަމާދު ރަގަޅުވާނެތޯ؟
ކުޅެން ދިޔުމުން ނަމާދު ޖަމާޢަތުގައި ބާވެރި ނުވެވޭނެ ކަން އެންގިހުރެ ކުޅެން ގޮސް ކުޅެނިމިގެން ނަމާދު ވަގުތުގެ ފަހުކޮޅު ނަމާދު ކޮއްފިއްޔާ ނަމާދު ލިބޭނެތަ؟
އެހެން ރަށަކުން އަމިއްލަ ރަށަށް އަންނަން ފުރަނީ 5ގަޑި ބައި ހާކަށް ހައި އިރު ރަށަށް އާދެވެނީ އިޝާ ނަމާދަށް ގޮވާ ފަހުން. މަޣުރިބު ނަމާދު ވަގުތު ވަނީ ދަތުރު މަތީގައި ކަމުން ރަށަށް އައުމަށްފަހު މަޣްރިބް ނަމާދާއި ޢިޝާ ނަމާދު ޖަމްޢު ކުރެވިދާނެތޯ؟
ކުޑަދަރިފުޅާ ދިމާލަށް ބާރަށް އެއްޗެހިކިޔައި ނިންދަވާގަޑީގަ ބިރުދައްކައިގެން ނިންދެވުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ޚުއްފުގައި ފެން ފުހޭނީ ކިހިނަކުންތޯ؟
ފިރިމީހާގެ ގަބޫލުގައި، މަންމަ އާއި ބައްޕަގެ ނުގަބޫލުގައި މޫނު ބުރުގާ އެޅުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
އިތުރަށް ކިޔަވަން ބޭނުންވާ ކޯހެއް ލިބުމަށް އެދި ނަދުރު (ވަކިއަދަދަކަށް ރޯދަހިފުން) ބުނުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
އިސްލާމް ކަމުގެ 5 ރުކުނާއި ޢީމާން ކަމުގެ 6 ރުކުން ވަކިވަކިން ތަފްސީލު ކޮށްދެއްވާ؟
ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން އެކިފަހަރު މަތިން އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ފޮޓޯކޮޕީ، ޕްރިންޓް، ފެކްސް ކޮށްފައި، ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ޢަދަދު ނޭންގޭނަމަ އެންމެ ޔަގީން ވާވަރަށް ނޫނީ އިތުރަށް ފައިސާ ދެއްކުމުން އެހިޔާނާތުން ސަލާމަތް ވާނެތަ؟
ކައިވެނީގެ ރަނުގެ ޙައްގު ވެރިއަކީ ކޮބައިތޯ؟
ޖަމްއުކުރާއިރު ފުރަތަމަ އިޝާނަމާދުތޯ ކުރާނީ؟
ނަމާދު ފުރިހަމައަށް ކުރާގޮތް (ކިޔާތަކެއްޗާއި އެކު) ފަށައިގެން ފުރިހަމަކޮށް ނިމެންދެން ވިދާޅުވެދެއްވަފާނަންތޯ؟
ޢުމުރުން ދުވަސްވެފައިވާ ބަލި މީހުން ރޯދަ ހިފަން ޖެހޭނެތޯ؟
އެއްޗެއް ކައި ނިމުނު ފަހުން އޭގައި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ރާ ( ވައިން ) އަޅައިން ހަދާފައިވާ އެއްޗެއްކަން އެގިއްޖެނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯ ؟
ސިޙުރު ހަދާފައިވަނީ ވަކި މިވެނި ކަމަކަށްކަން އެނގޭނީ ކިހިނެއްތޯ؟
ފިނިތަނެއްގައި ހިނައިގަންނަން ޖެހޭނީ ކޮންގޮތަކުން؟
ޝައުބާން މަހުގައި ރޯދަހިފުމުގެ ސައްޙަ ހަދީޡް؟
ހައިޟުވެފާ ހުއްޓާ ޤްރުއާން ކްލާހަށް ގޮސް ޤްރުއާން ކިޔެވޭނެތޯ؟
އަނބިމީހާގެ ނުގަބޫލުގައި ދެއަންބަށް ކައިވެނި ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ޒިކުރުތަސްބީހަ އެންމެ ކުރުކޮށް ކިޔާނެ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ؟
ތަރާވީޙް ނަމާދު ގޭގެ އަހުލުވެރިންނާއިއެކު ގޭގަކުރުމަކީ ދީނީގޮތުން ކޮންކަހަލަކެއްތޯ؟
ނަމާދުގެ ކުރިން ކުރާ ސުންނަތް ކުރަން ހުއްޓާ އިމާމް މީހާ ގަމަތްދީ ނަމާދު ކުރަން ފަށައިފި ނަމަ ކަންތައް ކުރަން އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ؟
ސިއްރުން ކިޔަވާ ނަމާދުތަކުގައި އަޑުހަރުކޮއް ޤުނޫތު ކިއުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ޣީބަ ބުނުމަކީ ކޮބާތޯ؟
ބޮލުގެ ކަވާ ޖެހުމަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟
ކައިވެނި ޙަރާމްވާ މީހުންނަކީ ކޮބައި؟
ސުވާލުތަކެއް؟
މަސައްކަތްކުރާ އޮފީހުން އަމިއްލަ ބޭނުންތަކަށް ބައެއް އަމިއްލަ ތަކެތި ޕްރިންޓް ކުރުމަކީ ދީނީ ގޮތުން ބަލާއިރު ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟ އެއީ ހިޔާނާތަކަށް ނުވަތަ ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލަކަށްވާނެތޯ؟
މިޢުރާޖު މާލޫދު (މައުލޫދު) އަކީ ސައްޙަ އެއްޗެއްތޯ؟
އިސްލާމްދީނުގައި އަތްޖެހުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއް؟
ފިރިހެނުން ބޮލުގައި ތޮފި އެޅުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއް؟
ދިރިއުޅޭ ކޮޓަރީގައި ދެމަފިރިންނާއި ދަރިންގެ ފޮޓޯ ފާރުގައި ހަރުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަކީ ހުއްދަކަމެއްތޯ؟
އާދަޔާ ޚިލާފަށް ދާހިއްލާނަމަ ޝިފާ ހޯދުމަށް ކިޔަވާނެ އާޔަތެއް ބުނެދެއްވާ؟
ނިޔަފަތި ދިގުކުރުމަކީ ދީނީގޮތުން ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
އަޅުގަނޑުގެ ބައްފަ ވަރަށް ބޮޑު ބައްޔަކަށް ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް ނިޔާވި ރަމަޟާން މަހު 15 އަހާތަނުގައެވެ. ވީމާ ބައްޕަ ނުހިފި ހުރި އެއަހަރުގެ ރޯދަތަކަށް ހަދަންޖެހޭނީ ކިހިނެއްތޯއެވެ؟
ހަވީރު ނިދުނު މީހަކަށް ހޭލެވުނީ އިޝާ ނަމާދަށްފަހުގައެވެ. ވީމާ މަޤްރިބް ނަމާދާއި އިޝާނަމާދު ކުރުމަށް ކަންތައް ކުރާނީ ކޮންގޮތަކަށް ތޯއެވެ؟
ކޮޓްރީގަ ހުންނަ ފޮޓޯތައް ނަމާދުކުރަންވީމަ ފޮރުވާފަ ނަމާދުކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްހެއްޔެވެ؟
އަޑު ހަރުކޮށް ކިޔަވާ ނަމާދު ގައި މައުމޫމުން ސޫރަތުލް ފާތިހާ ކިޔަވަން ޖެހޭތޯ؟
ހައްޖަށްް ގޮސް އަރަފާތު ބިމުގައި ދުއާ ކުރާނެގޮތް ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާކުރާށެވެ؟
ޤްރުޢާން ދަސްކުރުމަށް ކިޔަވާނެ ވަގުތަކާ ހަދާނެ ރަގަޅު ގޮތެއް ބުނެދީ؟
އަންހެން ނަރުހަކު ހިލޭ ފިރިހެނަކަށް ފަރުވާ ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރޯދައަށް ހުއްޓާ އިޙްތިލާމްވެއްޖެނަމަ ރޯދަ ގެއްލޭނެތޯ؟
ނިޔަފަތި ދިގުކުރުމަކީ ދީނީގޮތުން ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ތަރާވީސް ނަމާދު ގޭގައި އެކަނި ކުރެވިދާނެތޯ؟
ޝަޢުބާން މަހުގައި އެއްކޮއް ރޯދަ ހިފުމަކީ ހުއްދަކަމެއްތޯ؟
ދަރިފުޅަށް ނަން ކިޔާއިރު 'ބިން" މިބަސް ބޭނުންކުރުމާއި ނުކުރުން މީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް. މީގާ އެންމެ އެދިވިގެން ވާގޮތަކީ ކޮބާ؟
މަސައްކަތްކުރާ އޮފީހުން އަމިއްލަ ބޭނުންތަކަށް ބައެއް އަމިއްލަ ތަކެތި ޕްރިންޓް ކުރުމަކީ ދީނީ ގޮތުން ބަލާއިރު ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
މެންދުރު ނަމާދު، އަސްރު ނަމާދު ގައި އަޑު ހަރުކޮށް ބާރަށް ޤުނޫތު ނާޒިލާ ކިޔުން މީކޮންކަހަލަ ކެމެއްތޯ؟
ސިޙުރުގެ ފަރުވާއަށް ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތައް ކިޔަވާނީ ކިތައް ފަހަރުތޯއެވެ؟
ބޮލުގައި ރިއްސާއިރު ކިޔާ އާޔަތް ފެނައްތޯ ކިޔަވަން ވާނީ؟
ފޮޓޯ ފާރުގައި ހަރުނުކޮށް އަލްބަމަށް ލާފައި އަލަމާރީގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ކޮޓަރިއެއްގައި ނަމާދުކުރުން ހުއްދަވާނެތޯ؟
ހަނދާން ނެތިގެން ނަމާދެއް ދޫކޮށްލެވިއްޖެ ނަމަ އޭގެ އެއްދުވަސް ފަހުން ހަނދާންވުން ދެން ހަދާނީ ކިހިނެތް؟
ހައިޟުގެ ދުވަސްވަރު ނިޔަފަތި ކެނޑުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ބަލިވެ އިދެ ވިހާފިނަމަ ފުރާނައަށް ނުރައްކާ ވެދާނެ ކަމަށް ޑޮކުޓަރުން ބުނެފިނަމަ ނުވިހާ އޮޕްރޭޝަން ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްހެއްޔެވެ؟
ކުޑަކުދިން ކުޑަކަމު ނުވަތަ ބޮޑުކަމު ގޮސްފައި އޮއްވާ ސާފުނުކޮށް ގާތުން ދިނުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
މަޙްރަމުންނަކީ ކޮބާ؟ ބޮޑުދައިތަގެ ފިރިމީހާ ވާނީ ކައިވެނި ޙަރާމް މީހަކަށްތޯ؟
ރަށުން ބޭރުގައި ޢަގީގާ ކަތިލެވިދާނެތޯ؟
ފާހާނާ ތެރޭގައި ޤުރުއާން ކިޔެވުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
އިބްރާހީމް ޞަލަވާތް ޢަރަބިން އަދި މާނަ ދިވެހިން ފޮނުވާ ދެއްވާ؟
اَللَّهُمَّ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلَى دِيْنِكَ މިއީ ކޮންކަމަކާ ގުޅިގެން ކިޔާ ދުޢާއެއްތޯ ؟
ހުސްއެކަނި ފެންވަރައިގެން ނަމާދު ކުރެވިދާނެތޯ؟
اللهم ارزقني زوجا صالحا މިދުޢާ ގައި ފިލިޖަހައި ދެއްވާށެވެ؟
ޢާންމުކޮށް ސުންނަތް ރޯދަ ނުހިފާ މީހެއް ނަމަ ޝަޢުބާން މަހުގައި (އަދި ޚާއްޞަކޮށް ޝަޢުބާން މަހުގެ ފަހުކޮޅުގައި-އެއީ ރޯދަމަހުގެ ކުރިއަށް އޮންނަ ދެދުވަހާވެސް ލައިގެން) ސުންނަތް ރޯދަ ހިފުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
އިބްރާހިމް ސަލަވާތަކީ ކޮބާ؟
ބޮލުގައި ކުލަ ޖެއްސުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއް؟
ހުކުރު، ހޯމަ ވިލޭރޭގެ މަޣުރިބު ނަމާދާއި އިޝާނަމާދާއި ދެމެދުގެ ވަގުތުގައި ބައެއް ގޭގައި ޞަލަވާތް ކިޔަވާތަން ފެނޭ. މިއީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟ ދީނުގައި މިކަން އޮންނަ ގޮތް ބުނެދެއްވަފާނަންތޯ؟
ތެދުވެރި ތަޢުބާއަކުން ތަޢުބާވާނެ ގޮތް ބުނެދެއްވާ؟
އަންހެނުން ވޮލީ،ފުޓުބޯޅަ،ބަށި ފަދަ ކުޅިވަރު ކުޅުމީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ސިހުރު ޖެހިފާ ހުރިތޯ ބަލާނީ ކިހިނެތް؟
ގޭ ފާރުގަ ނުވަތަ ދޮރުފަތުގަ ދުޢާތައް ތަތް ކޮށްފަ ބެހެއްޓުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ތަފާތު ސުވާލުތަކެއް?
ރޯދައާއި ސުވާލު - 5
ސިހުރުގެ ސަބަބުން އަނބިފިރިކަމުގެގުޅުން ހިނގުމަށް ދަތިވެދާނެތޯއެވެ؟
ކޭބަލް ޓީވީ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ދީނީގޮތުން ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
މިއަންނަ ރަމަޟޯން މަހުގެ ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުގައި އަދި ޙާއްސަކޮށް ލައިލަތުލް ގަދުރި ވިލޭރޭ ހޯދުމަށް ކިޔާނެ ރަނގަޅު ދުޢާއެއް ބުނެދީބަލާށެވެ؟
ދިރިއުޅޭ ކޮޓަރީގައި ދެމަފިރިން ނާއި ދަރިންގެ ފޮޓޯ ފާރުގައި ހަރުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަކީ ހުއްދަކަމެއްތޯ ؟
ހިނައިގަންނާނީ ކިހިނެއް؟
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ފިލި ޖައްސާލަ ދެއްވާ؟
ބޮލުގައި ކުލަޖައްސާ ހީނާފަތް އަޅާހެދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ސިހުރުގެ ސަބަބުން އަނބިފިރިކަމުގެގުޅުން ހިނގުމަށް ދަތިވެދާނެތޯއެވެ؟
ނަމާދުކޮށް ނިމިގެން ކިޔާ ދުޢާ ތަކަކީ ކޮބާ؟
އިބްރާހީމް ޞަލަވާތް މާނައާއިއެކު ފޮނުވަ ދެއްވާ؟
ދަރިފުޅަށް ނަން ކިޔުމަށް ބަކަރި އެއް ނުލިބިއްޖެނަމަ ކުކުޅެއް ކަތިލައިގެން ފުދޭނެތޯ؟
މިދުޢާގެ މާނަ ވިދާޅުވެދެއްވައި ފިލި ޖައްސަވައިދެއްވި ދާނެތޯ ؟
ސަލާމް ދިނުމަށް ފަހު ކިޔަން ޖެހޭ ޒިކުރު ތަސްބީހަ އަދި ޒިކުރު ތަސްބީހަ ކިޔާފައި ކިޔާ ދުއާ ކުރުކޮށް ގެނެސްދީ؟
ކްރެޑިޓް ސްކީމަށް އެއްޗެތި ނެގުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ދަތުރު ވެރިޔާ ނަމާދު ކުރާއިރު އޭނާއަށް ރަނގަޅީ ކިތައް ރަކްއަތް ކުރުންތޯ؟
ކޭބަލް ޓީވީ ހިދުމަތް ރައްޔިތުންޏަށް ފޯރުކޮށް ދިނުމަކީ ދީނީގޮތުން ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ހިނައި ގަތުމަށްފަހު ވުޟޫ ނުކޮށް ނަމާދު ކުރެވިދާނެތޯ؟
ނަދުރުރޯދަ ހިފަން ވަކިމުއްދަތެއް އޮންނާނެތޯ؟
މައްޔިތާ ހިނަވާ ކަފުން ކުރާގޮތް ތަފްސީލު ކޮށްބުނެދެއްވާ!
ކޮޓަރީގައި ނަމާދުކުރާއިރު ކޮޓަރީ ފާރުގައި ޢާއިލާގެ މީހުންގެ ފޮޓޯލޯގަނޑު ހުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ތައުބާ ނަމާދު ކުރާނެގޮތް ބުނެދެވިދާނެތޯ؟
ވަޒީފާގެ ގޮތުން ތުނބުޅި ނުބެހެއްޓޭ ނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެއް؟
ނަފުސާނީ ބަލިންސަލާމަތްވުމައް ކުރަންއޮޔް އެންމެމޮޅު ޒިކުރަކީ/ އަދިދުވާއަކީކޮބައި.؟
ޒިކުރު ތަސްބީޙަ ކއުމަށް ފަހު ކިޔަން ނަމާދުކުރަން އަލަށް ދަސްކުރާ ކުޑަކުދިންނަށް ދަސްކޮށްދެވިދާނެ ރަގަނޅުދުޢާއެއް ބުނެދެއްވަފާނަންތޯ؟
ޞަދަޤާތް ކުރުމަކީކޮބާ؟
ކީރިތި ރަސޫލާގެ ދަރިދަރިކަލުންނާއި ދަރިދަރިކަނބަލުންގެ ނަންފުޅުތަކާއި އެ ބޭފުލުން އަވަހާރަވީއިރު ޢުމުރުފުޅަކީކޮބާ؟
އިސްލާމްދީނުގައި ކުރުމަށް ހަރާމް ކުރައްވާފައިވާ ކަމެއް ކުރެވިފައިވާނަމަ، އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަބު ނުލިބި އަމިއްލައަށް އެކުރެވުނު ކުށަށް ތަޢުބާ ވެވިދާނެތަ؟
- ކީރިތި ރަސޫލާގެ ދަރިދަރިކަލުންނާއި ދަރިދަރިކަނބަލުންގެ ނަންފުޅުތަކާއި އެ ބޭފުލުން އަވަހާރަވީއިރު ޢުމުރުފުޅަކީކޮބާ؟
ބަންގި ގޮވުމުގެ ކުރިން، މިސާލަކަށް މެންދުރު ނަމާދުގެ ބަންގި ގޮވުމުގެ ކުރިން ގާތްގަޑަކަށް 5މިނެޓް ނުވަތަ 3މިނެޓް ކުރިން އިހުސުންނަތި ގެ 4ރަކުޢަތް ކުރެވިދާނެތޯއެވެ؟
އިސްލާމްދީނުގައި ޖާރިޔާ އިންނަކީ ކޮބާ؟
ފިރިހެން ކުއްޖެއްގެ އަޤީޤާގގެގޮތުގައި އެއްބަކަރި ކަތިލުމުން ސުންނަށް ޙާޞިލް ވާނެތޯ؟
ސަލާމް ދިނުމަށްފަހު ކިޔަންޖެހޭ ޒިކުރުތައް ކުރުމަކީ ވާޖިބެއްތޯ؟؟؟؟
އަންހެނުން ކުޅިވަރު ކުޅުމީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ޢަޞުރު ނަމާދުގެ ކުރީގައި ކުރާ 4 ރަކްޢަތަކީ ސުންނަތުން ސާބިތުވާ ރަކްޢަތް ތަކެއްތޯ؟
ހުކުރު ނަމާދުފަހުގައި ކުރަނީ ކޮން ސުންނަތް ނަމާދެއްތޯ؟
ޚިތާނުކުރުމަށްފަހު ބަކަރިއެއް ކަތިލަން ޖެހޭޗޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ؟
ގުރުޢާނު ކިޔަވަން/ފަރިތަކުރަން ޢުސްތާޒެއް ނެތިސް އަމިއްލަޔައް އޯޑިއޯ އެއްގެ އެހީގައި އުޅުމީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ސުވަރުގޭގެ ދޮރުކޮޅުތައް ހުޅުވެނީ ހުކުރު ހަތް ދުވަހުން ކޮން ދުވަހެއްގައިތޯ؟
ހެޔޮ ޢަމަލު ކުރުން މަތީގައި ޘާބިތުވެ ހުންނާނީ ކިހިނަކުންތޯ؟
ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާގައި އުޅެމުން މީހަކު ކަމެއްގެ ޕޭމަންޓަކަށް ގެނަ ލާރިކޮޅެއް އަމިއްލަ ޖީބަށް ލެވިފައިވާނަމަ އެކަމުން ތައުބާވާނީ ކިހިނެއްތޯ؟
ޓެޓޫ ޖެހުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ހަތްދުވަސްވާ ދުވަހު ކުއްޖާގެ ބޯބާލާފައި އިސްތަށީގެ ބަރުދަނަށް ޞަދަގާތް ކުަރަން ޖެހޭނެތޯ؟
ހައިޟު ވެރިޔާ އަށް ހެދުނާ ހަވީރު ކަހަލަ ދުޢާ ތަށް ކުރެވި ދާނެ ހެއްޔެވެ؟
އަންހެންބޭފުޅުން ގޭގައި ނަމާދު ކުރާއިރު ޖަމާއަތުގެ ޘަވާބް ލިބޭނީ ބަންޤި އަށްފަހު ވަގުތުން ނަމާދު ކުރީމަތޯ؟
ނަމާދު ގަލޯކުރާނެގޮތް ތަފްސީލް ކޮއްދެއްވުން އެދެން?
ގެއްލޭ ރޯދަ ހިފުމުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރޯދައަށް ނުހުރެ ހުކުރު ދުވަހު ހުރެވޭނެހެއްޔެވެ.؟
މުދަލު ޒަކާތް ނެރުން ވާޖިބުވާނީ ހަމައެކަނި ވިޔަފާރިވެރިންނަށްތޯ؟
ޙައިޟުވެރިޔާ އަށް ޖުނުބު ކެނޑިދާނެތޯ؟
ރަވާތިބު ސުތްނަތް ތަކުގައި ސޫރަތުލް ފާތިހާ އަށް ފަހު އެހެން ސޫރަތެއް ނުކިޔަސް ސުންނަތް ކަމުދާނެތޯ؟
ފިރިހެނުން ކަރުގާ ފަށް އެޅުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތަ؟
ޓެޓޫ ޖެހުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ނަމާދުގަ ފުރަތަމަ އައްތަހިޔާތަށްފަހު ކުރެވޭ ރަކުއަތެއްގައި އަލްޙަމްދު ސޫރަތަށްފަހް އިތުރު ސޫރަތެއް ކިޔެވުމީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ބޯ ދިގުކުރުމަކީ ކޮނަކަހަލަ ކަމެއް؟
އަޅުގަޑު މިއަދުނަމާދު ކުރެވުނީ ބުދުޖެހި އެއްޗެއް ލިއިގެން އެކަމަކު އަޅުގަޑައް އެކަން އެގުނީ ނަމާދުކޮށްނިމި ދޮޅިއާ އެއްޗެތިބޭލިފަހުން ޅޯގަޑުކުރިމައްޗަށް ހުއްޓުނުތަނާ، ވީމާ އަޅުގަޑު ކުރިނަމާދު ސައްޙަ ވާނެތޯ؟
ނަންކިޔާ އިރު ކަތިލުމުގެ ބަދަލުގައި ބޮޑިބަތް ފަދަ އެއްޗެއް ކައްކާފައި ޞަދަގާތް ކުރުމުން ފުދޭނެތަ؟
ހަމަ ވުޞޫކުރާއިރަށް ފޮޑި ޖެހެނީ، އެއްގޮތަކަށްވެސް ފޮޑިއެއް ނުހިފެހެއްޓެ،ނަމާދަށް ހުއްޓަވެސް ފޮޑި ޖެހެނީ، އެހެން ވިއްޔާ ނަމަދު ސައްހަ ވާނެތަ؟
ލަވަ އަޑުއެހުމާ ލަވަ ކިޔުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟(ތަފްސީލް ކޮށް)
ފިރިހެން ކުދިން ޚިތާން ކުރުމުގައި ކަންތައް ކުރަންވީ ގޮތް ތަފްޞީލްކޮށް ބުނެ ދެވިދާނެތޯ؟
އަމިއްލަ އަށް މަރުވުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ތައުބާ ވެވޭނީ ކިހިނެއް؟
އަނބިމީހާ އާއި ދިމާލަށް ތީ މަގޭ އަންބެއް ނޫނޭ ބުނެފިނަމަ ވަރިވާނެތޯ؟
ނުހިފިވާ ރޯދައިގެ ޢަދަދު ހަނދާން ނެތިއްޖެނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯ؟
ނަންކިޔާ އިރު ކަތިލުމުގެ ބަދަލުގައި ބޮޑިބަތް ފަދަ އެއްޗެއް ކައްކާފައި ޞަދަގާތް ކުރުމުން ފުދޭނެތަ؟
ފަރްޟްނަމާދުގެ ސަޖިދާގައި ދުޢާ ކުރެވިދާނެތޯއެވެ؟
ހިތް އަލިކޮށްކޮއްދެއްވުމަށް ކުރަންއޮތް އެންމެމޮޅުޒިކުރަކީ އަދި ދުޢާއަކީކޮބާތޯ؟
ދީނީގޮތުން ބައްލަވާނަމަ، ފަށްކަނޑަން ޖެހޭނެތޯއެވެ؟
ކޮޓަރީގެ ތަޅުމުގައި ޖަހާފައިވާ މުށިތަކުގައި ދޫނިފަދަ ތަކެތި ކުރަހާ ޑިޒައިން ކޮށްފާވާނަމަ އެތާ ކުރާ ނަމާދު ސައްޚަވާނެތޯ؟
ގަބުރުސްތާން ތެރޭގައި ހުންނަ މިސްކިތެއްގައި ނަމާދު ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ރަމަޟާން މަހުގައި 15 ރޯދައަށް ވުރެ ގިނައިން ރޯދަ ގެއްލިފައިވާނަމަ (އެއީ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ ގިނައިން ރޯދަ ގެއްލިފައިވާނަމަ) ހިފަން ޖެހޭނީ 15 ރޯދަ ތޯ ނަވަތަ މުޅި ރޯދަމަހުގެ ހުރިހާ ރޯދައެއްތޯ؟
ދެމަފިރިން މަގުމަތީގައި އަތުގުޅުވައިގެން ހިނގުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ ؟
ރޯދައާއި ސުވާލު - 4
އަސްކަރީއްޔާގައި އޮފިސަރުންނަށް ސެލިޔުޓް ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ނޭފަތް ތޮރުފައި އެއްޗެތި ލެއްވުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟ އަދި ކަންފަތުގެ އެއްތަނަށްވުރެ ގިނަތަން ތޮރުފުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލާގެ ޢީދުމީލާދު ފާހަގަކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއް؟
އިސްލާމްދީނަށް ވަންނަން ބޭނުން މީހަކު ކިޔާނެ ވަކި އެއްޗެއް އޮވޭތޯ؟
އަންހެނުން މޭކަޕް ކުރުމުމަކީ ދީނީ ގޮތުން ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
މާހެފުމަކީ ދީނީ ގޮތުން ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއްތޯ؟
އަލްކަހޯލް ހިމެނޭ ސެންޓު ބޭނުން ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
މައިން ބަފައިން ނުރުހޭއިރު ދަރުސް ތަކަށް ދެވޭނެތޯ. އެވާނެތޯ މައިންބަފައިން ނަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުމަށް؟
ގުރްއާނުން ޝިފާ ލިބިގަތުން؟
ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ދަރި ކަނބަލުންނާއި ދަރިދަރި ކަލުން އަދި އެކުދިންގެ މަންމަގެ ނަންތައް ބުނެދެއްވާ؟
ތަރާވީޙް ނަމާދު ކުރާ ގޮތް ބުނެދެއްވާ؟
ޢީދުގެ އުފާ ފާޅު ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޮޑުބެރު ޖެހުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
އަސްކަރީއްޔާ ގައި އޮފިސަރުން ނައް ސެލިޔުޓު ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
މިސްކިތަކު މުދިމެއްގެ ގައިގާ ހުންނައްވީސިފަތަކަކީ ކޮބާ ؟
ކުރީގެ ސުވާލަކުން އޮޅުން އަރާތީވެ. ވަރިކޮށްފީމޭ ބުނެފިނަމަ ވަރިވާނޭ. އަދި މި ނޫން ގޮތަކަށް ވަރިކޮށްފީމޭ ބުނާކަހަލަ މިސާލެއް ބުނެދީބަލަ
ނަމާދުކޮށް ނިމިގެން ދިވެހި ބަހުން ދުޢާ ކުރެވިދާނެތޯ؟
ދެޙައިޟު ދޭތެރޭގައި ލޭފެންނަ ނަމަ އެދުވަސްވަރުގައި ނަމާދުކޮށް ރޯދަހިފާ ހަދަން ޖެހޭނެތޯ؟
ނަން ކިޔާއިރު ޢަޤީޤާ ކަތިލަނީ ކިހިނެތް؟
ނަމާދުގައި ޞަފު ހަދާނެ ގޮތް ބުނެދެއްވާ؟
ނަމާދުނުކުރާ މީހުން އުޅޭ ގެއްގައި، އެމީހުންނާއެކު އުޅެވިދާނެތޯ؟
تراويح ނަމާދު 11 ركعة އަށްވުރެ މަދުން ކުރެވިދާނެތޯ ؟
ޒިނޭކުރާމީހުންނަށް ކައްވަޅުގައާއި ޤިޔާމަތްދުވަހު ލިބޭނެ ޢަޒާބުތަކަކީކޮބާތޯ؟
ކުއްޖާގެ އުފަން ރަށް ނޫންތަނެއްގައި ޢަގީގާ ކަތިލުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
މައްޔިތާ ހިނެވުން އެންމެ ސައްޙަގޮތަކީ ކޮބައިތޯއެވެ.؟
އުފަންދުވަހު މީހުންދޭ ހަދިޔާ ހިފުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ؟
"އައްސަލާމް އަލައިކުމް" އަދި "އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް ވަރަހްމަތުއްﷲ ވަބަރަކާތު" ގެ މާނަ ވިދާޅުވެ ދެއްވަފާނަންތޯއެވެ؟
ރަމަޟާން މަސް ފިޔަވާ ރޯދަހިފުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު މަސްތައް އަދި ދުވަސްތަކަކީ ކޮބާ؟
ހައިޟު ދުވަސް ތަކުގައި ޒިކުރު ކުރެވިދާނެތޯ؟
ބޮލުގަކަޅު ކުލަނޫން ކުލަތައް ޖެއްސުމަކީ ކޮން ކަހަލަ ކަމެއްތޯ އެވެ؟
ސަޖިދައިގާ އޮވެގެން ދިވެހިބަހުން އެމީހަކު ބޭނުން ދުޢާއެއް ކުރެވިދާނެތޯ؟
އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ ވޮލީ ކުޅޭއިރު ސަޕޯޓްކުރުމުގެ ގޮތުން ހަޅޭލަވާ އަޑުގަދަ ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
އަންހެންކުދިންގެ ކަންފަތް ތޮރުފުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
މަގްރިބް ނަމާދާއި އިޝާނަމާދު ކުރެވެނީ އެއްވަގުތެއްގައި. ސުވާލަކީ މިހާލަތުގައި އަޅުގަނޑަށް އަމަލު މިކުރެވެނީ ރަނގަޅައްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ؟ ގޯސްކޮށް ކުރެވޭނަމަ ރަނގަޅުގޮތް ބުނެ ދެއްވާ؟
މާބަނޑު މީހުން ދުވާލުގަޑީގައި ނިދުމަކީ ދީނީ ގޮތުން ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ދެމަފިރިން ވަކިވި ( ވަރި ކުރި ) އިރު ދަރިންލިބިފައި ވާނަމަ އެކުދިން ބެލުން އެންމެ ރަގަޅީ މަންމަ ތޯ ނުވަތަ ބައްޕަތޯ؟
މޫނުގައި ފެމް (ޑައިބޭސް) ހޭކުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ފަރުޟު ނަމާދުގެ ސަޖިދާގައި ކިޔަން ވާރިދުވެފައިވާ ދުޢާ ތަކަކީ ކޮބާތޯ؟
އަޅުގަނޑަށް ފަތިސް ނަމާދަށް ދެވުނީ ފުރަތަމަ ރަކުއަތުގެ ސޫރަތް ކިޔަވައި ނިމެނިކޮށެވެ. އަޅުގަނޑު އަލްހަމްދު ސޫރަތް ކިޔަވަންޖެހޭނެތަ؟
ވިޔަފާރީގެ ފައިދާ ގެ ގޮތުގައި އިތުރު ކުރެވޭނީ ކިހާވަރެއްބާ؟
1- ކީރިތި ރަސޫލާގެ ދަރިދަރިކަލުންނާއި ދަރިދަރިކަނބަލުންގެ ނަންފުޅުތަކާއި އެބޭފުޅުން އަވަހާރަވީއިރު އުމުރުފުޅުތަކަކީ ކޮބާ؟
ތިންވަނަ ވަރިއަކުން ވަރި ކުރިކަމުގައިވީނަމަވެސް ހުންނަން ޖެހޭނީ ފިރިމީހާގެ ގޭގައިތޯ؟
ނަމާދު ކުރަން ހުންނަމީހާ ސުތުރާ ނެމުމުގެ މުޙިންމު ކަމަކީ ކޮބާތޯ؟
އަޅުގަނޑު އަޑުއަހަން މިހެންބުނާ އަޑު " މާތް ﷲ ވޮޑިގެންވަނީ ހަތްވަނަ އުޑުގެ އެންމެމަތީގައިވާ މާތް ﷲ ގެ އަރުޝިފުޅުގެ ވެސް މަތީން " އެވެ. މީތެދެއްތަ؟
އޮފީހުގައި އެންމެގެ ތެރޭގައި އޮފީހުގެ މަސައްކަތްނުކޮށް ގިނަ ވަގުތު ދުޢާކިޔުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ނަމާދުތަކުގެ ތެރެއިން މެދުނަމާދަކީ ކޮބައިތޯ؟
ގާތްތިމާގެ މީހުން މަގުމަތިން ފެނުމުން ބަލާލާފަ ހިނިތުން ވެލުމުން ތިމާގެކަން އާލާވާނެތޯ؟
ތިންފަށްވެފައިވާ މީހަކު ފަށް ނުކަނޑާ ހުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ސިޙުރުވެރި ކަމުން ސަލާމަތް ވުމަށް ހަދާނެ ގޮތެއް ބުނެދެއްވާ؟
ފިރިމީހާ އަކީ ހިލޭ އަންހެނުން ގެންގުޅޭ މީހަކަށްވާ އިރުގައިވެސް އެނާ އާއި އިނދެގެން އުޅެން ޖެހޭނެތޯ؟
ދޮންބައްޕަ ގެ ދޮންދަރިފުޅެއް ހުންނަނަމަ(ފިރިހެންކުއްޖެއް) އެދަރިފުޅުގެ އަސްލު ބައްޕަ ހުރިނަމަވެސް ދަރިފުޅުގެ މަންމަޔާ ކައިވެނިކޮށްގެން ހުންނަހާ ދުވަހު ދޮންބައްޕަ ދޮންދަރިފުޅަށް ކޮށްދެން ޖެހޭ ކަންތަށްތަކެއް ހުރޭތޯއެވެ. ނޫންނަމަ ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެތޯ އަންގާލަ ދިނުން އެދެމެވެ؟
ކިޔެވިޔަނުދިނުމަށް ސިހުރު ހަދާފައިވާނަމަ އިނގޭނެގޮތަކީ ކޮބާ؟
ބަލީގައި މާމަވަނީ ނިޔާވެފައި. އެހެންކަމަށްވާނަމަ އެރޯދަތަކަށް ހިފަންޖެހޭނެތޯ؟
ނަމާދުގެ ވަގުތު ފާއިތުވުމަށް ފަހުގައި ކުރާނީ ގަޟާއަށްތޯ ނުވަތަ އަދާ އަށްތޯ؟
ޝައުބާން މަހު ސުންނަތް ރޯދަ ހިފުން ގަދަވެގެންވާ ދުވަސްތަކަކީ ކޮބާ؟
މިއުޒިކް ޙަރާމްވީ ކީއްވެ؟
ނަމާދުކޮށް ނިމިގެން ބަލާލިއިރު ފަޓްލޫންގެ ޒިބާދިމާލުގައި ފެންކަހަލަ ތިއްކެއް ޖަހާފައި ހުރުމުން އިތުރަށް ބެލިއިރު އެއީ ކުރިމަތި ފަރާތުން ހޭކިފައިވާ އެއްޗެއްކަން އެނގުމުން އެނަމާދު އަލުން ކުރަންޖެހޭނެތޯ؟
(أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمد رسول الله) (لا إله إلا الله لا إله إلا الله) މިދެކަލިމައިގެ ތަފާތަކީ ކޮބައިތޯ؟
ރޯދައާއި ސުވާލު - 3
ދަތުރުވެރިޔާ ގަޞްރު ޖަމްޢު ކުރުން - 13
މީހެއްގެ ގައިގާ ޖެހީ ޢިއްފަތްތެރިކަން ސަލާމަތް ކުރުމަށް ކަމަށްވަނީނަމަ އެމީހެއްގެ ކިބައިން މާފަށް އެދެން ޖެހޭނެތޯ؟
ލޯބީގެ ވާހަކަ ކިޔުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ؟
ގޮނޑީގައި އިނދެގެން ނަމާދު ކުރާނީ ކިހިނެއް؟
ޖަޒާކިﷲ ޚައިރާ އަންހެނުން ކިޔަނީ ކޮން ހާލަތެއްގައި؟
ދަމުނަމާދުގަ ކިޔަން ވަކިހާއްސަ ދުޢާއެއް އޮވޭތޯ؟
ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ 99 އިސްމުފުޅު ހަމަކޮށް ލިޔެގެން މިގެންގުޅޭ ހުރިހާ އިސްމުފުގެ ޞައްޙަކަމާމެދު ޔަޤީންކަމެއް ދެވިދާނެތޯ؟
ޒިނޭކުރާމީހުންނަށްހުރި ޢަޒާބު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ވިދާޅުވެ ދެއްވަފާނަންތޯ؟
އަޅުގަނޑުގެ ބޭބެވަނީ ކުއްލިގޮތަކަށް ކުރީ ރޯދަމަހުގެ ތެރޭގައި ނިޔާވެފައެވެ. ރޯދަމަހުން ބައެއްރޯދަ ހިފުނުފަހުން ހަތަރުވަރަކަށް ދުވަހު ބަލިވެ ބައެއްރޯދަ ނުހިފި ބަލީގަ އުޅުމަށް ފަހު ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ. އެހެންކަމުން އެރޯދަތަކަށް އަޅުގަޑު މެން ކަންތައްކުރާނި ކޮންގޮތަކަށްތޯއެވެ؟
ލޯބީގެ ވާހަކަ ކިޔުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ؟
ނަމާދުގަ ފުރަތަމަ އައްތަހިޔާތަށްފަހު ކުރެވޭ ރަކުއަތެއްގައި އަލްޙަމްދު ސޫރަތަށް ފަހު އޮޅިގެން އިތުރު ސޫރަތެއް ކިޔެވުނިއްޔާ ހަދާނި ކިހެނެއް؟
ފިރިމީހާ ޖަމާޢަތަށް ނަމާދަށް ދިޔުމާއި ވަރަށް ދުރެވެ. މީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
އަންނަނިވި ޢިބާރާތްތައް އަންހެނުންނަށް ބޭނުން ކުުރާނެގޮތް ބުނެދެއްވާ؟
ފިރިހެނުން ބޮލުގައި ކުލަ ޖެއްސުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
މުޞްޙަފް އިން ބަލައިގެން ކިޔެވުންތޯ ރަގަޅީ ނޫންނަމަ ކޮމްޕިއުޓަރ ން ފެންނަ ގޮތަށް އަޑުއެހުންތޯ؟
މީހަކު އޭނާގެ މަންމައަށް ނިޔާވުމުން އެމަންމައަށް ޓަކައި ހެޔޮ ދުޢާކުރާނީ ކިހިނެތް؟
މިފަދަ މުއާމަލާތެއް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވުސް އާއި ކުރުމަކީ ހުއްދަ ކަމަކަށްވާނެތޯއެވެ?
ތަރާވީޙް ނަމާދު ކުރާނެ ގޮތް ބުނެދެއްވަފާނަންތޯ؟
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك މިދުޢާގައި ފިލި ޖައްސަވައި ދެއްވިދާނެތޯ؟
ވަރުގަދަ ޞިހުރެއް ބާޠިލު ކުރެވިދާނެތޯ؟ ބާޠިލް ކުރެވޭނީ ކިހާދުވަހަކުންތޯ؟
ޟުހާ ނަމާދުކޮށް އަވަދިވެގެން ކިޔަނީ ކޮން ދުޢާއެއްތޯ؟
ހާގޮވާ ވަގުތު ކިޔާ ދުޢާ އަކީ ކޮބާ؟
އަނބިމީހާ ވަރިވުމަށްފަހު އެހެން މީހަކާއިނދެ، އެމީހާގެ ކިބައިންވެސް ވަރިވެގެން ކުރީގެ ފިރިމީހާ އާއި އިނދެފިނަމަ ކުރިންކޮށްފައިވާ ވަރި ގުނޭނެތޯ؟
ދެކެރިޔަރުން ކާވެނިކުރުން އެއީ އިސްލާމްދީނުގައި ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތަ؟
ދަރަނިވެރިވެފައިވާ މީހަކު އެދަރަނި އަދާކުރުމަށްޓަކައި އިތުރު އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތިގެން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ދޫކުރާ ލުއިލޯނު ނަގައިގެން އެދަރަނި އަދާކުރުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއްތޯ؟
އަނބިމީހާ އާދޭސްކޮށް ނަސޭހަތްތެރި ވާއިރުވެސް ފިރިމީހާ ނަމާދާ ދުރުހެލިވާނަމަ، ދެން އަނބިމީހާ ކަންތައް ކުރަންވީ ކޮން ގޮތަކަށްތޯ؟
އާގެއަށް ދިއުމަށްޓަކާ، ގޭގައި ޒިކުރުކިޔުން އެއީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތަ. އަދި ގެއަށް ދިއުމަށް އެންމެ ރަނގަޅީ ކޮން ދުވަސްތަކެއްތަ؟
ކީރިތި ރަސޫލާގެ ހަދީޡް ފުޅެއްގައި ވޭތޯ ސެންޓު ޖަހައިގެން މަގުމައްޗައް ނިކުންނަ އަންހެނެކޭ ޒިނޭކޮށްފި އަންހެނެކޭ އެއްފަދަ އޭ؟
ޝަޢްބާން މަހުގައި ރޯދަ ހިފުމާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޢްލޫމާތުކޮޅެއް ދެއްވާ؟
ސިޙުރުގެ ސަބަބުން ބޮލުގައި ރިއްސާނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެއް؟
ދެއަންބިން ތިބޭއިރު އެއް އަންބި ފިރިމީހާ އަށް ކިޔަމަންނުވާތީ ،ކިޔަމަންތެރިކަމާއެކު އުޅޭ އަންބަށް އަދާކޮށްދޭ ހުރިހާ ޙައްޤެއް ކިޔަމަންނުވާ އަންބަށް އަދާކޮށްނުދިނުން ވާނެތޯ ދެއަންބިންގެ މެދުގައި އަދުލުވެރިނުވުން ކަމުގައި؟
ޟުޙާ ނަމާދުގެ ފަހުގައި ތަސްބީޙަ، ތަޙްމީދު، ތަހްލީލު އަދި ތަކްބީރު ކިޔަނ ޖެހޭނެތޯއެވެ؟
ތަފާތު ސުވާލުތަކެއް؟
ދަރިފުޅު ބޯބާލާފަ ރިހި ނުލިބިއްޖިއްޔާ ހަދާނީ ކިހިނެތް؟
ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން ކުޑަކަމު ދެވޭކަން ނޭނގޭތީ އަބަދުވެސް ނެޕީ ޖަހާފަ އޮންނަ މީހާ ނަމާދު ކުރަން ރަނގަޅު ގޮތަކީ ކޮބާ؟
ބަނޑުގައިވާ ދަރިފުޅު ވައްޓާލުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ކުޑަކުދިން 9 އަހަރު ފުރުމުން ބާލިޣު ނުވި ކަމުގައިވިޔަސް ރޯދަ ހިފުން ވާޖިބުވާނެތޯ؟
ކުށަކަށް ތައުބާވުމަށްފަހު އަލުން އެކުއް ތަކުރާރު ވެއްޖެނަމަ އަލުން ތައުބާ ވެވޭނެތޯ؟
ބެންކުގައި ހުޅުވިފައިވާ ސޭވިންގް އެކައުންޓަށް ހަދާނީ ކިހިނެއް؟
اللهم ارزقني زوجا صالحا މިދުޢާ ގައި ފިލިޖަހާލަ ދެވިދާނެތޯ؟
އިންނަން އުޅޭ ކުއްޖާ އާއި ހަފްތާ އަކު އެއްދުވަހު ޗެޓް ކުރުމަކީ ގޯސްކަމެއްތޯ؟
ފިރިހެނުން މިސްކިތަށް ނުގޮސް ގޭގައި ނަމާދު ކުރުމަކީ ކޮްންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
މިއުޒިކް ޙަރާމްވީ ކީއްވެ؟
އަންހެން ކުއްޖަކު ސްކޫލް ދައުރުގައި އެއްކޮށް އުޅުނު ފިރިހެން ކުއްޖަކާ ހަމަ އެކަނި ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ ގުޅުމެއް ބޭއްވުމަކީ ދީނީ ގޮތުން ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ގުރްއާން ޖަހައިގެން ނިދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ގަޟާ ނަމާދު ކުރާނީ ކިހިނެއް؟
ހައްޖުކުރާއިރު މައިންބަފައިންނަށް ކުރާހައްޖުގައި ކިޔާތަކެތި ބުނެދެއްވައިފާނަންތޯ?
ޒިނޭކުރާމީހުންނަށް ކައްވަޅުގަޔާ ޤިޔާމަތްދުވަހު ލިބޭނެ ޢަޒާބުތަކަކީކޮބާތޯ؟
އަންހެނަކު ޒިނޭކޮށްގެން ލިބޭ ދަރިފުޅާ އެޒިނޭކުރި ފިރިހެނާ ކައިވެނިކުރުމަކީކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
މިއުޒިކް ހަރާމްވީ ކީއްވެ؟
ރޯދަ ވިއްލާއިރު ކިޔާ ދުޢާ ބުނެދެއްވަފާނަންތޯ؟
އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ ތުބުޅި ދިގުކުރުމާއި ފައިކުރި ކުރު ކުރުމަކީ ދީނީޢިލްމު ވެރިން އެކަނި ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްތޯ؟
ރަވާތިބު ސުންނަތް ގަޟާ ކުރެވިދާނެތޯ؟
މީހެއްގެ ފިރިއެއް އެހެން މީހެއްގެ އަންބަކާ ރަށްޓެހި ވުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ތިރީގައި މިވާދުއާއަކީ ކިޔުން އެންމެ ރަނގަޅު ދުޢާއެއްތޯ؟
ސުންނަތް ނަމާދު ކުރުން ރަގަޅީ ގޭގައިތޯ ނުވަތަ މިސްކިތުގައިތޯ؟
އިސްލާމް ދީނުގައި އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި ދޮގެއް ހެދުން ހުއްދަކުރޭތޯ؟
އަންހެން ކުއްޖަކު ރައްޓެއްސެއްގެ އެއްވެސް ލޯބީގެ ގުޅުމެއް ނެތި ފިރިހެން ކުއްޖަކު ގެންގުޅުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ކާން ގެންގުޅޭ ތަކެތި، ބަތް، ސައި ކަހަލަ އެއްޗެއްސައް އަނގައިން ފުމުން އޭ ދީނީ ގޮތުން ކޮންކަހަލަ ކަމެއް ތޯއޭ؟
ރޯދައަށް ހުއްޓާ ޕީރިއަޑް ވިކަން ނޭންގި އިރު އޮއްސުނުފަހުން އެކަން އެގުނުނަމަ އެރޯދަ ސައްޚަވާނެތޯއެވެ؟
ބަލިވެ އިނުމުގެ ސަބަބުން ނުހިފި ހުރި ރޯދަތަކަށް ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯ؟
ރޯދަ އެއް ހިފުމަށް ހިތުން ނިޔަތް ގަންފައިވާނަމަ އެކަން ކުރަން ޖެހޭނެތޯ؟
ނިޔަފަތި ކަނޑަން ޖެހެނީ ކިހިނެތް؟
ނަހަލާލަށް ބަލިވެއިނދެ އެކަން ސިއްރުކުރުމުގެ ގޮތުން ކައިވެނިކޮށް އެކައިވެނިމަތީ ލިބޭ ކޮންމެ ދަރިއެއްވެސް ވާނީ ޒިނޭގެ ދަރިއަކަށްތޯއެވެ؟
މިސްކިތުގައި އަޅާ މުސައްލަ އަކީ ވަކި ކުލައެއްގެ މުސައްލަ އަކަށްވާން ޖެހޭނެތޯ؟
ފިރިމީހާ އަށް ކިޔަމަން ނުވާ އަންބަކަށް ހައްޤުތައް އަދާކޮށްދޭންޖެހޭތޯ؟
ވުޟޫ ދުޢާ ބުނެލަ ދީބަލަ؟
އަންހެނުން ( ޙައިޟު ވެގެން ) ރޯދަ މަހު ދޫވާ ރޯދަ ތައް ޝަޢުބާން މަހު ހިފުމަކީ ދީނީ ގޮތުން ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
މާބަންޑު ވުމުގެ ސަބަބުން ދޫކުރެވިފައިވާ ރޯދަތައް އަނެއް ރޯދަމަހާ ހަމަޔައް ނުހިފިއްޖެ ނަމަ ދެން ހަދާނީ ކިހިނެއް؟
ކުރިމަތީގައި އެނދު ހުންނައިރު އެނދުގައި މީހަކު ނިދާފަ އޮއްވާ ނުނީ އެނދުގައި މީހުންތިއްބާ ނަމާދުކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ޟުޙާ ނަމާދު ކުރާނީ ކިހިނެތްތޯ؟
ޝަރުއީގޮތުން ހުއްދަނޫން ފަންޑިތަ ( ސިހުރު ޖެހިފައިވާ މީސްމީހުން ރަގަޅުކުރުމަށް ހަދާ ) ހަދާ މީހެއްގެ ފަހަތުގައި ނުވަތަ އެމަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވާ މީހެއް އިމާމަކަށްވެފައި ، އޭނާގެ ފަހަތުގައި ކުރާ ނަމާދު ސައްހަވާނެތޯ ؟
ދަތުރުވެރިޔާގެ މައްޗަށް ޖަމާޢަތް ވާޖިބުތޯ؟
ކުޑަކުއްޖަކަށް ފަންޑިތަ ސިޙުރު ހަދާފައި ހުރިކަން އެނގިއްޖެނަމަ ރަނގަޅުކުރަން ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯ މި މައުޟޫޢުގެ ދަށުން 4/7/2011 ލިޔުއްވާފައިވާ "ރިޒުޤު ތަނަވަސްވިޔަ ނުދިނުމަށް ހަދާފައިވާ ސިޙުރު ބާޠިލްކުރުމަށް އޮތް އާޔަތް ތަކުގެތެރޭގައި ސޫރަތުއްޟުޙާގެ 3 ވަނަ އާޔަތް ތަކުރާރުވެފައި ވެއެވެ. އެއީ ރަނގަޅު ގޮތްތޯ؟ އެގޮތް އޮޅުންފިލުވައިލަ ދެއްވާ!
ސްކޫލުތަކުގައި އަންހެންކުދިންނަށް ފޮލީފަދަ ކުޅިވަރުތައް ރާވާ ހިންގުމާ މިފަދަ ކުޅިވަރުތަށް އަންހެންކުދިން ކުޅެއުޅުމަކީ ދީނީގޮތުން ކޮންކަހަލަ ކަމެއްކަން ބުނެދޭށެވެ؟
މައިން ބަފައިންގެ ކުރިމަތީގައި ޒުވާބުކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރޯދައާއި ސުވާލު - 2
ގެއްލުނު ރޯދައަކަށް ހުއްޓައި އިނގިލި ކެނޑުމުގެ ސަބަބުން ހޭނެތިންގެން ވެއްޓުނީ.އެހެންކަމަށްވާނަމަ ފަހުން އެރޯދަ އަލުން އަނބުރާ ހިފަންޖެހޭނެތޯ؟
ޝަޢުބާން މަހު ފަހު 10 އެއްގަ ރޯދަ ހިފުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ރޯދައިގެ ކުރިން މާހެފުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
"އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް" އަދި "އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް ވަރަހްމަތުއްﷲ ވަބަރާކު" މާނައަކީ ކޮބާތޯއެވެ؟
ކުއްޖާއަށް ނަންކިޔާއިރު އެއްވެސް މާލޫދެއް ނުވަތަ ސޮލުވައިފުޅެއް ކިޔުން އޮވޭތޯ އެވެ؟
އަންހެނުން ނަމާދު ކުރާ އިރުގައި ގަމަތް ދޭން ޖެހޭނެތޯ؟
އަޅުގަނޑު ގުރުއާން ކިޔަވަނީ ލެޕްޓޮޕް އިން ހަތިމްގެ ޕީ.ޑީ.އެފްއެއް ބަލާގެން އަދި ގުރުއާނުގެ އޯޑިއޯ ޖަހައިގެން އަޑުދަށުން ކިޔަވަނީ، ނަމަވެސް އަޅުގަނޑު ކިޔަވަނީ ބާރަކަށް ނޫން ވައި އަޑުން. ސުވާލަކީ މިގޮތަށް ކިޔެވުން އެއީ މައްސަލައެއްތޯ އަދި ކިޔެވުމުގެ ދަރުމަލިބޭނެތޯ؟
ސިޙުރު ޖެހިފައި ހުރުމުގެ ޢަލާމާތްތަކަކީ ކޮބައިތޯ؟
މީހަކާއި އިނދެގެން ދެފަށް ވަފައި ހުރި އަންހެނަކު ހިލޭ ފިރިހެނަކާއި ޒިނޭކޮށްފިނަމަ އެ ދެމަފިރިން ވަރިވާނެތޯ؟
ކަންފަތްތޮރުފުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއް؟
ސްކޫލް ބޭންޑް ގައި އުޅުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
އަންހެނެއްގެ މަތިމަސް ފަޅާފައި ހުންނަ ނަމަ އިސްތަށިތައް ނައްތާލުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއްތޯ؟
ފިރިމީހާ މިވެނި މީހަކާ ވަހަކަދައްކާފިނަމަ ވަރިވާނޭ ބުނެފައިވާ މީހަކަށް އެސްއެމްއެސް ފޮނުވާފިނަމަ ވަރިވާނެތޯ؟
ދަމުނަމާދުގައި ކިޔަވަން ވަކި ޙާއްޞަ ސޫރަތެއް އޮވޭތަ؟ ވާމަ އެސޫރަތަކީ ކޮބާ؟
ޝަޢުބާން މަހު ފަހު 10 އެއްގަ ރޯދަ ހިފުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ފަތިސްނަމާދުގައި ޤުނޫތު ކިޔަށް ޖެހޭނެތޯ؟ ނުވަތަ ނުޖެހޭނެތޯ؟
ޖަޒާ ކައްﷲ،ޝަފާ ކައްﷲ،މިފަދަ އިތުރު ކުދިކުދި ބަސްތަކުގެ މާނަ އަދި ބޭނުންކުރެވޭނެ ހާލަތްތައް ބުނެ ދެއްވަ ފާނަންތޯ؟
މަރުވެފައިވާ މީހާގެވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއްތޯއެވެ.؟
- ކީރިތި ރަސޫލާގެ ދަރިދަރިކަލުންނާއި ދަރިދަރިކަނބަލުންގެ ނަންފުޅުތަކާއި އެބޭފުޅުން އަވަހާރަވީއިރު އުމުރުފުޅަކީކޮބާ؟
ދާއިމީކޮ ފަތިސް ނަމާދުގައި ގުނޫތުކިޔުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެތޯ؟
ރޯދަ ހިފައިގެން ހުރެ މޫދަށް އެރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެެއްތޯ؟
ހައިޟުވެގެން ހުޅޭއިރު ޚަތިމުގައި އަތްނުލާ ހިތުން ޤުރުއާން ކިޔެވިދާނެތޯއެވެ؟
ކަމެއް ހިތް އެދޭ ގޮތައް ވުމުން ކުރުމަށް ބުނެފައިވާ ނަދުރެއް އެކަމެއް ވުމުގެ ކުރިން އެ ނަދުރު ފުއްދިދާނެތޯ؟
މައިންބަފައިންގެ ނުގަބޫލުގައި އަލަތު ކައިވެންޏެއް ކުރެވިދާނެތަ؟
އަންހެނުން ވޮލީ،ފުޓްބޯޅަ،ބަށި ކަހަލަ ކުޅިަރުތައް ކުޅުމަކީ އިސްލާމް ދީނުގައި ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
އަޅުގަނޑު އެހެން ރަށަކަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުކުރުމަށްފަހު ޗުއްޓީއަށް މަހަކަށް ނުވަތަ ހަފުތާއަކަށް އުފަން ރަށަށް އައުމުން އަޅުގަނޑަކީ ދަތުރުވެރިއަކަށް ވާނެތޯ؟
ދަމު ނަމާދުގައި ވަކި ސޫރަތެއް ވަކި ޢަދަދަކަށް ކިޔަން ޘާބިތުވޭތޯ؟
ސުންނަތް ނަމާދުގައި އޮންނަނީ މުޅިއަކު ކިތަށް ރަކްޢަތްތޯ؟
ފާހިޝް ޢަމަލު ކުރި ދެމީހުން ކައިވެނި ކޮށްގެން ދިރިއުޅެނިކޮށް، ފުރަތަމަ އެކައިވެނި ކުރެވޭނީ ތަޢުބާ ވެގެންކަން އެގިއްޖެނަމަ ދެން ހަދަންޖެހޭނީ ކިހިނެއް؟
ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ފަންޑިތަ ސިޙުރު ހަދާފައި ހުރިކަން އެނގިއްޖެނަމަ ރަގަޅު ކުރަން ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯ؟
ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ފަންޑިތަ ސިޙުރު ހަދާފައި ހުރިކަން އެނގިއްޖެނަމަ ރަގަޅު ކުރަން ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯ؟
ނަން ކިޔާނެ ގޮތް ބުނެދީބަލަ؟
ބަލިވެއިންކަން އެނގިހުރެ އެކަންސިއްރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ކައިވެނިކޮށް އޭގެފަހުންވެސް އެތައްކުއްޖަު ލިބުމުގެ ފަހުގައި ކުއްލިއަކަށް ކައިވެނި ރޫޅައިލައި ހަމައެވަގު އަލުން ކައިވެނި ކޮށްލުމުން އެކައިވެނި ޞައްޙަވާނެތޯ؟
މީހަކާ އިނުމައްޓަކައި މައިން ބަފައިންނަށް ވިސްނާދޭން ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯއެވެ؟
ދަރިފުޅަށް ރަގަޅުގޮތް ވުމަށް އަދި ދަރިފުޅު ބަލިތަކުން ދުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ދުއާ ކުރުމަކި ކޮންކަހަލަކަމެއްތޯ؟
ވުޟޫ ނުކޮށް އިނދެ ކޮމްޕިއުޓަރ އިން ގުރްއާން ކިޔެވިދާނެތަ؟
ސްކޫލްތަކުގައި އަންހެން ކުދިންނަށް ވޮލީ ކުޅުންފަދަ މުބާރާތްތައް ބޭއްވުމާއި އަންހެންކުދިން އެފަދަ ކުޅިވަރުތައް ކުޅުމަކީ ދީނީގޮތުން ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ؟
ކާފަރަކަށް ލޯނެއް ދިނުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް ތޯ؟
ޝައުބާން މަހުގައި ސުންނަތް ރޯދަ ހިފުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ކާފަރުން މިސްކިތްތައް ބެލުމުގެ ގޮތުން މިސްކިތައްވަނުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރޯދައާއި ސުވާލު - 1
މިއުޒިކް ހަރާމް ވަނީ ކިހާވަރަކަށްތޯ އެވެ.؟
ބޮލުގައި ނުރަ ބެހެއްޓުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ސުންނަތާއި އެއްގޮތަށް ކަށުކަމާ ކެމީގެ ކަންކަން ގެންދާނެ ފުރިހަމަ ގޮތް ބުނެދެއްވުން އެދެމެވެ؟
ރަސޫލާ(ޞ ޢ ވ) އެއްވެސްއިރެއްގައި ނަމާދުގައި ބިސްމި އަޑުހަރުކޮށް ކިޔުއްވިތޯ. ކިޔުއްވިނަމަ ނަމާދުގައި އަޑުހަރުކޮށް އަދި ސިއްރުން ވެސް ކިޔޭނެތޯ؟
ސުންނަތް ރޯދައިގެ ނިޔަތަކީ ކޮބާ؟
އަންހެންކުދިންނަށް ކޯޗް ކޮށްދިނުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ؟
މާޝާﷲ ގެ މާނައަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟
ނަމާދުގައި ކުރު ސޫރަތް ކިޔާވާއިރު އެއްސޫރަތައް ވުރެ ގިނައިން ކިޔެވިދާ ނެތޯ.؟
ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ނަގާ ޓެކްސް އަކީ އިސްލާމް ދީނުގައި ހުއްދަ އެއްޗެއް ހެއްޔެވެ؟
ދަމު ނަމާދުގައި މުޞްޙަފް އަތުން ހިފަހައްޓައިގެން ހުރެ ބަލައިގެން ކިޔެވިދާނެތޯ؟
ނަމާދުކޮށް ނިމިގެން ޒިކުރުތަސްބީހާގެ ކުރިން ނުވަތަ ފަހުން އެމީހަކު ބޭނުން ކަމަކަށް ދުއާ ކުރެވިދާނެތޯ؟
ކައިވެނީގެ ރަން އަދާކުރުމަށް ވަކި ޚާއްސަ ވަގުތެއް އޮވޭތޯ؟
އިޝްގީ ބަލީގެ ފަރުވާ އަކީ ކޮބާ؟
ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމަށް ދިމާވާ ތަފާތު މައްސަލަތައް ރަނގަޅުކުރުމުގައި ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުން އެހީއެއް ވިދާޅުވެދެއްވުން އެދެމެވެ؟
އިމާމާ ފަހަތުން މައުމޫމުންނަށް ސިއްރުން ގުރްއާން ކިޔެވިދާނެތޯ؟
ދަރިޔަކަށް އެދި ކުރާނެ ދުޢާ އެއް ބުނެދެއްވާ؟
ފިރިމީހާގެ ގޯސްވާހަކަ އެހެން މީހުން ކައިރީ ދެއްކުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް ކަމާއި އެކަމުގެ ނުބައިކަން ބުނެދެއްވާ؟
ސިއްޙީ ގޮތުން ބަލިމީހަކަށް ވެފައި ފިރިމީހާއަށް އަދާ ކޮށްދޭން ޖެހޭ ޚިދްމަތްތައް ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާ ނުކުރެވޭތީ ފިރިމީހާ ކައިރިން ވަރި ވުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
އައްވާބީ ނަމާދަކީ ކޮބާ؟
ވަރިކުރުމަށް ފަހު ދެމަފިރިން އެއްގެ އެއްގައި އުޅުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
އަޅުގަނޑު ފަތިސްނަމާދަށް ހޭލައިފިނަމަ ކިބިހިއަޅާ، މުޅިދިވަސް އެއުދަގުލުގައި ހޭދަކުރަންޖެހޭ؟
ރާބޮއި ، ޒިނޭކުރާ ފިރިހެނަކު ތަޢުބާވުމުން އެމީހަކާއި ކައިވެނިކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ނަމާދު ގަޟާކޮށްފައި ކިޔުނ ްވަކި ޚާއްޞަ ދުޢާއެއް ވޭތޯ؟ ވާނަމަ އެ ދުއާ އަކީ ކޮބައިތޯ؟
އަންހެނުންނަށް ކަށުނަމާދުގައި ބައިވެރިވާނީ ކިހިނެތްތޯ؟
ނަމާދުނުކުރާ މީހުންނަށް ސަދަޤާތް ކުރުމަކީކޮންކަހަލަކަމެއް؟
ނަމާދު ކުރާއިރު ފުރަތަމަ ދެރަކުޢަތުގައި ސޫރަތުލް ފާތިޙާ އަށް ފަހު އެއްސޫރަތެއް ކިޔެވދާނެތޯ؟
ފަތިސް ނަމާދު ވަގުތުވީއިރު ނިދާފައި، އަދި އިރު އެރި އިރުވެސް ނުހެލެވި އޮވެއްޖިއްޔާ ފަތިސް ނަމާދު ޤަޟާއަށް ކުރެވިދާނެތަ؟
އަންހެނުން ހައިޟުގެ ދުވަސްވަރު ކައިވެނިކުރެވިދާނެތޯ؟
ކުދިން ކިޔަވާ ހިތްނުވާތީ ކިޔަވާ ހިތްޖެއްސުމުގެ ގޮތުން ކުރާ ޙާއްސަ ދުޢާއެއް އޮވޭތަ؟
ވަކި ކަމަކުން ކާމިޔާބު ހޯދުމަށް ނަދުރު ބުނުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
މަހުރަމުން ނަކީ ކޮބައިކަން ތަފްސީލް ކޮއްދީބަލަ؟
ފިރިމީހާކައިރީގައި ތިމަންނަ އެންމެ ލޯބިވަނީ އެހެން ފިރިހެނެއްދެކެއޭ ބުނުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
އަސުރުނަމާދު ގަޟާ ކުރެވިދާނެހެއްޔެވެ؟
ފިރިމީހާ އަށް ކިޔަމަން ވުމުގެ މުހިންމުކަން އަންބަކަށް ވިސްނައިދޭނީ ކިހިނެއް؟
މީހަކާއި އިނދެގެންހުރެ ފިރިމީހާކައިރީގައި އަނބިމީހާ ތިމަންނަ އެންމެ ލޯބިވަނީ އެހެން ހިލޭ ފިރިހެނެއްދެކެއޭ ބުނުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ދަމުނަމާދުކުރާގޮތް ތަފްސީލުކޮށް ބުނެދެއްވަފާނަންތޯ..؟
ދުޢާ ކިޔާއިރު "ސަޢީދުނާ" ހިމަނައިގެން ކިއުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟. ތަފްޞީލް ކޮށްދެއްވުން އެދެން؟
ރޯދަ ހިފައިގެން ހުރެ މޫދަށް އެރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ޒިކުރު ތަސްބީހަ ކިޔާފަ ކިޔާ ދުޢާ ކިޔުމުގެ ބޭނުމަކީ ކްބާތޯ؟
މާޝާ ﷲ ގެ މާނަ އަކީ ކޮބައި ތޯއެވެ؟
އަނބި މީހާއާއިއެކު ރޭކުރާ ހިތް ނުވާއިރުވެސް ރޭކުރަން ޖެހޭނެތޯ؟
ގުރުއާނާއި ސުންނަތުގެ އަލީގައި މިކަމަށް ހައްލެއް ބުނެދީފާނަންތޯއެވެ؟
ތަރަރާވީހް ނަމާދު ކުރުމަށް ނިޔަތް ގަންނާނީ ކިހިނެއްތޯ؟
ޣައިރު މުސްލިމުންނަށް ޞަދަޤާތް ދެވިދާނެތޯ؟
ޖިހާދަކީ ފަރުޟު ޢައިނެއްތޯ ނުވަތަ ފަރުޟު ކިފާޔަތެއްތޯއެވެ؟
ފަތިސް ނަމާދު ވަގުތުވީއިރު ނިދާފައި، އަދި އިރު އެރި އިރުވެސް ނުހެލެވި އޮވެއްޖިއްޔާ ފަތިސް ނަމާދު ޤަޟާއަށް ކުރެވިދާނެތަ؟
ފިރިމީޙާ ނަމާދު ކުރުމަށް ހިތްޖެއްސުމަށް މާތް ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުގައި ކުރާނެ ދުޢާ އެއް ބުނެދެއްވާ؟
ދަމުނަމާދު ކުރާގޮތް ބުނެދެއްވަފާނަންތޯ؟
އަސުރުގެ ކުރިން ކުރާ ހަތަރު ރަކްއަތާއި ރަވާތިބު ސުންނަތްތައް ކުރާއިރު ހިތުނިޔަތް ގަންނަ ގޮތާއި އެ ސުންނަތްތައް ކުރާނެ ގޮތުގެ ތަފްސީލް ދެއްވަ ފާނަންތޯ؟
މަޖުބޫރުވެގެން މީހަކު ކުރާކަމަކުން އަޒާބު ލިބޭނެތޯޢެވެ؟
އަންހެން ބޭފުޅުން ބޭރަށް ދާއިރު ސެންޓު ޖެހުން ހުއްދަނުވެފައި ފިރިހެން ބޭފުޅުން ބޭރަށްދާއިރުގައި ސެންޓު ޖެހުން ހުއްދަވަނީ ކީއްވެގެންތޯ؟
ސުންނަތް ރޯދައަށް ހުއްޓާ މާބޮޑަށް ހައިވެއްޖެނަމަ އެރޯދަ ދޫކޮށްލުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
މެންދުރުނަމާދުގެ އިހުސުއްނަތުގެ ހަތަރު ރަކްއަތް ކުރާނެގޮތްބުނެދެއްވާ؟
އަންހެން ބޭފުޅުން ބޭރަށް ދާއިރު ސެންޓު ޖެހުން ހުއްދަނުވެފައި ފިރިހެން ބޭފުޅުން ބޭރަށްދާއިރުގައި ސެންޓު ޖެހުން ހުއްދަވަނީ ކީއްވެގެންތޯ؟
ހުކުރު ދުވަހު މެންދުރު ވަގުތު ވަދެއްޖެކަން އަންގައިދިނުމުގެގޮތުން ގޮވާ (ފުރަތަމަ ބަންގި)ގޮވާ ނިމުމުން ކުރާ ސުންނަތް ހަތަރު 4 ރަކުޢަތިކީ ސުންނަތުން ސާބިތުވާ ހަތަރު ރަކުޢަތްތޯއެވެ؟
ތުބުޅިން އެއްވެސް ވަރެއް ކޮށުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއްތަ؟
ތާސްކުޅުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
އިމްސާކަކީ އަދި އިމްސާކުގެ ވަގުތަކީ ކޮބާ؟
މީހަކާ އިނދެގެން އުޅޭ ފިރިހެނަކު ފޭސްބުކުން ނުވަތަ އެމް އެސް އެން އިން އެހެން އަންހެންނުންނާ ވާހަކަ ދެއްކުމުގައި ޑާލިން، ހަނީ، ލޯބީ މިފަދަ ބަސްތައް ބޭނުން ކޮށްގެން އެމީހަކާއި ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
މޫނު ބުރުގާއި އަޅައިގެން އުޅޭ ކުއްޖަކު ކައިވެނި ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މޫނު ނަގަންޖެހޭނެތޯ؟
ޝިރްކު ކުރުމަކީ ކޮބާ؟
ރަވާތިބު ސުންނަތް ތަކަކީ ކޮބާ؟
ޣައިރު މުސްލިމް ފަގީރުންނަށް ޒަކާތުގެ ފައިސާ ދެވިދާނެތޯ؟
މަރުވެފައިވާ މަންމައަށްޓަކައި ސޮދަގާތްކުރާނެގޮތަކީކޮބާތޯއެވެ.؟
ދުޢާ ކުރުމުގެ އަދަބުތައް ބުނެދެއްވާ؟
ކާވެނި ކޮއްފަ ދަރިއެއް ނުހޯދާ ލަސްކުރުމަކީ ކޮން ކަހަލަ ކަމެއް؟
އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތުގެ މުހިންމުކަން
އިމާމު މީހާ ތަޝައްހުދުގައި އިންދާ ޖަމާޢަތުގައި ބައިވެރިވާ މީހާ ހަށަމް ބަނދެފައިތޯ ތަޝައްހުދުގައި އިށީންނާނީ؟
އިސްރާ މިޢްރާޖަށް އަރާވަޑައިގަތީ ކޮން ރެއެއްގައިތޯ؟
އަންހެނަކު ސެންޓުޖަހައިގެން ބޭރަށްދިއުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ހަދާ ބެޑުޝީޓުފަދަ ތަކެތިން ހެދުމުގެ ކުރިން އެޑުވާންސްއަށް ފައިސާ ނެގުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްހެއްޔެވެ؟
ކުޑަކުދިންނަށް ހަދާ ފަންޑިތަ ސިޙުރު ރަގަޅު ކުރާނީ ކިހިނެއް؟
ތާސްކުޅުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
އަންހެނުން ސައިކަލް ދުއްވުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ދަތުރުވެރިޔާ ގަޞްރު ޖަމްޢު ކުރުން - 12
މައްޔިތާއަށްޓަކައި ކޮށްދޭންވީ ކަންތައްތައް
ފިރިހެނުން ކަކޫ ފެންނަވަރުގެ ނުވަތަ ފޫޅު ފެންނަވަރުގެ ފޭރާމެއް ލައިގެން ހަމައެކަނި އަނބިމީހާއަށް ފެންނާނެހެން ޤުރުޢާން ކިޔެވިދާނެތަ؟
ފިރިމީހާ ހިލޭ އަންހެން ކުދިން ގޮވައިގެން އެކަހެރިވާ ކަން ޘާބިތުވެއްޖެނަމަ ވަރިއަށް އެދެވިދާނެތޯ؟
އަންހެނަކު ސެންޓުޖަހައިގެން ބޭރަށްދިއުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ތަރާވީހް ނަމާދު ގޭގައި އެކަނިވެސް ކުރެވޭނެކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މިގޮތަށް ކުރާއިރު ވަރުބަލިވުމުން ހުއްޓާލާފައި ކައިބޮއެ ހަދައި ވަރުބަލިފިލުވައިގެން އަނެއްކާވެސް ކުރެވޭނެތޯ ؟
މައްޔިތާ ހިނަވާ ނިމުމަށްފަހު އަތަރުލާ ފަދައިން އަނދުންވެސް އަޅުވަން ޖެހޭނެތޯ؟
ތައުބާ ސޫރަތުގެ މެދުތެރެއިން ކިޔަވާންނަމަ ބިސްމިންކިޔުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބާ؟
ޢިއްދާގައި އިންނަ ދުވަސްވަރު އެއްދާން ކުރެވިދާނެތޯ؟
ރިކާޒަކީ ކޮބައިތޯ؟
ހިނާ ގަންނަ އިރު އަދި ވުޟޫ ކުރާއިރު އޮރިޔާން ހާލުގައި ހުރެ ހިނާ ގަނެވިދާނެތޯ؟ އަދި އެއީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ?
އަސްތަޣްފާރު ކުރަނީ ކިހިނެއްތޯ؟
މިސްކިތަށް ގޮސް ނަމާދު ކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން މިސްކިތުގައި އިށީންނަން ޖެހޭނި 2 ރަކުވަތުގެ ނަމާދެއް ކޮށްފައިތޯ؟
ފިރިހެނަކު ސެންޓު ޖަހައިގެން ގެއިން ބޭރަށް ދިޔުމަކީ ހުއްދަކަމެއްތޯ؟
ވިތުރީގެ ރަކްޢަތްތަކުގެ ޢަދަދަކީ ކޮބައިތޯ؟
މީހާގެ ލޯ އޭނާގެ ދަރިއަށް ހަދިޔާ ކުރުމަކީ ކޮން ކަހަލަ ކަމެއް ތޯ؟
މީހެއްގެ އަންބަކާއެކު ޒިނޭ ކުރެވިފައިވާނަމަ ޢެއަންހޭމީހާގެ ފިރިމީހާގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދެން ޖެހޭނެތަ؟
މައްޔިތާއަށްޓަކައި ޞަދަގާތް ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ؟
ދަމުނަމާދުގައި 200 ފަހަރު އިޚްލާޞް ސޫރަތް ކިވަން ޖެހޭކަމަށް ފޮތެއްގައި ވާދީ ދުށިން. ސުވާލަކީ މިނުން އެހެން ސޫރަތެއްދަމުނަމާދުގައި ކިޔެވުމަށް ވަކި ޚާއްޞަ ސޫރަތެއް އޮވޭހޭ؟ އޮތްނަ ނަމަ އެސޫރަތަކީ ކޮބައިކަން ބުނެދެއްވާ؟
ފިރިމީހާ އަނބިމީހާ އާ ދިމާލަށް އަންހެނެއްގެ ބޭނުން އަނބިމީހާގެ ފަރާތުން ދެން ނުކުރާނެ ކަމަށްބުނެ ވަރިކޮށްފައި އަލުން އަނެއްކާ ގުޅެން ބޭނުންވާނަމަ އެކަން ވާނީ ކޮންކަހަލަ ކަމަކަށްތޯ އަދި އެކަން އެގޮތަށް ކުރެވޭނެތޯ؟
اَللَّهُمَّ أَذْهِبِ الْبَاْسَ، رَبَّ النَّاسِ، اِشْفِ أَنْتَ الشَّافِيْ، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَّا يُغَادِرُ سَقْمًا މި ދުޢާގެ މާނައަކީ ކޮބައިތޯއެވެ.
ދެމަފިރިއަކުގެ ދެމެދުގައި ހިގި ޒުވާބެއްގައި ފިރިމީހާވަނީ އަނބިމީހާ ވަރިކުރިކަމަށް ބުނެ ވަރި ކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް އެދެމީހުންވެސް އުޅެނީ އެއްގެއެއްގައި އެއްކޮށެވެ. މިހެން އުޅެނިކޮށް އަނެއްކާ އެދެމީހުންނަށް ދަރިއަކު ލިބިދާނެއެވެ. މިދަރިފުޅުވާނީ ކޮށްކަހަލަ ދަރިއަކަށްތޯ ޒިނޭގެ ދަރިއަކަށްތޯ؟ ނުވަތަ ބައްޕަ ނެތް ކުއްޖަކަށްތޯ؟
އަޅުގަނޑުގެ ވަޒީފާގެ މަސައްކަތަކީ ފަތުރުވެރިން ގޮވައިގެން ޑައިވިން ސައިޓްތަކަށް ދަތުރު ކުރުމެވެ. އަޅުގަނޑަށް 2ރެއިން އެއްރޭ އަޅުގަނޑުގެ ރަށަށް އާދެވެއެވެ. މި ހާލަތުގަ އަޅުގަނޑަކީ ދަތުރުވެރިއެއްތޯ؟
އަޅުގަޑަށް (ރަނގަޅު ފިރިޔަކު ލިބޭތޯ) ސަޖިދައިގަ އޮވެގެން ކުރާނެ ދުޢާއެއް އަރަބި ބަހުން ވިދާޅުވެ ދެއްވަފާނަންތޯ؟
ޒަވާޖީ ޙަޔާތުގެ ބައިވެރިއަކު ހޯދަން ކުރާނެ ކަންތައް ތައް ބުނެދެއްވަފާނަންތޯ؟
ފިރިހެން ކުޑަކުދިންނާއި، ގާތްތިމާގެ ފިރިހެން ކުދިންނާއި އަންހެން ޓީޗަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަތާއި އަތްޖޯޑުކޮށް ސަލާމް ކުރެވިދާނެތޯ؟
އަންހެން ކުދިން ގޭތެރޭގައި އުޅޭއިރު ނެށުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
މަސްތުވާ ތަކެތި ބޭނުން ކުރާ މީހުން އެކަމުން ދުރުކުރުމަށް މަދު އެތިއެތި ކޮޅުދީގެން އެކަން ހުއްޓުވަން އުޅުމަކީ ދީނީ ގޮތުން ކޮން ކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ތިމާގެ 15 އަހރުވެފައި ހުރި ފިރިހެން ދަރިޔަކު ނަމާދު ނުކޮށް ރޯދަ ނުހިފާ އަބަދު ގޭމް ކުޅުމާ ފިލްމް ބެލުމާ ކެއުމުގައި ދުވަސްތައް ދުއްވާލަނީ ، މައިމީހާ އެންމެ ފަހަރަކުވެސް ނުބުނޭ ނަމާދު ކުރާކަށް ރޯދަ ހިފާކަށް ، މައިމީހާ ރޯދަމަހުވެސް ކައްކާފަ ކާންވެސް ދެނީ މިކަމުން މިދެންނެވި މައިމީހާ ފާފަވެރި ވާނެތޯ؟
އޭ އަޚާއެވެ. ޤިޔާމަތްދުވަހުން ތިބާގެ އެއްފަޅި ވާވެފައިއޮތަ ނުދޭށެވެ.
ހުސް ރީނދުލާއި ރަތްކުލައިގެ ހެދުން ލުމަކީ ދީނީގޮތުން ކިހާވަރެއްގެ ކަމެއްތޯ؟
މޫނު ބުރުގާ އެޅުމަކީ ލާޒިމް ކަމެއްތޯއެވެ؟
ކްރެޑިޓް ސްކީމަށް މުދާނަގައިގެން ބޭނުންކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ދެތަނބު ދޭތެރޭ ސަފު ހެދުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއްނޫން! މިކަން ޙަދީޘްތަކުން އިނގޭ. އެކަމަކު މަސްޖިދުލް ޙަރާމް ކަހަލަ ތަނބު ގިނަ މިސްކިތެއްގައި ސަފު ހަދާނެ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ؟
ނަމާދުކުރުމުގައި ޤުރްއާން ކިޔަވަންޖެހެނީ ސޫރަތްތައް ފެށިގެން ފަހަތަށްތޯ ނުވަތަ އިސްފަސްކޮށް ކިޔެވުމުގައި މައްސަލައެއް އެބައޮތްތޯ؟
ފިރިހެނުން ހުސް ރީދޫ ކުލައިގެ ހެދުން ލުމަކީ ދީނީގޮތުން ރަގަޅު ކަމެއް ނޫނޭ ބުނާ އަޑު އަހަން. ދީނީގޮތުން އެކަން އޮންނަގޮތް އޮޅުން ފިލުއްވައިދެއްވުން އެދެން.
ފުރަތަމަ އައްތަޙިއްޔާތާއި ފަހު އައްތަޙިއްޔާތު ބުނެދެއްވަބައްލަވާ؟
ފިރިމީހާގެ ޢަމަލުތައް ހުރިގޮތުން އޭނާދެކެ ފޫހިވެއްޖެނަމަ ކަންތައް ކުރާނެ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ؟
ޤުރުއާން ރައްކާތެރިކާމާއިއެކު ނައްތާލުމަށް އެންމެ ރަގަޅުގޮތަކީ ކޮބާ؟
ނަމާދަށް މިސްކިތަށް ވަންއިރު އިމާމު މީހާ ފުރަތަމަ ރަކުޢަތުގެ ރުކޫޢު އަށް ވަނީ ގޮސްފައެވެ.ވީމާ އަޅުގަނޑު ރުކޫޢަށް ދާނީ ހަށަމް ބަނުމަށް ފަހުގައިތޯ ނުވަތަ ހަށަމް ނުބަނދެ ދާނީ ރުކޫޢަށް ތޯއެވެ؟
ފިތުރަތަކީ ކޮބާ؟
ހުކުރު ދުވަހު ހުކުރަށް ފިޔަވައި އެހެން ނަމާދުތަކަށް ނުދާ މީހުންނަށް ޤިޔާމަތް ދުވަހުން ހުރިގޮތަކީ ކޮބައިކަން ތަފްސީލް ކޮށްދެއްވާ؟
ޤާޟީން ޝަރީޢަތް ހިންގުމުގައި އަދުލުވެރި ނުވާނަމަ އެބައިމީހުންނަށް ޤިޔާމަތް ދުވަހުން ހުރިގޮތަކީ ކޮބާ؟
އަނބިންގެ މެދުގައި އަދުލުވެރި ނުވާ ފިރިންނަށް ޤިޔާމަތް ދުވަހުން އެފަދަމީހުންނަށް އޮތީ ކޮންގޮތެއްކަން ތަފްސީލް ކޮށް ބަޔާންކޮށްދެއްވާ?
ބައްޕަ ނެތް ކުދިންނަށް އެއްވެސް ޢަޛާބެއް ލިބޭނެތޯ؟
ދެތާ ދިރިއުޅޭ އެއްޗެތީގެ މަސްކެއުން ހުއްދަތޯއެވެ.؟
ހުކުރު ހަތް ދުވަހުގެ ތެރެއިން އެންމެ މާތް ދުވަހަކީ ކޮބާ؟
'ޢަޒީޒު'،'ރަޙްމާން'،'ޣަފޫރު' މިފަދަ ނަންނަމު ކުރިއަށް "ޢަބްދު"ނުލާ މީސްމީހުންނަށް މުޚާތަބު ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ކުޑަކުދިން ފުރަތަމަ ދަތް ފަޅާއިރު މަތިން ދަތް ފެޅުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއް؟
(اَللَّهُمَّ أَذْهِبِ الْبَاْسَ، رَبَّ النَّاسِ، اِشْفِ أَنْتَ الشَّافِيْ، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَّا يُغَادِرُ سَقْمًا) މި ދުޢާގެ މާނަ ބުނެދެއްވައި ފާނަންތޯ؟
ފަތިސް ނަމާދު ޖަމްޢު ކުރެވޭނެތޯ؟
ގޭގައި ފިރިމީހާގެ ފަހަތުގައި އަނބިމީހާ ނަމާދު ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަޖަބް 27 ގެ ޚާއްޞަ ކަމަކީ ކޮބައިތޯ؟
- ކީރިތި ރަސޫލާގެ ދަރިދަރިކަލުންނާއި ދަރިދަރި ކަނބަލުންގެ ނަންފުޅުތަކާއި އެބޭފުޅުން އަވަހާރަވީ އިރު އުމުރުފުޅަކީ ކޮބާ؟
އިންޝާ ﷲ ގެ މާނައަކީ ކޮބާތޯ؟
ހުސްއަންހެން ވެރިން ބައިވެރިވެގެން ކުޅޭ ކުޅިވަރު ، މިސާލަކާށް ނެޓްބޯޅަ ފިރިމީހާގެ ގަބޫލުގައި ކުޅޭވިދާނެތޯ؟
ކައިވެނީގެ ފުރަތަމަ ރޭ ހެކިވެރިޔާ ހެކިކޮށް، ފާހިސް އަމަލެއް ކޮށްފިނަމަ އަނިބިމީހާ ވަރިވާނެކަމަށް ، ފިރމީހާ ލައްވާ އަނިބިމީހާއަށް ވަޢުދެއް ކުރިވިދާނެތޯ؟
އަންނަނިވި ޢިބާރާތްތަކުގެ މާނަ ބުނެދެއްވާ؟
ޖަމާޢަތް ލިބުނުކަމަށްވާނީ ކިހާ ވަރަކުންތޯ؟
މުދިން މީހާއަށް ފަތިސް ނަމާދަށް ނުހޭލެވުމުގެ ސަބަބުން، ފަތިސްނަމާދުން ފައިބައިގެން ދަނިކޮށް މީހަކު ބުނި "މިރޭ ބިލާލުގެފާނަށް ބަންގިގޮވާކަށް ނުހޭލެވުނޭ " މިފަދަ އިބާރާތަކުން މުހާތަބުކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއް ތޯ؟
اَللَّهُمَّ أَذْهِبِ الْبَاْسَ، رَبَّ النَّاسِ، اِشْفِ أَنْتَ الشَّافِيْ، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَّا يُغَادِرُ سَقْمًا) والله أعلم މި ދުޢާގެ މާނަ ބުނެދެވިދާނެތޯއެވެ.
(اللهم أذهب الباس، رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر. މިދުޢާ ކިޔާގޮތަށް ފިލި ޖަހައިދެއްވުން އެދެމެވެ.
އަނބިމީހާއަކީ ބަލިވެ އިނުމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ބަލިވާ މީހެކެވެ.މިހެންވާތީވެ ފިރިމީހާ ރޭނުކުރެވި އާމުކޮއް މިހެން ކަންތައްވާނަމަ ދީނީގޮތުން މިކަމަށްއޮތް ހައްލަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟
އުފަންދުވަހު މީހުން ދޭ ހަދިޔާ ބަލައިގަތުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމަށްދިމާވާ ތަފާތު މައްސަލަތައް ރަނގަޅުކުރުމުގައި ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުން އެހީއެއް ވިދާޅުވެދެއްވުން އެދެމެވެ؟
އެހެން މީހެއްގެ ނަމުގައި ޙައްޖު ކުރާނަމަ ކަންކުރަން ޖެހޭ ވަކި ގޮތެއްވޭތޯ؟
އިންސާނިޔަތައް ޓަކާ މީހެއްގެ އަތްބަކާ ކަންތައްތަކުގައި އެހީތެރިވުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
އެއްވެސް އިންސާނަކަށް މާތް ﷲ ދެއްވާ ރިޒްގެއް ފަންޑިތަ ހަދައިގެން އެ ރިޒްގު ނުލިބޭގޮތަށް ހެދިދާނެތޯ؟
ރަޙިމްގެ ގުޅުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ތަފްޞީލުކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ؟
ފަތިސްނަމާދުގައި ގުނޫތު ކިޔަމުންދާއިރު އެކަމުގައި ބައިވެރި ނުވެ ހުރެވިދާނެތޯ؟
ނަމާދުކުރުމުގައި ޖައްސަޖައްސައިގެން އެއް ސޫރަތެއް ކިއިދާނެތޯ؟
ޝަޢުބާން މަހުގައި ރޯދަ ހިފުމުގެ މާތްކަން
ރަޖަބު މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު ރޯދަ ހިފުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
އެސްފިންނާއަށް ފެން އަޅާނީ ކިހިނެއްތޯ؟
ފިރިމީހާ އަކީ ބައެއް ނަމާދުތައް ކޮށްފައި އަނެއްބައި ނަމާދު ނުކުރާ މީހެއްނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެއް؟
ޝައުބާން މަހު ރޯދަހިފުމަށް ހާއްސަ ދުވަސްތަކެއް ވޭތޯ؟
ކީރިތިޤުރުޢާން ކިޔެވުމުން މާތް ﷲ އަށް ޛިކުރުކުރުން ކަމުގައިވާނެތަ؟
ރުޖޫޢު ކުރެވޭ ވަރިއަކުން ވަރިވެފައިވާ ދެމީހުން ކައިވެނި ރުޖޫޢުނުކޮށް، އެ ދެމީހުން އަނބިފިރިކަމުގެ ގުޅުން ނުހިންގާ އެއްކޮޓަރީގައި ނިދާހެދުމާއި ބުރުގާނާޅާ އުޅުނުމާއި އެހެނިހެން އެހީތެރިކަން އެކަކުއަނެކަކަށް ދީގެން އެއްކޮޓަރިއެއްގައި އުޅެވިދާނެތޯ؟
ޙައިޟުގެ ދުވަސްވަރުގައި ލެޕްޓޮޮޕުން ގުރްއާން ޖަހައިގެން އަޑު އަހާ ކިޔާ ހެދިދާނެތޯ؟
ލަވަ ހުއްދަ ކުރާ ބޭފުޅުންނަށް ރައްދެއް ދެއްވަ ބައްލަވާ؟
އެސްފިންނާ ޖައްސާ މީހާ މަރުވެއްޖެ ނަމަ ދެން އެސްފިންނާ އިން ސަލާމަތް ވުމަށް ޓަކައި ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯ؟
ދެސަޖިދަދެމެދު ކިޔާ ދުއާގެ ކަލިމަތަކުގެ ތަރުތީބު އޮޅިގެން ކިއިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ބައެއް ކަލިމަ ނުކިޔައިފިނަ ނަމާދު ރަގަނޅުވާނެތޯއެވެ؟
ރުޤުޔާ ފެނަށް ކިޔަވާފަ 7 ދުވަހު ބޯން ޖެހެއެވެ. ވީމާ، 7 ދުވަހަށް ވާވަރަށް ފެނަށް ކިޔަވާފަ އެފެން ބެހެއްޓިދާނެތޯ؟
އައުރަ ނިވާ ނުކޮށް ހުރެ ކުރާ ވުޟޫ ސައްހަ ވާނެތޯ؟
އެސްފިންނާ އަށް ފެން އަޅާނީ ކިހިނެއްތޯ؟
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކްރުތައް ކިޔަން އެންމެ ރަގަޅީ ޢަޞްރު ފަހުންތޯ ނުވަތަ މަޣްރިބް ފަހުންތޯ؟
ރަޖަބު މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު ރޯދަ ހިފުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
މާބަނޑު އަންހެނަކު ރޯދައަށް ހުއްޓާ ހޮޑު ލެވިއްޖެނަމަ އެރޯދަ ރަގަޅުވާނެތޯ ނުވަތަ އަލުން ހިފަން ޖެހޭނެތޯ؟
ދެއަމްބައް މީހަކާ އިންނަން އަނބިމީހާއަށް ވިސްނާ ދޭނީ ކިހިނެއްތޯ؟
ފިރިހެން ކުދިން ޒީނަތް ތެރި ވުމުގެ ގޮތުން ބޮޑީ ސްޕްރޭ ޖެހުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ދަމުނަމާދު ކުރާއިރު ކުރުސޫރަތް ކިޔަސް ރަގަޅު ވާނެތޯ؟
ކައިވެނި ކުރަން ބޭނުންވާ ދެ މީހަކަށް ގާޒީ އެއް ނެތި އެކަނި ގޭގައި ކައިވެނި ކުރެވިދާނެތޯ؟
ކޭކު އެޅުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ކޭކެ އެޅުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ދަތުރުވެރިޔަކަށް ވުމުގެ ޝަރުތުތަކަކީ ކޮބާ؟
ކާއިރު ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ކެއުމުގެ އަދަބާއި ޚިލާފު ކަމެއްތޯ؟
ތަޢުބާ ނަމާދުގާކިޔާ ވަކި ނިޔަތެއް އޮވޭތަ ؟ އަދި އެނަމާދު ކުރާނީ ކިހިނެތް؟
ނަދުރު ރޯދަ ހިފުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯ؟ އަދި އެރޯދަ ހިފާނީ ކިހިނެއްތޯ؟
އަޅުގަނޑުގެ ދަރިފުޅުގެ އުމުރަކީ 5 އަހަރެވެ. ދަރިފުޅުގެ އެކައުންޓަށް ކޮންމެ އަހަރުވެސް ދަނީ ލާރި ޖަމާކުރަމުންނެވެ. ވީމާ މިފައިސާ އިން ޒަކާތް ދައްކަން ޖެހޭނ ެހއްޔެވެ؟
މުރުޖިޢާ އިންނަކީ އިސްލާމީ ފިރްގާއެކޭ ބުނެވޭ ބަހުގެ މާނައީ ކޮބައިކަން ތަފުސީލުކޮށް ބުނެދީފާނަންތޯ؟ އެއީ ވަރަސް ގޯސް ބައެއްތޯ؟
ދަރިފުޅަށް ޑާންސް ކުރުމަކީ ގޯސް ކަމެއްކަން ބުނެދޭނެ ގޮތަކީ ކޮބާ؟
ފައި ބިންދައިގެން ގޮސްގެން ފައިތިލައާއި އެއްކޮށް ޕްލާސްޓާރ އަޅާފައި އޮންނަ މީހަކު ވުޟޫކުރުމުގައި ކަންތައް ކުރާނީ ކިހިނެއްތޯޢެވެ؟
ކަށުނަމާދު ކުރާނެ ގޮތާއި އެނަމާދުގައި ކިޔާނެ ތަކެ ތި ބުނެ ދެއްވަ ބަލާށެވެ؟
ފަރުޟު ނަމާދު ކުރަމުންދާއިރު ފުރަތަމަ ދެރަކުއަތުގައި އަލްހަމްދަށް ފަހު ކިޔާކުރު ސޫރަތް ކިޔާއިރު ފުރަތަމަ ކިޔުން ރަގަޅީ ކުރުސޫރަތްތޯ؟
މުސްލިމް ދިވެހި ދީބުގައި މިހިންގާ ރިސޯޓްތަކާއި އެރިސޯޓްތަކުގައި ހިންގާ ސްޕާތަކަކީ މާތް ވެގެންވާ އިސްލާމްދީނުގެ އަހުލުވެރިން ކުރުން ހުއްދަ ވިޔަފާރެއްތޯއެވެ؟
ރަޖަބު މަހުގެ 27 ވިލޭރޭ ކުރާނެ ވަކި ނަމާދެއް އޮވޭތޯއެވެ?
އިސްލާމްދީނަށްޓަކައި ޖިހާދުކުރުމުގެ މުހިންމުކަމަކީ ކޮބާ؟
އިމާމާ އަލްޙަމްދު ކިޔަވާ ނިމުމުން ސޫރަތްކިޔުމާދެމެދުގައި ލިބޭ ވަގުތުކޮޅުގައި އިމާމާ އާއި މައުމޫމުން ކިޔުން އައުލާ ވެގެންވާ ކަލިމައެއް ނުވަތަ ސޫރަތެއް އޮވޭތޯއެވެ؟
ފަރުޟު ނަމާދުތަކުގައި ސަޖިދައިގައި ކިޔާ ތަސްބީޙައިގެ އިތުރުން އެހެން ދުޢާއެއް ޒިކުރެއް ކިއިދާނެތޯ؟
ދެ ޞަފު ދޭތެރޭ ބޮޑު ހުސްތަނެއް އޮންނަނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯ؟
ޝިފްޓް ޑިއުޓީކުރާ މީހަކަށް އިޝާ ނަމާދުގެ ޖަަމާއަތް ނުލިބިއްޖެނަމަ އޭނާ އެނަމާދު ކުރުން އެންމެ ރަނގަޅީ ލަހުންތޯ ނުވަތަ ވީ އެންމެ އަވަކަށް ނަމާދު ކުރަން ޖެހޭނެތޯ؟
މަސްވަރުކަންތަށް ދިގުލައިގެންދާނަމަ އަވަހަށް ރަނގަޅުވާނެގޮތަކީ ކޮބާ؟
ދަމުނަމާދާއި ވިތުރު ފަދަ ސުންނަތް ނަމާދު ތަކުގައި ސަޖިދައިގައި ދިވެހި ބަހުން ދުޢާ ދެންނެވިދާނެތޯ؟
އަނބިމީހާ ބޭނުންވަނީ ކައިވެނި ރޫޅާލާށެވެ. އަދި ފިރިމީހާއާއިއެކު ނިދުމުން ދުރުހެލިވެގަތެވެ. ނަސޭޙަތްދިނުމުންވެސް ގަބޫލެއްނުކުރިއެވެ. ދެން ހަދާނީ ކިހިނެތްތޯ؟
އަންހެނުން ރަމަޟާންމަހު ތަރާވީޙް ނަމާދު ކުރުމަށް މިސްކިތަށް ދިއުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ފިރިމީހާ ނަމާދު ނުކުރާނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެއް؟
ދީނީ ގޮތުން ބަލާ އިރު ގާތްތިމާގެކަން ކެނޑުމަކީ ކިހާވަރެއްގެ ކަމެއްތޯ؟
ފިރިމީހާ އެހެންމީހަކާ އިންނަން ބޭނުން ވެގެން އަނބިމީހާ ގާތު ހުއްދަ އެހުމުން އެކަމަށް ގަބޫލު ނުވެ ވަރި ވުމީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ރޭގަނޑު ކަންފަތް ސާފު ކުރުމަކީ ދީނީ ގޮތުން ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ރަވާތިބު ސުންނަތް ކުރުމަށްފަހު ކިޔާނެ ޙާއްސަ ދުއާއެއް ވޭތޯ؟
ފާހަގަކުރާ އެކިއެކި ދުވަސްތަކުގައި ކަނޑައަޅާ ކުލައެއްގެ ހެދުމެއް ލުމަކީ ދީނީގޮތުން ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ؟
ަަަަަަަިަައަންހެނުން ތަރާވީހު ނަމާދު ކުރުން ރަގަޅީ ގޭގަތޯ ނުވަތަ މިސްކިތުގަތޯ؟
އޮފީހުގެ ބޮޑުމީހެއް އޮފީސްތެރެއަށް ވަނީމަ އިހްތިރާމް ކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެ ފަހަރަކު ކޮޅަށް ތެދުވަން ޖެހޭނެތޯ؟
اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ މާނަ ބުނެވިދާނެތޯ؟
ފުރަތަމަ އަތްތަހިއްޔާތު އަދި ފަހު އަތްތަހިއްޔާތު ވަކިން ލިޔެދީބަލާށެވެ؟؟
ރޭގަނޑު ނިޔަފަތި ކެނޑުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ޟުޙާ ނަމާދު ކުރާގޮތް އަދި ކިޔާތަކެތި ބުނެދެއްވަފާނަންތޯ؟
ތަސްބީހަނަމާދަކީ އޮންނަ ނަމާދެއްހެއްޔެވެ؟
ބޭރު ޤައުމެއްގައިހުރެ ވަގުތު ނޭންގި ވަގުތު ވެއްޖެކަމަށް ހީކޮށް ނަމާދު ކުރިފަހުން ޖެހިގެންއައި ނަމާދު ވަގުތު ޖެހުނުފަހުން ކުރިންކުރި ނަމާދު ކުރެވުނީ ވަގުތު ނުވަނީސްކަން އެގިއްޖެނަމަ ދެންހަދާނީ ކިހިނެއްތޯ؟
ޟުޙާ ނަމާދު ކުރަނީ 1 ރަކްޢަތުންތޯ ނުވަތަ 2 ރަކްޢަތުން 2 ރަކްޢަތުންތޯ؟
ޖަމާޢަތް ފެށުނުފަހުން ނަމާދަށް ޙާޒިރުވެވުނުނަމަހަދާނީކިހިނެއް؟
ތަރާވީހުނަމާދުގައި ކިޔާތަކެތި ބަޔާންކޮށްދެވިދާނެ ތޯއެވެ؟
މިހާރުގެ ދުނިޔޭގައި މުސްލިމުންގެ ޙާލަތަށް ބަލާއިރު ޖިހާދު ފަރުޟު ޢައިނަކަށް ވާނެތޯ؟
އައްތަޙިއްޔާތު ކިޔާތަކެތި ބަޔާންކޮށްދޭށެވެ.
މުބާހު ފެނަކީ ކޮބާތަ؟
ފިރިމީހާ ނަމާދު ނުކުރާނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެއް؟
ފައިވާނަށް އަރައިގެން ނަމާދު ކުރުމަކީ ސުންނަތެއްތޯއެވެ؟
ފިރިހެން ކުދިން ޚިތާނު ކުރުމަށް ފަހު "ފެން އެޅި ޞަލަވާތް" ކިޔަން ޖެހޭނެ ތޯއެވެ؟
ހުކުރު ދުވަހު ހުކުރަށް ގޮވުމުގެ ކުރިން މެންދުރު ނަމާދަށް ހުއްޓާ ހުކުރުގެ ބަންގި ގޮވައިފިނަމަ މެންދުރު ނަމާދު ވަގުތުން ހުއްޓާލަން ޖެހޭނެތޯ؟؟؟
ހެނދުނު ހެއިލައިގެން ނުކައިހުރެފައި މެންދުރާއި ހަމައަށް ކާނެ އެއްޗެއް ނެތިގެން ނުވަތަ ކާނެއެއްޗެއް ހުރިކަމުގައިވިޔަސް ނުކައި ހުރެއްޖެއްޔާ ރޯދައަށް ހުރެވިދާނެ ތޯއެވެ.؟
ކައިނިމިގެން ތަށީގައި އާއި އަތުގައި ހޭކިފައިވާ ކާއެއްޗެތި ސާފުކުރުމަށް އަތުގައި ދޫލައި ހެދުމަކީ ދީނީގޮތުން ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ފަހު އައްތަޙިއްޔާތުގެ ބަދަލުގައި ސޫރަތުލް ފާތިޙާ ކިޔެވިދާނެތޯ؟
އަނބިމީހާ އެހެންމީހަކާ ޒިނޭކުރިކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ފިރިމީހާ ކަންތައްކުރާނީ ކިހިނެތްތަ؟
ވަޒީފާގެ ގޮތުން ތުނބުޅި ދިގު ނުކުރެވޭނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެއް؟
އިދެގެން އުޅޭ ތާ ދުވަސް ތަކެއް ވުމަށްފަ އަނބިމީހާ އެހެންފިރިހެނަކާ ލޯބީގެ ގުޅުން ހިންގައިފި ނަމަ އަންހެންމީހާ ކަންތައްކުރަން ޖެހޭނީ ކިހިނެތަ؟
އަންހެނުންގެ ދައްތަގެ ފިރިމީހާގެ ސައިކަލު ފަހަތަށް އަންހެނުންނަށް އެރޭނެތޯ؟
(اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه). މި ދުޢާގައި ފިލި ޖަހައި ދެއްވަފާނަންތޯ?
އަޞްތަޢުފިރުﷲ ވައަތޫބު އިލައި މި ބަހުގެ މާނައަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟
ގަސްރު އަދި ޖަމްޢުކުރާނެ ގޮތޮ ބުނެދެއްވާ؟
އިމާމްމީހާއާއެކު ނަމާދުގެ ފަހު ރަކުއަތް ލިބިއްޖިއްޔާ އެލިބުނީ އޭނަގެ ނަމާދުން ކޮންރަކުއަތެއް؟
ކަންބޮޑުވެ ހާސްވުމުން ކުރާ ދުޢާ އަކީ ކޮބައިތޯ؟
ރިވާކުރެއްވީ މުސްލިމް މިއީ ސައްޙަ ޙަދީސެއްތޯއެވެ؟
މަސްޖިދު ސުންނަތުގެ ނިޔަތަކީ ކޮބާތޯ؟
ދެއަނބިން ދެރަށުގައި ތިބުމުގެ ސަބަބުން އެމީހުންގެ މެދުގައި ޢަދްލުވެރިވާނީ ކިހިނަކުންތޯ؟
ހިލޭ ފިރިހެނުންނަށް ފެންނަފަދަ ތަންތާގައި އަންހެނުން ފުޓުބޯޅަފަދަ ކުޅިވަރުތައް ކުޅުމަކީ ހުއްދަކަމެއްތަ؟
އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ ކުދިންވެގެން ފައިސާ އެއްކޮށްގެން ބައްޕައަށް ޙައްޖެއް ހޯދައިދިނުމަށް މިހާރުވަނީ ފައިސާ ދައްކާފައެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ބޭބެ ޙައްޖަށް ގޮސްފައި ވުމާއެކު އެންމެން ނިންމީ ބޭބެ ފޮނުވާށެވެ. އެހެންކަމުން ބައްޕައަށް ޙައްޖެއް ކޮށްދިނުމަށް ބޭބެ ކަންކަންކުރާނެގޮތަކީ ކޮބައިކަން ސާފުކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ.
ބެޓް ކުރުމަކީ ކޮން ކަހަލަ ކަމެއް؟
ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސައްހަ ހަދީޘްތައް ހުންނަ ފޮތްތަކާއި މަޝްހޫރު ޝޭހުންގެ ފޮތްތައް ލިބޭނެ ވެބްސައިޓެއް ބުނެދެއްވަފާނަންތޯ؟
ފިރިމީހާ ތިއިނީ ތިންފަށް ވަރިޔަކުން (އެއް ފަހަރުން ތިންވަރި) ވަރިކޮށްފައޭ ބުނެފިއްޔާ އެވަރި ތިންފަށް ވަރިޔަކަށް ވާނެތަ؟ އަދި އެ ކައިވެނި ރުޖޫޢު ކުރެވިދާނެތަ؟
އީމާންތެރިކަން ވަރުގަދަ ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކަކީ ކޮބައިތޯ؟
ދަތުރުވެރިޔާ ގަޞްރު ޖަމްޢު ކުރުން - 12
އިމާމް މާލިކަކީ ކޮން ބޭފުޅެއް؟
މުސްލިމް ފިރިހެނުން ނަމާދުކުރާއިރު ބޯ ނިވާކުރުމުގެ ޙުކުމަކީކޮބާ؟
ރޯދަހިފައިން ހުރި މީހަކު އަމިއްލައަށް އެދުންފުއްދައިފިނަމަ އެ ރޯދަ ރަނގަޅުވާނެތޯ؟
އަޅުގަނޑުގެ އެކުވެރިޔަކު އަބަދު ބަލިވެ އުޅޭތީ އެފަންޑިތަ ހަދާމީހަކައިރިއަށް ގޮސްގެން، މިހާރު އޭނަޔަށް ވާގޮތްވަނީ އޮޅުން ފިލުވިފައެވެ.އެހެން ވީމަ ދެން އެ އެކުވެރިޔާ ކަންތައް ކުރަން ޖެހޭނީ ކިހިނެއްތަ؟
އުމުރުން 6 އަހަރުގައި މީހަކު ގަދަކަމުން ޖިންސީ އަނިޔާ އެއް ކޮށްފިނަމަ އެ އަންހެންކުއްޖާ ފާފަވެރި ވާނެތޯ؟
އެއްބަޑުއެއްބަފާ މީހަކާ މައިންބަފައިންނާ ޖެހޭ މައްސަލައަކުން، މައިންބަފައިން އެއްބަޑުއެއްބަފާ މީހުންނާާ ވާހަކަ ނުދައްކާ ގުޅުން ކަނޑާލުމަށް ބުނެފިނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެއް؟
ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ ކުއްޖާގެ ހާލުބަލަން ގުޅާ ހެދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ނަމާދު ގަޞްރު ކުރެވޭނީ ކިހާ ދުރުމިނަކަށް ދަތުރު ކޮށްގެންތޯ؟
ރަންނުދީ ކައިވެނި 3 އަހަރު ވެއޖެއެވެ. ކައިވެނި ސައްހަވާނެހެވެ؟
ހުކުރު ދުވަހު މެންދުރު ނަމާދު ބަންގި އަށް ފަހު ވަކިވަކިން ދެރަކްޢަތް ކުރަން ޖެހޭނެތޯ؟
ވަރިކުރި ފިރިމީހާގެ ގާތަށް ދިޔުމަށް އަންހެން ކުއްޖާގެ މަންމަ ދެކޮޅު ހަދާނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެއް؟
ރަވާތިބު ސުންނަތާ މަސްޖިދު ސުންނަތަކީ ކޮބައިތޯ؟
ފެރީގެ ގަޑިތައް ހުންނަ ގޮތުން ޖަމާޢަތުގައި ބައިވެރި ނުވެވޭނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެއް؟
މައްސަރުކަންތަށް ޖެހިފަހުންނަ މީހާއަށް ނިދުމުގެ ކުރިން އާޔަތުލް ކުރުސި ކިޔެވިދާނެތޯ؟
މުރުޖިޢާއިންނަކީ ކޮބައިތޯ؟
ނިދާ އެނދުމަތީގައި ކުރާ ނަމާދު ޞައްޙަވާނެތޯއެވެ؟
ފަންޑިތަ ހަދައިގެން ކައިވެނިކޮއްގެން އުޅޭ ދެމަފިރިއެއްގެ ފަންޑިތަ ބާތިލް ކުރުމައް ފަންޑިތަ ހެދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
އަސްތަޣްފާރު ކުރުމާއިބެހޭ ގޮތުން ކުޑަ މައުލޫމާތު ކޮޅެއް ބުނެދެވިދާނެތޯ؟
އީމާންތެރިކަން ވަރުގަދަ ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކަކީ ކޮބައިތޯ؟
ދީނަށް ލޯބިކުރާ ކުއްޖަކު އިންނަން އަހައިފިނަމަ އިންކާރު ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ދެމަފިރިން ވަރި ވެފައި އިއްދަ ހަމަ ނުވަނީސް ޖިމާއު ވެފައި އެއަށް ފަހު ކޯޓުގައި ވަރި ސާބިތު ކުރުމުން އެދެމަފިރިން ވަރި ވީތޯ؟
ދަރިން ނުލިބޭ މީހުން ދަރިން ހޯދުމަށް ޓަކައި ޓެސްޓިއުބް ބޭބީ ހެދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ރޯދަ ހިފައިގެންހުރެ މަނި ބޭރު ކޮށްފިނަމަ އެ ރޯދަ ރަނގަޅުވާނެތޯ؟
އަސްރު ނަމާދު ވަގުތުގައި ދަތުރެއްގެ މަތީގައި ހުންނަނަމަ ދަތުރަށް ފެށުމުގެ ކުރިން މެންދުރު ނަމާދު ވަގުތުގައި އަސްރު ނަމާދު ގަސްރު ކުރެވިދާނެތޯ.؟
އަނާތުގެ އިސްތައްޓަކީ ފުރަގަސް ފަރާތުގެ ނޫނީ ކުރިމަތި ފަރާތުގެ އިސްތަށިތޯ؟
މީ ކޮން ދުޢާއެއްތޯ އަދި މިދުޢާގެ މާނަ ލިޔެދެއްވަފާނަންތޯ؟
ބަންގި ނުނުމެނީސް ނަމާދު ކުރަން ފެށޭނެތަ؟
ފިރިހެން ކުދިން ޚިތާނު ކުރާ އިރު ދެއަތާ ދެފައިގައި ހީނާފަތް އެޅުވުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ކައިވެނީގެ ރަން އަދާ ކުރަންޖެހެނީ ފިރިހެން ކުއްޖާ އަމިއްލަ މަސައްކަތުން ހޯދާ ފައިސާއިންތޯ؟
ފަތިސް ނަމާދުގެ ވަގުތަކީ ކޮބައިތޯ؟
ބަންގި ގޮވާ ނުނިމެނީސް ސުންނަތް ކުރަން ފެށިދާނެތޯ؟
ތިންފަށް ވަރީގެ ޙުކުމަކީ ކޮބާ؟
ނަމާދު ގަޞްރު ކުރަނީ ކިހިނެއްތޯ؟
މަރުވެފަ ތިބޭ މީހުން ވަޅުލުމަށް ފަހު ދިރިތިބީން ދައްކާ ވާހަކަ މަރުވެފަ ތިބޭ މީހުންނަށް އަޑުއިވޭނެތަ؟
ފަތިސްނަމާދު ކުރަން ވުޟޫކޮށްގެން ނިކުން އިރުގައި އިރުއަރައިފިނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެއް؟
އަންހެން ކުއްޖަކު ކައިވެނި ކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައި އެއެއްބަސްވުން އުވާލެވިދަނެތޯ؟
ކާފަރުންގެ ކާފަރުކަމާއިމެދު ޝައްކުކުރާ މީހާގެ ޙުކުމަކީކޮބާ؟
އަމިއްލަ އަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ނަމާދުގައި ތިލާވަތު ސަޖިދައިގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟
ކައިވެނި ކޮއްފަ ދަރިއެއް ނުހޯދާ ލަސް ކުރުމަކީ ކޮން ކަހަލަ ކަމެއްތަ؟
އަޚްލާޤް ރަގަޅު ކުރުމަށް ސުންނަތުން ސާބިތުވާ ދުވާތައް ވިދާޅުވެ ދެއްވަބައްލަވަ؟
ޖުނުބުވެރިޔާ ހިނައިނުގަނެ ރޯދައަށް ހުރުވިދާނެތޯ؟
ކާފަރުންގެ ކާފަރުކަމާއިމެދު ޝައްކުކުރާ މީހާގެ ޙުކުމަކީ ކޮބާ؟
ޙަޝްރުގެ ދުވަހަކީ ކޮބައިތޯ؟
ރުޅި އައިސްގެން ކުރާ ވަރި ވަރިއަކަށްވާނެތޯ؟
ދޮން ދަރިޔަކަށް އަޞްލު ދަރިޔަކާ ހަމަހަމަ ކުރަން ޖެހޭނެތޯ؟
ފިރިހެނަކު ރާބޮއެގެން ހުރެ އޭނަގެ އަނބިމީހާއާ ދިމާލަށް 'ތިހިރީ ވަރިކޮށްފަ' އޭ ބުނެފިއްޔާ އެކައިވެނި ރަގަޅު ވާނެތޯ؟ އަދި ކައިވެނި ރުޖޫއަ ކުރަންޖެހޭނެތޯ؟
މިސްކިތަށް ނަމާދަށް އަރާމީހުން މަދުވެފައި އެނަމާދެއްގައި މިސްކިތްނުފުރޭ ކަމަށްވަނީ ނަމަ 2 ތަނބު އިންނަ ސަފުދޫކޮށްލުމަށްފަހު އެހެން ސަފެއްގައި ހުރެގެން ނަމާދު ކުރެވިދާނެތޯ؟
ނަދުރު ރޯދަޔަކަށް ހުރެފައި އެހެން ދުވަހަކުން އެރޯދަ ހިފުމަށް ދޫކޮށްލުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ތުނބުޅީގައި ފަޅާފައިހުންނަ އިސްތަށި އުފުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ދޮންދަރިޔަކު ލައްވާ ދޮންބައްޕަ އަށް ބައްޕަ ކިޔުއްވިދާނެތޯ؟
ޖަމާއަތެއް އޮތްނަމަ ދަތުރުވެރިޔާއަށް އެންމެ ރަނގަޅީ ޖަމާއަތުގައި ބައިވެރިވުންތޯ؟
"ރިސޯޓްސަޕްލައި" ކޮށްގެން ލިބޭ އާމްދަނީ އަކީ އޭގައި އެއްވެސް ޝުބުހައެއްނެތް ޙަލާލު އެއްޗެއްކަމަށް ނިންމިދާނެތޯއެވެ؟
ތައުބާ ނަމާދުކުރަންޖެހޭނީ ކިހިނެއްތޯއެވެ؟
އަޅުގަނޑުގެ ދެ އަހަރަށްދާ ދަރިފުޅު ރޭގަނޑު އެކެއްޖަހާކަންހާއިރު ތެދުވެ ރޮއި ބޮޑާ ޖެހުމަށްފަހު ނިދަނީ ގާތްގަނޑަކަށް ހަތަރެއްޖަހާކަންހާއިރު އެވެ. އެކަމަކީ ޝައިތާނާ ނުވަތަ ޖިންނީގެ އުދަގުލަކަށް ވެދާނެތޯ. އެހެން ވެއްޖެނަމަ އެކަމުން ސަލާމަތް ވުމަށް ކުރާނެ ކަމެއް ބުނެދެއްވަފާނަންތޯ؟
ޤުރުއާން ކިޔަވައި ނިންމައިފައި ވަކި އެއްޗެއް ކިޔެވަންޖެހޭތޯ؟
އަޅުގަނޑު ގޭގައި ސުންނަތް ނަމާދު ކުރަން ހުންނަ އިރު އަޅުގަނޑުގެ 2 އަހަރާއި އުމުރުން ގާތްވެފައިވާ ފިރިހެން ދަރިފުޅު ކުރިމައްޗަށް އަރައެވެ. މިއީ މައްސަލައެއްތޯ؟
އަންހެން ކުދިން ބޮލުގައި ކުލަޖެއްސުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ކިޔަވައި ދިނުމުގެ މަގުސަދުގައި ކޮޓަރީގެ ފާރުގައި ތަސްވީރު ހުންނަ އަކުރު ކާޑު ހަރުކޮށްފަ ބެހެއްޓުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ވާތަށް ނޭނގޭގޮތަށް ސިއްރުން ކަނާތުން ކުރެވޭނެ ސޮދަގާތެއްގެ މިސާލެއް ބުނެދެއްވަފާނަންތޯ؟
މީހަކާ އިނދެގެންހުރި އަންހެނަކު ހިލޭ ފިރިހެނުންނާއި ގުޅުން ބޭއްވުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯ؟
ކައްވަޅުގެ ޢަޛާބު
ދަތުރުވެރިޔާ ގަޞްރު ޖަމްޢު ކުރުން - 11
ޖަވާހިރުލް ގުރްއާން ކިޔާ ފޮތަކީ ކޮންކަހަލަ ފޮތެއްތޯ؟
މީހަކާ އިނދެގެން ހުރި އަންހެނަކު ހިލޭ ފިރިހެނުންނާއި ގުޅުން ބޭއްވުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯ؟
ފިރިކަލުން ގަހަނާ ހޯއްދަވައި ދެއްވާފައި ވިދާޅުވީ އެއްެވެސް މީހަކަށް ދީގެން ނުވާނެޔޭ އަދި ވިއްކައިގެންވެސް ނުވާނެޔޭ .ފިރިކަލުން އަވަހާރަ ވުމަށްފަހު މީހަކަށް ދީ ވިއްކާ ހަދައިފީވިއްޔާ ފިރިމީހާގެ އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވީ ކަމަށްވާނެތޯ؟
ޤަހުރުލް އަޢުދާގެ އާޔަތްތައް ކިޔެވުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ފިރިމީހާގެ ލޯބި ހޯދުމަށް ފަންޑިތަ ހެދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ޚިތާނު ކުރާ އިރު ދެއަތާއި ފައިގައި ހީނާފަތް އެޅުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
އަޅުގަނޑުގެ ދަރިފުޅު އުފަންވިއިރު އަތުގައި ހަ އިނގިލި ހުރެއެވެ.ޑޮކްޓަރު އިރުޝާދު ދެއްވައިފައިވަނީ އެ އިނގިލި ކަނޑައިލުމަށެވެ.އެހެންވުމާއިއެކު މި އިނގިލި ކަނޑައިލުމަކީ ދީނީގޮތުން ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
އަމިއްލަ އަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ފިރިމީހާގެ ލޯބި ހޯދުމަށް ފަންޑިތަ ހެދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ސޫރަތުލް ކަހްފްގެ 23 އަދި 24 ވަނަ އާޔަތުގައިވާ އަމުރުފުޅަށް އަމަލު ކުރާއިރު، "އިންޝާ ﷲ ކިޔަން ޖެހޭނީ ބާރަށްތޯއެވެ؟ ނުވަތަ މަޑުމަޑުން ކައިރީގައި ހުރި މީހަކަށްވެސް އަޑު ނީވޭ ވަރަށް ކިޔުމުން އޯކޭ ވާނެތޯއެވެ؟
އަނބިމީހާ ވަރިކުރުމަށްފަހު އިއްދައިގެ ހުންނަ އިރު އަނބިމީހާގެ ގައިގައި ޖެހިއްޖެނަމަ ވުޞޫ ގެއްލޭނެ ހެއްޔެވެ؟
ނަމާދުގަ ސޫރަތުލް ފާތިހާ ކިޔަވާނީ ކޮން ގަޑިއަކު؟
އަނގައިން އެއްފަހަރާ އަނބިމީހާއާއި ދިމާލަށް ތިއިނީ 3 ފަށް ވަރިއަކުން ވަރިކޮށްފައޭ ބުނެވިއްޖެނަމަ އެގޮތަށް ވާނެހެއްޔެވެ؟
ސޫރަތުލް ފާތިޙާގެ އާޔަތެއްގެ ގޮތުގައި ބިސްމި އިންނަ އިރު ނަމާދު ކުރާއިރު ބިސްމި ބާރަށް ކިޔާކަށް ނުޖެހޭތޯ؟
އަނގޮޓި އަޅައިގެން ވުޟޫ ކޮށްފިނަމަ ވުޟޫ ޞައްޙަވާނެތޯ؟
ދަރިންގެ ކުރިމަތީގައި އަނބިމީހާ އަށް އެއްވެސް އިޙްތިރާމެއް ނުކޮށް އަނިޔާ ކުރާ ފިރިއަކާއި އެކުގައި އުޅުން ހެޔޮވާނެތޯ؟
ތިންފަށް ކަނޑަން މީހަކާ އިނދެފައި އެމީހަކާ އެއްކޮށް ރޭނުކޮށް ވަރިކޮށްލުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
މީހަކަކާއި އިނދެގެންހުރެ ޒިނޭކުރާ އަންހެންމީހާގެ ޙުކުމަކީ ކޮބާ؟
ރޭގަނޑު ނިދަން އޫޅޭއިރު ނުނިދި ނިދިނާންނަމަ ކިޔަން ދުއާއެއް އެބޮތްތޯއެވެ؟
ހަތިމް ކުރުމައްފަހު ހަތިމްގެ ފަހަތުގައި އިންނަ ދުވާ ކިޔަން ޖެހޭނެތޯ.؟
މިސްކިތުގައިހަދާ ސަފު ނުފުރެނިކޮށް ދެވަނަ ސަފެއްހަދައި ނަމާދު ކުރުމަކީ ހުއްދަކަމެއްތޯ؟
މިސްކިތުގައި ހަދާސަފު ނުފުރެނިކޮށް ދެވަނަ ސަފެއްހަދައި ނަމާދު ކުރުމަކީ ހުއްދަކަމެއްތޯ؟
އެސްފީނާއިން ސަލާމަތްވުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކަކީ ކޮބާ؟
ނަމާދުގައި ސަޖިދަ ޖަހާއިރު ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑުން ބައެއް ނިއްކުރިމަށްޗަށް ވެޓިފައި ވާ ނަމަ ނާމާދު ރަނގަޅުވާނެ ތޯއެވެ؟
ކުޑަކަމުދާ އިރުގައި ކުރިމަތީ ފަރާތުގައި ހިފެހެއްޓުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ފިރިމީހާގެ ގެ ބަހައިގެން އަނބިމީހާ އަށް އެގެއިން ބައެއް ލިބުމަށްފަހު، އަންހެން ކުއްޖާގެ މައިންބަފައިންގެ ގެއިން ބައެއް ލިބޭނެތަ؟
އިޝާ ނަމާދު ކުރުމަށްފަހު އެއްވެސް ވަގުތެއް ދޫނުކޮށް ދަމުނަމާދު ކުރެވިދާނެތޯ؟
ރުގްޔާ އަކީ ކޮބާ؟
ސިކުނޑީގެ ބަލިމީހެއްގެ އެކައުންޓް ގައި ރައްކާކޮށްފައި ހުރި ފައިސަ އިން ޒަކާތް ނެރެން ޖެހޭނެތަ؟
ޙަޔާތުގެ ވަރަށް ޅަ ޢުމުރުގައި ނަމަވެސް ހިލޭ މީހަކާއެކު ޖިންސީ ގުޅުމެއް ހިންގިފައިވާނަމަ ދެން މިހާރު ކަންތައްކުރުން އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ކޮބާ؟
ދަރިން ނަމާދު ނުކުރަނީ ކަމުގައި ވާނަމަ ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކަކީކޮބާ؟
ހަށަންބަންތަކްބީރު އޭގެ ރަގަޅު ގޮތަކީ ކޮބާ؟
އަބިމީހާ ރީތިވެގެން ހުއްޓާ ފެނުނީމަ އެވާހަކަ ލަވަޔަކުން ބުނެވިދާނެތަ؟
މިސްކިތްތަކުގައި ނަމާދުންބޭރުގައި ބޭރުގައިބާރަށް ޤުރުއާން ކިޔެވުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ގަމާތް ދިނުމުން ބަންގިދުއާ ކިޔަން ޖެހޭނެތޯ؟
ނަމާދުގައި އިމާމު މީހާ ނިދާކަމަށް ޔަގީންވާނަމަ އޭނާގެ ފަހަތުގައި ކުރާނަމާދު ޞައްޙަ ވާނެތޯ؟
އަވްލިޔާ މިބަހުގެ އަޞްލު ޙަގީގީ މާނައަކީ ކޮބާ؟
ކައިވެނި ކޮށްގެންއުޅޭ ދެމަފިރިންގެ ތެރެއިން އެކަކު ނަމާދު ނުކުރާނަމަ ވާނީ ކިހިނެއް؟
ކައިވެނި ކުރުމަށްފަހު ކިޔަމަންވުމުގައި އިސްކަން ދޭން ޖެހޭނީ ފިރިމީހާ އަށްތޯ ނުވަތަ މައިންބަފައިންނަށްތޯ؟
ނަމާދުގެ އައްތަހިއްޔާތުގައި، އިނގިލި ހަރަކާތް ކުރުން އެކި މީހުން އެކިގޮތަށް ގެންގުޅޭތައް ފެނެއެވެ. ވީމާ އައްތަހިއްޔާތުގައި އިނުން އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ތަފްޞީލް ކޮށް ބުނެދެއްވުން އެދެން؟.
ފިރިހެނުން ޖަމާޢަތަށް ނަމާދަށް ދާން ޖެހޭނެތޯ؟
ފުރަތަމަ ތަޝައްހުދުގައި އިމާމް މީހާއަށްވުރެ ކުޑައިރުކޮޅެއް ކުރިން ކިޔަންޖެހޭތަން ކިޔާނިމުނުކަމުގައި ވިޔަސް އިނގިލިން ޢިޝާރަތްކުރަން ޖެހޭނެތޯ؟
އަންހެނުން ފިރިމީހާގެ ކުރިމަތީގައި ޒުވާބު ކުރުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯ؟
ނަމާދު ގަޟާ ކުރާއިރު ކިޔަން ވަކި ހާއްސަ ދުއާއެއް ވޭތޯ؟
ގެއްލިފައިވާ މީހާގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯ؟
ނަމާދުކުރަން ހުއްޓާ ފުރަގަސް ފަރާތުން ވައެއް ބޭރުވާން އުޅޭނަމަ ވައި ހިފެހެއްޓުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ؟
ކުށު ސަޖިދަ ޖަހާއިރު ކިޔަންޖެހޭ ވަކިތަނެއް އޮވޭތޯއެވެ؟
މަންމަ ގެ ބަދު ދުޢާ އެއް ޖެހިއްޖެނަމަ އެކަމުން ސަލާމަތްވާނީ ކިހިނެއްތޯ؟
ލައިލަތުލް ގަދުރި ވިލޭރޭ ފެށޭ ވަގުތަކީ ކޮބާ؟
އޮޅުކޮށްގެން ގެންގުޅޭ ދޫނި ފަދަ ތަކެތި ގެންގުޅުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ކަވާޖަހަނީ ކިހިނަކުން ހެންޔެވެ؟ ތަފްސީލްކޮށް ޖަވާބުބޭނުން؟.
ކައްވަޅު އަޒާބަކީ ކޮބައިތޯ؟
ގޭގައި ސުންނަތްކުރުމާމެދު ދެކިލައްވާ ގޮތެއް އަނގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ؟
ވިތުރީގެ ފަހު ރަކުޢަތުގައި ގުނޫތަށް އަތް ނެގުމަކީ ވާޖިބެއްތޯ؟
ކަކުލާއި ފޫޅާއި ނިވާ ވަރަށް ވުރެ ކުރު ސޯޓު ލުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ދުޢާ އަށްފަހު މޫނުގައި ދެއަތްތިލައިން ފިރުމުމުގެ ޙުކުމަކީކޮބާ؟
އަންހެންކުދިން ފުރާވަރަށް އެރުމުން ބުރުގާ ނާޅުވާހުރުމުން މައިން ބަފައިންނަށް މިކަމުގެ އަދަބު ލިބޭނެތޯ؟
މަންމަ ނިޔާވީމާ ބަޔަކު ގެނެސްގެން އެމީހުނަށް ސަޔާއި ކެއުމާއި ދީގެން ސާޅީސްދުވަސް ވަންދެން ކޮންމެ ރެއަކު ޚަތިމެއް ކިޔެވުމާއި. ސާޅީސްވާ ދުވަހު ކައްކާ ރައްޓެހިންނާއި އަވަށްޓެރިންނާއި ތިމާގެ މީހުންނަށް ކެއުން ދިނުމަކީ ދީނީގޮތުން ކޮންކަހަލަ ކަމެއް ތޯއެވެ؟
މައުމޫމުވެ ހުރެ ނަމާދު ކުރާއިރު އިމާމު މީހާ ރުކޫއަށް ހިގައްޒެކަމަށް ހިތާ އިމާމު މީހާ ރުކޫއަށް ނުދަނީސް މައުމޫމު ރުކޫއަށް ދެވިއްޖެނަމަ ކަންކުރާނީ ކިހިނެއް.؟
ޖިންނިއެއްގެ އުދަގުލުން ސަލާމަތްވުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް މިތަން ކިޔާނީ ދުވާލަކު ކިތަށް ފަހަރުތޯ؟
ކުށުސަޖިދަ ޖަހާނީ ސަލާމް ދިނުމުގެ ކުރިންތޯ؟ ނުވަތަ ފަހުންތޯ؟ އަދި ކުށުސަޖިދަ އަށްފަހު އަލުން އައްތަހިއްޔާތު ކިޔަން ޖެހޭނެތޯ؟
ފިރިމީހާ އަނބިމީހާއާ ދިމާއަށް "ދެން ފުޓްބޯޅަ ނުބަލަންޏާ އަހަރެންގެ އަންހެނުންނަކަށްވެސް ނުވިއެއްނުންހޭ އަނބިމީހާއާ ދިމާއަށް ބުނެފިނަމަ އަނބިމީހާ ވަރިވާނެތަ؟
ކަވާޖެހުމަކީ ކޮބާ؟
މީހަކާ އިނދެގެން ހުރެ އަންހެންމީހާ ހިލޭ ފިރިހެނަކާއި ޒިނޭކޮށްފިނަމަ އަދި ފިރިމީހާ އަނބިމީހާ އަށް މާފްކޮށްފިނަމަ ޙުކުމަކީ ކޮބާ؟
ޖިހާދަކީ ފަރުޟެއް ހެއްޔެވެ؟
އަންހެން ކުދިން އަތުގައި މެހެންދި އެޅުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރޯދަ ވިއްލާއިރު ކިޔާނެ ދުޢާ އެއް އޮވޭތޯ؟
ވަލީމާގެ މާނަ ބުނެދެއްވަފާނަންތޯ؟
ފާހާނާ ތެރޭގައި ހުރެ ވުޞޫކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ހިނައިގަތުމަށްޓަކައި ބިސްމިންކިޔައި އަދި ނިޔަތްގަތުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟
އެސްފީނާއިން ސަލާމަތްވުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކަކީ ކޮބާ؟
ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ ދެމީހުން އެކަކު އނެކަކަށް އެހީތެރި ވުމުމުގެ ގޮތުން ސައިކަލުގަ ތަންތަނަށް ގެންގޮސްދީ ހެދުމާ، ފަތިހު ފަތިސް ނަމާދަށް ގޮވުމާއި،ކުލާހަށް ދާން ހަނދާން ކޮށްދީ ހެދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
މައިން ބަފައިންނަށް ކިޔަމަން ވުމަކީ އިސްލާމް ދީނުގައި ކިހާ ވަރެއްގެ ކަމެއްތޯ؟
ނިފާސްކަމުގެ ލޭ އައިސްފައި މެދުކެނޑިފައި ދެވަނަ ފަހަރަށް ލޭ އައިސް ރަގަޅު ވުމުންވެސް ހިނައިގަންނަން ޖެހޭނެތޯ؟
އަޅުގަނޑު ނިދާ ހޭލެވުނު ގަޑީގައި އަޅުގަނޑުގެ ބޭއިޚްތިޔާރުގައި އަލުގަނޑަށް ބުނެވުނީ މަގޭ އަތްބެއް ނުހުންނާނެއޭ އެހެންވީމާ މިހެން ބުނެވުމުން އަޅުގަނޑުގެ އަންހެނުން ވަރި ވާނެތޯ؟
ޟުހާ ނަމާދާއި ވިތުރި ކުރާ ވަގުތަކީ ކޮބައިތޯ؟
އިސްޓާކީނުގައި ފެންފޮހުމުން ވުޟޫ ޞައްޙަވާނެތޯ؟
ކައިވެނީގެ ވަލީމާ އަންހެންކުއްޖާގެ އާއިލާގެ ފަރާތުން ދިނުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއް؟
ނިދުމުގެ ކުރިން ޤުރުއާނުން ވަކި މިންވަރެއް ކިޔެވުމަށް އަންގަވާފައި ވޭތޯއެވެ؟
އިނދެގެންހުރި ފިރިމީހާއަށް އޭނަ މަރުވުމަށްފަހު އެހެންމީހަކާ ކައިވެނި ނުކުރުމަށް ވަޞިއްޔަތް ކުރެވިދާނެތަ؟
ދެކެރިއަރުން ކައިވެނީގެ ގޮތުން ގުޅުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ޢައިލާ އަށް ފަންޑިތަ އެއް ހަދާފަ ހުރިނަމަ އެކަން އިގޭނި ކިހިނަކުން ތޯ؟ އަދި ހަދާފަހުރިނަމަ ކަންތައް ކުރަންވީ ކިހިނަކުން ތޯ؟
މުސްކުޅި ބަލީގައި ވާ މީހެކެވެ. އަބަދު ބާއްވަން ޖެހެނީ ނެޕީޖަހާފައެވެ. އެކަހަލަ މީހުން ނަށް މިހާލަތުގައި ނެޕީއާއި އެކު ނަމާދު ކުރެވިދާނެ ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ ކޮންމެ ނަމާދަކަށް ނެޕީ ނައްޓުވާ ސާފް ކުރަންޖެހޭނެ ތޯ އެވެ؟
ސިހުރުގެ ސަބަބުން ގައިގެ އެކި ތަންތަނުން ދިލަނަގާނަމަ ކިޔާނެ ރަގަޅު އާޔަތްތަކެއް ބުނެދެވިދާނެތޯ؟
ނަމާދު ކުރަންހުއްނަމީހާގެ ކުރިކެޑުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ޙައިޟުގެ ދުވަސްވަރު ދަރިފުޅަށް ޤުރުޢާން ކިޔަވައި ދިނުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
އަބަދުވެސް ހިތަށް ޟައިޠާނީ ވަސްވަސްތަށް ވަދެފައި ހުންނާތީ މިކަމުން ސަލާމަތްވުމަށް ކުރާނެ ރަނގަޅު ދުއާއެއް ބުނެދެވި ދާނެތޯއެވެ؟
ރަޖަބު މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު ރޯދަ ހިފާ މީހާއަށް ހުރު ސަވާބާއި ދަރުމަ އަކީ ކޮބާ؟
ޙައިޟުގެ ދުވަސްވަރުގައި ނިޔަފަތި ކެނޑުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ލުހާނަމާދައް ފަހު ކިޔަންވީ ދުއާއެއް ބުނެދެއްވާ؟
ތުނބުޅީގައި ހުންނަ އިސްތަށި އުފުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ނަދުރު ރޯދަޔަކަށް ހުރެފައި ފަހުން ހިފާގޮތަށް އެރޯދަ ދޫކޮށްލުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ފެންވަރާމާގަޑުން ފެންވަރަމުން ވުޟޫކުރުމަށް ނިޔަތްގަނެ މާގަނޑުން އޮހޮރޭ ފެނުން ކުރާ ވުޟޫ ޞައްޙަވާނެތޯ؟
އަންހެންކުދިން ފުރާވަރަށް އެރުމުން ބުރުގާ ނާޅުވާހުރުމުން މައިން ބަފައިން ނަށް މިކަމުގެ އަދަބު ލިބޭނެތޯ؟
ކަސްޓަމް ޑިއުޓީ ނެގުމަކީ ހަރާމްކަމަކަށް ވާއިރު، ޑިއުޓީ ނުދައްކާހުރުމަކީ ހުއްދަކަމެއްތޯ؟
ފަތިސް ނަމާދަށް ތެދުވާހިތްޖެހޭނެ ރަނގަޅު ގޮތެއް ބުނެދެއްވަފާނަންތޯއެވެ؟
އިޢްތިކާފް އަކީ ކޮބާތޯ؟
ނަމާދަށް ހަށަމް ބަންނަން ޖެހެނީ ކޮންތަނެއްގައިތޯ؟
ޖިންނިއެއްގެ އުދަގުލުން ސަލާމަތްވުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް މިތަން ކިޔާނެ ގޮތް ބުނެދީބަލަ؟
މަރުވެފައިވާ މީހުންގެ ފާތިޙާ ދުވަހުގައި ކައްކާފައި ހުންނަ ކެއްކުމުގައި ބައިވެރި ވުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއްތޯ؟
ރަވާތިބު ސުންނަތާއި ވިތުރި ކުރާނެގޮތް ބަޔާންކޮށްދީ؟
ކައިވެނި ކުރުމަށްފަހު ޕާޓީ ބާއްވަން ޖެހޭނެތޯ؟
ޒިނޭކުރުން ނުވަތަ ބަނގުރާ ބުއިން ފަދަ ބޮޑެތި ފާފައެއް ކުރެވިފައިހުރި މީހަކު، އކަމަށް ތަޢުބާނުވެ ހުރެ ކުރާ އަޅުކަންތައް (ނަމާދުކުރުން ފަދަ އަޅުކަން) ﷲ ގެ ހަޟުރަތުގައި ޤަބޫލު ކުރެވިގެން ވޭތޯ؟
ފިރިހެނުން ނަމާދު ކުރާ އިރު ފޫޅު ފެންނަން ހުރިނަމަ ނަމާދު ކަމުދާނެތޯ؟
ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދު ކުރާއިރު ރުކޫޢުން ތެދުވެފާ މައުމޫމުން ކިޔާނީ " ރައްބަނާ ވަލަކަލް ޙަމްދު ތޯ "؟
ހުކުރު ދުވަހު ދުޢާކުރުމަށް ވަގުތުކޮޅެއްވާކަމަށްވެއެވެ. އެހެންކަމުން މިވަގުތު ކޮޅަކީ ހުކުރު ނަމާދަށް ގޮވުމަށް ފަހު އަންނަ ވަގުތުކޮޅެއްތޯއެވެ؟.
އިޙްރާމް ބަނދެގެން ހުންނަ އަންހެނާ ވުޟޫ ކުރާއިރުގައި އިސްޓާކީނު ބޭލުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟ ނުވަތަ ފެން ފުހެން ޖެހޭނީ އިސްޓާކީން މަތިންތަ؟
ނަދުރު ރޯދައިގެ ނިޔަތަކީ ކޮބައިކަން ބުނެދެއްވަފާނަންތޯ؟
ވަކި ކުއްޖަކަށް ގޯތި ދިނުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ފިރިހެނަކު ނިދިން ހޭލެވުމާއެކު މި ބުނެވުނީ މަގޭ އަތްބެއް ނުހުންނާނެ ވީމާ މީނާގެ އަންހެނުން ވަރިވާނެތޯ؟
ޢިޝާ ނަމާދުގެ އެންމެ ލަސްގަޑި އަކީ ކޮބައިތޯ؟
ޒަމާނުއްސުރެ ކުރަމުން އައި ކަމަކަށް ވީތީވެ ކުއްޖާ އަށް ނަން ކިޔާ ދުވަހު މައުލޫދު ކިޔުން ފަދަ ކަންތައް ކުރެވިދާނެތޯ؟
ފަތިސް ނަމާދަށް ތެދުވާހިތްޖެހޭނެ ރަނގަޅު ގޮތެއް ބުނެދެއްވަފާނަންތޯއެވެ؟.
އާޔަތުލް ކުރްސީ ނުވަތަ ގުރްއާނުން ސޫރަތެއް ޕްރިންޓް ކޮށްފައި ފާރުގައި ހިއްޕުމަކީ އެއްވެސް ފައިދާ އެއް ކުރާނެ ކަމެއްތޯ؟
ޒިނޭގެ ދަރިއެއް ލިބުމަށްފަހު ޙައްދު ނުޖަހާ ހުރެ ތައުބާ ވެވިދާނެތޯ؟
މޫނު ބުރުގާ އެޅުމަކީ ވާޖިބު ކަމެއްތޯ؟
ފަތިސްނަމާދުކުރަން ހޭނުލެވިފައި ހެނދުނު 7.30 އެހާއިރުގަ ހޭލޭވުނަސް ނަމާދުކުރަންޖެހޭނެތޯ؟
ޚުއްފު އަކީ ކޮބާ؟
ބައްޕަ ނޫން މީހަކަށް ބައްޕަ ކިޔުއްވިދާނެތޯ؟
ނަމާދުކޮއް ނިމިގެން ކިޔަންޖެހޭ ޒިކުރުތަސްބީހަ މިސްކިތުން ބޭރުގަ ކިއަސް ރަނގަޅުވާނެ ތޯ؟
ކުޑަކުދިންނަށް ނަން ކިޔާއިރު އެނަމުގެ ތެރަށް ފިރިހެން ކުއްޖެއްނަމަ އެ ނަމަށް "ބިން" އަދި އަންހެން ކުއްޖެއްނަމަ އެ ނަމަށް "ބިންތި" ލައިގެން ނަން ކިޔުން އެއީ އޮންނަކަމެއްތޯއެވެ!
ދަރިފުޅަށް 7 ދުވަސްވެގެން ބަކަރި ކަތިލާއިރު މާލޭގައި ބަކަރި އަގުބޮޑުވުމުން އެކަންތައް ނުކުރެވޭތީ ބަންގްލަދޭޝް ފަދަ ބޭރު ގައުމެއްގައި ބަކަރި ކަތިލުމަށް މީހަކާ ހަވާލު ކުރެވިދާނެތޯ ؟؟
ރުކޫޢުން ތެދުވެ ބައެއްމީހުން ހަރަމް ބަންނަތަން ފެއެވެ.ރަގަޅުގޮތަކީ ކޮބައިތޯ؟
ތުނުބުޅި އަކީ ކޮބައިތޯ؟
ވިތުރީގެ އެއްރަކްއަތް ކުރާއިރު އަލްހަމްދަށް ފަހުގައި ކިޔަވާނީ ކޮން ސޫރަތެއް؟
ތަހާޖުދް ނަމާދަކީކޮބާތޯ؟އަދި ލުހާނަމާދު ގެ ފަހުގާ ކިޔާ ދުއާއެއް ވާނަމަ ބުނެދެއްވާ؟
ތަބްލީޣީ އެއްގެ ފަހަތުގައި ނަމާދު ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ބައެއް މީހުން ފަތިސް ނަމާދުގައި އިމާމު މީހާ ޤުނޫތު ކިޔަވާ އިރުވެސް ޤުނޫތު ނުކިޔުމަކީ ކޮންކަލަ ކަމެއް؟
އިރުއޮއްސޭ ގަޑީގައި ކުޑަކުދިން ގެއިންނުކުމެ އުޅުމަކީ ހުއްދަކަމެއްތޯ؟
މީހަކުފަތިސްނަމާދަށްހޭލުމަށްފަހު،ނަމާދުކުރުމަށްޓަކައިވުޟޫކުރަންބެލިއިރު ފެންވަނީ ވަރަށްބޮޑަށް ފިނިވެފައެވެ. އެހެންކަމުން ފަތިސްނަމާދު ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި ޚުއްފުގައިފެންފުހެގެން ނަމާދުކުރެވިދާނެހެއްޔެވެ؟
ވިތުރީގެ ގުނޫތުގައި ކިޔިދާނެ ދުޢާތައް ބުނެދެއްވާށެވެ؟
ކައިވެނީގެ އަހަރު ފުރޭދުވަސް ( anniversary)ފާހަގަ ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
މުއުމިނުން ނާއި މުސްލިމުންގެ ހުރިތަފާތަކީކޮބާ؟
ހަށި ރައްކަލަށް ނުވަތަ އެހެން ބައެއްގެ ފަރާތުން ކުރިމަތި ވަމުންދާ ސިހުރު ފަދަ ކަންތަކުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ތަވީދު އެޅުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ސަޖިދާގައި ސޫރަތުލް ފާތިޙާ ކިޔެވުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
އިސްލާމް ދީނުގައި ބުމަހެދުމަކީ ޙަރާމް ކަމެއްކަމުގެ ދަލީލަކީ ކޮބާ؟
ފޮޓޯ ތަތްކޮށްފައި ހުންނަ ތަންތަނުގައި ނަމާދު ކުރުމުން އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބޭނެތޯ؟
ބަންގި ގޮވާއިރު އަޝްހަދު އައްލާއިލާހަ ނުވަތަ ޝަދު އައްލާއިލާހަ ކިޔުންތޯ މިދެގޮތުން ރަގަޅީ ކޮން ގޮތެއް ތޯ ؟
ކީރިތި ގުރްއާނަކީ ﷲ ގެ ޞިފަފުޅުތައްތޯ؟
ޤުރްއާން ދުއާއެއްގެ ގޮތުގައި ކިޔެވިދާނެހެއްޔެއެވެ؟
ނަމާދަށް ހުންނަ އިރު ކުޑަ ދަރިފުޅު ހިފަހައްޓާ ހަދައިފިނަމަ ނަމާދު ޞައްޙަވާނެތޯ؟
ހުކުރު ދުވަހުގެ ހުކުރު ވަގުތުގަ އާއި އީދު ދުވަހު އީދު ނަމާދު ވަގުތު ކުޑަކުދިން ގެއިން ބޭރަށް ނެރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް ؟
ކަށުނަމާދުގައި ދިވިހިބަހުން ނުވަތަ އަރަބި ނޫންބަހަކުން ދުޢާ ކުރެވިދާނެތޯ؟
ކަށުނަމާދުގައި އަންހެން ބޭފުޅުންނަށް ބައިވެރިނުވެވެނީ ކީއްވެ؟
މި ފަހަކަށް އައިސް ފަތިސް ނަމާދެއް ނުކުރެވެއެވެ. ފަހުން ހޭލާނީއޭ ހިތާ އޮއްވާ ނިދެނިއެވެ.އަޅުގަނޑަް އެނގިފަ އޮތީ އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ފާފަ އެއް .ކަމަށް.އިރު އަރާފަހުން ހޭލާ ނަމާދު ނުކޮއް ވެސް ހިތްހަމައެްއް ނުޖެހޭ ދެން ހަދާނި ކިހިނެޢް؟
ކައްވަޅުގެ އަޒާބަކީ ފުރާނަނެތް ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ އެއްޗެއްތޯއާއި، ކައްވަޅުގެ އަޒާބަކީ ފުރާނައަށް ލިބޭ އެއްޗެއްތޯއާއި، ކައްވަޅުގެ އަޒާބު ލިބޭނީ ހަމައެކަނި ވަޅުގަނޑެއް ކޮނެފަ ވަޅުލާ މީހުންނަށް އެކަނި ތޯއާއި، ކައްވަޅުގެ އަޒާބު ލިބޭނީ ކިހިނަކުން ކޮންގޮތަށް ތޯ އޮޅު ފިލުވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.
އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހުންނަށް ހުރި ގެއްލުމާއި އަޒާބު ބަޔާން ކޮށްދޭ އާޔަތެއް އަދި އޭގެ މާނަ ބުނެދީފާނުތޯ؟.
ފިރިމީހާގެ ބައެއް ޢަމަލުތައް ހުންނަ ގޮތުން އޭނާ ދެކެ ފޫހިވާނަމަ ހަދަން ޖެހޭނެ ގޮތަކީ ކޮބާ؟
ބައެއް އަންހެނުން މޫނު ނިވާކޮށްގެން އުޅެއިރުވެސް ފައި ނުފޮރުވާ އުޅޭ، ކީއްވެތޯ؟ ޟައީފް ނަމަވެސް ޙަދީޘެއް އޮތީތޯ؟
ޤުރްއާނަކީ ދުޢާއެއް ހެއްޔެއެވެ؟
ސުންނަތް ނަމާދު ކުރާ އިރު އަލްޙަމްދު އަށް ފަހު އިތުރު އިތުރު ސޫރަތެއް ކިޔަން ޖެހޭނެތޯ؟
މީހަކު މާބޮޑަށް މީހަކާ އިންނަށް ބޭނުން ވެއްޖެނަމަ ކިޔާ ވަކި ދުޢާ ވޭތޯ؟
ކުޑައިރުއްސުރެ ބަލިވެ އުޅޭތީވެ މައިންބަފައިން އަޅުވާފައިވާ ތަވީދުގެ ސަބަބުން ފާފަވެރިވާނެތޯ؟
ޝަރްޢީ ގޮތުން ބައްޕަ ނަމަވެސް އެއީ އެހެން މީހެއްގެ ދަރިއެއްކަން އެނގި ހުރެ އެބައްޕަ ވަލީ ދިނުމުން ކައިވެނި ޞައްޙަވާނެތޯ؟
ސުންނަތުން ސާބިތުވާ ޛިކުރުތަސްބީޙަ އަކީ ކޮބާތޯ؟
1-ކަށު ނަމާދު ކުރާނެ ގޮތް ބުނެދީ؟
މުދަލު ޒަކާތުގެ ހައްގު ވެރިންނަކީ ކޮބައިތޯ؟
ނަމާދު ކުރުމުގައި ސަޖިދައަށް ދަމުން ނިތްކުރި ޖެހޭ ހިސާބު ބައެއް މީހުން އެއްއަތުން ފޮޅާތަންފެނޭ ( އަދި އެކަން އެކުރަނީ ނިތްކުރި ޖެހޭ ހިސާބުގައި ހުނަ ވެލި ފޮޅާލުމަށް ކަމަށް ވޭ) އެއީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
މައްޔިތެއްގެ މައްޗަށް ޤުރުއާން ކިޔެވުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއް؟
ބައްޔަކުން އަވަސް ޝިފާއެއް ދެއްވުން އެދި ކުރާނެ ރަނގަޅު ދުޢާއެއް ބުނެދެއްވަފާނަންތޯއެވެ؟
ދަރިފުޅު ކުޑަކަމު ދިޔުމުން ދޮށްވައިފި ނަމަ ވުލޫގެއްލޭނެތަ؟
މަޣްރިބް ނަމާދާއި ޢިޝާ ނަމާދާއި ދެމެދުގައި ޓީވީ ބެލުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ރިސޯޓުގައި ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ މީހަކު ޗުއްޓީގައި ރަށަށް ގޮސް ހުންނަ އިރު ނަމާދު ކުރުން ރަގަޅީ ގަޞްރުކޮށްތޯ ނުވަތަ އިތްމާމްކޮށްތޯ؟
ތުނބުޅި ކޮށުމަކީ ނުވަތަ ބޭލުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
އިރު އޮއްސޭ ގަޑީ ގައި ކުޑަކުދިން އަދި ބޮޑެތިމީހުން ގެއިން ނުކުމެ އުޅުމަކީ ހުއްދަކަމެއްތޯ؟
ޖަމާޢަތާއި ނުލައި ނަމާދު ކުރާއިރު، ޤަމަތް ދޭންޖެހޭނެތޯ؟
ކަށު ނަމާދުގައި ކިޔާ ތަކެތި ބުނެދެއްވަފާނަންތޯ؟
ޖިންނިއެއްގެ އުދަގުލުން ސަލާމަތްވުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް ބުނެދެއްވަފާނަންތޯ؟
އަންހެން ދަރިން ބުރުގާ އަޅުވަން އެންމެ ރަގަޅު އުމުރަކީ ކޮބާތޯ؟
ފެން ނުލާ ނިޔަފަތި ކެނޑުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއް؟
ތަސްބީހަ ފަތި ބޭނުން ކޮށްގެން ބައެއްމީހުން ޛިކުރު ތަސްބީހަ ކިޔާތީ ފެނެއެވެ. އެއީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ؟
އުފަންދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ތަވީދު އެޅުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ބައެއްމީހުން ނަމާދުގައި އިއުތިދާލަށް އަތް އުފުލާލާތަނާއި،ބައެއްމީހުން ހަށަމްބަންނަ ތަނާއި،ބައެއް މީހުން އަތް ހަރަކާތް ނުކުރާތަން ފެނެއެެވެ.މިކަމުގައި އެންމެ ރަގަޅު ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ؟
ނަމާދުގައި ޙުޝޫއަތްތެރިވުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ބުނެދެވިދާނެތޯ؟
ޛިކުރު ތަސްބީޙަ ކިޔާފައި ވަކި ދުޢާ އެއް ވާރިދުވެފައި ނުވާ އިރު އިޚްލާޞް ފަލަގި ނާސް އަދި ކުރްސި ކިޔަން ތިޔަ ވިދާޅުވަނީ ކިހިނަކުންތޯ؟
ޙިކްމަތްތެރި ކަމަކީ ކޮބައިތޯ؟
"ސަހުލާ ބިފަޟުލިކަ ޔާ ޢަޜީޜު" މިއީ މީހަކާއި ކައިވެނި ވެވުމަށް އެދި 40 ދުވަސް ވަންދެން ކޮންމެ ނަމާދެއްގެ ފަހުން 100 ފަހަރު ކިޔަން ރަގަޅު ދުއާ އެއްތޯ އެވެ؟
މީހަކު މާބޮޑަށް ކަމަކަށް އެދި ބޭނުން ވެއްޖެހިދު ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުގައި ކުރުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ދުއާއެއް ބުނެދެއްވާ
ތަޢުބާ ނަމާދު ކުރަނީ ކިހިނެއް ކޮން ވަގުތެއްގައިތޯ؟
އަންހެން ދަރިން ބުރުގާ އަޅުވަން އެންމެ ރަގަޅު އުމުރަކީ ކޮބާތޯ؟
އިންޓްރަސްޓް އަރާގޮތަށް ނަގާފައިވާ ލޯނަކަށް ހަދާފައިވާ ގެއެއްގައި (މައިން ބަފައިންގެ ގެ) ދިރިއުޅުމަކީ ފާފަވެރިވާނެ ކަމެއްތޯ؟؟
ޖިންނި އެއްގެ އުދަގުލުން ސަލާމަތް ވުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް ބުނެދެއްވަފާނަންތޯ؟
ދަރިފުޅަށް ނަންކިޔާއިރު 7ވަނަ ދުވަހު ހޮސްޕިޓަލްގައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން ނަން ނުކިއިއްޖެނަމަ ދެން ނަންކިޔުން އެންމެ ރަގަޅީ ކޮންދުވަހަކުތޯ ؟؟
އަޅުގަނޑު އަށް ވަނީ އެގިހުރެ މައްޔިތެއްގެ މައްޗަށް ގުރުއާން ކިޔެވިފައެވެ. އެހެންކަމުން އެކަމުގެ ފާފައާއި އެކަމަށް ތައުބާވާނީ ކިހިނެތްތޯ؟
ނަމާދުގެ ފަހުގަ އާއު ކުރީގައި ކުރާނެ ސުންނަތްތަކަކީ ކޮބައިތޯ؟
ކެޑޭޓް ހަރަކާތް ތަކަކީ ކުރުން ރަގަނޅު ހަރަކާތްތަކެއްތަ؟
ހައްޖު ނުވެ އުމްރާ ވެވިދަނެތޯ؟
ނަމާދުގެ ކޮންމެ ހިސާބަކުން އިމާމާއާއި ގުޅުނު ކަމުގައިވިއަސް ފަށަންޖެހޭނީ ހަށަންބަނުމަކުންތޯއެވެ؟
ފަތިސް ނަމާދަށް ހޭލެވުމަށްފަހު އިރުކޮޅަކުން ތެދުވާނީއޭހިތާ އެހެން އޮއްވާ ނިދިއްޖެނަމަ ނަމާދު އެޅިކަމައް ވާނެތޯއެވެ؟
ކުޑަ ކުއްޖަކު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ގުރްއާން ޚަތިމް ކުރުމުން ގާތްތިމާގެ މީހުންނަށް ކެއުމެއް ދިނުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
އަންހެނުން ޝަހާދަތް އިގިލި އަދި ބޮޑުވާ އިގިލީގައި އަނގޮޓި އެޅުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
އަޅުގަނޑުގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ކޮއްކޮ އެއް ނަރަކައިގަ ވަނިކޮށް ޤިޔާމަތްދުވަހުން ފެނިއްޖެނަމަ ދެރަވާނެތޯ؟
އެންމެ ލަސްކޮށް ޢަސުރު ނަމާދު ކުރެވޭނެ ވަގުތަކީ ކޮބައިތޯ؟
ކައިނެވީގެ ރަނުގެ ގޮތުގައި 14 ރުފިޔާ ކިއިދާނެތޯ؟
ތުނުބޅި އެންމެ ކުރުކޮށް ބެހެއްޓޭނީ ކިހާ ހިސާބަކަށްތޯ؟
ނަމާދު ކުރާ ހިތް ނުވަނީ ކީއްވެ؟
ހިނައިގަންނާނެ ގޮތް ތަފްޞީލްކޮށް ބުނެދެއްވަފާނަންތޯ؟
ދަރިން ހޯދުމަށް ﷲ ގެ ހަޟުރަތުގައި ދަންނަވާނެ އެންމެ ރަނގަޅު ދުޢާއެއް ދަންނަވަފާނަންތޯއެވެ؟
ޤްރްއާނަށް ކަމޭހިތާ ފަދައިން ޢަރަބި އަކުރަށް ކަމޭހިތަން ޖެހޭނެތޯ؟
ފިރިމީހާ އަނބިމީހާއާ ދިމާއަށް ކަލޭ އާ އެކީ އުޅޭކަށް ބޭނުުމެއް ނޫނޭ ބުނެފިއްޔާ ވަރިވާނެތަ؟
ކުއްޖަކާ ރައްޓެހި ވެގެން އުޅުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟.
ސިހުރު ބާތިލް ކުރުމަށްޓަކައި ކިޔަވަންޖެހޭ އާޔަތް ތައް ބުނުއްވަބައްލަވާށެވެ؟
ކައިވެނީގެ ރަނަކީ އަނބިހާ ބޭނުންވަރެއް ކިއުންތޯ؟
އަޅުގަނޑުގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ މީހެއްގެ އަންހެންދަރިއެއްގެ ފިރިމީހާއަކީ އަޅުގަނޑުގެ މަޙުރަމެއްތޯ؟
އެއްވެސް ނަމާދެއްގެ އަދި އެއްވެސް ސުންނަތެއްގައިވެސް 3 ސަޖިދަ އޮވޭތޯއެވެ؟
ޑޮކްޓަރ އަކައް އައުރަ ދެކުމަކީ ކޮން ކަހަލަ ކަމެއް؟؟؟؟؟
ކޮނޑަށްވުރެ ތިރި އަށް ފިރިހެނުން އިސްތަށިގަނޑު ދިގުކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެށް ތޯއެވެ؟
ޝީއީން ނަކީ ކޮންބައެއްތޯއެވެ؟
ކިހިލިފަތުގައި ހުންނަ އިސްތަށި އުފުރުމުގެ ބަދަލުގައި ބޭލުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
އެންމެ ލަސްކޮށް ޢިޝާ ނަމާދު ކުރެވޭނެ ވަގުތަކީ ކޮބައިތޯ؟
ފިރިމީހާ ނަމާދު ނުކުރާނަމަވެސް އޭނާއަށް ކިޔަމަންވާން ޖެހޭނެތޯ؟
ދެވަނަ އަންބަކާއި މެދުގައި ވިސްނާ ފިކުރުކޮށް ހެދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ފަރުވާއެއްގެ ގޮތުން ﷲ ގެ އިސްމުފުޅު ދެލިން ތައްޓެއްފަދަ އެއްޗެއްގައި ލިޔެ އެއިން ފެން ހަދައިގެން ބުއިމުގެ ހުކުމަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟؟
ހިނައިގަންނާނެ ގޮތް ތަފްޞީލްކޮށް ބުނެދެއްވަފާނަންތޯ؟
ވުޟޫއުކޮށްގެން ނަމާދު ފެށުމުގެ ކުރިން ފެން ތުވާޔެއްކަހަލަ އެއްޗަކުންވިޔަސް ހިއްކުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟..
މިއަދު މުސްލިމް އުއްމަތް އޮތް ހާލަތަށް ބަލާއިރު ޖިހާދުގެ ހުކުމަކީ ކޮބްއިތޯ؟
އަޅުގަނޑަށް ނިދީގައި ވަރަށްގިނައިން ބިރުވެރި ހުވަފެން ފެނެއެވެ. ހުވަފެނުގައި ޖިންނި ޝައިޠާނު، މަރުވެފައިވާ މީހުންވެސް ފެނެއެވެ. މިއީކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ، އަދިމިކަމުން ސަލާމަތްވާނެގޮތެއް ބުނުއްވަބައްލާށެވެ.
ބޮޑެތިފިރިހެންކުދިން އަދުންއެޅުމާ އަންހެންކުދިން ފައިގެ އިގިލިތަކުގައި އަގޮޓި އެޅުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއްތޯ؟
ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔަވާއިރުގައި ނުބައިކޮށް ކިޔިއްޖެނަމަ ހަނދާނީ ކިހިނެއް؟
ނަމާދު ނުކުރާ މީޙުންނަށް ހުރި ވޭނަކީ ކޮބާ؟
ދަމު ނަމާދާއި ވިތުރީގެ ވަގުތަކީ ކޮބައިތޯ؟
ހުކުރު ނަމާދު ވަގުތު މެންދުރު ނަމާދު ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ޓީޗަރ ކުލާހަށް ވަނުމުން ދަރިވަރުން ކޮޅަށް ތެދުވުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯ؟
ވިޔަފާރި އެއް ފެށުމުގެ ކުރިން އަދި ފިހާރައެއް ހުޅުވުމުގެ ކުރިން ޞަލަވާތް ކިޔެވުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތަ؟
މައްޔިތާ ވަޅުލުމަށްފަހު މަހާނަކައިރީއިނދެ ތަލްޤީނާ ކިޔެވުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
އިމާމުމީހާ ރުކޫއުގައި ވަނިކޮށް އެރަކުއަތް ހޯދުމަށްޓަކައި މައުމޫމު މީހާ ހަރަންބަނުމަށްފަހު އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުކިޔާ ރުކޫއަށްގޮސް ނަމާދު ފުރިހަކުރުމުން އޭނާގެ ނަމާދު ކަމުދާނެތޯ؟
ފިރިމީހާ ނަމާދު ނުކުރާނަމަވެސް އޭނާ އަށް ކިޔަމަން ވާން ޖެހޭނެތަ؟
ދަތުރުވެރިޔާ ގަޞްރު ޖަމްޢު ކުރުން - 10
ރަކްޢަތް ލިބޭނީ ކިހާ ހިސާބަކުން އިމާމާ އާއި އެކު ބައިވެރި ވުމުންތޯ؟
ކަދުރު އޮށަކުން ރޯދަ ވިއްލުމަށް ފަހު ނަމާދުކޮށްގެން ސައިބުއިންތޯ ރަގަޅީ ނޫން ނަމަ ސައިބޮއިގެންތޯ ނަމާދަށް ދާންވީ؟
ނަސާރާދީނުގެ ކްރޮސް ކުރަހައިފައި ހުންނަ ތަކެތި ބޭނުން ކުރުން ހުއްދަވާނެތޯ؟
ފަތިސް ނަމާދަށް ހޭލެވުނުއިރު މިސްކިތުގެ ޖަމާއަތް ނިމިދާނެކަމަށް ޔަޤީން ވާނަމަ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ގޭގައި ކުރުންތޯ؟
ފިރިމީހާގެ މައިންބަފައިންނަށް އަނބިމީހާގެ ބަލަދު އަރާނެތޯ...؟؟
ދެވަނަ އަންބަކާއި މެދުގައި ވިސްނާ ފިކުރުކޮށް ހެދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ތަޔައްމަމް ކުރުމަކީ ކޮބާ؟
ދެމަފިރިން އެކަަކު އަނެކަކު ގެ މައްޗަށް ވާ ޙައްގު ތަކަކީ ކޮބައިތޯ؟
ނަމާދުކޮށް ސަލާމް ދިނުމަށްފަހު ދިވެހި ބަހުން ދުޢާ ކުރެވިދާނެތަ؟
އަނއހެނާ ވިހައިގެން އެއްމަސް ވީ ތަނާ ފެން ވަރައިފި އަނެއްކާ ދިހަ ދުވަސް ފަހުން ލޭ އަތު ވެއްޖެ ނަމަ އެދުވަސް ވަރު ނަމާދު ކުރަން ޖެހައިނެ ތޯ؟
މީހަކު އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރުމަށްޓަކައި ހޭނެއްތުމަކީ ދީނީގޮތުން ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ؟
ރޯދައަށްހުއްޓާ މަސްވަރުކަންތައްޖެހުނުކަން ބަންގިގޮވިތަނާ އެގިއްޖެނަމަ އެރޮދަކަމުދާނެތޯ؟
ނިޔަފަތި ދިގު ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ވަޒީފާގެ ގޮތުން ކުރު ސޯޓު ލުމަކީ ދީނީ ގޮތުން ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ގުރްއާނުގެ އާޔަތްތައް ލިޔެފައި ހުންނަ ފްރޭމް ކޮޓަރީގެ ފާރުގައި ހަރުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ވިތުރި ކުރާއިރު 3 ރަކުވަތް އެއްކޮން ކުރާނީ ކިހިނެއް؟
ނަމާދުގައި ސޫރަތުލް ފާޠިޙާއަށް ފަހު ސޫރަތެއް ކިޔަވަމުންދަނިކޮށް ތިލާވަތުގެ ސަޖިދައެއް ޖެހިއްޖެނަމަ ކަންތައް ކުރާނީ ކިހިނެތްތޯ؟
ޝަހާދު އިނގިލީގައި އަގޮޓި އެޅުމަކީ ރަގަޅު ކަމެއްތޯ؟
މައްޔިތާ ވަޅުލުމަށްފަހު ކުރާ ދުޢާއަކީ ކޮބާތޯ؟
ޚަތިމުކޮށް ނިމުމުން ޙަތިމް ދުޢާ ކިޔަން ޖެހޭތޯ؟
ރަޖަބު މަހުގައި ރޯދަ ހިފުމަކީ ސުންނަތުން ޘާބިތުވާ ކަމެއްތޯ؟
ތަސްބީޙަ ނަމާދުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯ؟
ނަމާދުގެ ސަޖިދާގައި އޮވެފައި ﷲ ގެ ހަޟްރަތުން އެދޭކަމެއް ހިތަށް ގެނެވޭނެތޯ އެވެ؟
ހިނައިގަތުމުގެ ނުވަތަ ވުޟޫކުރުމުގެ މެދުތެރެއިން މަޛްޔު ނުވަތަ ވަޛްޔު ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެއްޗެއް އަތުވެއްޖެކަން ޔަޤީންވެއްޖެނަމަ ހިނައިގަތުން ނުވަތަ ވުޟޫކުރުން އަނެއްކާވެސް އާފެށުމަކުން ފަށަންޖެހޭނެތޯ؟
މިހާރު މިރާއްޖެ އެތެރެކުރާ ފިނިކުރި ކުކުޅު ކެއުން މިކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ?
މީހެއްގެ ފިރިއަކާއި އޭނާގެ އަނބިމީހާގެ ނުރުހުމުގައި ކައިވެނި ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ތަންކޮޅެއް ލަސްކޮށްފައި ޢިޝާ ނަމާދު ކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި މަޣްރިބް ފަހުން ނިދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
އަލަށް އުފަންވާ ކުއްޖާގެ ކަންފަތް ބުޑުގައި ބަންގި ގޮވަން ޖެހޭތޯ؟
ޚަތިމް ކުރުމަށް ކަންތައް ކުރަން ޖެހޭ ގޮތްތަކަކީ ކޮބައިތޯ؟
ހަނދުކޭތަ ހިފާފައި ހުރިތަން މާބަނޑު މީހުން ބެލުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ގުރްއާން ކިޔަވާ އިރުގައި ބުރުގާ އަޅާ ނިވާ ކުރަން ޖެހޭނެތޯ؟
ބޮލައްފެން ނާޅާ ހިނެއުން ރަގަޅު ވާނެތޯ؟
ފިރިމީހާ އަށް ސިއްރުން އޭނާގެ ފައިސާއިން ޒަކާތް ދެއްކިދާނެތޯ؟
ފަތިސް ނަމާދަށް ހޭލުމަށް ކަންތައް ކުރާނެ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ؟
މީހަކު އޮޕަރޭޝަންކުރުމަށް ހޭނައްތާފައި ހޭއެރުމާދެމެދު ނަމާދުތަކެއްފާއިތުވެއްޖެނަބަ އެނަމާދު އަލުން ހޭއެރުމުން އަދާކުރަންޖެހޭނެތޯ؟
ކަށްވަޅަށް ސަންދޯ ތިރިކުރުމަށްފަހު ކިތައް މުތް ވެލިތޯ؟
ބޭންކުގައި ހުންނަ ފައިސާގެ ނިސާބު ހަމަވާނީ ކިތައް ރުފިޔާ ހަމަވީމާތޯ؟
ފުދޭ މިންވަރަށް ވުޟޫ ކުރާއިރު ނިޔަތް ގަނެ ބިސްމި ކިޔަން ޖެހޭތޯ؟
ކައްވަޅުގައި ތިބޭމީހުންނަށް ގަބުރުސްތާނުގަ ތިބެ ދައްކާ ވާހަކަ އަޑުއިވޭނެތަ؟
ވަރަށް ގިނައިން މީހުން ބުނެއުޅޭ ވާހަކަ އެއް ފިރިހެނުން ގޭގައި ނަމާދުކޮށްފިނަމަ އެގެއެއް ޖެހޭނީ ރޯ ކޮށްލާށޭ، އެއީ ކިހާ ވަރެއްގެ ވާޙަކަ އެއްތޯ؟
ގޭގައި ނަމާދު ކުރާ އިރު ކުޑަ ކުދިން އެކުގައި ނަމާދަށް އެރުވުމަކީ ރަގަޅު ކަމެއްތޯ؟
ކުރިމަތީ ފަރާތުން ވައި ބޭރުވުމުން ވުޟޫ ގެއްލޭނެތޯ؟
ނަމާދު ތަކުގެ ސުންނަތް ކުރާނެގޮތް މުނެދީފާނަންތޯ؟
ﷲ (ސ ވ) އަށް ނަދުރެއްބުނެ އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެނަދުރު ފުއްދާ ނުލެވިއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރާނީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ؟
ބަލި މީހަކު ނޭވާ ލެއްވުމަށް ކަރުން ތޮރުފުމަކީ ދީނީ ގޮތުން ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
މަރުވެފައިވާ މަންމައަށްޓަކައި ޚަތިމުކުރެވި ދާނެތޯއެވެ.؟
ފިރިމީހާ އަބަދުވެސް އަބިމީހާގާތުގައި ރުޅިއައިސްގެން އެހެން ފިރިހެނެއް ކައިރިއަށް ދާށޭ ބުނުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއްތޯ.؟
ޢަޞްރު ވަގުތުގައި މެންދުރާއި ޢަޞްރު ފަސްކޮށް ޖަމްޢު ކުރާނީ ކިހިނެއްތޯ؟
މާބަނޑު މީހުން ރޯދަ ނުހިފުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތަ؟
އަންހެން ކުދިން ގޭގައި ނަމާދު ކުރާއިރު ބާރު ޖީންސް ލައިގެން ނަމާދު ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
އަނބިމީހާ ވަރިކޮށްގެން ފިރިމީހާއަށް ފާފަވެރިވާނެ ހާލަތްތަކަކީ ކޮބާތޯ؟
މީހެއްގެ ފިރިއަކާއި އޭނާގެ އަނބިމީހާގެ ނުރުހުމުގައި ކައިވެނި ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ވަރި ކުރުމަށް ފަހުގައި ދަރިންނަށާއި ވަރިކުރިފުޅަށް ޚަރަދު ކުރަން ޖެހޭނެތޯ؟
ގޭތެރޭގައި ނަށާއުޅުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ދަމުނަމާދަށްފަހު ބާކީ ބައިގާ ރަނގަޅީ ޒިކުރު ކުރުންތޯ؟ ނޫނީ ޤުރުއާން ކިޔެވުން ތޯ؟
މީހަކާ އިނދެގެން އުޅޭ ދެމީހަކު ހިލޭ މީހަކާ ގުޅުން ބޭއްވުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
މައްޔިތާ ވިޅުލުމަށްފަހު ކުރާ ދުޢާ އަކީ ކޮބާތޯއެވެ؟
ޒަކާތް ސަރުކާރާ ހަވާލު ނުކޮށް އަމިއްލައަށް ބެހިދާނެތޯ؟
އިބްރާހިމް އަލައިސަލާމްގެ ބައްޕާފުޅުގެ ނަންފުޅަކީ ކޮބާތޯ؟
ޖުނުބުވެރިޔާ ހިނައިގަންނައިރު ( ނުވަތަ އެނޫން ގޮތަކުން ހިނައިގަންނައިރު ) އައުރަ ނިވާނުކޮށް ހިނައިގަތުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއްތޯ ؟
ސަޖިދައަށް ދާއިރު ކުރިން ޖައްސަންޖެހެނީ ކޮން ގުނަވަނެއްތޯ؟
ނަމާދުކޮށް ނިމިގެން ކިޔަން ހާއްސަދުއާއެއް އޮވޭތަ؟
ޙައިޟުގެ ދުވަސްވަރު ގުރްއާން ކިޔެވިދާނެތޯ؟
ވިތުރީގެ ފުރަތަމަ ދެރަކްޢަތުގައި ސޫރަތުލް ފާތިޙާގެ ފަހުން ކޮންމެ ސޫރަތެއް ކިޔަސް ފުދޭނެތޯ؟
ޙައިޟުގެ ދުވަސްވަރު ކައިވެނި ކުރުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯ؟
ްއަބަދު ފޫހިވަނީ އެއްވެސްކަމެކުރާ ހިއްނުވަނީ ވިޔާނުދާ އަމަލުކުރެވެނީ އަދި ދިރިއުޅުމެގު ކުރިމަގާމެދު ބިރު ގަންނަނީ މިކަމުން ސަލާމަށް ވާނީ ކިހިނެއްތަ؟
އަންހެނަކު ނަހަލާލަށް ވިހެއުމުން އޭނާ އަމިއްލައަށް އިޢުތިރާފް ނުވިޔަސްވެސް ހައްދުޖަހާނެތޯ؟
އަންހެނުން ނަމާދު ކުރާއިރު އިސްޓާކީނު ނުލާ ހަމަ އެކަނި ބުރުގާ އަޅައިގެން ނަމާދު ކުރެވިދާނެތޯ؟
އަންހެނުން ބާރުކޮން ދިގުހެދުން ލުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތަ؟
ބޯޓު ދަތުރު ކުރާ މީހުން ނަމާދު ކުރާނެ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ؟
މެންދުރު މަނާދު ފަސްކޮށް އަސުރުނަމާދުގެ ވަގުތުގައި ކުރާއިރު ގަސްރު ނޫންގޮތުގައި ކުރެވިދާނެތޯއެވެ؟
އަންހެނަކު ނަހަލާލަށް ވިހެއުމުން އޭނާ އަމިއްލައަށް އިޢުތިރާފް ނުވިޔަސްވެސް ހައްދުޖަހާނެތޯ؟
އަންހެނުން ހިނައިގަންނަ އިރު އައުރަ ނިވާ ކުރަން ޖެހޭނެތޯ؟ ނިވާ ކުރަން ޖެހޭނީ ކިހާ ހިސާބެއްތޯ؟
ކުލާހުގެ ވަގުތު އޮންނަގޮތުން މެންދުރުނަމާދާއި އަސްރުނަމާދު ފާއިތުވާނަމަ އެނަމާދުތައް ޖަމްޢުކޮށް ނުވަތަ ގަސްރުކޮށް ކުރެވިދާނެތޯ؟
މުސައްލަ މަތީގައި ކުރާ ނަމާދު ޞައްޙަވާނެތޯ؟
ހުކުރުދުވަހު ހުކުރުވަގުތު ތުއްތުކުދިން ގެއިންބޭރުގައި ގެނގުޅުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ؟
ނަމާދު ބަންގި ގޮވަނިކޮށް ކޮށްފިއްޔާ ޞައްޙަވާނެތޯ؟
ހެނދުނުގެ ދުޢާތަށް ކިއުމަށްފަހު ވަގުތުކޮޅަކަށް ނިދާލުމަކީ ރަގަޅުކަމެއްތޯ؟؟
އަނބިމީހާ ހިތްހަމަޖެހޭކަމެއް ނޫންކަން އެނގިހުރެ ހިލޭ އަންހެނަކާ ލޯބީގެ ނިޔަތުގައި ގުޅާ ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ވުޟޫ ކުރާނެގޮތް ބުނެދެއްވުން އެދެން؟
ބަލިމީހަކު އަތުވެދާނެ ކަމަށްޓަކައި ބައެއް ނަމާދު ޖަމާއަތުގައި އަދާނުކުރެވެއެވެ. މިގޮތަށް ކުރާ ނަމާދު ގޭގައި ކުރެވިދާނެތޯއެވެ؟
ވުޟޫކުރަން ވަދެ ފައި ކުޑކަމުގޮސް ތާޚިރުވުމަށް ފަހު ވުޟޫކޮށްގެން ނަމާދަށް އެރުމުން ބައެއްފަހަރު ކުރިމަތިފަރާތުން ފެން ނިކުންނަކަން އިހްސާސް ކުރެވޭ .މިގޮތައް ވާނަމަ މިއީ ވައިބޭރުވުން ކަމުގައި ބެލެވިދާމެހެއްޔެވެ.އަދި ނަމާދު ޞައްޙަވާނެތޯ؟
ޕުރޮވިޑެންޓް ފަންޑްގައި ހުރި ފައިސާއިން ޒަކާތް ދައްކަން ޖެހޭނެތޯ؟
ކޭތަ ނަމާދު ކުރާނެ ގޮތަކީ ކޮބައި؟
ޒިކުރުތަސްބީހަ ކިޔާފައި ކިޔަން ރަސޫލާގެ އަރިހުން ވާރިދުވެފައިވާ އެންމެ ރަގަޅު ދުޢާއަކީކޮބާ؟
ރޯދަހިފައިގެންހުރެ ދާހިތްލައި ހޫނުވާތީ ފަސްގަޑިބައިގެ ފަހުން ފެންވެރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްކަން ބުނެދެއްވަފާނަންތޯ؟
ނަމާދުކޮށް ނިމިގެން ޒިކުރުތަސްބީހަ ކިޔުމުގެ ކުރިން އެމީހަކު ކަމަކަށް ބޭނުންވެގެން ދުއާ ކުރުމަށްފަހު ޒިކުރުތަސްބީހަ ކިޔުން ރަނގަޅުވާނެތޯ؟
މިހާރުގެ މާލޭގެ ކަންތައްތައް ހުރި ގޮތުން، ދަރިފުޅައް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެތީ 18 އަހަރު ވެފައިވާ ފިރިހެން ކުއްޖެއް ގާތުގައި ފަތިސް ނަމާދު އަދި އިޝާ ނަމާދު ގޭގަ ކުރުމަށް ކުއްޖާގެ މަންމަ އަދި ބައްޕަ އަށް ބުނެވިދާނެތޯ؟
މައްޔިތާކައިރީގައި ޔާސީން ސޫރަތް ކިޔެވުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ؟
ޢިޝާ އަށް އެހެން މިސްކިތަކަށް ދިޔުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
މީހަކާ އިނދެގެން ހުރެ ޒިނޭ ކުރެވިއްޖެނަމަ ތައުބާވާން ހަދަން ޖެހޭނެ ގޮތަކީ ކޮބާ؟
ދިރޭތަކެތި ނުވަތަ ދޫނި ކޮށީގައި ބަންދުކޮށްގެން ގެންގުޅުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ހުކުރު ދުވަހު ކިޔުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު އެންމެ މާތް ސޫރަތް ތަކަކީ ކޮބައިތޯ؟
ސަފުގައި ބާކި ޖާގަ އޮއްވާ އެހެން ސަފެއް ހެދިދާނެތޯ؟
ފަތިސް ނަމާދުގައި ގުނޫތު ކިޔުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ފަތިސް ނަމާދުގައި ގުނޫތަށް އަތް ނެގުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ފަތިސް ނަމާދުގައި ގުނޫތަށް އަތް ނުނެގުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ދުޢާކުރުމުގެ އަދަބުތައް.
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ދުޢާތަށް ކިއުމަށްފަހު ހެދުނު ނުދުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއް؟
ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދު ކުރާ އިރު އާމީން ދިގުލާ ދަމާފައި ކިޔަން ޖެހޭތޯ؟
ނަމާދުގައި އަލްޙަމްދު ކިއުމަކީ ފަރުލެއކަމާއިމެދު ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި އެއްވެސް ޚިލާފެއްވޭތޯއެވެ؟
އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައި ހުންނަ ފައިސާ އިން ޒަކާތް ދައްކަން ޖެހޭނެތޯ؟
ދީނުގެ ޙުކުމްތައް ނަގަނީ ކޮން އެއްޗަކުންތޯއެވެ؟
ނަމާދުގައި ހުންނައިރު އެހެން ޚިޔާލުތައް އައުމުން ނަމާދު ސައްޙަ ވާނެތޯ؟؟
ޚަތިމް ކުރުމައްފަހު ކިޔާ ހާއްސަ ދުއާ އާއި އޭގެ މާނައަކީ ކޮބާތޯއެވެ؟
ހުކުރުދުވަހުގެ ދެ ޚުތުބާ ދެމެދު ކިޔާ ދުޢާއެއްވޭތޯ؟
މައިން ބަފައިން ދަރިން ވަރަށް ބޮޑަށް ހިފަހައްޓައިގެން ގެންގުޅެން ޖެހޭނެތޯ؟
ރޯދަމަހު ދުވާލު ޖިމާޢު ވެއްޖެނަމަ ދެން ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯ؟
މުދައްރިސް ކުލާހަށް ވަނުމުން ދަރިވަރުން ކޮޅަށް ތެދުވުމުގެ ޙުކުމްއަކީ ކޮބައިތޮއެވެ؟؟؟...
ހެޔޮކަންތަކަށް އަމުރުކޮށް ނުބައި ކަންތައް ނަހީ ކުރުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯ؟
ދުއާ ކުރާއިރު މާތް ﷲ ގެ އިސްމުފުޅުން ދަންނެވާނެ ގޮތުގެ މިސާލެއް ބުނެދީ!
އިސްލާމްދީނާއި އެއްގޮތަށް ދަރިން ތަރުބީއްޔަތު ކުރަން އަންގަވާފައިވާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތުކޮޅެއް ބަޔާންކޮށްދެއްވަވާށެވެ؟
ކައިވެނި ކުރުމަށް އެދޭ ފިރިހެނާއަކީ ދީންވެރި ޞޯލިހް މީހަކަން އެނގި ކައިވެނި ނުކޮށް ލަސްކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ އެވެ؟
މީހެއްގެ ފިރިެއެއްކަން އެގިހުރެ އޭނާގެ އަނބިމީހާ ކައިރިން ވަރިކުރުވާގެން އެނާ އާއި ކައިވެނި ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ނަމަދަށް ހުއްޓައި ނޭފަތުން އަންނަ މަޑު ކޮޅެއް ބޭރުވެ އެއެތި ލައިގެން ހުރި ފޭރާމުގައި ނުވަތަ ހަށިގަނޑުގައި ތަތްލަވައިފި ނަމަ ނަމާދު ސަޢްޙަ ވާނެތޯ؟
ޒަކާތް ދޭން ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯއެވެ؟
ކައިވެންނަށް 4އަހަރު ވެގެން ދާއިރު، ކައިވެނީގެ ރަން ނުދީ ހުރުމަކީ ކޮން ކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ދޯންޏަށް ނުވަތަ ލޯންޗަށް އަރާއިރު ، އޭގައި ހުންނަ ފަޅުވެރިއެއްގެ އަތުގައި ހިފައިގެން އެރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ؟
ރަޖުއީ ވަރިއަކީ ކޮބާތޯ؟
ޖިންނި ޝައިޠާނުންގެ ކިބައިން ސަލާމަތް ވުމަށް ކިހިނެއްތޯ ހެދޭނީ؟
މުސްައްލަ މަތީގައި ކުރާ ނަމާދު ޞައްޙަވާނެތޯ؟
ބަލިވެއިންކަން އެގުނީމާ މިކަންކުރި ފިރިހެނާއާއި އަންހެނާ ކައިވެނިކުރީ، މިކައިވެނި ދީނީގޮތުން ސައްހަވާނެތޯ އަދި މިލިބުން ދަރިއަކީ ހަލާލު ދަރިއެއްތޯ؟
ދެލޯބިވެރިއަކު ކައިވެނި ކުރުމަށް ޚިޔާލެއް ދެއްވުން އެދެމެވެ؟
އިސްލާމް ދީނުގައި ދެމަފިރިން އެކަކު އަނެކަކުގެ މައްޗައް ވާޖިބް ކުރައްވާފައިވާ ޒިންމާތަކާއި ހައްގުތަށް ވަރަށް ފުރިހަމަ އަށް ތަފްސީލް ކޮށް ކިޔާދެއްވަފާނަންތޯ؟..
މާބޮޑަށް ކަންތައް ތަކާ ފިކުރު ކޮށް ހަމަ ހާސް ވަނީ އެވެ.ރޭގަޑު ނިދި ވެސް ނާދެ އެވެ.ވީމާ މި ކަންތައް ތަކުން ސަލާމަތް ވާނެ ގޮތެއް، އަދި ދުޢާ އެއް ބުނެދެއް ވާ؟
ދުޢާކުރުމުގެ އަދަބުތަކަކީ ކޮބައިތޯ؟
އޮޕްރޭޝަނެއްގެ ސަބަބުން އަންނަ ލޭ ރަނގަޅުވުމުން ފެންވަރަން ޖެހޭނީ ކިހިނެތްތޯ ؟
ވަރި އާއި ގުޅޭ ސުވާލުތަކެއް؟
ކަށްވަޅުގެ އަޛާބު ލިބޭ ކަންކަމަކީ ކޮބާ؟
ނަމާދުގެ ސަޖިދާގައި އޮވެ لله ގެ ރަހުމަތުން އެދޭ ކަމެއް ހިތަށް ގެނެވޭނެތޯ އެވެ؟؟؟
އަންހެނުންނަށް ކަށުނަމާދުގައި ބައިވެރިވެ ނަމާދު ކުރެވިދާނެތޯ؟
އުޒުރަކާ ނުލާ ފިރިހެނުން މިސްކިތައް ނުގޮސް ގޭގަ އަބަދު ނަމާދު ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ކުޑަކަމުދިޔުމުގެ މައްސަލަ ހުންނަ މީހުން ނަމާދު ކުރާނެ ގޮތް ބުނެދެއްވުން އެދެން؟
ރަޖަބު މަހުގެ ފުރަތަމަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރޯދައަށް ހުރުމަކީ ސުންނަތުން ސާބިތުވާ ކަމެއްތޯ؟
ރޭގަނޑު ވަގުތު ގުނަން ފެށެނީ އިރުއޮއްސުމުންތޯ ނޫނީ ޢިޝާ ވަގުތު ވުމުންތޯ؟
ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި އިޚްތިލާފް އުފެދެން ޖެހުނު ސަބަބުތަކަކީ ކޮބައިތޯ؟
ބަނޑުގައިވާ ދަރިފުޅަކީ ލޭއަޅާ ކުއްޖަކަށްވާތީ އެބޯޓް ކުރެވިދާނެތޯ؟
ނަމާދަޢް ސަފުހަދަން ފަށާނީ ޢިމާމާ ޤަމަތް ދޭން ފެށުމުންތޯޢޭ ނޫނީ ޤަދުޤާމަތިޢްޞަލާތު މިކަލިމަޔާހަމަޔަޢް ޤަމަތް ދިނުމުން ތޯ؟
ނަމާދުގައި އަލްޙަމްދު ކިއުމުމަކީ ފަރުލެއކަމާއި ދޭތެރޭ އިޚްތިލާފެއް އޮތްއުފެދިފައިވޭތޯއެވެ؟
ޖުނުބުވެރި ޙާލުގައި ގަބުރުސްތާނަށް ޒިޔާރަތް ކުރެވިދާނެތޯ؟
އަނބިމީހާ އަށް އެއްވެސް އަޅާލުމެއް އަދި އެހީތެރިކަމެއް، އަނބިމީހާގެ އެއްވެސް ބޭނުމެއް ފުއްދާނުދޭ ފިރިއަކު ބުނާގޮތަކަށް އަނބިމީހާ ކަންތައްކުރަންޖެހޭނެތޯ؟
ކަރަންޓް ބިލްތަކާއި އަދިވެސް އެފަދަ އެހެން ބިލްތަކަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ނަގާ ޖޫރިމަނާއަކީ ނެގުން ހުއްދަ އެއްޗެއްތޯ؟
އެސް ޓީ އޯ ގެ ކްރެޑިޓް ސްކީމް ރިބާއަށްވާނެތޯއެވެ؟
ދެތަނބު ދޭތެރޭގައި ޞަފު ހެދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ހަތިމް ދުޢާ އާއި އޭގެ މާނައަކީ ކޮބާތޯއެވެ؟
އަމިއްލަ އަށް މަރުވާ މީޙުންގެ ޖަނާޒާގައި ބައިވެރި ވާން ޖެހޭނެތޯ؟
އިސްލާމްދީނުގައި އަންހެނުން ކަޅު ހެދުންލުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތަ؟
މިލާ ޖިލްބާބް ލާއިރު ވަކި ކުލައެއް ލުން ވާޖިބްތޯއެވެ؟
ފިރިހެނުން ގޭގައި ނަމާދު ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ގަދަވެ ހެޔޮޙާލުގައިވާ ފިރިހެނަކު އެހީތެރި އެއްގެގޮތުގައި ޠަވާފަށްގޮސް އެކަހެރިވެގެން އަތުގުޅައިގެން ޠަވާފްކުރާއިރު ދެމީހުންގެ ޠަވާފް ކަމުދާނެތޯއެވެ؟
ކްރެޑިޓް ކާޑު ގެންގުޅުމަކީ ދީނީ ގޮތުން ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
އުފަންދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އެސް އެމް އެސް ކޮއްގެން ވިޝްކުރުން އަދި ހަދިޔާ ދިނުމަކީ އިސްލާމް ދީނުގައި ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ފަތިސް ނަމާދުގެ ފަހުރަކުޢަތުގެ އިޢްތިދާލުގައި ޤުނޫތުކިއުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއްތޯއެވެ؟
ފަތިސްނަމާދަށް ހޭލެވުނުއިރު އިރުއަރާފައި ހުރިނަމަ ފަތިސްނަމާދު ގަޟާކުރަން ޖެހޭނެތޯ؟
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑީވްސްގެ ސޭވިންގ އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކުރުމަކީ ރިބާ ކެއުންކަމަށް ވާނެތޯއެވެ؟
އަންހެނުން ވަރި ކުރުމަށްފަހު ޢިއްދާގައި އިންނައިރު ޖިމާޢު ނުވެ އަންހެނުންނާއި ކިސްކޮށް ބައްދާ ފިރިމީހާގެ އެދުން އަންހެނުން ލައްވާ ފުއްދުމާއި ދެމީހުން އެއްކޮށް ފެންވަރާ ހެދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކައްމެއްތޯ؟
ބޭހަކަށްނޫންގޮތަކަށް ހީނާފަތް އެޅުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއްތޯއެވެ؟
ރޭގަޑުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަކީ ގަޑިންނަމަ ކޮންވަގުތެއް ތޯއެވެ؟
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑީވްސްގެ ސޭވިންގ އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކުރުމަކީ ރިބާ ކެތުންކަމަށް ވާނެތޯއެވެ؟
އުފަންދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އެސް އެމް އެސް ކޮއްގެން ވިސްކުރުން އަދި ހަދިޔާ ދިނުމަކީ އިސްލާމް ދީނުގައި ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ބޭހަކަށްނޫންގޮތަކަށް އަންހެނުން ނުވަތަ ކުޑަކުދިން ނުވަތަ ފިރިހެނުން އެއްވެސް ގުނަވަނެއްގައި ހީނާފަތް އެޅުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ؟
އަޅުގަނޑު ބޭންކުން ނަގާ 15 ހާސް ރުފިޔާގެ ލޯނުގައި އިންޓްރެސްޓްގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ ވަރެއް އެރި އަސް އެވަނީ ރިބާއަށްތޯއެވެ.
ފަތިސްނަމާދަށް ހޭލެވުނު އިރު އިރުއަރާފައި ހުރިނަމަ ފަތިސް ނަމާދު ގަޟާ ކުރަން ޖެހޭނެތޯ؟
ނަމާދު ކުަރަން ހުންނަ އިރު ފާޑުފާޑުގެ ވަސްވާސްތައް އަންނަ ނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެއް؟
ފަހުއައްތަޙިއްޔާތުގައި ފުރަތަމަ އައްތަޙިއްޔާތަށް އިންނަހެން އިނުމުން ނަމާދު ޞައްޙަވާނެތަ؟
ގަދަވެ ހެޔޮ ޙާލުގައިވާ ފިރިހެނަކު އެހީތެރި އެއްގެ ގޮތުގައި ޠަވާފަށްގޮސް އެކަހެރިވެގެން އަތުގުޅައިގެން ޠަވާފް ކުރާއިރު ދެމީހުންގެ ޠަވާފް ކަމުދާނެތޯއެވެ؟
ދުއާ އެއްވޭތޯ އެދުއާ ކިއުމުން ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑަށް ވުރެވެސް ފާފަ ގިނައިންވާ މީހާގެ ފާފަ ފޮހެވޭ؟
ވައަތުން ކެއުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ވަކި މީހަކަށް ވޯޓުދޭން ބުނެފައި ދޭ ފައިސާއަކީ ރިޝްވަތަށް ވާނެތޯ؟
މޫނުބުރުގާ އަޅައިގެންއުޅޭ މީހަކު ފިރިމީހާއަށް ދެއްކުމަށް ޒީނަތްތެރިވުމުގެގޮތުން ބުމަ ހެދިދާނެތޯ؟
މިއުޒިކް އަމިއްލައަށް އަޑު އެހުމަކީވެސް ހަރާމް ކަމެއްތޯ؟
ފަތިސްނަމާދުގައި އާއްމުކޮށްގުނޫތުކިޔާމުދިމަކު ހަދާންނެތިގުނޫތުނުކިޔާ،ފަހުއައްތަކިއްޔާތު ކިޔާސަލާމްދިނުމުގެ ކުރިންކުށުސަޖިދަޖެހުމުން،މައުމޫމުންވެސް ކުށުސަޖިދަޖަހަންޖެހޭނެތޯ؟
ަަ ދަރިފުޅު ހީސްދޮއްވުން ނުވަތަ ބޮޑުކަމު ސާފް ކުރުމުން ވުޟޫ ގެއްލޭނެތަ؟
ރަޖަބު މަހުގެ ފުރަތަމަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރޯދައަށް ހުރުމަކީ ސުންނަތުން ސާބިތުވާ ކަމެއްތޯއެވެ؟
ޒިކުރުތަސްބީޙަ ކިޔާފައި ކިޔަން ރަސޫލާގެ އަރިހުން ވާރިދުުވެފައިވާ ދުޢާ އަކީ ކޮބާ؟
އަންހެން ކުއަޖަކު އޭނާއަށް ވުރެ އުމުރުން ހަގު ފިރިހެން ކުއްޖަކާއި ކައިވެނި ކުރުމަކީ އިސްލާމްދީންގައި ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ؟
(اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ) މި ދުޢާ ފިލިޖަހައިގެން ގެނެސްދެއްވާށެވެ؟
ޖަމާއަތް ނިމޭފަހުން މިސްކިތަށްދާ މީހާ ނުވަތަ ގޭގައި ނަމާދުކުރާ މީހާ ރަވާތިބް ސުންނަތް ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ؟
ކްރެޑިޓް ކާޑު ގެންގުޅުމަކީ ދީނީ ގޮތުން ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ އަންހެން ބޭފުޅުން ގޭގައި ނަމާދު ކުރާއިރު އިޝާނަމާދު ކުރުން އެންމެ ރަނގަޅީ އެނަމާދުގެ ވަގުތުގައިތޯ؟
ރޯދަމަހުން ގެއްލިފައިވާ ފަރުޟު ރޯދަ ހުއްޓާ، ޝައްވާލުމަހު 06 ރޯދަ ހިފިދާނެތޯއެވެ؟
ބުރުގާ އަޅައިގެން އުޅުނުކަމުގައިވިޔަސް އަމިއްލަޔަށް ރީތިވުމަށް، އަދި ފިރިމީހާޔަށް ޒީނަތްތެރިކަން ދެއްކުމަށްޓަކައި އިސްތަށިގަނޑު ރީތި ސްޓައިލަކަށް ކޮށާލުމަކީ ކޮންކަހަކަމެއް؟
ވަކި މީހަކަށް ވޯޓުދޭން ބުނެފައި ދޭ ފައިސަ އަކީ ރިޝްވަތަށް ވާނެތޯ؟
ނަމާދުގެޖަމާޢަތް ލިބުމުގެއެންމެ ކުޑަމިންވަރަކީ ކޮބައިތޯއެވެ.؟
މޫނު ބުރުގާ އަޅައިގެން އުޅޭ މީހަކު ފިރިމީހާއަށް ދެއްކުމަށް ޒީނަތްތެރިވުމުގެ ގޮތުން ބުމަ ހެދިދާނެތޯ؟
ހުކުރު ދުވަހާއި ހޮނިހިރު ދުވަހު ވިދިވިދި ގެން ގެއްލުނު ރޯދަ ހިފިދާނެތޯ؟
ލެޕްޓޮޕް ފަދަތަކެއްޗަށް ކީރިތިޤުރްއާން ލިޔެފައި އަދި އަޑާއެއްކޮށް އަޅާފައިހުންނަ އެޕްލިކޭޝަން އަޅައިގެން އުޅޭއިރު ލެޕްޓޮޕް ނަގާއިރު ވުލޫކުރަން ޖެހޭނެތޯ؟
ކެއްތެރިކަމާއި އީމާންތެރިކަން ވަރުގަދަ ކުރުމައް ކުރެވިދާނެ ކަންތައް ބުނެދެއްވާ؟
ފަތިސް ނަމާދުގެ ފަހުރަކުޢަތުގެ އިޢްތިދާލުގައި ޤުނޫތު ކިއުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ؟
ނިފާސްކަމުގެ ލޭ 40 ދުވަސްވީއިރުވެސް ނުހުއްޓެންޔާ ދެންހަދާނީ ކިހިނެއްތޯ؟
މީލާދީ ކަލަންޑަރަށް ފޮލޯކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ؟
ކައިވެނި ކުރުމަށް ވަކި ޢުމުރެއްވޭތޯއެވެ؟
ދެމަފިރިން ކުރެ އެކަކުނަމަވެސް ނަމާދު ނުކުރާނަމަ ވަރިވާނެތޯ؟
ރަސޫލާގެ މައްޗައް ސޮލަވާތް ކިޔަވާއިރު "ސައްޔިދްނާ" ކިޔުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ދެ ޙައިޟުގެ ދެމެދުގައި ވާން ޖެހޭނީ ކިހާ ދުވަހެއްތޯ؟
ދަރިފުޅަށް ހަތް ދުވަސްވާ ދުވަހު ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަމަކީ ކޮބައިތޯ؟
ތަފާތު ސުވާލުތަކެއް؟
އިސްތިޚާރާ ނަމާދު ކުރާގޮތް ބުނެދެއްވާށެވެ.
ފިރިމީހާއަށް އޭނާގެ އަނބިމީހާއާއި ދުރުގައި އެންމެ ގިނަވެގެން ހުރެވޭނީ ކިތަށް މަސްދުވަހު..؟
ކައިވެނި ކުރުމަށް ރަން ކިޔުމަށްފަހު މަޙްރަމަކާ ނުލާ ރައްޓެހިންނާއި އެކު ބޭރަށް ދެވިދާނެތޯ؟
ފަތިސްނަމާދު ކުރުމަށް އެންމެ ފަސް ވަގުތަކީ ކޮަބައިތޯ؟
ތަސްބީޙަ ނަމާދަކީ ސުންނަތުން ރަސޫލާ ކުރެއްވި ކަމަށް ޘާބިތުވާ ނަމާދެއްތޯ އެވެ؟
ދީނީގޮތުން ފޭސްބުކް ބޭނުން ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެށް؟
ރޯދަ އަށް ހުރެ އަމިއްލަ އަށް އެދުން ފުއްދާފި ނަމަ ރޯދަ ގެއްލޭނެތަ؟
ރޯދަ އަށް ހުރެ ހަނދާން ނެތިގެން ކެވިއްޖެ މީހާގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯ؟
ރޯދަމަހުގެ ޖަމާޢަތުގައި ދަމުނަމާދު ކުރުމަށް އަންހެނުން މިސްކިތަށް ދިޔުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ދަތުރުތަކުގައި އުޅޭއިރު އަޅުގަނޑު ނަމާދުކުރުން އެންމެ ރަނގަޅީ ކޮންގޮތަކަށްތޯއެވެ؟
މިވެނިކަމެއް މިވެނިގޮތަކަށް ވެއްޖެއްޔާ ވަރިކުރާނަމޭ ބުނެ އެގޮތައް އެކަމެއް ވެއްޖެއްޔާ އަގައިން އެލަފުޒު ބޭރުނުކުރިޔަސް ވަރިވާނެތަ؟
ފަހުއައްތަހިއްޔާތު ކިޔާފައި ކިޔާ ދުޢާ އަކީކޮބާ؟
ޖަނަވާރުފަދަތަކެތި ރަމްޒްވާގޮތަށް ކުޑަކުދިން ކުޅުމަށްޓަކައި ހަދާފައިހުންނަ ބެއަރފަދަ ތަކެތި ގެންގުޅުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ޖިންސީ ގުނަވަނުގައި ބީހުމުން ވުޟޫ ގެއްލޭނެތޯ؟
ވުޟޫ ކޮށްގެން ހުރެ ތިމާގެ ކުރިމަތިފަރާތް އަދި ފުރަގަސްފަރާތުގައި މިތާގެ އަތުން ބީހިއްޖެ ނަމަ ވުޟޫ ގެއްލޭނެތޯ އެވެ؟
އަލަށް އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ގެއަކަށް ބަދަލުވާނަމަ އިރުވަރުބަލަންޖެހޭތޯ؟
އިޝާނަމާދުގެ ފަހު 2 ރަކުޢަތުގެ ރަވާތިބު ސުންނަތަށްފަހުގައި ދަމުނަމާދުކުރެވިދާނެތޯ؟
މަންމަގެ ބަސްނާހާ ކުއްޖަކަށް ދެއްވާނެ ނަޞޭޙަތަކީ ކޮބައިތޯ؟
ބަލިވެ އިންނަ އިރު ޖިމާޢު ވުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ދަމުނަމާދުގެ ދެރަކްއަތް ކުރުމަށްފަހު ސަލާމްދިނުމަށް ފަހު ދެން ވިތުރީގެ އެއްރަކްއަތް ކުރުމުން ރަނގަޅުވާނެތޯއެވެ؟
ނަމާދު ކުރާއިރު ކުރިމަތީގައި މީހުން ނިދާފަ ތިބޭއިރު ކުރާ ނަމާދު ސައްހަވާނެތޯއެވެ؟
ފަހު އައްތަހިއްޔާތު ކިޔެނެ އެންމެ ކުރުގޮތް ބުނެދީބަލަ؟
ޟުހާ ނަމާދުގައި ކިޔާނެ ވަކި ސޫރަތްތަކެއް އޮވޭތޯ ؟؟
ދެމަފިރިއެއްގެ ދެމެދު އޮންނަންވާ އެކުވެރިކަމާ ، އެއްބަައި ވަންތަކަމާ، އަޅާލުން ފިރިމީހާ ފަރާތުން ނުލިބެޭ ނަމަ ދެން ކަންތައް ކުރަން ޖެހޭނީ ކިހިނެއް؟.
އައްތަޙިއްޔާތު ގެ މާނަ ބުނެދެއްވާ؟
ފާއިތުވި ބައެއް އަހަރުގެ ރޯދަ ނިހިފާ ހުރިމީހަކު އެރޯދަ އަލުން ހިފަން ބޭނުންވުމުން އެރޯދަ ހިފާއިރު ކައްފާރާ ދޭންޖެހޭނެ ތޯއެވެ؟
ތާސް ކުޅުމަކިީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ހުކުރުދުވަހު ދެ ޙުތުބާދެމެދު ކިޔުން ރަގަޅު ދުޢާ އަކީ ކޮބައިތޯ؟
މެންދުރު ވަގުތުގައި ޢަޞްރު ކުރެވިދާނެތޯ؟
އަރަބި ބަސް ނޭގޭ މީހަކު ނަމާދު ކުރަމުން ސަޖިދާގައި އޮވެ ދިވެހި ބަހުން ދުޢާ ކުރެވި ދާނޭ ތޯ އެވެ؟؟
"ސައްޔިދްނާ" ގެ މާނައަކީ ކޮބާ؟
ފިރިމީހާ ރުޅި އައިސަ ހުރި ވަގުތެއްގައި ހިތަށް ވަރި ކުރަން ވެއްޖޭޭ.............އެހެން ހިތުގައި އޮއިކަމަށް ވަންޔާ ވަރި ވާނެތަ؟
ޤާނޫނީ ވަކީލުކަން ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ކޮޅައް ހުރެފެންބުއިމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތައް؟
އިސްލާމް ދީނުގައި މިހާރު ފިރިހެނުން ލާ މިއުޅޭފަދަ ޖިންސް ފަޓޮލޫން ފަދަ އެއްޗިސް ހުއްދަވާނެ ތޯ؟
ޙަޔާތުގެ ބައިވެރި އަކަށް ހަދަންވީ ރަށު ކުއްޖެއްތަ ނޫންނަމަ ދީންވެރި ކުއްޖެއްތަ؟
ބިސްމި އަކީ ސޫރަތުލް ފާތިޙާގެ އާޔަތެއް ތޯ؟
އަންހެނުން މަގުމަތީގައި ސައިކަލްދުއްވުމަކީ ދީނީގޮތުން ކޮންކަހަލަކަމެއް ހެއްޔެވެ؟
މާދަމާ ރޯދަ އަށް ހުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ހުއްޓާ އެރޭ ހާރު ނުކައި ނިދިފައި ފަތިސް ނަމާދަށް ފަހު ހޭލެވިއްޖެނަމަ ރޯދަ އަށް ހުރެވިދާނެތޯ؟
އިސްލާމް ދީނުގައި ތިމާގެ އުމުރުން ކިތަންމެ ބޮޑެތި މީހުންނާއި ކައިވެނިކުރުންވެސް ހުއްދަތޯ؟
ފާޚާނާ ކުރާވަގުތު ކެއިން ބުއިމާއި ވާހަކަދެއްކުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ދަމު ނަމާދުގެ ދެރަކްއަތް ކޮށްފައި ސަލާމްދިނުމަށްފަހު ވިތުރީގެ އެއް ރަކްއަތް ކުރެވިދާނެތޯއެވެ؟
އިންޖީނުގޭތަކުގައި ޑިއުޓީ ކުރާ އިރު ހުކުރު ވަގުތާއި ޑިއުޓީ ދިމާވެއްޖެނަމ ހުކުރު އެމީހާގެ މައްޗަށް ވާޖިބްވާނެތޯ?
ގޭގަ ނަމަދު ކުރަން ހުޓާ މީހަކު ސަލާމް ގޮވާފިޔާ ސަލާމް ބަލާގަންނަން ޖެހޭނެތަ؟
ލަވަ އަޑު އެކުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟ (ހުސްވަގުތުގައި) ދީނީ ވާޖިބުތައް އަދާ ކުރުމަށް ފަހު؟
ފޭސް ބުކަށް ވަނުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ޒިނޭ ކުރާމީހާއަށް ހައްދު ޤާއިމް ނުކުރާނަމަ ޢާޚިރަތުގައި އޭނާއަށް އެއްވެސް ޢަޒާބެއް ލިބޭނެތޯ؟
އަންހެނުން އޮފީހަށް ނުވަތަ އާމްދަނީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ނިކުތުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
މީހެއްގެ ފިރިއަކަށް ގުޅައިގެން ވަޙުޝީ ވާހަކަ ދައްކާ އޭނާއާ ހީ ސަމާސާކޮށް ހެދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ޢިޝާ ނަމާދު ކުރުން ރަނގަޅީ އެ ނަމާދުގެ ވަގުތުގައިތޯ ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ ލަސްކޮށްލުންތޯ؟
ނަމާދު ކުރާއިރު ކުރިމަތީގައި މީހުން ނިދާފަ ތިބޭއިރު ކުރާ ނަމާދު ސައްހަވާނެތޯއެވެ؟
ކައިވެނީގެ ރަނުގެ ގޮތުގައި ފިރިމީހާ ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ކައިވެނި ކުރެވޭވަގުތު ފިރިމީހާގެ އަތުގައި ފައިސާނެތުމުގެ ސަބަބުން އެފައިސާ އަނބިމީހާ ދިނުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއްތޯ؟
ބޮޑުބެރު ލަވަ އަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ނޫސްވެރިން އެވެނިމީހަކު ބުންޏޭ މިވެނި މީހަކު ބުންޏޭ ކިޔައިގެން ނޫސްތަކުގައި މިލިޔާ ޚަބަރުތަކާއި، މަޢުލޫމާތު ތަކަކީ ދީނީ ގޮތުން ކިހާވަރެއްގެ ކަމެއްތޯއެވެ؟.
އެކަނބަލުންނަށް ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުމުން ލިބޭ 27 ގުނަ ސަވާބު ނުލިބޭނެ ތޯއެވެ. ؟
ޕޮލިސް ޑިޔުޓީގައި ހުކުރުދުވަހު ހުކުރުވަގުތު ޕެޓްރޯލް ކުރަން އުޅެންޖެހުމުގެ ސަބަބުން ހުކުރުގެ ޖަމާއަތް ދޫކޮށް ލެވިދާނެތަ؟
ސުންނަތް ނަމާދުގައި ސަޖިދާގައި ތަސްބީހަ ކިއުމަށްފަހު ދިވެހިބަހުން ދުއާކުރުމަކީ ހުއްދަ ސައްޙަކަމެއްތޯއެވެ؟
ރަޖަބު މަހުގެ ވަކި ދުވަސް ދުވަހުގައި ރޯދައައް ހުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަވާތިބު ސުންނަތް ތަކަކީ ކޮބައިތޯ؟
ރަޖަބް މަހުގައި ރޯދަ ހިފުން ސުންނަތް ވަކި ދުވަސް ތަކެއް ހަދީސުން ސާބިތު ވޭތޯ؟
ކުށު ސަޖިދާގައި އޮވެ ކިޔާނީ ކީކޭތޯ؟
ހައިޟު ނުވަތަ ނިފާސްވެރިއަކަށް ބަލިމީހަކު ހިނެއުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއް؟
ފައިކުރިއާ ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ ދަލީލުތަކަކީ ކޮބާ؟
ކުއްޖާ މަންމަގެ ބަނޑުގައި އޮންނައިރު ދަރިފުޅަށް ރަހުމަތްލެއްވުމަށް ކުރާ ދުއާއެއް ބުނެދެއްވުން އެދެމެވެ؟.
ކައިވެނި ކުރުމުގެ ކުރިން ޒިނޭ ކުރެވިފައިވާނަމަ އެކައިވެނި ކުރުމުގެ ކުރިން ތަޢުބާވާން ޖެހޭކަން ނޭގޭނަމަ އެކައިވެނި ޞައްހަ ވާނެތޯ؟
ނަމާދަށް ގަމަތް ދިނުމުން ސުންނަތް ކުރުން ހުއްޓާލާ ނަމާދަށް އަވަސްވެ ގަތުމަށް ގިނަ ޢިލްމު ވެރިން އެއްބަސް ވާކަމަށް އަޅުގަނޑު އަހަމެވެ.މިކަމުގައި އޮންނަގޮތަކީ ކޮބައިތޯ؟
މަޒުޔު އައުމުން ވުޟޫނުކޮށް ހުއްޓާ ނަމާދުވަގުތު ޖެހިގެން ނަމާދަށް ވުޟޫ ކުރާއިރު ދެފަހަރަށް ވުޟޫ ކުރަން ޖެހޭނެތޯއެވެ؟
ކުއްޖެއްގެ އުފަންދުވަހު އެކުއްޖާ އަށް ހަދިޔާ އެއް ދިނުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ސުންނަތް ރޯދަ ހިފުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ދުވަސް ތަކަކީ ކޮބާ؟
ވުޟޫކޮެށްގެންހުރެ މަސްކެނޑުމުން ވުޟޫ ގެއްލޭނެތޯ؟
ބޭންކުގައި ހުންނަތާ އަހަރުވެފައިވާ ފައިސާއިން ޒަކާތް ނެރެން ޖެހޭނީ ކޮންމެ 100 ރުފިޔާއަކުން ކިތައް ރުފިޔާތޯ؟
ދަތުރުވެރިޔާ އަށް ރަގަޅީ ނަމާދު ގަޞްރުކުރުންތޯއެވެ؟ ނުވަތަ އިތްމާމް ކުރުންތޯއެވެ؟
ރަވާތިބު ސުންނަތްކޮށްގެން ކިޔަން އެންމެ ރަނގަޅު ދުއާ އަކީ ކޮބާތޯ؟
އަމިއްލަ އަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ޚުއްފުގައިފެންފުހޭއިރު އިސްޓާކީނު އެކޮށް ތެމޭވަރަށް ފެން އުނގުޅަން ޖެހޭނެތޯ؟
ދެމަފިރިން ފޯނުން އެފަދަ ވާހަކަ ދައްކައި، މަނި ބޭރު ކުރުވުން އެއީ ހަރާމް ކަމެއްތޯއެވެ؟
ރަޖަބު މަހުގެ މާތް ކަމާއި ބެހޭ ގޮތުން ބުނެދެއްވަފާނަންތޯ؟
ޤުރުއާން އަޑުއަހަމުން އޮފީސް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމައް؟
ޒިނޭ ކުރިމީހެއްގެ ހައްދުގާއިމުކުރުމުން އޭނަގެ ކިބައިން އެފާފަ ފިލައިގެން ދިޔައީތޯ؟
ނަމާދު ކުރާއިރު ކުރިމަތީގައި މީހުން ނިދާފަ ތިބޭއިރު ކުރާ ނަމާދުސައްހަވާނެތޯއެވެ؟
ހެދުމުގެ އަޑިން ލާފައި ހުންނަ އެއްޗެއްގައި ސޫރަ ކުރަހާފައި ހުރެއްޖެނަމަ އެލައިގެން ނަމާދު ކުރުން ރަގަޅުވާނެ ހެއްޔެވެ؟
އަންހެނާ ހައިޟުގެ ދުވަސްވަރު ކައިވެނިކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ކީރިތި ޤުރުއާނުން ހަމުގެ ބައްޔަށް ޝިފާއެއްވާނަމަ ހަށިގަޑަށް ބުނެދެއްވުން އެދެމެވެ؟
ފައިކުރި، ތަނބިކަށި ފޮރުވޭވަރަށް ބެހެއްޓިދާނެތޯ؟
އަޑު ހަރުކޮށް ކިޔާވާ ނަމާދުތައް ކުރާއިރު ބިސްމިﷲ މަޑުން ނުވަތަ މައުމޫމުންނަށް އަޑުނީވޭވަރަށް ކިޔުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
އަޑު ހަރުކޮށް ކިޔަވާ ނަމާދުތައް އެކަނި ހުރެކުރާ އިރުވެސް ކިޔަވަން ޖެހޭނީ އަޑުހަރުކޮށްތޯ؟
އަޅުގަނޑު ގެ މަންމަގެ އެއްބަޑު އެއްބަފާ ބޭބެ އަންހެނުންގެ ބަހައް އަޅުގަނޑުގެ މަންމަ އާއި ޒުވާބު ކުރިއެވެ. އަދި މަންމަ ގެ ކަރުގަ ހިފާ މާރާމާރީ ހިންގިއެވެ.އެކަމުގެ ސަބަބުން މަންމަ ބޭބެ އަކާ ވާހަކައެއް ނުދައްކައެވެ. މިކަމުގެ ހުކުމަކީ ކޮބާ؟
އަލަށް ގެއެއް އަޅައިގެން އެގެއަށް ބަދަލުމުމަށް ނުވަތަ އެގެއަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުކުރުމަށް އިރުވަރު ބަލަންޖެހޭތޯ؟
ކުޑަ ކަމު ގޮސްފަ ޝަވަރު ބޭނުން ކޮށްގެން ތާހިރު ވުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ތުންފަތް ކުރަކި ވާތީ ހަމައެކަނި ލިޕްގްލޯ އެއްގެ މިން ވަރު ބޭނުން ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ދިރިއުޅޭ ގޭގައި ނުވަތަ ކޮޓަރީގައި އާޔަތުލް ކުރުސީ އަދި އެފަދަ ބޯޑެއް ފާރުގައި ހަރުކޮއްފައި ބެހެއްޓުމަކީ އިސްލާމް ދީނުގައި ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ؟
ހޯމަ ބުރާސްފަތީގައި ހިފާ ސުންނަތް ރޯދަ، ހޯމަ ދުވަހު ނުހިފާ ހަމައެކަނި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހިފުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ރަޖަބު މަހުގެ ފުރަތަމަ ބުރާސްފަތި ދުވުހަކީ ރޯދަ ހިފުމަށް ޚާއްސަ ދުވަހެއްތޯ؟
ހުކުރުނަމާދު ޚުތުބާ ނޭނގުނުނަމަވެސް ވާޖިބުވާނެތޯ؟
ފިރެހެން މީހާވެސް ފަށްކަޑަން ޖެހޭނެތޯ؟
ގޭގެ ބިންގާ ބަހަށްޓާއިރު އިރުވަރުބަލަންޖެހޭތަ؟
ފިރިހެންބޭފުޅުން ފައިކުރި ތަނބިކަށްޓަށް ވުރެ މަތީގައި ފައިކުރި ބަހައްޓާތަން ވަރަށް ގިނައިން ފެނެއެވެ.މިކަމުގެ ދަލީލު ބުނެދެއްވާ؟..
އުފަން ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަކީ އިސްލާމް ދީނުގައި ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ނަމާދަށް ހުރެ ސަޖިދައަށް ދިޔަފަހުން އަނެއްނަމާދުގެ ބަންގި ގޮވުމުން އޭރު ކުރަމުން ދިޔަ ނަމާދު ކުރިޔަށް ގެންދަންވީތޯ ނުވަތަ ދޫކޮށްލަންވީތޯ؟
މެންދުރު ނަމާދާ އަސުރު ނަމާދު ޖަމްއު ކުރާނީ ކިހިނެތްތޯ؟
ތެލެސީމިއާ ދެ ކެރިއަރުން ކައިވެނި ކުރުމަކީ ހަރާމް ކަމެއް ތަ؟
އަމިއްލަ ދަރިއަށްވުރެ މައިންބަފައިން އިސްވާންޖެހޭނެތޯ؟
ޖަވާހިރުލް ގުރުއާން ކިއެވުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ބުރުގާ އަޅައިގެން ހުންނާތީ އޮފީސް ގަޑީގައި ވުޟޫކުރާއިރު ކަންފަތުގައި ފެންލަން ވަރަށް އުނދަގޫވެއެވެ. އެހެން ވީމަ ކަންފަތުގައި ފެނނުލިޔަސް ވުޟޫ ސައްޙަ ވާނެ ތޯއެވެ؟
ނަމާދު ކުރަން އެންމެ ރަނގަޅީ އަނދިރީގައިތަ؟
ރައްޓެހިވެގެން އުޅުނު އިރުގައި ޒިނޭ ކުރާ 02 މީހުން ކައިވެނި ރަނގަޅުވާނެތޯ؟
އިމާމް މީހާއާދޭތެރޭ ޝައްކުއުފެދިގެންނޭކިޔާފަ ނަމާދަށް ޖަމާއަތަށް އަދި ހުކުރަށް ނުގޮސް ހުރެފިނަމަ ވާނީ ކިހިނެތްތޯ؟
ާޢިއްފަތްތެރި އަންހެނުންނަކީ ކޮބާ؟
ަމިސްކިތުގައި ޤުރުއާން ކިޔަން އިނދެފައި ތިލާވަތުގެ ސަޖިދަ ޖަހަންޖެހޭ ހާލަތުގައި ތަޅުމުގައި މުޞްޙަފް ބޭއްވުމަށްފަހު ސަޖިދަ ޖެހުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ރަށްޓެހިވެގެން އުޅޭ އަންހެން ކުއްޖާ ކައިރިން ގުރްއާން ކިިޔަވަން ދަސްކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ބޮލުގައިކަޅު ކުލަ ނޫން ކުލަ ޖެއްސުމަށްޓަކައި ބޭނުން ކުޜެވޭނީ ހަމަ އެކަނި ހީނާ ފަތް ތޯ އެވެ؟
"ބިދުޢަ" މާނައަކީ ކޮބައިތޯ؟
ޚުއްފުގައި ފެންފުހޭގޮތް ތަފްޞީލް ކޮށްދެވިދާނެތޯ؟
މެންދުރާއި ޢަޞްރު ޖަމްޢު ކުރެވިދާނެތޯ؟
ފިރިހެނުންނަށް އެއް އަންބަށްވުރެ ގިނައިން ބޭނުންވަނީ ކީއްވެގެންތޯ؟
ޑްރާމާ ބެލުމަކީ ހަރާމް ކަމެއްތަ؟ ނުވަތަ ހުއްދަ ކަމެއްތަ؟
އަންހެން ކުދިން އެތެރެއިން ލާ އެއްޗެހީގައި ކާޓޫން ބުދު ފަދަ އެއްޗެހި ހުރި ހެދުން ލައިގެން ނަމާދު ކުރުމަކީ ކޮނކަހަލަ ކަމެއް؟
ވާރޭގެ ސަބަބުން މަޣްރިބާއި ޢިޝާ ޖަމްޢު ކުރެވިދާނެތޯ؟
ޖަނަވާރުފަދަތަކެތި ރަމްޒްވާގޮތަށް ކުޑަކުދިން ކުޅުމަށްޓަކައި ހަދާފައިހުންނަ ބެއަރފަދަ ތަކެތި ގެންގުޅުން
ސޫރައިގަ އެއްވެސް ގުނަވަނެއް ފާހަގަ ވާން ނެތް ނަމަ އެލައިގެން ހުރެ ނަމާދު ކުރެވިދާނެތޯ.؟
ދެމަފިރިން ނުވަތަ އެކަކު ކިޔަވާތީވެ ކުއްޖަކު ނުދެއްވުން އެދި ދުޢާ ކުރެވިދާނެތޯ؟
ނިޔަފަތިކެނޑުމަށް ފަހު އެ ނިޔަފަތިތައް ވަޅުލަން ޖެހޭނެތަ؟
ރިޒޯޓު ތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާ ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ފިރިހެނެއްގެ ހެދުމުގެ ފައިކުރި ތަނބިކަށްޓަށްވުރެ މަތީގައި ހުންނަން ޖެހެނީ ކީއްވެގެންތޯ؟
ހިނައިގަންނަ އިރު ކިޔަން ރަގަޅު ދުޢާ އެއް ބުނެދެއްވަފާނަންތޯ؟
ފަތިސް ނަމާދަށް ހޭ ނުލެވިއްޖެނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެއް؟
ޑުރާމާ ބެލުމަކީ ހަރަމް ކަމެއްތަ؟ނުވަތަ ހުއްދަ ކަމެއްތަ؟
ހިނައިގަންނާނެ ގޮތާއި ކޮޅަށް ހުރެ ކުޑަކަމު ދިޔުމުގެ ޙުކުމް ބުނެދެއްވާ؟
ޒަކާތް ހައްޤުވާ މީހަކީ ކޮބައިތޯ؟
ފާޚާނާގައިހުރެ ވުޟޫދުޢާ ކިޔުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ކިޑްނީ ފަދަ ގުނަވަނެއް ވިއްކުން ނުވަތަ ހަދިޔާ ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ފިރިހެނުންނަށް އެއް އަންބަށް ވުރެ ގިނައިން ބޭނުން ވަނީ ކީއްވެގެންތޯ؟
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގެންގުޅޭ މަދަނަ އާއި މަދަނަ ޕްލަސް ގެ ހުއްދަކަމާއި ބެހޭގޮތުން ތަފާތުވާހަކަތައް އަޑުއިވެމުންދެއެވެ. މިކަމުގެ ހުކުމާއި ބެހޭގޮތުން ތަފްސީލު ޖަވާބެއް ދެއްވިދާނެތޯއެވެ؟
މާބަނޑު އަންހެނުން ރޯދަ ނުހިފާ ދޫކޮށްލުމަކީ ދީނުގައި ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
އަމިއްލަ އަށް އެދުން ފުއްދުމަށް ފަހު ހިނައިގަންނަން ޖެހޭނެތޯ؟
ޑުރާމާ ބެލުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްހެއްޔެވެ؟
ތައުބާގެ ނަމާދަކީ ކޮބާތޯ؟
ވުޟޫކޮށްގެން ހުރެ އެއްޗެއް ކައިފިނަމަ ނުވަތަ ބޮއެފިނަމަ ވުޟޫގެއްލޭނެތޯ؟
އަޅުކަންތަކާއި ޒިކުރުތައް ކުރުން މަތީ ދެމިހުންނަން ބޭނުން އެކަމަކު އެކަމެއް ނުކުރެވޭ. ޚާއްސަކޮށް ނަމާދު ކުރުން މަތީ ދެމިހުންނން ހަދާނީ ކިހިނެއް؟
ކުޑަކަމުދިއުމުގެކުރިން ކުރާ ދުޢާ އަކީ ކޮބާތޯއެވެ؟
ރަޖަބު މަހު ރޯދަ ހިފުމަށް ވަކި ދުވަސް ތަކެއް ޚާއްޞަވެގެންވޭތޯ؟
މަސާޖު ޕާލާގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް ތޯ ؟
އަނބިމީހާގެ ޙައިޟުގެ ދުވަސްވަރު އަނބިމީހާގެ އެދުން ފުއްދައިދޭނީ ކިހިނެތްކަން ތަފްޞީލްކޮށް ބަޔާންކޮށްދެއްވުން އެދެން؟
ފިރިމީހާގެ ނުގަބޫލުގައި ކަޅު ހެދުން ލެވިދާނެތޯ؟
ދީނީ ގޮތުން ބަލާއިރު މަސާޖު ޕާލާގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ބައެއް އަނަހެނަ ކުދިން ކައިރީގައި ނަމާދުކުރަން ބުނުމުން، ފިރިހެން ކުދިން އަންހެން ކުދިން ގާތު ނަމާދަށް ދާން ބުނާކަސް ނުވާނޭ ބުނެއެވެ.ވީ މާ މިއީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ؟
ހުކުރު ދުވަހު ދެބަންގި ގޮވަން ޖެހޭތޯ؟
އަންބިމީހާ ދީންވެރި ކުރުވުމަށްޓަކާ ކުރެވިދާނެ ކަންކަމަކީކޮބާ؟
އެއްޖިންސުން ގުޅުހިގާފައިވާ މީހާގެ ފާފަފުއްސަވާނެތޯ؟
މީހުންގެ ބަދުދުޢާ އާއި އެސްފީނާ ފަދަކަންތައްތަކަކީ ހަގީގަތުގައިވެސް ޖެހޭ ކަންތައްތައްތޯ؟
އަމިއްލަ އަށް މަރުވާ މީހާގެ ފާފަ ފުއްސަވާނެތޯ؟
ބޮލަށް ފެންނާޅާ ނުވަތަ ބޮލުގައި ފެން ހޭކުމުން ހިނެއުން ޞައްހަ ވާނެތޯއެވެ؟
އަޅުގަނޑު ގެ ސުވާލަކީ ރޯދަ ގެއްލޭކަންތަކަކީ ކޮބައިތޯ؟
ދެބެންގެ ދެދަރިޔޭ ބުނާބަހުގެ މާނަ އަކީ ކޮބާ؟
ބަންގި ގޮވީމާ މިސްކިތަށް ދިޔުމުގެ ބަދަލުގައި ގޭގައި ހުރެ ނަމާދު ކުރުމުން ނަމާދު ޞައްޙަވާނެތޯ؟
ބަރަހަނާ ފޮޓޯ ބަލާ މީހަކަށް ދޭނެ މެސެޖަކީ ކޮބާ؟
ައަލިފު ބާގެ އަކުރުތައް އުކާލާ ފާހާނަ އަށް ވައްދާހެދޭނެތޯއެވެ؟
ރަވާތިބު ސުންނަތާއި އަދި އެނޫންވެސް ސުންނަތް ނަމާދުތައް ކުރުމުގައި ދުޢާއުލް އިފްތިތާޙް ކިޔަންޖެހޭނެތޯ؟
ޢިޝާ ނަމާދު ނިމޭ ވަގުތަކީ ކޮބާ؟
އަމިއްލަ އަށް މަރުވާ މީހާގެ ފާފަ ފުއްސަވާނެތޯ؟
މީހުންގެ ބަދު ދުއާއާއި އެސްފީނާ ފަދަކަންތައްތަކަކީ ހަގީގަތުގައިވެސް ޖެހޭ ކަންތައްތައްތޯ؟
މުރްތައްދުވާ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ؟
މަދިރިމަރާ ރެކެޓްގައި ޖައްސައިގެން މަދިރި މެރުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯ؟
ދަމުނަމާދަށް ހޭނުލެވިދާނެކަމަށް ވިތުރި ކޮށްގެން ނިދާފައި ދަމު ނަމާދަށް ހޭލެވިއްޖެނަމަ ދަމު ނަމާދަށްފަހު ވިތުރި އަލުން ކުރަންޖެހޭނެތޯ؟
އަޅުގަނގެ ފިރިމީހާ ދެއަންބަތް މީހަކާ އިންނަން އުޅުމުން އެކަމަށް ނޫނެކޭ ބުނުމުން ފިރިމީހާގެ ރުހުން ނުލިބޭ މީހަކަށް އަޅުގަނޑުވާނެތޯ؟
އިސްލާމްދީނުގައި ވަކިމަޒުހަބަކަށް އުޅެން އަންގަވާފައިވޭތޯ؟
ހުކުރު ދުވަހު ފުރަތަމަ ގޮވަނީ ކޮން ނަމާދަކަށްތޯ؟
ޖުނުބު ވެރިކަމުން ހިނައިގަންނާނެ ރަނގަޅު ގޮތެއް ބުނެދީ؟
ކުޑަކަމު ދިއުމުގެ ކުރިން ކުރާ ދުޢާ އަކީ ކޮބާތޯއެވެ؟
އަންހެން މީހާ ވަރިކުރުން ހަރާމް ހާލަތީ ކޮބާތޯ؟
ތައުބާވުމަށް ހަދާނީ ކިހިނެއްހެއްޔެވެ.އަދި ތައުބާ ނަމާދު ކުރާނީ ކިހިނެއްހެއްޔެވެ؟
އަހަރެން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނުގެ ވެރިޔާ ނަމާދު ވަގުތުގައި އަހަރެން ލައްވާ މަސައްކަތް ކުރުވައެވެ.މިފަދަ ހާލަތުގައި އިސްކަން ދޭންޖެހޭނީ ކޮންކަމަކަށް ތޯއެވެ?
ފަރުޟު ހިނައިގަތުމަން ސުންނަތުން ޘާބިތުވާ ގޮތަކީކޮބާ؟
ނަމާދު ޖަމާއަތުގައި ނުކުރުމުގެ ޝަރުއީ ހުކުމް ތަކަކީ ކޮބާތޯ؟
ހިނެއިގަންނަ އިރު ގައިގައިވާ މިލަފިލުވާލައިފައިތަ ހިނައިގަންނަން ޖެހޭނީ؟
ކައިވެނީގެ ފުރަތަމަ ރޭ ކުރުމަށް ޚާއްޞަ ނަމާދަކާއި ޚާއްޞަ ދުޢާ އެއް ވޭތަ؟ ވާ ނަމަ ތަފްޞީލް ކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ؟
ފޯނުގައި ޤުރުއާނުގެ ބައެއް ސޫރަތްތައް ވަނިކޮށް ފޯނުހިފައިގެން ފާޚާނާއަށް ވަނުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ޑިޖިޓަލް ޤުރުއާނުގައި ވުޟޫނުކޮށް އަތްލުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ލޯބިވާ މީޙާ ލިބުން އެދި ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުގައި ދުޢާ ކުރެވިދާނެތޯ؟
ފިރިހެން ކުދިންވެސް ލަދުވެތި ގުނަވަނުގައިވާ އިސްތަށި ބާލަން ޖެހޭނެތޯ؟
އެއްވެސް އުޒުރެތް ނެތި 2 ނަމާދު އެއް ވަގުތެއްގައި ކުރުމުން ނަމާދު ރަނގަޅުވާނެތޯ؟
ފާޙިޝް ކަންތަކުން ދުރުވުމަށް ހަދާނީ ކިހިނެއް؟
މާބަނޑު އަންހެނުން ރޯދަ ނުހިފާ ދޫކޮށްލުމަކީ ދީނުގައި ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ބަނޑުބޮޑު ހަންހެނަކު ޑޮކްޓަރު ގެމަސްވަރާގެ މަތިން ރަމަޟާން މަހު ރޯދަ ނުހިފައި ފަހުން އެރޯދަ ހިފުމަކީ ރަނގަޅުކަމެއްތޯ؟
ތައުބާގެ ނަމާދު ކުރުމުގެ ކުރިން އެމީހަކު ހިނައިގަންނަން ޖެހޭނެތޯ؟
މީހަކު ހަދާފައިވާ ފަންޑިތައެއް ޖެހިއްޖެނަމަ ސަލާމަތްވުމަށް ހަދާނީ ކިހިނެއް؟
ޕްރޮގްރާމްތަކަށް އެސް އެމް އެސް ކޮށްގެން ލިބޭ އިނާމް ސައްޙަވާނެތޯ؟
ކުއްޖަކަށް 7 ދުވަސް ވުމުން ކަންތަށް ކުރަންވާ ގޮތުގެ ތަފަސީލެއް ސުންނަތުން ސާބިތުވާގޮތަށް ބުނެދެއްވަފާނަންހެއްޔެވެ؟
ލޯބިވާ މީހަކު ދީންވެރިކުރެއްވުމަށް އެދި ދުއާކުރެވިދާނެތޯ؟
ލަކީ ޑްރޯ ތަކުގައި ބައިވެރިވެގެން ލިބޭ އިނާމަކީ ސައްހަ އެއްޗެއްތޯ؟
މަންމަގެ ނުގަބޫލުގަ 2 އަތްނބަށް މީހަކާ އިނުމަކީ ކޮން ކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
އަޅުގަނޑުގެ ފިރިމީހާވަނީ މިވެނި މީހަކާ ވާހަކަ ދައްކާފިނަމަ ވަރިވާނެއެވެ؟
ވިތުރީގައި ކިޔަވަން ޖެހެނީ އަޑު ހަރުކޮށްތަ، ނޫނީ އަޑު މަޑުކޮށްތަ؟
ގިނައިން ވިހާ އަންހެނެއް ހޯދާނީ ކިހިނެތްތޯ؟
ހިންދީ ޑުރާމާތައް ބެލުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ޕްލޭސްޓޭޝަން ފުޓްބޯޅަ ގޭމު ކުޅުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތަ؟
އަޅުގަނޑުގެ އެއް ކިޑްނި ކޮށްކޮއަށް ހަދިޔާ ކުރުމަކީ ދީނީ ގޮތުން ކިހާ ވަރެއްގެ ކަމެއްތޯއެވެ؟
ދެމަފިރިންގެ މެދުގައި މައްސަލަ ޖެހުމުން ކަންތައް ކުރަންވީ ގޮތަކީ ކޮބާ؟
ދަމު ނަމާދުގެ ރަކުޢަތްތަކުގެ ޢަދަދަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟
ކުޑަކަމު ދިއުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ ބޮޑުކަމުދިއުމުގެ ކުރިން ކުރާ ދުޢާ އަކީ ކޮބާތޯއެވެ؟
މީހަކާއި ކައިވެނި ކޮއްގެން އުޅޭ ފިރިހެނަކު އެހެންމީހެއްގެ އަންބަކަށް އޭނާގެ ފިރިމީހާއަށް ނޭނގި ފިރިމީހާ ނުރުހޭކަމެއް ކަމެއް ކަމަށް ވާނަމަ ފޯނުކުރުމާއި މެސެޖް ކޮއް ހެދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތަ؟
ވަކި ކަމަކާއި ގުޅުވާ ވަރިވާނެކަމަށް ބުނެ، ފަހުން އެހެން ބުނެވުނު ކަމާއި މެދު ޝައްކުވާނަމަ ވަރިވާނެތޯ؟
ސިހުރު ހަދައިގެން މީހުން މަރާ މީހުން އެހެން މީހަކު އެ ސިހުރު ހަދާ މީހާ މަރާލުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ކައިވެނީގެ ފުރަތަމަ ރޭ ފިރިމީހާ އަތުން ކިރު ތަށި ނުލިބިވާނަމަ ( ދޭންޖެހޭކަން ނޭންގިވާނަމަ ) ދެން ކަންތައް ކުރައްވަން ޖެހޭނި ކިހިނެއްތޯ؟
ރަޖަބު މަހު ރޯދަ ހިފަން ވަކި ހާއްސަ ދުވަސް ތަކެއް ވޭތޯއެވެ؟
ކަޅު ހެދުން ލުމާ ފިރިމީހާ ނުރުހުންވާނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެއް؟
ދެމަފިރިންގެ ދެމެދުގައި ޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކޮށްގެން އެކުގައި އުޅުމަށް ފިރިމީހާ އެދިއެދިހުއްޓައި، އަނބިމީހާ ދެން އެކުގައި ނޫޅެވޭނެކަމުގައި ބުނެ ވަރިއަށް އެދުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯ؟
ފިރިމީހާގެ ބޭނުންތަކަށް ނޫނެކޭ ބުނުމުގެ ސަބަބުން އަނބިމީހާ ފާފަވެރިވާނެތޯ؟
ދަތުރުވެރިޔާ ގަޞްރު ޖަމްޢު ކުރުން - 9
ރަނގަޅު ޞާލިޙު ދީންވެރި އަންބެއް ހޯދަން ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯ؟
ފަރުޟު ޙައްޖު ވުމަށްފަހުގައި ވާ ޙައްޖު ހިމެނޭނީ ކޮންކަހަލަ ޙައްޖަކަށްތޯ؟
ނަމާދު ޖަމްޢުކޮށް ކުރެވޭނޭ ޙާލަތްތަކަކީ ކޮބައިތޯ؟
ޢިޝާ ނަމާދު ނިމޭ ވަގުތަކީ ކޮބާ؟
ރާބޯމީހެއްގެ ރާ ތައްޓަށް ފުރާނަ އަށް ގެއްލުންވާ އެއްޗެއް އަޅާފާއި ބޯން ދިނުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރޯދަމަހު މުޅިދުވަސް ނުކާ އެކަމު ނަމާދް ނުކޮއް ރޯދަ ސައްހަ ނުވާނެތަ؟
ޒީނަތްތެރި ވުމުގެ ގޮތުން މޫނުގައި ކްރީމް ފަދަ ތަކެތި އުނގުޅުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
رمضان މަހު ގެއްލިފައިހުރި ރޯދަ ޤަޟާ ކުރާއިރު ރޯދައަކަށް ހުރެފައި އެ ރޯދަ ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ފާފަ ވެރި ވާނެތޯއެވެ؟
އަނބީމީހާ އަކީ މީހަކާ އިނދެ ވަރިކޮށްފައި ހުރި މީހެއްނަމަ ފުރަތަމަރޭ ރޭކުރުމުގެ ކުރިން ފިރިމީހާގެ އަތުން މީރު ބުއިމެއް ދޭން ޖެހޭނެތޯ؟
ނަމާދު ކުރަން ހުއްޓާ އިމާމް މީހާގެ ވުޟޫ ގެއްލިއްޖެނަމަ ކަންތައް ކުރާނީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ؟
މާބަނޑު ވެގެން 9މަހަށް ނުވަތަ 9 މަސް ފުރިފައިވާ އިން އަންހެންކު ރޯދަމަހުގެ ގެއްލިފައިވާ ރޯދަ ހިފުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟ އަދި ރޯދަމަހުގައި ރޯދަ ހިފުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
އަހަރެންގެ ބައްޕަ ފަރާތު ފިރިހެނެގެ އަންހެން ދަރިއެއް ގައިގާ ބީހުމުން ވުލޫ ގެއްލޭނެތޯ؟
ވަރި އަށް ގޮވާ އަންބަކާ މެދުގައި ކަންކުރަންވީ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ؟
ޖިންސް ޓީށާޓު ފަދަ ހެދުމަކީ އާންމުކޮށް ހުޅަނގުގެ މީހުން އަޅާ ހެދުމަކަށްވެފައި މުސްލިމުން މިފަދަ ހެދުން ލުމުގެ ހުކުމަކީ ކޮބައިތޯ؟
އަބާޔާލާއިރު އޭގެ އެތެރެއިން ޖިންސާއި ޓޮޕް ލުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ރަނގަޅު ސޯލިހު ދީންވެރި އަންބެއް ހޯދަން ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯ؟
ސަލާމާއި ޞަލަވާތް ލެއްވުމަށް އެދި ދުއާކުރާކުރާށޭ . މިބުނާ ބަހުގެ މާނައަކީކޮބައިތޯއެވެ؟
ހިލޭ ފިރިހެނެއްގޮވައިގެން ޠަވާފްކުރެވިދާނެތޯ؟
އަންހެން ކުއްޖާ ރަންކިޔާ އިރު 2 ހެކިން ގާތުގައި ތިބެން ހަމަ ޖެހޭނެތޯއެވެ؟
ފިރިމީހާ އަކީ ވަރަށް ކުޑަގޮތަކަށް ޚިތާނު ކޮށްފައި ހުންނަމީހެއްނަމަ އޭނާ އަލުން ޚިތާނު ކުރަން ޖެހޭނެތޯއެވެ؟
ނީލަން ކިޔުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
މީހަކާ އިނދެ ވަރިކޮށް، އިއްދަ ހަމަވެފައިވާ އަންހެނަކާ ކައިވެނި ކުރާނަމަ ކައިވެނީގެ ފުރަތަމަ ރޭ ފިރިމީހާ އަތުން ބުއިމެއް ދޭން ޖެހޭނެތޯ؟
ތަވީދުފަދަ ތަކެތި ހަށިގަނޑުގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި އަޅާފައި ބެޖހއްޓުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ އަދި އޭގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯ؟
ނަމާދު ކުރާއިރު ބޮލުގައި އެއްޗެއް އަޅަން ޖެހޭތޯ؟
މަންމަގެ ނުގަބޫލުގައި މޫނު އެޅިދާނެތޯ؟
ސިޓިންރޫމްގަޔާއި ކޮޓަރިފަދަ ތަންތަނުގެ ފާރުގައި ޤުރްއާން ލިޔެފައިހުންނަ ލޯގަނޑު ބެހެއްޓުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއްތޯއެވެ؟
އިލްމު އުގެނުމަށްޓަކައި ކުރާނެ ދުޢާއެއް ވޭތޯއެވެ.؟
ފިރިމީހާ އަކީ ދަރިން ނުލިބޭ މީހެއް ކަމުގައި އިތުބާރު ހުރި ޑޮކްޓަރަކު ބުނެފިނަމަ އަންހެން މީހާ ކަންކުރާނީ ކޮންގޮތަކަށް؟
ނަހަލާލައް ބަލިވެ އިނދެ ބަނޑަށް ހަފްތާއެއް ވެފައި ވަނިކޮށް އެބޯޓް ކޮށްލުމުން ދަރިޔަކު މެރިކަމުގެ އަދަބު ލިބޭނެތަ؟
ރޯދަ މަހު ނިދީގައި މަނި ބޭރުވެއްޖެނަމަ ރޯދަ ގެއްލޭނެތޯ؟
މަނި ޓެސްޓްކުރުމަށް އަމިލަ އަށް މަނިބޭރުކޮށް ނެގުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
އަޅުގަނޑުގެ ފިރިމީހާއަކީ ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރާ މީހެކެވެ. މިކަމާއި އަޅުގަނޑު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން އެކިފަހަރު މަތިން ނަސޭހަތްދީ އަދިވެސް ވަނީ ޙައްލެއް ނުލިބިފައިއެވެ. ވީމާ، ދިނީ ގޮތުން ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރުމަކީ ކިހާވަރެއްގެ ކަމެއްކަން ބުނެދެއްވާށެވެ؟
ދަރިންނުލިބޭ އަންހެނަކު (ވަރަށްގިނައިން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާ ބޭސްކޮށްގެންވެސް) ޓޭސްޓިއުބު ބޭބީ ހަދައިގެން ދަރިމައިވުމަކީ ދީނުގައި ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ؟
ކައިވެނީގެ ފުރަތަމަރޭ އަނބިފިރިކަމުގެ ގުޅުން ހިންގުމަށް ފިރިމީހާ އެދެފިނަމަ،އަނބިމީހާ އެކަމަށް ދެކޮޅު ހަދައިފި ނަމަ އަނބިމީހާ ފާފަވެރިވާނެތޯ؟
މީހެއްގެ ފިރިއަކާއި ރައްޓެހިވެގެން އުޅުމަށްފަހު ކައިވެނި ކުރުމަށް އެދެމީހުން ކޮށްފައިވާ ފާފަތަކަށް ތައުބާވުމަށްޓަކައި ދޮށީ އަނބިމީހާއަށް އެއްވެސް ހައްގެއް އަދާ ކުރަންޖެހޭނެތޯ؟
ޕީރިއަޑް މުއްދަތު މަސްދުވަހަށް ދެމިގެން ގޮސްފިނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެއް؟
ނަމާދުގައި އިތުރު ރަކްއަތެއް ކުރެވިފައިވާކަމައް ހީވާނަމަ ކުށު ސަޖިދަ ކުރަން ޖެހޭނެތޯ؟؟
މިސާލަކަށް މެދު ފޮއެ ރޯދައިގެ ފުރަތަމަ ރޯދަ (13.14.15 ) މރޯދައިގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް ދިމާވަނީ ހުކުރު ދުވަހަކަށް ނުވަތަ ހޮނިހިރު ދުވަހަކަށް ނަމަވެސް ރޯދަ ނުހިފޭނެތޯ؟
އަންހެން ކުދިން ފިރިހެން ފްރެންޑެއް ގެންގުޅުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ރުޤުޔާ އަކީ ކޮންއެއްޗެއް؟
ކައިވެނި ކުރުމުގައި ފުރަތަމަ 2 ދެން 3 ދެން 4 މިގޮތަށް އޮންނަ އާޔަތަކީ ކޮބާ؟
ނަމާދަށް ހުއްޓާ ކުރިމަތީ ފަރާތުން އެއްޗެއް ފައިބައިފިނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެއް؟
މަރުވެފައިވާ މަންމަ ވަނީ ޙައްޖުކޮށްފައެވެ. މިހާރު މަންމަގެ މަތިން ޙައްޖު ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
رمضان މަހު ގެއްލިފައިހުރި ރޯދަ ޤަޟާ ކުރާއިރު ހަމައެކަނި ހުކުރު ދުވަހު ރޯދަ އަށް ހުރުމަކީ ރަގަޅުކަމެއްތޯ؟
އެއްވެސް ޢުޛުރަކާ ނުލާ ބަނޑުގައިވާ ދަރިފުޅު އެބޯޓުކުރާ މީހާގެ އަދަބު.
އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިނައިގަންނާނީ ކިހިނެއްތޯއެވެ؟
ފުރިހަމަ ތައުބާއެއްވުމަށް ހަދާނީ ކިހިނެއް؟
އާއިލާ ނޫން ބައެއްވިޔަސް ހުސް އަންހެނުން އުޅޭތަންތަނުގައި ބުރުގާ ނާޅާ އުޅެވޭނެތޯ؟
އަނބިފިރިކަމުގެ ގުޅުން ހިންގުމުގެ ކުރިން ކުރާ ދުޢާ އަކީ ކޮބާތޯއެވެ؟
އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިނައި ގަންނާނީ ކިހިނެއްތޯއެވެ؟
ފުރިހަމަ ތައުބާ އެއް ވުމަށް ހަދާނީ ކިހިނެއް؟
ފިރިހެން ހަށި ބޮޑު ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
މަދްޔު ނުވަތަ ވަދުޔު އަކީ ކޮބައި؟
އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑުގާވާ ޒަހަމެއްގައި ވަނީ ބޭސް އަޅާފައެވެ. މި ބޭސް ގަނޑު ނެގުން ވަނީ މަނާކުރެވިފައެވެ. އެހެންކަމުން އަހަރެން ހިނައި ގަންނަން ބޭނުން ވެއްޖެނަމަ ކަންތައް ކުރުން އެންމެ ރަގަޅު ގޮތަކީ ކޮބާ؟
އިސްލާމްދީނުގައި ޑިމޮކްރަސީ އަކީ ހުއްދަ އެއްޗެއްތޯ؟
މޫނު ބުރުގާ އަޅާ މީހުން ނަމާދުގައި މޫނު ނިވާކުރަން ޖެހޭނެތޯ؟
ޙައިޟުވެފައިވާ އަންހެނާ އަށް ފިރިމީހާގެ އެދުން ފުއްދައި ދެވިދާނެތޯ؟
ފާހާނާ ތެރޭގައި ﷲއަށް އިސްމްފުޅު ބޭނުންކޮށްގެން ދުއާ ކުރެވިދާނެތޯ އަދި ފާހާނާ ތެރޭގައި ވުޟޫ ދުޢާ ކިއިދާނެތ؟
މީހެއްގެ ފިރިއަކާއި ރައްޓެހިވެގެން ކައިވެނި ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ކުރީ އަހަރެއްގެ ޒަކާތް ނުދައްކާ ހުރި ނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެއް؟
އެެއްވެސް ޢުޛުރަކާ ނުލާ ބަނޑުގައިވާ ދަރިފުޅު އެބޯޓް ކުރާ މީހާގެ އަދަބަކީ ކޮބައިތޯ؟
ބުމަ ހެދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ސްކައުޓް ޙަރަކާތްތަކުގައި އިޙްތިރާމް ކުރުމަށް ނަގާ ސެލިއުޓް އަކީ ރަގަޅު އެއްޗެއްތޯ؟
ނަމާދުކޮށް ނިމުމަށް ފަހު ބުރުގާ ނާޅާ އަދި ފައި ނިވާ ނުކޮށް ޒިކުރުކުރެވިދާނެތޯއެވެ؟
އަނބި މީހާގެ ގައިގާ ހުރަހަކާނުލައި ބީހުމުން ފިރިމީހާގެ ވުޟޫ ގެއްލޭނެ ތޯއެވެ؟
ކުޑަކުދިން އެސްފީނާއިން ސަލާމަތް ކުރުމަށްޓަކައި މައިންބަފައިންނަށް ކުރެވޭނެ ކަމަކީ ކޮބާ؟
ތުނބުޅީގެ އެއްވެސް ހިސާބެއް ބޭލުން ހުއްދަވެގެންވޭތޯ؟
އަންހެންކުދިން ބޮލުގައި ކުލަ ޖެއްސުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ބޭސް ފަރުވާ އަށާއި ވިޔަފާރި އަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގޮސް އުޅޭ މީހުން ނަމާދު ކުރާނެ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ؟
ތައުބާ ނަމާދު ކުރަނީ ކިހިނެއް؟
ފިރިހެނާގެ އެދުން އަންހެނާގެ އަނގައިން ފުއްދައިދިނުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ހޯމަ ބުރާސްފަތި ދެދުވަހު ރޯދަ ހިފާމީހަކަށް ހަނދު މަހުގެ ތޭރަ ސާދަ ފަނަރަ މިތިން ދުވަހުވެސް ސުންނަތް ރޯދަ ހިފިދާނެތޯ؟
ފިރިމީހާ ގިނަދުވަހު ރަށުންބޭރުގައި، އަނބިމީހާ އާއި ދުރުގައި ހުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ފައިން އިސްތަށި ބޭލުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތަ؟
ދީނީގޮތުން ކެތްތެރިކަމާއި ، ކެތްކުރަންވީގޮތާއި ، އޭގެ ފައިދާތައް ވަރަށް ތަފްސީލްކޮށް ބުނެދެއްވަފާނަންތޯ؟
ކައިވެނި ކުރުމަށް އެދޭއިރު ކުރާ އިސްތިހާރާނަމާދުގެ ދުޢާ މާނައާއިއެކު ބުނެއްދެއްވުން އެދެން؟
ރަޙިމްގެ ގުޅުން ކަނޑާލުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ޝައްވާލް މަހު ހަރޯދަ ހިފަން ޖެހޭނީ ރަމަޟާން މަހުގައި ގެއްލިފައިވާ ރޯދަތައް ހިފުމަށް ފަހުގައިތޯ؟
އަސުރު ނަމާދު ވަގުތުޖެހޭއިރު ހަނދާން ނެތިގެން މެންދުރުނަމާދު ނުކޮށްހުރެފިނަމަ ދެންހަދާނީ ކިހިނެއް؟
ތުނބުޅި އޭ ކިޔަނީ ކަންފަތު ފޫޅުން ތިރިއަށްތޯ؟
ޢާއިލީ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމުގެ ނަމުގައި އުފަން ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން؟
ޕްރޮގްރާމް ތަކަށް އެސް އެމް އެސް ފޮނުވައިގެން ގްރުއަތުން ލިބޭ އިނާމް ސައްޙަވާނެތޯ؟
ޢިޝާ ނަމަދަށް ފަހު ވިތުރިނުކޮށް ނިދާފައި ތެދުވެ ވިތުރިކުރިޔަސް ރަނގަޅު ވާނެތޯއެވެ؟.
ރަވާތިބު ސުންނަތުގައި އަލް ފާތިހާ އަށްފަހު ކިޔެވުން ރަގަޅު ސުރަތްތަކަކީ ކޮބާ ؟
މަންމަގެ ނުގަބޫލުގައި މޫނުއެޅުމުގެ ހުކުމަކީކޮބައިތޯ؟
ތައުބާ ސުރަތް ފެށޭއިރު ބިސްމި ނީންނަނީ ކީއްވެ؟
އަންހެނުންގެ މަންމަ އަށް ޒަކާތުގެ ފައިސާ އިން ދެވިދާނެތޯ؟
ޖުނުބުވެރި ޙާލަތުގައިވެސް ކުޑަދަރިފުޅަށް ގާތުން ކިރު ދިނުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ އެވެ؟
ކުޑަކުދިން އެސްފީނާއިން ސަލާމަތްކުރުމަށް ތަވީދު އެޅުމަކީ ކޮންކްހަލަ ކަމެއް؟
ވިހަންވައްދާފަ އޮންނައިރު އެމީހާގެ ފިރިމީހާ މަރިޔަމް ސޫރަތް ކިޔެވުމުން ވިހެއުން އަވަސްވާނެ ކަމައް ބައެއްމީހުން ބުނެއެވެ. މީ ކޮންކަހަލަކަމެއް؟
ސުންނަތް ރޯދައަކަށް ހުރެފައި އެ ރޯދަ ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ފާފަ ވެރި ވާނެތޯއެވެ؟
ލިވާޠު ކުރާ މީހުންނަށް ހިނައިގަނެވޭނެތަ؟
ސަރުކާރުގެ މަދަނާގައި ބައިވެރިވުން ހުއްދަވާނެތޯ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އިން މަދަނަ އަކީ ހުއްދައެއްޗެއްކަމަށްބުނެއެވެ. މިކަމުގައި ޚިލާފު އުފެދިފައިވޭތޯ.
ޒީނަތްތެރި ވުމުގެ ގޮތުން މޫނުގައި ކްރީމް ފަދަ ތަކެތި އުނގުޅުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ނަހަލާލަށް ލިބިފައި ހުރި ކުއްޖަކާ ހަލާލު ކުއްޖަކާ އިނުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ފުޓްބޯޅަ ކުޅުމަކީ ހަމައެކަނި ފިރިހެނުންނަށް ޚާއްޞަ ކަމެއްތޯ؟
އިނދެގެން އުޅޭ އަނބި މީހާއަށް ދަރިން ނުލިބޭތީ ވަރިކޮށްފަ އެން މީހަކާ އިނުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ނަމާދުކޮށް ނިމުނުއިރު ރަކުއަތެއް ދޫވެއްޖެކަން ހަނދާން ވެއްޖެ ނަމަ ދެން ހަނދާނި ކިހިނެ؟
ރޯދަމަސް އައިރު އަނބިމީހާ އިނީ ބަލިވެއެވެ. ޑޮކްޓަރ ބުނީ ނުކައި ގިނަވަގުތު ހުރިއްޔާ ދަރިފުޅަށް ގެންލުންވެދާކަމަށެވެ. އެހެންވީމާ ރޯދަމަހު ރޯދަނުހިފައި ފަހުން ރޯދަ ހިފުމަށް ދޫކޮށްލުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ޖަމާއަތް ނިމޭފަހުން މިސްކިތައް ގޮސް ނަމާދު ކުރާއިރު ނުވަތަ ގޭގައި ނަމާދު ކުރާ އިރު ރަވާތިބު ސުންނަތް ކުރެވިދާނެތޯ؟
11 އަހަރުގެ ދަރިފުޅު ބުރުގާ އެޅުމަށް އިންކާރު ކުރުމުން ދަރިފުޅު ބުރުގާ އެޅުމަށް މައިން ބަފައިންނަށް އަމުރު ކުރެވިދާނެތަ؟
ރޯގާ ޖެހުނީމާ ނޭފަތުން ދިޔާކޮށް އަރުދަފުސް ފައިބައި މީހަކު، އޭނާ ނަމާދުގެ ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރާއިރު އެހެން މީހުންނަށް އުނދަގޫ ވާނެކަމަށް ހީވާނަމަ ނަމާދުގެ ޖަމާޢަތް ދޫކޮށްލުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ކުށެއްކުރެވުމަށްފަހު އެކުށަށް ތައުބާވެގެން ހުރުމަށްފަހު އެކުއް ތަކުރާރުވެއްޖެނަމަ ދެވަނަ ފަހަރަށް ވެވޭ ތައުބާ ގަބޫލުކުރެވޭނެ ހެއްޔެވެ؟
ރުޅިމަޑު ކުރުމައް ކުރާ ދުޢާ އަކީ ކޮބާ؟
މުޒާހަރާ ކުރު މަކީ ހުއްދަ ކަމެއްތޯ؟
ހިތާނު ކުރުމަށް ފަހު ފެން އަޅާއިރު ކިޔަން ވަކި ހާއްސަ ދުއާ އިންދޭ ތޯ؟
ވެޑިންގް އެނިވަރސަރީ ކާރޑް ފޮނުވުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ކުރިމަތި ފަރާތުގެ އިސްތަށި ބޭލުމުގެ ބަދަލުގައިތުނިކޮށް ކޮށުން ރަގަޅުވާނެތަ؟
ނަމާދުގެ އެއްރަކްއަތް މަދުން ކުރެވިއްޖެނަމަ ހަދާނި ކިހިނެއް؟
ދަރިފުޅު ބަލި ރަގަޅު ވެއްޖެނަމަ ހިފަން ބުނެވިފައިވާ ރޯދަ އެއް ހިފަން ޖެހޭނެތޯ؟
އިސްލާމް ދީން ނޫން އެހެން ދިނެއްގެ މީހަކާއި ކައިވަނި ކުރުމުގެ ހުކުމަކީ ކޮބާ؟
ރޯދަމަސް އައިއިރު ކުރިންރޯދަމަހުގެ ގެއްލުނުރޯދަ ނުހިފިހުރުމުން ( ބަލިވެއިނދެ ރޯދަ ހިފުން މަނާވުމުން) އެރޯދަ ހިފާނީ ކިހިނެތްތޯ؟
ބައެއްފަހަރު ފަތިސްނަމާދުކުރާއިރު ނިދަން ލައިގެން ހުންނަ ޓީޝާޓް މަތިން ހެދުމެއް ލައިގެން ނަމާދުކުރަމެވެ. މިއީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ފިރިހެންކަން ގަދަ ކުރުމަށްޓަކައި ބޭސްކުރުން އަދި ބޭސް ބޭނުންކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ؟
ޖިމާޢުވުމުން ހިނައިގަން ގަންނަ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތަކީ ކޮބާ ؟
ދޭތެރެ ދުރުކުުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ސިހުރެއްގައި ޖެހިފައިވޭތޯބަލަން ހަދާނީ ކިހިނެތް؟
މުދަލުގެ ޒަކާތް ރަށު އޮފީހަށް ދެއްކުމުގެ ބަދަލްގައި ފަގީރު ނިކަމެއްޗަކަށް ޞަދަޤާތް ކުރުމުން ރަނގަޅު ވާނެތޯއެވެ؟
ނަމާދުގެ އިސްފަހުގައި ކުރުން ސުންނަތްވެފައިސާ ރަކުޢަތުގެ ޢަދަދަކީ ކޮބާ؟ އަދި އެ ސުންނަތް ތަކަކީ ކޮބާ؟
ދަމު ނަމާދުގައި ކިޔާ ތަކެއްޗާއި، ސުންނަތުން ޘާބިތުވެފައިވާ ދުޢާ ތަކާއި، ދަމު ނަމާދު ކުރާނެ ގޮތް ބުނެދެއްވަފާނަންތޯ؟
ފިރިމީހާގެ ގާތްތިމާގެ މީހުންގެ ތެރެއިން ކޮންބައެއްގެ ކުރިމަތީގަތޯ ބުރުގާ ނަގައިގެން އުޅުން ހުއްދަވާނީ؟
ފިރިމީހާކައިރީގައި އަނބިމީހަށް ނަމާދުކުރަން ބުނެވިދާނެތޯ؟
ކައިވެނީގެ ފުރަތަމަ ރޭ ޖިމާއުވުމަކީ ވާޖިބުކަމެއްތާ؟
އުރަމަތި ބޮޑު ކުރާ ބޭސް އުގުޅައިގެން ބޮޑު ކުރުމަކީ ދީނުގައި ހުއްަދަ ކަމެއްތޯ؟
ބަެއެއް މިސްކިތް ތަކުގައި ފަތިސް ނަމާދު ގައި ގުނޫތު ކިޔާނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯ؟
އިންސާނުންނާ ޖިންނީންނާދެމެދު ލޯބިގެ ގުޅުން ނުވަތަ ޖިންސީ ގުޅުން އޮންނަކަމަށް އެއްވެސްގޮތަކުން ސާބިތުވާން އެބައޮތްތޯ؟
މެންދުރުނަމާދުގެ ފަހު އައްތަހިއްޔާތުގައި އިންދާ ޢަޞްރު ބަންގިގޮވަންފަށައިފިނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯ؟
އަނބިމީހާ ފިރިމީހާއޭ ކިޔައިގެން ދޮގުވާހަކަ މީސްމީހުން ކައިރި ދައްކާ ފިރިމީހާގެ އަނގު އެހެން މީހުން ކުރިމަތީގައި ވައްޓާލަން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ފުޓްބޯޅަ ރުފިޔާއަށް ނުވަތަ ތައްޓަކަށް ކުޅުމަކީ ޖުޢާތޯއެވެ؟
ފިރިމީހާ ބަރަހަނާ ފޮޓޯ ބަލާއިރު އެކަން މަނާ ނުކުރާ އަންހެނުންނަކީ ދައްޔޫޘުންތޯ؟
މިޒަމާނުގައި މިގެންގުޅޭ މަދިރިމަރާ ރެކެޓުން މަދިރި، މެހިފަދަ ތަކެތި މެރުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯ؟
ވަރިކުރުމަށްފަހު އިއްދާގެ ދުވަސްތަކުގައި ފިރިމީހާ އާއިއެކު ރޭކުރެވިދާނެތޯ. އަދި މިގޮތަށް ރޭކުރުމުން ކައިވެނި ރުޖޫޢަ ކުރެވޭނެތޯ؟
. ދިގުދަތުރަކަށް ފުރަންޖެހިގެން ދަންވަރު ފުރަން ތެދުވެފައި ފަތިސްނަމާދު އިސްކޮށް ކުރެވިދާނެތަ؟
ރަލާ ބެހޭގޮތުން ލިޔެފާ ލިޔުނެ ކޮޅެއް ހިމެނޭ ޓީޝާޓެއް ލައިގެން ނުވަތަ ގެރިއެއް ކުރަހައިފައި އިން ޓީޝާޓެއް ލައިގެން ނަމާދުކުރުން ސައްޙަވާނެތޯ؟
ގެސްޓް ވިޔަފާރި (ސްވެނިއާރ ޝޮޕް) ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ.؟
ރަޙްމަތް ތެރިންގެ ނަމުން މިސްކިތަށް ނަންދޭނެ ގޮތެއް ބުނެދެއްވާ؟
ނަމާދު ކުރާއިރު އެހެނިހެން ޚިޔާލު ތަކުން ދުރުހެލިވުމަށް ހަދާނީ ކިހިނެއް؟
ޟުހާ ނަމާދު ކޮށްފައި ދުއާ އެއް ކިޔަން ޖެހޭނެތޯ؟
ބައްޕަ ނެތް މީހަކާ ކައިވެނިކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ތިރީގައި މިވާ ދުޢާ އަކީ ސުންނަތުން ޘާބިތުވާ ދުޢާ އެއްތޯ؟
އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން އަތާއަތްޖޯޑުކޮށް ސަލާމްކުރުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟
އިތުބާރުހުރި ޑޮކްޓަރަކު ފެންބޭނުން ކުރުމުން ތިމާއަށްޖެހިފައިވާ ބަލި އިތުރަށް ބޮޑުވެދާނެކަމަށް ބުނެފިއިވާއިރު، ހިނައިގަންނަން ޖެހިޖެއްނަމަ ކަންތައްކުރުން އެންމެރަގަޅު ގޮތަކީކޮބާ؟
ރުކޫއުން ތެދުވެ ހަށަމް ބަނުމަކީ ސާބިތުކަމެއްތަ؟
އިތުބާރު ހުރި ޑޮކްޓަރަކު ފެން ބޭނުން ކުރުމުން ތިމާއަށް ޖެހިފައިވާ ބަލި އިތުރަށް ބޮޑުވެދާނެކަމަ ބުނެފިއިވާއިރު، ހިނައިގަތުމަށް ޖެހިޖެއްނަމަ ކަންތައް ކުރުން އެންމެ ރަގަލު ގޮތަކީ ކޮބާ؟
ދަރިފުޅު ކެއުމާއި ދުރުވެއްޖެނަމަ ހަދާނެ ވަކި ގޮތެއް ނުވަތަ ކިޔަވާނެ ވަކި ސޫރަތެއް އޮވޭތޯ؟
ދުޢާ ކުރަން ޖެހޭ ވަގުތު ތަކަކީ ކޮބައިތޯ؟
އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން އަތާއަތްޖޯޑުކޮށް ސަލާމްކުރުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟
ދީނުގައި ކުޑަކުއްޖާ އުފަންވުމުން ކަންފަތްދޮށުގައި ބަންގި ގޮވުން އޮވެއެވެ. ނަމަވެސް މިގޮތަށް ބަންގި ނުގޮވާކަން އެގުނީ ވިހޭތާ ދުވަސްކޮޅެއްފަހުންނެވެ. ވީމާ ދެން އަމަލުކުރާނީ ކިހިނެއްތޯއެވެ. އަދި މިކަމުން ކުއްޖާގެ ދިރިއުޅުމަށް އެއްވެސް ނޭދެވޭ އަސަރެއްކޮށްފާނެތޯއެވެ؟؟؟
ނޭފަތުގަ ހުންނަ މަޑު ނަގާފަ އަނގަޔައް ލުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއް؟
ސޮލަވާތް،ފާތިހާ،މާލޫދު އަދި ފޮތްފޮށި ފަދަ އެއްޗެތި ކިޔުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެށް؟
ނަދުރު ބުނުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ހެދުމެއް ނުލާ ހުރެ ވުޟޫ ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ކުޑަ ދަރިފުޅު ބޭރަށް ދާން ރޯތީވެ ހަދާނެ ރުގްޔާ އެއް ބުނެދެއްވާ؟
ފަރުޟު ނަމާދުކޮށް ނިމިގެން ދުޢާކުރުމަށްފަހު މޫނުގައި އަތް އަޅަން ޖެހޭތޯ؟
ތައުބާ ސުރަތް ފެށޭއިރު ބިސްމި ނީންނަނީ ކީއްވެ؟
އަނބިމީހާ ފިރިމީހާއޭ ކިޔައިގެން ހަނޑި ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރުމަށް ހޭނައްތާ މީހާ ނަމާދް ކުރާނީ ކިހިނެއް؟
ޖުވާ ކުޅުމަކީ ކޮބައިތޯ؟
ޛިކުރު ކުރާނެގޮތް ބުނެދެއްވާ؟
ވިތުރިކުރާނެގޮތް ތަފްސީލް ކޮށްދީބަލ؟
ޙައިޟުގެ ދުވަސްވަރު ޛިކުރު ކުރެވޭނެތޯ؟ އަދި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ގެ މައްޗަށް ޞަލަވާތް ކިޔެވޭނެތޯ؟
ދަމުނަމާދު ސައްހަވާނެ މިންވަރައް ކުރާނެގޮތް ބުނެދީފާނަންތޯ؟
އައްތަޙިއްޔާތައް ހުންނަ އިރު ޝަހާދަތް އިގިލި ތެޅުވުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ފާސިދު ކާވެންޏަކީ ކޮބާ؟
ނުބާ މީހުން ކުރާ ކަންތައް ތަކުގެ ވާހަކަ ނުވަތަ އަމަލު ތަކު ގެ ވާހަކަ ދެއް ކުންމަކީ ޣީބަ ބުނުން ތަ؟؟
އެއްވެސް އުޒުރަކާ ނުލާ 120 ދުވަސް ކުރިން އެބޯޝަން ހެއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކެމެއް؟
ބައެއް މީހުން ބުނޭ މިހާރު ކުދިން މިލާ ކަޅުހެދުން (ޖިލްބާބް) މިއީ ކަންދެއްކުމަށް ލާ ހެދުމެކޭ. އެފަދަ މީހަކަށް ދޭނެ ޖަވާބެއް ބުނެއްދެއްވުން އެދެން؟
ނަމާދުގައި ކިޔާތަކެތި ދަސްކުރަން އެންމެ ރަގަޅީ ކޮން ފޮަތަކުންތޯ؟
ޢިއްދާގެ ދުވަސްވަރުގައި ނުކިޔަމަންެތެރިވާ އަންހެނަކާއި ބެހޭ؟
އަޅުގަނޑު އަންހެނުންނާ ވަރިކޮށް ވަރި ސާބިތު ކުރުމަށްފަހު، އޭނާގެ އިއްދައިގެ ދުވަސްވަރު އޭނާއާއި އެއްކޮށް އެއްދާން ކުރުމުން، އަޅުގަނޑުމެންގެ ކައިވެނި ރުޖޫޢަ ވާނެތޯއެވެ.
އަންހެނުން ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
މުސްތަހާޟު ވެރިންނަކީ ކޮބާ؟
އަނބިމީހާގެ ދައްތަ ނުވަތަ ކޮއްކޮއިން ގޮވައިގެން ސައިކަލް ދުއްވުން ހުއްދަ ނޫންކަމަށް ވެއެވެ. ނަމަވެސް ނުދަންނަ މީހެއްގެ ސައިކަލް ފަހަތަށް، ނުވަތަ ޓެކްސީއަކަށް އެމީހުން އެރުވުމަށްވުރެ ރަނގަޅީ އެމީހުން އެނގޭ އެމީހުންގެ ޅިޔަނެއްގެ ފަހަތުގައި ދިއުމެއްނޫންތޯއެވެ.
އަނބިމީހާ ނިދާފައި އޮތްވަ ފިރިމީހާ އައިސް ބެހި އެދުންވެރިކަން ފުއްދިދާނެ ހެއްޔެވެ؟
އިމްތިޙާނުގެ ސުވާލެއްގައި މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވަނީ ﷲ އޭ ބުނުމުން ޓީޗަރ ނުބައިފާހަގަ ލައިފިނަމަ ފާފަ ވެރިވާނެތޯ؟
މައުމޫމުން ސޫރަތުލް ފާތިހާ ކިޔެވުމާއި ބެހޭ؟
ދަސްކުރާތަކެތި ހަނދާން ނެތޭ ނަމަ ކިޔާނެ ދުއާ އެއް ބުނެދީ؟
ދިރި އުޅޭ ގެ އާއި މިސްކިތް ދުރުކަމުން ޖަމާޢަތް ދޫކޮށް ގޭގައި ނަމާދު ކުރެވިދާނެތޯ؟
ނަމާދުގައި ދެ ސޫރަތް ދެމެދު އަލްހަމްދު ކިޔަން ޖެހޭނެތަ؟
ދޭތެރެ ދުރުކުރުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއްތޯ؟
ފިރިމީހާ އަބަދުވެސް އެދުންވެރިކަމަށް ބޭނުންވެ އެކަމު އަބިމީހާއަށް އެކަން ގަވައިދުން ނުކުރެވޭ އެއީ ކުރިމަތި ފަރާތަށް ތަދުވާތީ އެހެންވީމާ ދެން ހަދާނީ ކިހިނެއް؟
އަންބިމީހާގެ ކޮއްކޮ ނުވަތަ ދައްތަ ސައިކަލުގެ ފަހަތަށްލާގެ އަންބިމީހާގެ މަންމަމެން ގެއަށް ގެންދިޔުމަކީ ދީނީ ގޮތުން ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ގަޟާ ޙާޖަތް ކުރާ ވަގުތެއްގައި ފޮތް ކިޔުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއޭ؟
މަންމައަކު ރުޅި އަންނަހާފަހަރަކު ހެއްދިވާ ނުބައި އެއްޗެއްދަރިއަށް ގޮވާ ހަދާއެވެ. މިކަމުން މަންމަ ފާފަ ވެރިވާނެތަ؟
ހިނައިގަތުމުގެ ކުރިން ވުޟޫ ކުރަން ޖެހޭނެތޯއެވެ؟
ކިޔެވުމަށްޓަކައި ދިވެހި ސަރުކާރުން ވަރަށްކުޑަ އިންޓަރެސްޓަކާއިއެކު ބައެއް ދަރިވަރުންނަށް ލޯނު ދޫކުރެއެވެ. މިފަދަ ލޯނުގެ ބޭނުންކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކމެއްތޯއެވެ. މިފަދަ ލޯނު ބޭނުންކުރުން ހުއްދަވާނެތޯއެވެ.
ކަޅު ހެދުން ލުމަކީ މަޖްބޫރު ކަމެއްތޯ؟
ސިޙުރު ފިލުވަން ހަދާނީ ކިހިނެއް؟
މަރުވެފައިވާ ބައްޕަ އަށް ޓަަކައި ކޮށްދެވިދާނެ ކަންތައް ތަފްޞީލު ކޮށްދެއްވުން އެދެން؟
ދަމު ނަމާދު ކުރާނެގޮތް ތަފްޞީލުކޮށް ބުނެދީބަލަ؟
ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި އިޚްތިލާފު އެފުދެފިފައިވާ މައްސަލަ ތަކުގައި ކަންތައް ކުރާނީ ކިހިނެއް؟
ްމީހުންނަށް ނުބައި ހިތްލައިގެން އުޅުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއްތޯ؟
ރިބާ ހިމެނޭ ބެންކެއްގައި ރިބާ ނުހިމެނޭގޮތަށް އެކައުންޓް ހުޅުވާ ފައިސާ ރައްކާކުރުމުގެ ހުކުމަކީ ކޮބާހޭ؟
އަންހެން މީހާ އަށް އެންމެ ރައްކާތެރި ގޮތަކީ މޫނު ބުރުގާ އެޅުންތޯ؟
ރަށުން ބޭރު މީހަކާ އިނދެގެން އުޅޭއިރު މަންމަ ބޭނުންވަނީ މަންމަމެން ރަށުގައި އުޅުމަށެވެ. ނަމަވެސް ފިރިމީހާ ބޭނުންވަނީ ފިރިމީހާ ރަށަށް ދިއުމަށެވެ. މިފަދަ ހާލަތެއްގައި ހަދާނީ ކިހިނަކުން؟
ބޮޑު ބޭބެ ކިޔާ ކުދިން ބުރުގާ ނާޅާތީވެ ކުރަން ޖެހޭ ކަންތަކަކީ ކޮބައިތޯ؟
ދެމަފިރިންގެ ދޭތެރޭގައި ޖެހޭ ކުޑަކުޑަ މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން ފިރިމީހާ އަނބިމީހާ ވަރިނުކޮށް ދޫކޮށްފައި ގެއިން ނިކުމެގެން ގޮސް އެހެން ގެއެއްގައި އަނބިމީހާގެ ޙާލުނުބަލާ ޚަރަދުނުކޮށް އުޅުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ؟
ޑިޔުޓީގައި ހުންނަން ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ޖަމާޢަތް ދޫކޮށްލެވިދާނެތޯ؟
ސިޙުރު ބާޠިލް ކުރުމަށް ކިޔަވަން ޖެހޭނީ ކިތައް ދުވަސްވަންދެންތޯ؟
ނަމާދު ކޮއް އަވަދި ވެގެން ޛިކުރު ތަސްބީހަ ނުކީޔަސް ނަމާދު ސައްހަ ވާނެތަ؟؟
މަގުމަތީގައި ވެހިކަލްދުއްވަމުންދާއިރު ވަރަށް ބަލައިގެން އުޅުނަސް ބައެއްފަހަރު ބުޅާ، ބޮއް އަދި ބޮނޑުފަދަ ތަކެތީގައިޖެހި އެތަކެތި މަރުވެއެވެ. ނުވަތަ އަނިޔާވެއެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑު ފާފަވެރިވާނެތޯއެވެ؟
ނަމާދު ކުރުމަށް ފަހު ކިޔާނެ ރަގަޅު ދުއާ ތަކެއް ބުނެދީ؟
ޙައިޟުވެފައިވާ މީހެއްގެ ގައިގައި ބީހުމުން ވުޟޫ ގެއްލޭނެތޯ؟
ހިތް އަލިކުރުމަށްޓަކާ ކިޔާނެ ދުޢާއެއް ބުނެދީބަލާށެވެ؟
އަނބިމީހާ ފިރިމީހާ އާއި އެކުގައި ދިރި އުޅެން ހުއްޓާ ވަރި ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ރުޅި އަންނަ ކޮންމެ ފަހަރަކު ހުތުރު ބަހުން ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
އިޚްތިލާފީ މައްސަލަ ތަކުގައި ޢަމަލު ކުރަންވީ ކޮން ގޮތަކަށްތޯ؟
ބައްޕަ ވަލީނުދެނީސް ކުރާކައިވެންޏަކީ ސައްޙަ ކައިވެންޏަކަށް ވާނެތަ؟
ޖަވާހިރުލް ގުރުއާން ކިއެވުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
އަނގައިން ނިޔަފަތި ކެނޑުމަކީ ކޮން ކަހަލަ ކަމެއް؟
ތަފާތު ސުވާލު ތަކެއް؟
ބައެއްގެ ދިރިއުޅުން ހަލާކު ކުރުމަށް މީހަކު ސިހުރު ހަދަމުން ދާކަން އެގިއްޖެ ނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯ؟
އަނބި މީހާ ފިރިމީހާއަށް ޝައްކު ކުރާނަމަ އެކަމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯ؟
ކުޑަ ފިރިހެން ދަރިފުޅު ޚިތާނު ކުރުމަށްފަހު ކަންތައް ކުރަންވީ ގޮތަކީ ކޮބާތޯ؟
ރޯދަމަހު ގެއްލިފައިވާ ރޯދައެއް ހިފައިގެން ހުއްޓާ ފިރިމީހާ އެއްދާންކުރަން އެދިއްޖެނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެއްހެއްޔެވެ؟
ޖިމާޢުވުމަކީ ކޮބާ؟
ދަރިފުޅަށް ހަތް ދުވަސްވާ ދުވަހު ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމަކީ ކޮބައިތޯ؟
އަމިއްލަ އަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ޟުޙާ ނަމާދު ކުރާނެ ގޮތް ތަފްސީލްކޮށް ބުނެދެއްވާ!
ނަމާދު ކޮށްގެން ކުރާނެ ރަގަޅު ދުއާތަކެއް ބުނެދީ؟
ދެމަފިރިން އެއްބަސްވެގެން ދެކުއްޖެއް ނުވަތަ އެއް ކުއްޖަކު ހޯދާފާއި ދެން ކުދިން ނުހޯދުމަށް ގަޞްދު ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ޤުރްއާން ޖަހައިގެން ހުރެ ނިދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ނިފާސްކަމުގެ ލޭ އައުން 30 ދުވަހުގެ ތެރޭ މުޅިން ހުއްޓިއްޖެ، ދެން އަޅުގަޑު ހިނައި ޠާހިރުވާން ޖެހޭޏެތޯ؟
ކައިވެނީގެ ރަން އެއީ އަބިމީހާގެ ހައްގެއްތޯ ނޫނީ އަބިމީހާގެ ބައްޕަގެ ހައްގެއްތޯ؟
ގުރްއާން ހިތުދަސް ކުރުމަށް ފަސޭހަ ގޮތެއް ބުނެދެއްވާ؟
ރަށުން ބޭރުގައި ކިޔަވަން އުޅޭ ކުއްޖެއްގެ ބަލަދުވެރި ކަމާ ހަވާލު ވެގެން ހުންނަ މީހާ، އެކުއްޖާގެ މަންމަ އަށް ގުޅާ، އެކުއްޖާ އުޅޭ ގޮތާ ބެހޭގޮތުން ދައްކާ ވާހަކަ އެއީ (އެކުއްޖާ ނެތް ތަނެއްގައި ދައްކާނަމަ) ޣީބަ ބުނުމަށް ވާނެތޯއެވެ؟
އެއް އަންބަކާއި އެކު މާގިނައިން ވާހަކަ ދައްކާ ހަދާނަމަ ދެއަނބިން ތަފާތު ކުރި ކަމަށްވާނެތޯ؟
މަޖަލަކަށް ދޮގު ހެދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ހިތާނު ކުރުމަށް ފަހު ވަކި ފެނެއް އަޅަން ޖެހޭތޯ؟
މީހަކާ އިންނަ އިރު ބަލަންވީ ކޮން ކަމަކަށް؟
ކުޅިވަރަކައް ހަދައިގެން ގުރުލައިގެން ދިމާވާ މީހަކު ދަޅު ދިނުމަކީ އިސްލާމްދީނުގަ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
މަހުދީގެފާނަކީ ކޮން ބޭކަލެއްތޯ އެވެ؟
އަނބިމީހާ ޖިމާއު ވާން ދެކޮޅހެދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް ؟
- ކުޑަކުއްޖަކު އެސްފީނާއެއްގެ ސަބަބުން ބުއްނޮބޮއި ހުއްޓާލައިފިނަމަ އެސްފީނާއިން ސަލާމަތްކުރުމަށް ހަދާނީ ކިހިނެއް. އަދި ކިޔާނީ ކޮން އެއްޗެއް؟
ދޫނި ފަދަ ތަކެތި ހިފައިގެން ގެން ގެންގުޅުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ފަށުވި ފޭރާމަކީ ކޮބާ؟،
ދަރިފުޅަށް ނަން ކިޔާ ދުވަހު ކަތިލާން ގެހެނީ ކިތައް ބަކަރިތޯ؟
ޚިތާނަކޮށް ނިމިގެން ފެންއަޅާ ދުވަހު ކައްކަން ޖެހޭނެތޯ ؟
ޙިޒުބަކީ ކޮބާ؟
ޖިމާޢުވީ އިރު ޙައިޟު ވެފައި ހުރި ކަމެއް ނޭގި ޖިމާޢުވެ، ފަހުން އެނގުނީ ޙައިޟުގެ ލޭ ހުރިކަން، ދެން ހަދާނީ ކިހިނެއް؟
"ފިރިހެނާވެސް އަދި އަންހެނާވެސް އަމިއްލަޔަށް ގުޅުން ހިންގުމަކީ ބޮޑުފާފައެއްތޯ؟
ަބަނޑުގައިވާ ދަރިފުޅު އެއީ ކޮންކަހަލަ ކުއްޖެއްތޯ ބެލުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ސަޖިދަ އަށް ދިޔަ ތަނުން ނިތްކުރީގައި އިން ބިއްސެއް ފަޅައިގެން ގޮސްފިނަމަ ނަމާދު ޞައްޙަވާނެތޯ`؟
ޢާއިލާގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ހުރަސް އެޅިދާނެތީވެ ކައިވެނި ނުކޮށް ހުރުމަކީ ކޮންކަަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ޢާނަތުގެ އިސްތަށްޓާއި ކިހިލި ފަތުގެ އިސްތަށި އަދި އެނޫންވެސް އެފަދަ އިސްތަށި ނުބާލާމީހުންގެ ނަމާދު ފަދަ އަޅުކަންތައް ސައްހަވާނެތޯ؟ ނުވަތަ ނޫންތޯޯޯޯ؟
ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު ބަހައްޓާނެ ވަކި ޙާއްސަގޮތެއް ސުންނަތުން ސާބިތުވޭތޯ؟
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމުން ރަައްކާތެރި ވާން އެދި ކުރާނެ ހާއްސަ ދުޢާއެއް ބުނެދީބަލަ؟
ފަޓުލޫނު ނުވަތަ ޖިންސްގެ ފައިކުރި ތަނބިކަށްޓަށްވުރެ މަތީގައި ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ފައިކުރި އޮޅުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟ އަދި މިގޮތަށް ހުރެގެން ނަމާދު ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ތަޙްނީކް ކުރުމަކީ ކޮބާ؟
ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ބަންގި މެންދުރު ނަމާދުގެ ވަގުތުގައި ގޮވަނީ ކީއްވެތޯއެވެ.؟؟؟؟؟
ބާލިޣްނުވާ ކުޑަކުދިން ޒީނަތްތެރިވުމުގެ ގޮތުން ކަންފަތް ތޮރުވާ މުދި ލުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ރުކޫއިން ތެދުވެ ހަށަން ބަނުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ވަޒީފާގައި ޑިއުޓީގައި ހުންނަ ގަނޑީގައި އިތުރު މީހަކު ނެތުމުން ނަމާދުގެ ޖަމާއަތަށް ނުގޮސް ވަގުތުގައި ނަމާދުކުރުމުން ފާފަވެރިވެދާނެތޯއެވެ؟
ގަސްގަހާގެއްސަށް އެސްފީނާ ޖެހޭނެތޯއެވެ؟
ފިރިމީހާ ދެއަންބަށް ކައިވެނިކޮށް ދެއަނބިންގެ މެދުގައި ހަމަހަމަ އަށް ކަންތައް ނުކުރާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއްކޮށްފިނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯ؟
އިސްލާމްދީނުގައި ނަދުރު ބުނުން
ތަހުނީކު ކުރުމަަކީ ކޮބާ؟
ފިލްމު ބެލުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ކީރިތި ޤުރުއާން ޚަތިމް ކުރުމަށް ވަކިގޮތެއް ދީނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވޭތޯ؟
ޝިރްކު ކުރުމުން ޢާޚިރަތްދުވަހުން ލިބޭނެ ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކީ ކޮބާ؟
ދަރިއަކު ހޯދުމަށް އެދި ކުރާނެ ހާއްސަ ދުޢާއެއް ބުނެދީބަލަ؟
ނަމާދު އެޅިދާނެކަމުގެ ބިރަށްޓަކައި އުޛުރުތަކަކާއިހުރެ ހިނައިގަނެވެންނެތް ހާލަތެއްގައި ފިރިމީހާ ޖިމާއުވާންއެދުމުން އަނބިމީހާ އިންކާރުކޮށްފިނަމަ ފާފަވެރިވާނެތަ؟
ފިރިމީހާ އަނބިމީހާ އާއި ދިމާލަށް މީހަކާ އިނދެގެން އުޅެން ބޭނުމެއް ނޫނޭ ބުނެފިނަމަ ވަރިވާނެތޯ؟
ޖިންނި މޮޔަވެފައިވާ ކުއްޖަކު ރަގަޅު ކުރާނީ ކިހިނެއް؟
40 ދުވަސް ހަމަވުމަށް ފަހުގަވެސް ކީލަފަތްދޮށުންނާއި އައޮރަގުނަވަނުން އިސްތަށި ނުބާލައިފިނަމަ އެފަދަމީހާގެ ނަމާދު، ރޯދަ ފަދަ އަޅުކަންތައްތަށް ޝައްޙަވާނެތޯ؟
ސަލާމްކޮށްފަ މޭމަތީގަޔާއި ނިއްކުރީގަ އަތްޖައްސާލާތަން. މިކަމަކީ ސުންނަތުން ސާބިތުވާން އޮތްކަމެށްތޯ؟
ފިރިހެނާވެސް އަދި އަންހެނާވެސް އަމިއްލަޔަށް ގުޅުން ހިންގުމަކީ ބޮޑުފާފައެއްތޯ ނުވަތަ ކުޑަފާފައެއްތޯ؟
ވިހޭތާހަތްދުވަސް ވުމުންއައްހެންކުދިންނާއިފިރިހެންކުދިންވެސްބޯ ބާލަންޖެހޭނެތަ؟
އަނދުން އެޅުމަކީ ދީނީ ގޮތުން ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟ މިކަމާބެހޭ ހަދީސްއެއް ވޭހޭ؟
ފިރިމީހާ އަނބިމީހާގެ ގާތުގައި ކަލޭއާއި އެކީ އުޅެން ބެނުމެއް ނޫނެ ބުނެފިއްޔާ ވަރިވާނެތަ؟
ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ ދެމީހުން ފޯނުން ގިނައިރު ވާހަކަ ދައްކައެވެ.ނަމަވެސް ގޯސް ވާހަކައެއް ނުދައްކައެވެ.އެހެންވީމަ ރަނގަޅު ވާނެތަ؟
ޢިޝާ ނަމާދުގެ ފަހުގައި ކުރާ ދެރަކުޢަތް ނަމާދު ސުންނަތްކަން ގަދަ ނަމާދެއްތޯއެވެ.
މުސްލިމް އަންހެން ކުއްޖަކު އެހެން ދީނުގެ ފިރިހެނަކާއި ކައިވެނި ކުރަން ގަސްތު ކުރުމަކީ ކޮން ކަލަކަމެއް؟
އެކަކު އަނެކަކަށް ފޯނުން ނަމަވެސް ދެމަފިރިން އެދުންވެރިކަން ބޭނުންވެގެން އަމިއްލައަށް އެދުންވެރިކަން ފުއްދިދާނެތޯ
ދެމަފިރިން ދުރުގައި ތިބެން ޖެހޭތީ އަމިއްލަ އަށް އެދުން ފުއްދި ދާނެތޯ؟
ޑިސްޕެންސް މެޝިންތަކުން އެއްޗެތި ގަތުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ހ- ޚުއްފުގައި ފެންފުހުން ޙުއްދަވާހާލަތް ތަކަކީކޮބާ؟
ފިރިހެންކުދިން ހިތާނު ކުރުމަށް އެންމެ ރަގަޅު ޢުމުރަކީ ކޮބާ؟
މެދު ޢުމްރާ ކުރެވޭނީ އަހަރުގެ ތެރެއިން ކޮން ދުވަސްވަރެއްގައި؟
އަދާ ކުރަން ޖެހޭ ދަރަންޏެއް އޮއްވާ ޢުމްރާ ކުރެވިދާނެތޯ؟
ދޭތެރެދުރުކުމަށްޓަކައި ހުރަސް (ކނޑމ) ބޭނުންކުރުމަކީ ދީނީގޮތުން ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟؟
ކޮޅަށް ހުރެގެން ނަމާދު ނުކުރެވޭ މީހާ އިށީދެގެން ނަމާދުކުރެވޭކަން، އަދި އަށީނދެ އިނދެ ނަމާދު ނުކުރެވޭ މީހާ އޮށޯވެ އޮވެ ނަމާދު ކުރެވޭކަން އިނގޭ. އެހެން ނަމަވެސް ކުރާ ގޮތެއް ނޭނގޭ. ވީމާ މިކަން ތަފްސީލްކޮށް ކިޔައިދެއްވަ ފާނަންތޯ؟
ނަމާދަށް އަރާ ހުއްޓާ ޙައިޟު ވެއްޖެނަމަ ހިނައިގަތުމަށްފަހު އަލުން އެނަމާދު ޤަޟާ ކުރަން ޖެހޭނެތޯ؟
ފޮޓޯ ނެގުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ތަހުނީކު ކުރުމަކީ ކޮބާތޯ؟
ކުރުސި(ޤުރުއާންގެ އާޔަތްތައް) ލިޔެފައިވާ ކަރުދާސް ފަދަ ތަކެތި ވޮލެޓަށް ލައިގެން އުޅުމަކީ ކޮށްކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ނަމާދު އެޅުމަކީ ކިހާވަރެއްގެ ނުބައި ކަމެއްތޯ؟
ބަލި ފިރިމީހާގެ މައްޗަށް އަނބިމީހާ ކުރާ ޚަރަދު ޞަދަގާތަށް ވާނެތަ؟
ނުހިފި ހުރި ރޯދަތަކަށް ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯ؟
"އިޝާ ނަމާދު ވަގުތު ވަދެ އެނަމާދުނުކޮށްހުއްޓާ 11:30 ހާއިރު ހައިޟުވެއްޖެނަމަ އެނަމާދު ޤަޟާ ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. މިނަމާދު ޤަޞާ ކުރާނީ ކޮން ވަގުތަކު ތޯއެވެ؟.
ހެދުނާ ހަވީރު ކިޔާނެ ދުޢާ އެއް ބުނެދީބަލަ؟
ފިރިމީހާ އެހެން އަންހެންކުއްޖެއްކައިރީގަ ތިމަންނަ އުޅެނީ މީހަކާ އިދެގެނެއް ނޫނޭ ބުނެފި ނަމަ ވަރިވާނެތޯއެވެ...؟
ރުޅި މައިތިރި ކުރަން ހަދާނެ ގޮތަކީ ކޮބާ؟
ވިހާ ވަގުތު ތަހުނީކު ނުކުރެއްވިޖެނަމަ ފަހުން ތަހްނީކް ކުރެވިދާނެތޯ؟
ރިބާގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ފައިސާ އަށް ކަންތައް ކުރާނީ ކިހިނެއް؟
ހައިޟުގެ ދުވަސްވަރު ގުރްއާން ކިޔެވިދާނެތޯ؟
ހިލޭ ފިރިހެނަކާ އެކީ ކިސް ކޮށްފަ ފެން ނުވަރައި ނަމާދު ކުރެވޭނެ ހެއްޔެވެ؟
މީހަކާ އިނދެގެން އުޅެން ބޭނުމެއް ނޫނޭ ބުނެފިނަމަ އަނބިމީހާ ވަރިވާނެތޯ؟
ފިރިމީހާއަށް ނޭގި ފިރިމީހާގެ އީމެއިލް ބަލާ އަދި ކިޔުމުން ފާފަވެރިވާނެތޯ؟
މިއުޒިކް ހުންނަ ކާޓޫން ކުޑަކުދިން ބެލިއަސް ރަގަޅުވާނެތަ؟ އާއްމުކޮށް ގިނަ ކާޓޫނުގައި މިއުޒިކް ހުންނާތީ؟
ވޮލެޓަށް ނުވަތަ ޕަރސް އަށް ފިރިމީޙާގެ ނުވަތަ އަނބިމީހާގެ ފޮޓޯ އެއް ލާފައި ބޭއްވުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
އިޢްތިރާފް ނުވި ނަމަވެސް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފިނަމަ އެޙުކުމެއް ތަންފީޛު ކުރަން ޖެހޭނެތޯ؟
ކުއްޖާ ބޮޑުވުމަށްފަހު ދަރިއެއް ނޫންކަމަށް ފިރިމީހާ ބުނެފިނަމަ ވާނީ ކިހިނެއް؟
އަލްކަހޯލް ހިމެނޭ ލޯޓަން ބޮޑި ސްޕްރޭ ބޭނުން ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ކުޑަކުދިން ނިންދަވަން ނިދާކަހަލަ ލަވަ މިސާލަކަށް "ދޮންކަނބުލޮ ނިދާލަށެ" މިކަހަލަ ލަވަ ޖެހުމަކީ ހުއްދަކަމެއްތަ؟
ފިރިމީހާ އަނބިމީހާ އާ ދިމާލަށް " މިހިރީ މީހަކާ އިނދެވިފަ، މީނައާ ނީދެވުނުނަމަ ކިހާ ރަގަޅުހޭ " މިހެން ބުނެފިކަމުގައިވާނަމަ އެދެމީހުން ވަރިވާނެތޯ؟
ފާހާނާގެ ތެރޭގައި ބިސްމި ކިޔުން ހުއްދަ ވާނެތޯއެވެ؟
ގޭގެ ސިޓިން ރޫމްގައި އެންމެ ހަނގު ދަރިފުޅުގެ ފޮޓޯ ބަހަށްޓާފައި ހުރޭ. މިވާ އުދަގުލުން ސަލަމަތް ވާނެ މަގެއް އެބައޮތްތޯ؟
ކުރިން ރަށްޓެހިވެގެން އުޅުނު އަންހެން ކުއްޖާގެ ފޮޓޯ ގެންގުޅުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
އަނބިފިރި ކަމުގެ ގުޅުން ހިންގުމުގެ ކުރިން ކިޔާ ދުޢާ އަކީ ކޮބައިތޯ؟
މީހަކު ކޮންމެފަދަ ވައްކަމެއް ކުރިކަމުގައިވިޔަސް އެއްވެސް ޝަރުތެއްނެތި އެމީހާގެ އަތްކެޑުން އިސްލާމްދީނުގައި އޮވޭތޯއެވެ؟
ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ ދެކުދިން ގިނައިރު ފޯނުން ވާހަކަ ދެއްކުމަކޫ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ އަންހެން ކުއްޖާއާ ފިރިހެން ކުއްޖާ އާ ދެމީހުން ގެއަށް އައިސް އަންހެން ކުއްޖާގެ ތިމާގެ މީހުން ކުރިމަތީ ވާހަކަ ދައްކަން ތިބުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
އަނބިމީހާ ދެކެ ރުޅި އައިސްގެންއެކުގައި އުޅެން ބޭނުން ނޫންކަމުގައި ބުނެފައިވާ ފިރިއަކާއި އެކު ކައިވެނީގެ ގުޅުން ދެމި އޮންނާނެތޯ؟
ޢިއްދާގެ މުއްދަތުގައި އަމިއްލަ އަށް އެދުންވެރިކަން ފުއްދި ދާނެތޯ؟
ރިބާގެ މިންވަރަކީ ކޮބައިތޯ؟
އަމިއްލައަތް މަރުވުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެތް؟
ބޮލު ގަކަވާޖެހުމޭ ބުނާ ބަހު ގެ މާނަ އަކީކޮބާ؟
ވުޟޫ ކުރުމަށް ފަހު ކަފަބުރުބޭނުން ކޮށްގެން ކަންފަތް ސާފު ކުރުމުން ވުޟޫ ގެއްލޭނެތޯ؟
ކާވެނިކުރިތާ 06 މަހުން ވިހާކުއްޖަކަށް ނަހަލާލު ދަރިއެކޭ ކީދާނެތޯ؟
ކާޓޫނު ބެލުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއްތޯ؟
ޒިކުރު ތަސްބީހަ ކިޔާފައި ކިޔާ ދުއާ އަކީ ސުންނަތުން ސާބިތު ވާ ދުއާ އެއްތޯ؟
މަދްޔު އަކީ ކޮބާ؟
ބޮޑު ޝިރުކާއި ކުޑަ ޝިރުކުގެ ތަފާތު މިސާލާއެކުބުނެ ދެއްވާށެވެ .
އަޅާލާނެ މީހަކު ނެތް ކުދިން ބެލުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ތިމާ ލޯބިވާ މީހަކު ހޯދުމަށް ކުރެވިދާނެ ރަގަޅު ދުއާ އެއް ބުނެދެވި ދާނެތޯ؟
ޚިތުބާ ކުރުމަކީ ކޮބާ؟
ބުމަ ހެދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ބުދު ޖަހާފައި ހުންނަ ޓީޝާޓް އަދި ގަމީސް(ކުރިމަތިފަރާތުގައި ނުވަތަ ފުރަގަސް ފަރާތުގައި ވިޔަސް) ލައިގެން ނަމާދު ކުރުމަކީ ކޮށްކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ފިރިމީހާ ހިލޭ އަންހެނަކާ އެކު ޒިނޭ ކުރާކަން އެގިހުރެ ފިރިމީހާ އެދުމުން އަނބި ފިރި ކަމުގެ ގުޅުން ހިންގުމަށް އަނބިމީހާ ފުރަގަސް ދިނުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟
އާންމު ކޮށް ހައިޟު ވާ ދުވަސް ޖެހި ހައިޟު ވީއިރު ފުރަތަމަ ދުވަހު ލޭގެ އަސަރު ކުޑަކޮށް ހުރުމަށްފަހު ދެވަނަ އަދި 3 ވަނަ ދުވަހު އެއްވެސް ގޮތަކަށް ލޭގެ އަސަރު ނެތްނަމަ ހިނައިގަނެ ނަމާދުކުރަންޖެހޭނެތަ؟
ޑޮލަރު 12.85 ގެ ރޭޓްގައި ހުރި ދުވަސްތަކުގައި އަޅުގަނޑު ހުޅުޅި ޑޮލަރު އެކަންޓުން މިހާރު އެޑޮލަރު މިހާރުގެ ރޭޓުން 14ނުވަތަ 15ގެ ރޭޓުން ވިއްކުން މީރަގަޅު ކަމެއްތޯއެވެ؟
މީހަކާ އިނދެ ދަރިއެއް ލިބިފައި ހުރެ ފޭސްބުކުން އަންހެން ރައްޓެހިން ހޯދާ އެމީހުނާ ޗެޓު ކޮށް ނަމްބަރު ހޯދާ އަނބިމީހާ އަށް ވަގަށް އެމީހުނައް ގުޅާ ލޯބީގެ ވާހަކަ އަދި ގޯސް ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ދީނީ ގޮތުން ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟؟
ކުދިން ވިހާފައި މަރާލާ މީހުން އޭގެ ބަދަލުގައި އެމީހަކު ގަލުން ތަޅާ މަރާލެވި ދާނެ ހެއްޔެ؟
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމުން ސަލާމަށް ވާނީ ކިހިނެއް؟
ކުރީގެ ފިރިމީހާ އާއި ފޯނުން ވާހަކަ ދެއްކުން؟
ދަރިފުޅަށް ޢާއިލާގެ ތެރޭގައި ލޯބިން ދޫނި، މަލާކު ކިޔާ ކުއްޖަކށް މަލް ދޫނި، މަލްކޮ ކިޔުމަކީ ރަގަޅު ކަމެއްތޯ؟
ވަރަށް ދީންވެރިވެގެން އުޅޭ ފިރިން އަނބީންނަށް އެހީތެރިވެނުދޭ އެއީ ދީން ހުއްދަކުރާކަމަކަށް ނުވަނީތަ؟
ޟުޙާ ނަމާދު ކުރަން އެންމެރަނގަޅު ވަގުތަކީ ކޮބައިތޯއެވެ. އަދި އެނަމާދުގައި ކިޔަންޖެހޭ ދުޢާއެއް ވޭތޯއެވެ.
ކޯޓުގައި ކައިވެނި ކޮށްގެން ގެއަށް އަންނަމުން ކިޔާ ދުޢާ އެއް އޮވެތޯ؟
ޞަދަޤާތުގައި ހިފާ ވަގުތު ކިޔާނެ ވަކި ދުއާ އެއް ބުނެދީ؟
ޝިރުކުކޮށްފި ( ތަވީދު ލިޔެދިނުން. އެޅުން،އެޅުވުން. އިރުވަރުބަލާ ބަލުވާ..... )މީހާގެ ނަމާދު 40 ދުވަސްވަންދެން ޤަބޫލުނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ބުނާތީ އަހަމެމެވެ. މިއީ ކިހާވަރެއްގެ ޙަޤީގަތެއް އޮތް ވާހަކައެއްތޯ؟
މަޛްޔު ބޭރު ނުވުމަކީ މައްސަލަ އެއްތޯ؟
ކަޅު ހީނާފަތް އަޅައިގެން ނަމާދު ސައްހަވާނެތޯ؟
ތުނބުޅި ބެހެއްޓުމަކީ އެމް.އެން.ޑީ.އެފް. ގަ މަނާ ކަމެއް. މިހެން ކަމަށްވާނަމަ އެމުއައްސަސާގަ މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއް؟
ދައްޖާލާ މެދު ޤުރުޢާނުން ލިބެން ހުރި ހެކި ބުނެދެއްވުން އެދެން؟
ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔަވަން ނޭގޭ މީހާކާ އިދެގެން އުޅުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ސަލާމް ލެއްވުމާއި، ޞަލަވާތް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރުން. މިބުނަނީ ކޮންވާހަކައެއްތޯއެވެ. ތަފްޞީލާއެކު ވިދާޅުވެދެއްވާށެވެ.
ދެމަފިރިން ދުރުގައި ތިބެން ޖެހޭތީ އަމިއްލަ އަށް އެދުން ފުއްދި ދާނެތޯ؟
ފިރިމީހާގެ ބެސްޓު ފުރެންޑާއި އެކު ޒިނޭ ކުރާ މީހާގެ ޙުކުމަކީ ކޮބާ؟
ތުނބުޅިބޭލުމަކީ ހަޜާން ކަމެއްތަ؟
ޑޮލަރު ފަޓުލޫނުގެ ޖީބަށްލައިގެން ނަމާދު ކުރުމުގެ ހުކުމަކީ ކޮބާ! އަދި އެ ނަމާދު ސައްޙަވާނެތޯ!
ކުއްޖާއަށް 2އަހަރ ވުމުން ކިރު ދިނުން އެއީ ހަރާމް ކަމެއްތ؟
ޒަމާނީ މިއުޒިކާއި އެކު ﷲގެ އިސްމުފުޅު ބޭނުން ކޮށްގެން ކިޔާފައިވާ އަރަބި މަދަޙަ އެބައަޑު އިވޭ. އެފަދަ މަދަޙަ ހުއްދަވާނެތޯ؟
ކުޑަ ކުދިންނަށް ލޯބިން އެ ކުދިން ގެ ނަން ނޫން އެހެން ނަންނަމުން މިސާލަކައް( ނާޝިދު އަށް ނާއްޓޭ) އޭ ގޮވާ ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ އިސްލާމް ދީނުގައި ކޮންކަހަލަ ކަމެއް ތޯ؟
މޫނު ބުރުގާ ނޭޅުމުން ފާފަ ވެރިވާނެތޯ؟
އިސްލަމްދީނުގައި ކުޑަކުދިން ގެ ގޮތުގައި ބެލެވެނީ ކޮން ޢުމުރެއްގެ ކުދިންތޯ؟
މެންދުރު ނަމާދު ނުކޮށް ހުރިކަން ހަނދާންވަނީ އަޞުރު ނަމާދުގެ ޖަމާޢަތައް އަރަން އުޅެނިކޮށް. މިފަދަ ހާލަތުގައި އަޞުރު ނަމާދުގެ ޖަމާޢަތުގައި ކުރާނީ މެންދުރު ނަމާދުތޯ އަޞުރު ނަމާދުތޯ؟
ދެމަފިރިން އެއްދާން ކުރާ މަންޡަރު ވީޑިޔޯ ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ޙަނަފީ މަޛްހަބަކީ ކޮބާ؟
އުފަންދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން؟
ޤުއާންކިޔަވާއިރު އެހިސާބެއް ކިޔެވުމުން ސަޖިދަ ކުރަންޖެހޭ ތަންތަން ފާހަގަކުރާނީ ކިހިނެތް؟ އަދި ސަޖިދަކުރާނެ ގޮތް ތަފްސީލު ކޮށް ދެއްވުން އެދެން.
އަނބިމީހާގެ އެދުން ފުއްދައި ދިނުމުށް ފިރިމީހާ ނުކުޅެދިއްޖެނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެއް؟
ވަޒީފާގެ ގޮތުން ދެރަށެއްގައި ތިބި ދެމީހުން ކައިވެނި ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ދަތުރު ވެރިޔަކަށް ބެލެވޭނީ ކިހާ ހިސާބަކަށް ދަތުރު ކުރުމުންތޯ؟
ޖިމާޢުގެ ހިނައިން ހިނައިގަން ގަނައިރު ބޯދޮންނަން ޖެހޭނަތަ؟ އަދި އެންމެ ރަގަޅު ގޮތަކީ ކޮބާ ؟
ޖިމާޢުގެ ހިނައިން ހިނައިގަން ގަނައިރު ބޯދޮންނަން ޖެހޭނަތަ؟ އަދި އެންމެ ރަގަޅު ގޮތަކީ ކޮބާ ؟
ހެއަރމޫވް އުގުޅައިގެން ކިހިލިފަތުގެ އިސްތަށި ބޭލުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއް؟
ތަޢުލީމް ދިޔާނާގައި އިންނަ ގުނޫތު ރަގަޅުތޯ؟
ރިބާގެ މިންވަރަކީ ކޮބައިތޯ؟ އެއްޗެހި ވިއްކާ އިރު ލާ ފައިދާ އަކީ ރިބާތޯ؟
ނަމާދުގައި ދެ ސޫރަތް ދެމެދުގައި ހިތުން އަލްހަމްދު ކިޔަން ޖެހޭނެތަ؟
ޚުއްފު ގައި ފެން ފޮހުމާއި ބެހޭ ތަފާތު ސުވާލުތަކެއް؟
.ފުރަތަމަ އައްތަހިއްޔާތުގައި " ނަބިއްޔިލް އުއްމިޔި" މިތަން ކިޔުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއް؟
ދަރިފުޅު ވިހެއުމަށްފަހު އެދަރިފުޅަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާކަމެއް އަދި ދީނީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާކޮށްދެއްވާ!
މިސްކިތުގައި ފަރުޟް ނަމާދު ކުރެވެމުން (އިމާމާގެ ޖަމާޢަތައްފަހު) ދަނިކޮށް އަޑުހަރުކޮށް ޤްރުޢާން ކިޔެވުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ނެޓުގެ ސައިޓު ތަކުން އޮރިޔާން ފޮޓޯ އާއި މަންޒަރު ފަދަ ތަކެތި ބެލުމަކީ ދީނުގައި ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
" ދީނީ އިރުޝާދު" މިފޮތުގައި ވެއެވެ. ރަޖަބު މަހުގެ ފުރަތަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގައާއި 13 ، 14 މިދެދުވަހުގައާއި 20 އަދި 27 ވަނަ ދުވަހު ރޯދަ ހިފުމަކީ ވަރަށް ގިނަ ދަރުމައާއި ޘަވާބު ލިބޭ ކަމެއްކަމަށް . މިއީ ސުންނަތުން ސާބިތު ވާ ކަމެއްތޯ؟
އަންހެނުން ވަޒީފާ އަށް ނިކުތުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ފިރިމީހާ އަތުން ލާރިދޭން ވެސް އަންހެން ކުއްޖާ އަށް ލާރި ނުލިބިޖެއްޔާ އަންހެން ކުއްޖާ ފާފަވެރި ވާނެތޯ؟
އިޝާ ނަމާދު ވަގުތު ވަދެ އެނަމާދުނުކޮށްހުއްޓާ 11:30 ހާއިރު ހައިޟުވެއްޖެނަމަ އެނަމާދު ޤަޟާ ކުރަން ޖެހޭނެތަ؟
ޔޫރިން އިންފެކްށަން ހުންނަމީހުން މީހުން ނަމާދު ކުރާނީ ކިހިނެއް ؟
ޖިމަޢު ވުމަށްފަހު، ނިދުނީ..އޭގެ ފަހުން ހޭލެވުނީ ވަރަށް ލަސްވިފަހުން..އޮފީހަށް އަވަހަށް އަންނަން ޖެހިގެން ހިނައިނުގަނެ، ހަމަ އެކަނި ފެންވަރައިގެން އައުމުން ފާފަވާނެތޯ
މަޛްޔު ބޭރުނުވާނަމަ އެއީ މައްސަލައެއްތޯ؟
ސެންޓު ޖެހުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ގަވާޢިދުން ނަމާދު ކުރާނީ ކިހިނެއްތޯ؟
ޖިމާޢުވުމަށްފަހު ހިނައިގަތުމަށްފަހު އޭގެ ފަހުން އަންހެނާގެ ފަރުޖުން ފިރިހެނާގެ މަނި އިތުރަށް ޖިމާޢުވުމާނުލާ ނުކުމެއްޖެނަމަ ހިނައިގަންނަން ޖެހޭނެތޯ؟
އިސްލާމް ދީނުގައި ލަވަ ކިޔުމަކީ ކޮން ކަހަލަ ކަމެއް؟
ކަންފަތް ތޮރުފުމަކީކޮންކަހަލަކަމެއް؟
މީހަކު ސަލާމްގޮވައިފިނަމަ ސަލާމް ބަލައި ނުގަތުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
އައްތަހިއްޔާތުގައި ޝަހާދަތް އިގިލިން އިސާރަތް ކުރަންޖެހޭތަ؟
އަލްކަހޯލްގެ ޕަސަންޓެއް ހިމަނާފައިވާ ސެންޓް ބޭނުންކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ސިހުރު އަދި ޖިންނި ބަލި ރަގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ތަވީދު އަޅާމީހެއްގެ ކައިރިއަށް ރަގަޅުކުރުމަށް ދިޔުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ކުލައެއް އަދިވަހެއް ހުރެފައި އެދުންވެރިކަމެއްނެތި ކުރިމަތިފަރާތުން އެތިގަނޑެއްގޮތަށް ހުންނަ އެއްޗެއް އާދެއެވެ، އެއީ މަނިތޯއެވެ އަދި ހިނައިގަންނަން ޖެހޭނެތޯއެވެ؟
ފާހާނާ ކުރާއިރު ބައެއްފަހަރައް ކުރިމަތީފަރާތުން މަނިގޮތައްހުންނަ އެއްޗެއް އާދޭ އެއިގެ ސަބަބުން ހިނައިގަންނަން ޖެހޭނެތޯ؟
ލަވަޔާއި މިއުޒިކު ޙަރާމްވީސަބަބަކީ ކޮބާކަން ހެއްކާއި އެކު ވިދާޅުދެއްވަފާނަންތޯ؟
ޖިންނި އަދި ސިހުރު ރަގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި އެއްވެސް ވަރަކަށް ޖިންނީގެ އެހީ ބޭނުންވާނެތޯ؟
2 އަހަރު ވުމުން ކުއްޖާއަށް ކިރު ދިނުމަކީ ހަރާމް ކަމެއްތަ؟
ދަރިފުޅު ދެކެ ރުޅި އަންނަ ވަގުތު ހިތަށް އަރާ ގޯސް އެއްޗެހީގެ ސަބަބުން ދަރިފުޅަށް އަސަރު ކުރާނެތަ؟
ސިޙުރު ޖެހިފައިވާ މީހަކު އެސިޙުރުން ސަލާމަތްވާނެ ގޮތެއް ބުނެދެއްވައިފާނަންތޯ؟
ހައިލުވެގެން މަހެއްހާ ދުވަސް ވެފަ ދެތިން ދުވަހު ރަނގަޅު ވެފަ އަނެއްކާވެސް ހަމަ ކުރިއެކޭ އެއްވަރަށް ލޭ ފައިބަނީ ނަމާދުކުރަން ރަނގަޅު ވާނެތަ؟
ކޮލެޖަށް ހުށަހަޅާ އެސައިމަންޓަކަށް ނޫނީ ކޮލެޖްގެ ފަރާތުން އިށި އިންނަ އިމްތިހާނަކުން މަތީ ވަނައެއް ދެއްވުން އެދި ﷲ ގެ ހަޞްރަތަށް ނަމާދު ކުރެވިދާނެތަ؟
ބައެއް ނަމާދު ގޭގައި ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ޝުކުރުގެ ސަޖިސަ ޖަހާނެގޮތް ތަފްސީލުކޮށް ދެއްވަފާނަންތޯ؟
ދަރިފުޅާއި ވައިފްގެ ފޮޓޯ ގަނޑެއް ކޮޓަރީގައި ހަރުކުރެވިދާނެތޯ؟
ޖިމާޢު ވާއިރު ކިޔާ ދުއާއެއް ވޭތޯ؟
ނަމާދުގައި ގުނޫތު ކިޔުމަކީ ކޮން ކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ކައިވެނީގެ ރަން ނުދިނުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ކުޑަކުއްޖާއަށް ކިރު ދޭންޖެހޭ މުއްދަތަކީ ކޮބާ؟
ދަމު ނަމާދުގެ ރުކޫޢުގައާއި ސަޖިދައިގައި ކިޔަނީ ކީކޭތޯ؟
ބޯ ދިގު ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ﷲ ގެ އިސްމުފުޅުތައް ކިޔަންޖެހޭނީ ޔާ ކުރިޔަށް ލައިގެންތޯ؟
މީހަކާ އިނދެގެން ހުރެ ފިރިހެންމީހާއަށް ޒިނޭ އަކީ ކިހާވަރެއްގެ ފާފައެއް ހުރި ކަމެއްކަން ނޭންގި އެކަން ކުރެވިއްޖެއްޔާ އޭނަގެ މައްޗަށް ހުރި ޙުމުކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟
އިސްތަށިގަނޑުގައި ކުލަ ޖެއްސުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ކަމެއްތޯ. ކުލަ ޖެއްސޭނެ އެއްވެސް ޙާލަތެއް އޮވޭތޯ؟
މައިން ބަފައިން މިދުނިޔޭގަ ތިބޭ އިރު އެބައި މީހުންނަށް ކުރުން ރަގަޅު ދުއާ އެއް ކިޔައި ދިނުން އެދެން؟
ތުއްތު ކުދިން މަރާލުމަކީ ކިހާވަރެއްގެ ނުބައި ކަމެއްތޯ؟
ޖަމާޢަތު ރަކުވަތެއްގެ ފަހުގައި ޖަމާޢަތުއާއި ގުޅޭ މައުމޫމުން ކުރާނީ ފުރަތަމަ ރަކުވަތުންތޯ؟
ސިހުރު ޖެހިފައިވާ މީހާ، އެމީހާ ސިހުރު ޖެހިފައި ހުރިކަން އެނގޭނެ ގޮތެއް ބުނެދެއްވަފާނަން ތޮއެވެ؟
ޝުކުރުގެ ނަމާދެއް ކުރެވިދާނެތަ؟
ކުދި ފާފަތަކާއި ބޮޑެތި ފާފަތަކަކީ ކޮބާ؟
އެއްވެސް ޢުޛުރަކާ ނުލާ ބަނޑުގައިވާ ދަރިފުޅު އެބޯޓު ކުރާ މީޙާގެ އަދަބަކީ ކޮބައިތޯ؟
އަންހެން މީހާ ރަން ކީ ފައިސާ ހަވާލު ކުރަން ޖެހޭނީ ކާކަށް ތޯ ؟
މުސްލިމުންނާއި މުއުމިނުންގެ ހުރިތަފާތަކީ ކޮބައިތޯއެވެ.؟
މައިން ބަފައިންނަށް ޓަކައި 2 ރަކްއަތުގެ ނަމާދެއް ކުރެވިދާނެތޯ؟
ބަލިވެގެން ދޫކުރިރޯދަ އެއްރޯދަމަހުންއަނެއްރޯދަމަހަށް ނުހިފިއްގެނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެއް؟
މުއުމިނު ޖިންނިއާ ވާހަކަދައްކައިގެން ކަންތައްތައް އަހާ އޮޅުންފިލުވުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ގޭތެރޭގައި ފެންނަގޮތައް މީހުންގެ ތަސްވީރު ބެހެއްޓުމަކީ ދީނީގޮތުން ކޮނކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
އަޑު ހަރުކޮށް ކިޔަވާ ޖަމާޢަތު ނަމާދުގައި މައުމޫމުން ފުރަތަމަ 2 ރަކުއަތުގައި ސޫރަތުލް ފާތިޙާ ކިޔަވަން ޖެހޭނެތޯ ؟
މުސްލިމުން ކުފުރުންނަށްދޭ ޖާނުންފިދާވުމުގެ ހަމަލާ އާމެދު ދެކެނީ ކިހިނެއްތޯ ؟؟
އިމާމު މީހާ ސަޖިދާގައި އޮއްވާ ޖަމާޢަތުގައި ބައިވެރިވާ މީހާ، ސަޖިދައަށް ދާއިރު އޭނާ ތަކްބީރު ކިޔަންޖެހޭނެތޯއެވެ؟
މާގިނައިން ޖިމާޢު ވުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟ މިކަމުގައި އެންމެ ރަގަޅު (ގިނަވެގެން) ގޮތަކީ ކޮބާތޯ؟
ކާވެނީގެ ރަނަކީ ކާކުގެ ހައްގެއްތޯ؟
ވަޒީފާގެ ގޮތުން އަނބިމީހާ އާއި ދުރުގައި ހުރެވޭނީ ކިހާ ދުވަހަކުތޯ؟
ފިރިހެނުން ޖަމާއަތައް ނުގޮސް ނަމާދު ވަގުތު ތެރެއިން ކޮންމެވެސް ގަޑިއެއްގަ ނަމާދު ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
އަންހެން މީހާ ވަޒީފާއަށް ދާތީވެ ފިރިމީހާ އޭނަ ފޮނުވީމަނޫންހޭ ވަޒީފާއްށްދެވެނީ ކިޔާ އޭނާއަށް ހަރަދު ނުކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ސިހުރު ރަގަޅުވިކަން އިގޭނީ ކިހިނެއް؟
ސިޙުރުން ސަލާމަތް ވުމަށް ކިޔަން ޖެހޭ އާޔަތް ތައް ކިޔުމަށް ވަކި ވަގުތެއް ވޭތޯ؟
ދަމުނަމާދަކީ ކޮބާ؟
ހެކި ވެރިންގެ ކުރިމަތީގައި ރަން ނުކީ ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ކައިވެނިކުރީ ވަލީވެރިޔާ އާއި ދެ ހެކިންގެ ކުރިމަތީގައިވާނަމަ ކައިވެނި ސައްޙަވާނެތޯ؟
ފިރިމީހާއަށް ޝައްކު ކުރުމަކީ ދީނީގޮތުން ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ނަމާދު ކުރާ އިރުގައި ބޯ ނިވާ ކުރަން ޖެހޭނެތޯ؟
ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދޭ މެޑިކަލް އިންޝުއަރެންސް ނުވަތަ މަދަނައި ގައި ބައިވެރި ވުމަކީ ދީނީ ގޮތުން ހުއްދަ ކަމެއް ތޯ ؟
ފިރިހެނުން އައުރަ ނިވާނުކޮށް އުޅުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ދަމު ނަމާދު ކުރަން ޖެހޭނީ ނިދާފަ ހޭލައިގެންތޯ؟ ރޭގަނޑު އެއްގޮތަކަށް ވެސް ނުނިދާ ހުރެ ދަމުނަމާދު ކުރެވިދާނެތޯ؟
ހުއްފަކީ ކޯޗެއްތޯ؟
އެކަނި ނަމާދުކުރާއިރު އަންހެނުން ސްޓާކީނަށްނާރާ (ފައިތިލަ ނިވައިނުކޮށް) ކުރާ ނަމާދު ޞައްހަވާނެތޯ؟
ދަމު ނަމާދަކީ ކޮބާ؟
ފާލު ބެލުމާއި ރަމަލު ޖެހުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ދަރިފުޅަށް 2 ނަން ކިޔުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ؟
އަންހެން ކުއްޖާ ރަންކިޔަން ޖެހެނީ ދެ ހެކިންގެ ކުރިމަތީގަތޯ؟
ވިތުރީގެ އެއްރަކްއަތް ކުރާނޭ ގޮތް ވަރަށް ތަފްސީލް ކޮށް ބުނެދެއްވާ؟
އެއްދާން ކުރާއިރު ކިޔާ ދުޢާ ކިޔަންޖެހޭނީ (ޖިމާއުވުމުގެ ކުރިން) ދެމަފިރިން ލޯބިކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިންތޯ ނުވަތަ ޒަކަރު ފަރުޖު ތެރެއަށް ވައްދަންވީމަތޯ؟
ސިހުރެއް ޖެހިފައި ހުރި މީހަކު ސިހުރު ރަނގަޅު ކުރަން ކިޔާ ސޫރަތްތައް ކިޔަން ޖެހޭނީ ކިތައް ދުވަސްވަންދެންތޯ؟
ޤިބުލަގަށް ކުރިމަތިލައިގެން އިނދެ ޤަޟާހާޖާކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއްތޯ؟
ސިޙުރުން ސަލާމަތްވާން ހަދާނީ ކިހިނެއް؟
މަތިމަސް ކުރުކުރުމަށާއި، ކީލިފަތުން އިސްތަށި އުފުރުމާއި،ނިޔަފަތި ކެނޑުމާއި، ފޫޅުންތިރީގައި ފަޅާ އިސްތަށި ބޭލުމާއި މިކަންކަން ކުރުމަށް ވަކި ވަގުތެއް ނުވަތަ ދުވަހެއް ސުންނަތުން ސާބިތު ބޭތޯއެވެ؟
އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުމުގެ އަދަބަކީ ކޮބައިތޯ؟
ދިގުމުއްދަތަކުން ފައިސާ ދައްކާގޮތަށް ސަރުކާރުން ލިބިފައިވާ ފްލެޓެއްގެ އަގު އަދާކޮށް ނުނިމެނީސް ޙައްޖަށް ދެވިދާނެތޯ؟
ގެއްލުނު ރޯދަ ހިފާ ނިންމާފައި ޝައްވާލު މަހުގެ ބާކީ ބައިގާ އެމަސްނުނިމެނީސް 6 ރޯދަ ހިފި ދާނެތޯ؟
އާއިލާ މީހުންނާއި އެކު މޫދަގޮސް އަންހެންވެރި ތިބަށް އެތަނުން އަންހެނެއް ހެދުންބަލާއި ބުރާ އާއި ޖަންގިޔާ ލައިގެން މޫދައެރުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއްތޯ؟
ސިހުރާއި ފަންޑިތައިގެ ތަފާތަކީ ކޮބާ؟
ކާފަރަކު މަރުވި ހަބަރު ލިބުމުންވެސް ކިޔަން ޖެހޭނީ "إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ" ތޯ؟
- ޖުވާގެ ތައާރަފް (ބަހުގެގޮތުން އަދި އިސްތިލާހީ ގޮތުން
އިޝާނަމާދު އަދާކޮށް ކުރެވޭނެ އެންމެ ފަހު ވަގުތަކީ ކޮބައިތޯއެވެ. ރޭގަނޑު 12 ގެ ފަހުން އިޝާނަމާދު އަދާކޮށް ކުރެވިދާނެތޯއެވެ؟
އަނބިމީހާއާއި ފިރިމީހާ ގިނަގިނައިން މައްސަލަ ޖެހޭތީ ކިޔާނެ ރަގަޅު ދުޢާއެއް ސޫރަތެއް އެއްޗެއް ބުނެދެއްވުން އެދެމެވެ؟
ރިބާ އަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟
ފިހާރަތަކުން ދިގުމުއްދަތުގައި ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސްކުރާގޮތައް މުދާދޫކުރާއިރު ދޫކުރަނީ ވަގުތުން ފައިސާ ދައްކައިގެން ދޫކުރާވަރަށްވުރެ އަގުބޮޑު ކޮންނެވެ. މީގައި ރިބާ އެކުލެވޭނެތޯއެވެ.؟
އަޅުގަނޑު އޮފީހައް އަންނައިރު ގެއިން ވުޟޫ ކޮށްގެން އައިސް މެންދުރު ނަމާދު ވަގުތު ޖެހުމުން އަނެއްކާ މުޟޫ ކުރާއިރު އިސްޓާކީން ނުބާލައި ވުޟޫ ކުރެވިދާނެތޯ؟
ނަހަލާލަށް ބަލިވެ އިނދެ ބަނޑަށް 3 ހަފްތާގައި އެބޯޓް ކޮށްލުމުން ދަރިޔަކު މެރިކަމުގެ ފާފަ ލިބޭނެތޯ، އަދި އެކަމުގެ ހުކުމަކީ ކޮބާތޯ؟
ސިޙުރުން ސަލާމަތްވާން ހަދާނީ ކިހިނެތްތޯ؟
ގޮނޑީގަ ނުވަތަ އެހެންވެސް ތަނެއްގައި އިށީދެ އިނދެގެން ނަމާދު ކުރާނެގޮތް ޙަރަކާތްތައް ތަފްޞީލްކޮށް ބުނެދެއްވާށެވެ.
އަންހެން ކުދިން ސެޓްކުރުމަށް މިހަދާ ކުދި ކުދި ފަންޑިތަ ހެދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ޣައިބަށް ކަށުނަމާދު ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ފިރިމީހާ އާއި މެދުގައި ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެއް؟
ކުށު ސަޖިދަ ޖަހަން ޖެހެނީ ނަމާދުން ސަލާމްދިނުމަށްފަހު ކަމަށްވާއިރު އެގޮތަށް ކުށު ސަޖިދަ ޖަހާފައި އަނެއްކާވެސް ދެ ފަރާތަށް ސަލާމް ދޭން ޖެހޭނެތޯ؟
އަނބިމީހާގެ ނުގަބޫލުގައި އެހެން މީހެއްގެ އެހީގައި އަނބިމީހާ ކިޔަމަންތެރި ކުރުމަށޭ ކިޔާފައި އަނިޔާވާފަދަ ގޮތަކަށް ނުވަތަ ތަދުވާފަދަ ގޮތަކަށް އަނބިމީހާގެ ގަޔަށް އަތްލާށޭ ފިރިމީހާއަށް ބުނެވިދާނެތޯ؟
ފިރިމީހާގެ ފަރާތުން ދަރިފުޅު ބެލުމުގައި އެހީތެރިކަން ނުލިބި އަދި އަނބިމީހާ އަށް އޯގާތެރިނުވާ ފިރިންނަށް ދީނުގައި ކަންތައްކުރަންޖެހޭނީ ކިހިނެއްތޯއެވެ؟
ފިރިމީހާގެ ދޮންބައްޕަ ކުރިމަތީގައި އަހަންނަށް މޫނު ނިވާ ނުކޮށް އުޅެން ހުއްދަ ވާނެތަ؟
ދެނަމާދު ވަގުތުގައި ކުޑަކުދިން ފާހާނައަށް ވެއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ސިހުރު ރަގަޅު ކުރުމަށްތަކައި ގަވާއިދުން ކިޔަން ރަގަޅު ސޫރަތް ތަކަކީ ކޮބާ؟
މޭލް ސެކްސް އޯރގަނުން މަނި ނޫން އަދި ތެއްކޮށް އިނިއްޔާ ސާފު ތާހިރު ވެގަންނަން ޖެހޭނެތަ. އެއީ މިސާލަކަށް އަންހެނުން ގައިގަ ބީހިފަ؟
ދެމަފިރިން އެކުގައި އޮރިޔާން ފިލްމު ބެލުން ކިހިނެއްތޯ؟
މުސާރަ ރިބަވީ ބެންކަށް ޖަމާވާނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެއް؟
ފުޓްބޯޅަ ނުވަތަ ވޮލީ ކުޅުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
މީހުންގެ ނުބައި ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ޒިނޭ އިން ތައުބާ ވުމަށް ޙައްދު ޖަހަން ޖެހޭނެތޯ؟
ނިޔަފަތި ދިގު ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ހަށިގަނޑުގައި ހުންނަ އިސްތަށިތައް ބޭލުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ފަހު އައްތަޙިއްޔާތުގައި ފުރަތަމަ އައްތަޙިއްޔާތުގައި އިށީންނަ ގޮތަށް އިށީނުން ކިހިނެއްތޯ؟
ފިރިހެނުން، އެމީހުންގެ ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު އެއްސުން ހުއްދަވާނެތޯ؟
ހިނައިގަންނާނެ އެންމެ މޮޅުގޮތަކީ ކޮބާ؟
ނަމާދުގެ ޖަމާއަތް ލިބޭނީ ނަމާދުގެ ކިހާމިންވަރެއްލިބިގެންތޯ؟
ސެކްސަނުގެ ވެރިން އޮފީހަށް ވެންނެވީމް ކޮޅަށް ތެދުވެ ސަލާމް ގޮވުމަކީ ދީނީ ގޮތުން ކޮންކަަހަލަ ކަމެއްތޯ އެވ؟
ކުޑަކުދިންނަށް ވެކްސިން ދިނުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއް؟
ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ނެގޭ ފައިސާ އަކީ ހުއްދަ އެއްޗެއްތޯ؟
ވިޔަފާރީގައި މަކަރު ހެދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ކާވެނިކުރިތާ ހަމަހުން ވިހާ ކުއްޖަކާދިމާލަށް ނަހަލާލު ދަރިއެކޭ ކީދާނެތަ؟
ކައިވެނި ކުރުމަށްފަހު ގައި ކިޔަމަން ގަތުމުގައި އިސްކުރަން ޖެހޭނީ ފިރިމީހާތޯ ނުވަތަ މައިންބަފައިންތޯ؟
އިސްތިޣްފާރު ކުރުމަކީ ކޮބާ؟
ހުކުރު ނަމާދުގެފަހުން ކުރަންޖެހެނީ ސުންނަތުގެ ކިތަށް ރަކުޢަތްތޯއެވެ؟
ދެއަބިން ހުންނަ މީހަކު ފޯނުގަ އެކަކުގެ ނަމުގަ ލަވް ޖަހައިގެން އުޅެވޭނެތަ؟
އިންޓްރަސްޓް އަރާގޮތަށް ބައްޕަނަގާފައިވާ ލޯނަކަށް ، ބައްޕްއަށް އެހީވުމުގެގޮތުން އަންހެން ދަރިއަކަށް ފައިސާދެއްކިދާނެތ؟
ފިރިހެނުން ކޮނޑު ނިވާނުކޮށްހުރެ ކުރާ ނަމާދު ޞައްޙަވާނެތޯ؟
ދެއަޏްބައް އިދެގެންއުޅޭ އިރު ޖެހިގެންހުންދެކޮޓަރީ ދެއަބިންގެންގުޅެ އަދި އެއްދަމުގައި އެއްއަންބާއި އެކުރޭކުރުމަށް ފަހު އަނެއްދަމުގައި އެނެއްއަޏްބާއި އެކު ރޭކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއްތޯ؟
ކިޔަވާ ހުރިހާ މާއްދާއަކުން ފާސްވެއްޖެނަމަ ރޯދައެއް ހިފުމަށް ނަދުރު ބުނުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ޙިއްސާ ގަނެގެން އިތުރުވާ ލާރި ރިބާ އަށް ވާނެތޯ؟
ނަހަލާލަށް ވިހާފައި ނުވަތަ ދުވަސްނުފުރާ ދަރިފުޅު ވައްޓާލުމަށްފަހު އެކި ތަންތަނަށް މިހާރަކަށް އައިސް އުކާލާފައި ހުންނަ ކުދިންގެ ފަރާތުން އެކުދިންގެ މަންމައަށް އެއްވެސް ކަހަލަ ހެޔޮ ދަރުމައެއް ނުވަތަ ސަވާބެއް ލިބޭނެތޯ
ރިބާއަކީ ކޮބައިތޯ ؟
މިސްކިތުގައި ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތަކާ އެކިއެކި ސޫރަތްތައް ލިޔެ ފްރޭމް ބެހެއްޓުމަކީ ދީނީގޮތުން ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ ؟
އިސްތިޙާޟާގެ ލެޔަކީ ކޮބައިތޯއެވެ.?
ޕީރިއަޑް ދުވަސްވަރު ނިޔަފަތި ކަނޑާ އިސްތަށި ބޭލުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ނަދުރު ފުއްދަން ޖެހޭނެތޯ؟
ވަޢުދާ ހިލާފްވާ މީހުންނަށް ދޭނެ ނަސޭހަތަކީ ކޮބައިތޯ؟
ފާހާނާގައި އައުރަނިވާނުކޮށް ހުރެގެން ވުލޫކުރުމުން ވުލޫ ސައްހަވާނެތަ؟
ފިރިމީހާއަށް ޝައްކު ކުރުމަކީ ދީނުގައި ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ފިލާވަޅު ދަސްކުރާއިރު ނިދިއަންނަންޏާ ނިދި ފިލުވުމަށް ކިޔުން ރަނގަޅު ދުއާއެއް؟
ނަމާދު ކުރާއިރު ނިއްކުރި ޖެހޭ ތަނުގައި ކުޑަ ރުމާލެއް ބާވައިގެން ނަމާދު ކުރެވިދާނެތޯ؟
އަނބިމީހާގެ ކުރިމަތީގައި ލޯބީގެ ލަވަ ކިޔުން ހުއްދަތޯ؟
ފިރިހެނުން ކޮޅައްހުރެގެން ކުޑަކަމުދިއުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއްތޯ؟
ސިހުރު ބާތިލް ކުރާ އާޔަތް ބޭނުންކޮށްގެން ސިހުރު ބާތިލް ކުރާނީ ކިހިނެއް؟
ނަމާދުގެ ރަކްއަތެއް އިތުރަށް ކުރެވިއްގެ ނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެއް؟
ލިޢާން ކުރަނީ ކިހިނެއް؟
ރިބާ އަކީ ކޮބައިތޯ އެވެ؟
ހިތް އަލި ކުރައްވާތޯ ކުރާނެ ޙާއްސަ ދުޢާ އެއް އޮވޭތޯ އެވެ؟
އިސްލާމްދީނުގައި ފިރިހެނުން ތުނބުޅި ބެހެއްޓުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯ؟
ލުގްމާން ސޫރަތުގެ 6 ވަނަ އާޔަތުގައި ވާ "لهو الحديث" ގެ މުރާދަކީ ކޮބައިތޯ؟
މިއުޒިކް ހިމެނޭ މަދަޙަ އަޑު އެހުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ސިއްހީ ފަރުވާއަކަށް ބަނގުރާ ބޮވިދާނެތޯ؟
ހަނދާން ނެތޭނަމަ ކިޔާ ދުއާ އެއް ބުނެދީ؟
އަނބިމީހާގެ އެދުން ފުއްދާދިނުމަކީ ފިރިހެނާގެ މައްޗަށް ކިހާވަރެއްގެ ކަމެއްހެއްޔެވެ؟
ކުޑަކުދިން ރޭގަނޑު ނުނިދަ އުޅޭނަމަ ކިޔާނެ ދުއާ އެއް ބުނެދީ؟
ވަޒީފާގައި އުޅޭއިރު މެންދުރު ނަމާދުގެ އިހުގަޔާއި ފަހުގެ ސުންނަތް ނުކުރެވޭފަހަރު ވަރަށް ގިނައެވެ. ވީމާ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ އެހެން ހުރިހާ ސުންނަތް ނަމާދުތައް ކޮށްފައި މެންދުރުގެ އިހުގައާއި ފަހުގެ ސުންނަތް ޤަވާއިދުން ނުކުރެވޭތީނުކޮށް ދޫކޮށްލުންތޯ ނުވަތަ ކުރެވޭ ދުވަސްދުވަހު ކުރުންތޯ؟
ދަމު ނަމާދުގެ ތަފްޒީލްއެއް؟؟؟
މޫނު ބުރުގާ އަޅައިގެން ތިބޭ މީހުން ހަމައެކަނި ލޯ ފެންނަ ގޮތަށް ފޮޓޯ ނަގާފައި ފޭސްބުކް ފަދަ ސޯޝަލް ނެޓްވޯކް އެއްގައި ޖެހުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ޢިޝާނަމާދުގެ ވަގުތު ގައި ނަމާދުކުރުމަށްފަހު ސުންނަތް ކޮފައި ފައިބައި ނިދަން ވުމުން ވިތުރިކުރުން ރަނގަޅުވާނެތޯއެވެ؟
މީހުން ބުނެއުޅޭ މާބަނޑު އަންހެނުން ހުރަސްކަނޑާ ދާކަށް ނުވާއޭ.. މީ ކިހާވަރެއްގެ ހަގީގަތެއްކަން ތަފްސީލްކޮށް ބުނެދެއްވަފާނަންތޯ؟
ދެމަފިރިން (ޖިމާޢުނުވެ) ގައިގޯޅިވެ އުޅުމުގެ ސަބަބުން އަންހެނާ އަދި ފިރިހެނާގެ ކުރިމަތި ފަރާތުން ވަދްޔު އަތުވެއްޖެނަމަ ހިނައިގަންނަން ޖެހޭނެތޯ؟
މިކަމުން ސަލާމަތް ވެއްޖެ ނަމަ 3 ފަޤީރުންނަށް ކާންދޭނަމޭ " ކިޔާފަ ނަދުރުބުނެ އެކަމުން ސަލާމަތް ވި އިރު އޭނާ އަށް ލާރި ލިބޭނެ ގޮތް މެދުވެރިނުވެއްޖެނަމަ، ތިމާގެ ޚަރަދު ތައް ބަލަހައްޓާ މީހަކަށް އެނަދުރު ފުއްދިދާނެތޯ؟
ކަންކަމަށް އެދި ނަދުރު ބުނުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ދަރިން ލިބުނު ނުދިނުމަށް ހަދާފައި ހުންނަ ސިޙުރު ބާޠިލް ކުރުމަށް ކުރާނޭ ދުޢާއެއް އަދި ދުޢާކުރާނޭ ގޮތް ތަފްސީލްކޮށް ބުނެދެއްވަފާނަންތޯ؟
ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުމުން އަންހެންމީހާގެ ކުރިމަތިފަރާތުން މަނި ނުފައިބާ ކަމުގައިވާނަމަ ހިނައިގަންނަން ޖެހޭނެތޯ؟؟
އިރުއޮއްސޭވަގުތު ގޭގައި ގެންގުޅުމަށްފަހު އިޝާނަމާދު ވަގުތަށް ފަހު ކުޑަކުދިން ގޭންބޭރުގައި ގެންގުޅުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ދެމަފިރިން މޫދަށް އެރިފަ ބޮކްސާކޮޅަށް ހަދައިލައިގެން މޫދައް އެރި އުޅުމަކީ ކޮންކަހަލުގެ ކަމެއް؟
އިރު އޮއްސޭ ވަގުތު ޤުރުއާން ކިޔެވުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތަ؟
ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދު ނުކުރާ ރަށެއްގައި ހުކުރު ކުރެވިދާނެތޯ؟
ވިތުރި ނަމާދު ކުރާނެގޮތް ބުނެދެއްވުން އެދެން؟
ސުންނަތް ރޯދަ ހިފުމަށް އެންމެ ރަނގަޅީ ހޯމަ ދުވަހާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުތޯއެވެ؟ ނުވަތަ ދެދުވަހުން އެއްދުވަހުތޯ އެވެ؟
އިސްލާމްދީނުގައި ފިރިހެނުން ތުނބުޅި ބެހެއްޓުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯ؟
ބަނޑުގައިވާ ދަރިފުޅުގެ ޖިންސު ބެލުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
އޮފީހުގައި ފިރިހެނަކަށް އަންހެން ސެކެޓްރީއެއް ގެންގުޅުން ހުއްދަވާނެތޯ؟
ސިފައިންގެ ނުވަތަ ޕޮލިސްގައި ވަޒީފާ އަދާ ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
އަންހެނާގެ ކިރު ފިރިމީހާ އަށް ހުއްދަވާނެތޯ؟
ފިރިމީހާގެ އެދުން ފުއްދާދިނުމަކީ އަންހެނާގެ މައްޗަށް ކިހާވަރެއްގެ ކަމެއްހެއްޔެވެ؟
ދުޢާ ކުރުމަށްފަހު މޫނުގައި އަތްފިރުމުން
ހުކުރުދުވަހު ޚަޠީބުމީހާ ޚުޠުބާކިޔަން ހުއްޓާ މިސްކިތަށް ވަދެއްޖެ މީހާ ތަޙިއްޔަތުލް މަސްޖިދު ނުކޮށް ޚުޠުބާ އަޑުއެހުމަށް އިށީނުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެށް..؟؟؟
އަޅުގަނޑުގެ މުސާރަޖަމާކުރަނީ BML A/C އަށެވެ. ދެން ކޮންމެ މަހަކު މުސާރަ އެއްކޮށްނަގާފައި MIB A/C އަށް ލުންތޯ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ؟ މިކަމުގައި އެހެން ގޮތެއް އެބްއޮތްތޯ؟
ޞަދަގާތް ކުރާ އިރު ކިޔާ ޚާއްޞަ ދުޢާ އެއް އޮވޭތަ؟
ފިރިހެން ކުއްޖާގެ މުއްސަނދި ކަމެއް ނެތްކަމަށް ބުނެ ކައިވެނި ކުރުމަށް އަންހެން ކުއްޖާގެ މައިބަފައިން ދެކޮޅުހަދާނަމަ މައިންބަފައިންގެ ނުރުހުމުގައި ކައިވެނި ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
މޫދުގެ ލޮނުގަނޑުން ވުޟޫ ކުރުމުން ވުޟޫ ޞައްޙަވާނެތޯ؟
ދެމީހުންނަކީ ތެލެސީމިއާ ކެރިއަރުންކަން އެގިހުރެ ކައިވެނިކޮށް އެތައް ދުވަހަކު އުޅުމަށްފަހު އެކަމުގައި ހުރި ހިތާމަ އެގުމުން ދެމީހުން ވަރިވުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
މީހަކު ނަމާދަށް ހުއްޓާ އައިސް މިވެނި ކަމެއް ކޮއްދެއްޗޭ ބުނެ އޭނަޔާ ވާހަކަ ދައްކާފަ ދިޔުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ސިހުރު ބާތިލް ކުރަން ކުރާ ކަންތައް ތައް މެދުކެޑިގެން ކުރަންނާ އެއިން ފައިދާ ކުރާނެތަ؟
ލިޔާން ކުރުމަކީ ކޮބާ؟
އަންހެންމީހާ ޙައިޟުގެ ހިނެއުން ހިނެއުމުގެ ފަހުން ހުދުކުލައިގަ ހުންނަ އެއްޗެއް އައިއްސި ކަމުގައިވާނަމަ އަލުން ފެންވަރަން ޖެހޭނެތޯ؟
ފަރުޟު ނަމާދު ކުރާއިރު އެއް ނަމާދައް ވުރެ އަނެއް ނަމާދު ކުރުކުރަން ޖެހޭނެތޯ އެވެ؟
ފިރިމީހާ ދައްތަގެ ދަރި ގޮވައިގެން މަންމަމެން ގެއަށް ނުދިއުމަށް އަމުރުކުރުމުން އެއަށް އަމަލުކުރަންޖެހޭނެތޯ؟
ސިހުރުޖެހިދާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
އަނބިމީހާ ދީންވެރިކަމުން ފިރިމީހާ ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެއް؟
ހުވަފެނުގައި ބުނެވޭ ނަދުރު ފުއްދަން ޖެހޭނެތޯ؟
މިހާރު ސަރުކާރުން ދޭ އިނާޔަތެއްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް 150000 ރުފިޔާ ދެއްވުމަށް ފަހު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާގޮތަށް ކަޑައަޅުއްވާފައިވާތީ އެފައިސާއިން ހައްޖަށް ދިއުންފަދަ ކަމެއް ކުރުމަކީ ރަގަޅުކަމެއްތޯ؟
ކައިވެނިކުރާ ވަގުތު ކޯޓުގައި ރަން އަނބިމީހާއާ ހަވާލުނުކޮށް ހަމައެރޭ ރޭކުރުމުގެ ކުރިން ރަން ދިނުމުން ރަގަޅުވާނެތޯއެވެ
ރިސޯޓުތަކުގައި ވެއިޓަރަކަށް އުޅޭއިރު ރާ އުފުލަންޖެހޭނަމަ އެވަޒީފާގައި އުޅުން ހުއްދަވާނެތަ؟
ތަނަވަސް ކަން ނެތުނީމާ ދަރިން ނުލިބޭ އޮޕަރޭޝާން ކުރެވިދާނެތޯ؟
ޙައްޖަށް ނުވަތަ ޢުމްރާއަކަށް ގަސްދު ކޮށްގެން ދާ އަންހެނާ އޭނާގެ މަޙްރަމަކަށް ހިލޭފިރިހެނަކު އައްޔަންކޮށް އޭނާއާ ގައިގޯޅިވެގެން ކުރާ ޠަވާފުތައް އެއީ ޞައްޙަ ޠަވާފަކަށް ވާނެތޯއެވެ؟
2 ތެލްސީމިއާ ކެރިއަރުން ކައިވެނީގެ ގޮތުން ގުޅުމަކީ ދީނީ ނަޒަރަކުން ބަލާނަމަ ހުއްދަ ނުވަތަ ހުއްދަ ނޫން ކަމެއްތޯ؟
އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއް ދެއްވާތޯ ކުރާނެ ދުޢާއެއް ބުނެދެއްވާ؟
ހަށަންބަނުން އެންމެ ރަނގަޅުގޮތަކީ ކޮބާ؟
ފިރިހެނުން ކޮޅައްހުރެ ކުޑަކަމު ދިއުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ކައިވެނި ކުރީ ކޯޓްގައި ވަލީވެރިޔާ އާއި ދެހެކިންގެ ކުރިމަތީގައި ވާނަމަ ދެ ހެކިންގެ ކުރިމަތީގައި ރަން ނުކީ ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ކައިވެނި ސައްހަވާނެތޯ؟
ކުންފުނިތަކުން އަހަރީ ބޯނަސްގެ ގޮތުގައި މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ފައިސާ ހުއްދަ ވާނެތޯ؟
ތިމާގެ ފިރިމީހާ އަކީ ހިލޭ އަންހެނުންނާއި އެކު ޒިނޭ ކުރާ މީހަކަށްވާތީވެ އޭނާ އެއްދާން ކުރަން އެދުމުން ފުރަގަސް ދެވިދާނެތޯ؟
އަންހެނުން ޕީރިއަޑްގެ ދުވަސްވަރުގައިވެސް ދުޢާ ކުރެވޭނެތޯ؟
ކަމަކާހިތްނުތަނަވަސްވާނަމަ ހިތަށް ހަމަޖެހުން ގެނެއުމަށް ކުރެވިދާނެކަމެއް ނޫނީ ކިޔާނެ ދުޢާއެއް ވިދާޅުވެދެއްވަފާނަންތޯ؟
ދެމަފިރިން ޖިމާޢުވާއިރު ދެމަފިރިން ދެމަފިރިންނަށް ލަދު ވެތި ގުނަވަނަށް ބެލުމަކީ މަކުރޫހަ ކަމެއްތޯ؟
ރާއްޖޭގެ ކަސްޓަމްސް އަދި އިންލެންޑް ރެވެނިއުއިން މި ނަގާ ޓެކްސްގެ ޙުކުމަކީކޮބާތޯ؟
ރަމަޟާން މަސް ނިންމައި ޖެހިގެން އަންނަ 6 ރޯދަ، ގެއްލުނު ރޯދަ ހުއްޓައި އެރޯދަތައް ބަހައްޓާފައި މިދެންނެވި 6 ރޯދަ ހިފިއަސް އެންމެ ރަނަގަޅު ވާނެތޯ؟
ވައިބޭރުވުމަށްފަހު ދޮންނަން ޖެހޭނެތޯއެވެ؟
އިމާންމީހަގެ ކުރިމަށްޗަށް ވާގޮތަށް ގުރުއާނުގެ ސޫރަތް ތަށް ލިޔެފައިވާ ފްރޭމެއް ނުވަތަ ބޯޑެށް ބެހެއްޓުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
އިސްތިޙާޟާގެ ލޭ އަންނަ އިރު ނަމާދު ކުރެވޭ ފަދައިން ނަމާދުކޮށް ނިމިގެން ގުރްއާން ކިޔަވަން އިނދެވޭނެތޯ؟
ތާސްކުޅުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއްތޯ؟
ކުޑަކުދިންނަށް ނަންކިޔާއިރު އަންހެން ކުއްޖެއްނަމަ ނަމުގެ ކުރިއަށް މަރިޔަމް ނުވަތަ އައިޝަތު ކޮންމެހެން ލާން ޖެހޭތޯ؟؟
ބައެއް މައިންބަފައިން ވީވަރަކުން ދަރިން ނުބައި ކުރެވޭތޯވެސް އުޅޭތަން ފެނޭ. މިފަދަ ހާލަތެއްގައި ދަރިފުޅު ކަންތައް ކުރާންޖެހޭނެ ފުރިހަމަ ގޮތަކީ ކޮބާ؟
އައުރަ ކަޝްފުވުމޭ ބުނެވޭ ބަހުގެ މާނައަކީ ކޮބާތޯއެވެ?.
ނަމާދައް ހުންނައިރު ވައި ބޭރުވާން އުޅުމުން ވައި ބޭރުވިޔަ ނުދީ ހިފެހެއްޓުން އެއީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ހަލާލުނޫން ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ދަރިން ވެސް އެހެން ކުދިންނެކޭ އެއްފަދައިން އެކުދިންގެ މައިން ބަފައިންނަށް ހެޔޮކޮށް ހިތުމާއި ރަޙްމަތްލެއްވުމަށް އެދި ދުޢާ ކުރަންޖެހޭނެތޯ؟
ފަތިސް ނަމާދު ކުރުމުގެ ކުރިން ފާހާނާ އަށް ވަދެލަން ޖެހޭނެ ތޯ އެވެ؟
ސިހުރު ބާތިލް ކުރާ އާޔަތް ތަކާއި ދުއާތައް ބުނެދީ؟
އަމިއްލަ ސިހުރު ރަގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި ކަންތައް ކުރަންވީ ގޮތަކީ ކޮބާ؟. އާޔަތް ތަކާއެކު ބުނެދީ؟
ފަތިސް ނަމާދުގެ ޖަމާޢަތަށް ފަރުވާ ކުޑަ ކުރާ މީހަކަށް ދޭން އޮތް ނަޞޭޙަތަކީ ކޮބައިތޯ؟
އަންހެނުން ރަގަޅީ ގަޔަށް ދޫކޮށް ކަކުލާ ހަމައަށް ހެދުން ލުންތޯ ނުވަތަ އެއްކޮށް ދިގުކޮށް ފައިނިވާވާގޮތަށް ހެދުން ލުންތޯ؟
ޚައިޟުވެފައިވާ އަންހެނާ ދީނީ ފޮތްކިޔުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ؟
ދަމުނަމާދަށް ހޭލަން ނިދާމީހާ އެންމެ ރަގަޅުވާނީ ނިދުމުގެ ކުރިން ވިތުރި ކުރުންތޯއެވެ؟ ނުވަތަ ރޭގަޑުގެ އެންމެ ފަހުނަމާދަކަށް ވިތުރިނަމާދު ހެދުމަށްޓަކައި ދަމުނަމާދުގެ ފަހުންކުރުންތޯއެވެ؟
މިސްކިތުގެ ބޭރު ގައިވާ ތިންދޮރުގެ ތެރެއިން އަންހެނުންގެ ބަޔާއި ދިމާލަށް އިންނަ ދޮރުން ފިރިހެނުން ވަދެނިކުމެ ހެދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ؟
ނިދިފައި އޮއްވައި މަނިބޭރުވެއްޖެނަމަ ރޯދަ ގެއްލޭނެތޯއެވެ؟
ތަރާވީޙް ނަމާދުގެ ފަހުން ކުރާ 3 ރަކުޢަތަކީ ދަމުނަމާދުގެ 3 ރަކުޢަތްތޯ؟
ޖަމާޢިތުގައި ނަމާދުކުރާއިރު އިމާމު މީހާ ސޫރަތުލް ފާޠިޙާ ކިޔަވާއިރު މައުމޫމުންވެސް އިމާމާގެ ފަހަތުން ކިޔަވަންޖެހޭނެތޯ؟
މަދަހަ އަޑުއެހުން ނުވަތަ މަދަހައަށް ލޯބި ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ފަތިސް ނަމާދު ކުރުމަށްފަހު ނިދުމަކީ ކޮންކްހްލަކަމެއްތޯ؟
ގަސްތުގައި ނަމާދު ފަސްކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟ ބައެއް މީހުން ބަންގި ގޮވާއިރު ކަމެއް ކުރަން ހުރިއްޔާ އެކަމެއްކޮށް ނިންމާފަ ނޫނީ ނަމާދަކަށް ނުދެއެވެ. މިއީ ކިހާވަރެއްގެ ކަމެއްތޮ؟
ފަތިސްނަމާދުގެ ޤަމަތްދިނުމުގެ ކުރިން މިސްކިތަށްނުދެވުނުނަމަ ފަތިސްނަމާދުގެ އުހުސުންނަތް ފަތހިން ނަމާދު ކުރުމަށްފަހު ކުރަން ޖެހޭނީ ޤަޟޯއަށްތޯ؟
ނަމާދަށް ހުންނަ އިރު ދުނިޔަވީ ޚިޔާލުތަކުން ދުރުހެލިވުމަށް ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯ؟
އަމިއްލަ އަށް ސިހުރު ރަގަޅު ކުރެވޭނެތަ؟
އަންހެންކުދިން ހިތާނު ކުރަން ޖެހޭތޯއެވެ އަދި ޖެހޭނަމަ ހިތާނު ކުރާނީ ކިހިނަކުއްތޯ؟
ދެމީހުންނަކީ ތެލްސިމިޔާ ކެރިއަރުން، އެހެންކަމަށް ވަނީނަމަ ދެމީހުން ކައިވެނީގޮތުން ގުޅުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟؟؟؟؟
ނަމާދު ކުރާއިރު ފިރިހެނުން ބޮލުގައި ތާކިހާ ނުވަތަ ފަގުޑި އެޅުމަކީ ސުންނަތެއް ހެއްޔެވެ؟
ޖުމްހޫރީ ޢިލްމު ވެރިންނަކީ ކޮބައިތޯ؟
ވިތުރިކުރީ ޢިޝާނަމާދަށް ފަހުއެވެ. ނަމަވެސް ނިދުމުގެ ކުރިން ބޭނުންވަނީ ދެރަކުޢަތުގެ ނަމާދެއް ކުރުމަށެވެ. ވީމާ މިގޮތަށް ނަމާދު ކުރެވި ދާނެތޯއެވެ؟
އަންހެން ކުދިން މަޙުރަމަކާ ނުލައި ގުރޫޕް ސުޓަޑީ ހަދަން އެހެން ގޭގެއަށް ދިއުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
އަނބިމީހާ ވިހެއުމަށްފަހު އޭނާގެ ކިރު ފިރިމީހާ ބުއީމަކީ ދީނީ ގޮތުން ބަލާ އިރު ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ޢިއްދައިގައި ޖިމާޢުވުމަށްފަހު ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓްރީ ނުކޮށް ޢިއްދަ ނިމުމަށްފަހުގައިވެސް ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގާކަމުގައިވާނަމަ އެދެމީހުންނަށް އެކުރެވެނީ ޒިނޭއެއްކަމުގައި ވާނެތޯ؟؟؟
ފިރިމީހާ ބުނެފާވައި އެއްޗަކުން އަންހެން ކުއްޖާ އަށް ފިރިމީހާގެ ފައިސާއިން އޭނާގެ މަންމަ މެންނަށް ދެވެން ނެތުމުން އަންހެނަ ކުއްޖާ ފާފަވެރިވާނެތޯ؟
ކުދިން ނުލިބޭ އޮޕަރޭޝަން ނުވަތަ އެމަގުސަދުގަ އެކި އެއްޗިހި ލައްވާ އެއްޗެހި ބޭނުންކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ނަމާދު ކުރާވަގުތު އެހެން އެއްޗެހި ހިތަށް އަންނަ ކަމުގައިވާނަމަ އަޑު ހަރު ކޮށް ތިމާއަށް އެކަނި އަޑު އިވޭވަރަށް ނަމާދު ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟؟؟
ނަމާދު ކުރާއިރު ލޯހުޅުވައިގެން ނަމާދު ކުރުމުން އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ސިކުނޑިއަށް އަންނަ ކަމުގައިވާނަމަ ކިހިނެއްތޯ ހަދާނީ؟؟
ޖުވާ ކުޅުމަކީ ކޮނަކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟؟
އަންހެނުން ރޭގަނޑު ނިދާއިރު އެއްޗެތިނުލާ ނިދުމަކީކޮންކަހަލަކަމެއް؟
މަޣްރިބް ނަމާދު ސަލާމް ނުދެނީސް ޢިޝާ ނަމާދަށް ބަންގި ގޮވަން ފަޝައިފިނަމަ މަޣްރިބް ނަމާދު ކަމުދާނެތޯ؟
ދެމަފިރިން އެއްދާން ކުރުމަށް ފަހު ފަތިސް ވަގުތުވުމުގެ ކުރިން ހިނައިގަންނަން ޖެހޭނެތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ؟
ލޯނު ނަގާފައި އިންޓަރެސްޓަށްވީ ބައި ދައްކަން ޖެހޭނެތޯ؟
އައިޑީކާޑުގައި ފޮޓޯޖެހުމަކީކޮންކަހަލަކަމެއްތޯއެވެ؟
ނަމާދު ނުކުރާ އަންހެނަކާ އިނދެގެން އުޅުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
އަންހެނުން ހިނައިގަންނައިރު މުޅި ހަށިގަނޑުގައި ފެންޖައްސަން ޖެހޭނެތޯ؟
ފަތިސް ނަމާދު އިރު އެރުމުގެ ކުރިން ނުކުރެވިއްޖެނަމަ ދެން ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯ؟
ނަމާދުކުރާއިރު ސަޖިދައިގައި އޮވެގެން ދުޢާ ކުރެވޭނެއޭ މީހުން ބުނެއުޅޭ... މިކަމުގެ ހަގީގަތަކީ ކޮބައިތޯ؟؟
ޙައިޟު ވެފައި ހުއްޓާ ރޭގަނޑު ދުވަން ދިއުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރިސޯޓަކަށް ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް 3 ދުވަހަށް ނޫނީ ހަފްތާއަކަށް ދެމަފިރިން ދިއުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
އިސްލާމިކްބޭންކެއް ހުއްޓައި އެހެނިހެން ބޭންކުތަކަށް ފައިސާ ޖަމާކުރުން ހުއްދަވާނެތޯ؟
ފަތިސް ނަމާދު ކުރުމުގެ ކުރިން ދަތް އުނގުޅުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް ތޯ އެވެ؟
އައުރަނިވާނުކޮށް ހިނައިގަތުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
އިސްތިޚާރާ ނަމާދާއި ޟުހާނަމާދު ކުރާއިރު ނިޔަތް ކިޔަން ޖެހޭނެތަ؟
ފިރިމީހާއަށް ކާތަކެތި މޮޑެފަ ރަހަ ރަނގަޅުތޯ ބަލާލަން އަބަދުހެން އެތިކޮޅެއް ކާލެވޭ.މިއީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ޢިޝާ ނާމާދުގެ ފަހު ސުންނަތުގެ ދެ ރަކުޢަތް ނުކޮށް ވިތުރިކުރިއަސް ފުދިދާނެތޯއެވެ.؟
ގޭގޭގައި ދުޢާ އާއި ޤުރުއާނުގެ އާޔަތް ތައް ލިޔެފައި ހުންނަ ލޯގަނޑާއި ކަރުދާސް ފަދަ ތަކެތި ހަރުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަކީ ދީނުގައި ހުއްދަ ކަމެއްތޯއެވެ؟
ހިނައިގަންނައިރު ހިނައިގަންނަން ކުރި ވުޟޫ ގެއްލުނަސް ރަނގަޅު ހިނެއިން ރަނގަޅުވާނެތޯއެވެ؟
ތަރާވީސް ނަމާދު ކުރާނޭގޮތް ބުނެދެއްވަފާނަންތޯ؟
ޖުނުބުގެ ހިނެއުމުގެ ކުރިން ނިޔަތް ނުގަނެވެއްޖެނަމަ ވާނީ ކިހިނެއް؟
ޙައިޟުގެ މުއްދަތު ދިގުވާނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެއް؟
ޓެސްޓަށް ދާއިރު ސުންނަތް ނަމާދެއް ކުރެވިދާ ނެތޯއެވެ؟
ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުން އައުރަ ކަޝްފުކޮށްގެން ނަގާފައިހުންނަ ފުޓޯ ބެލުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ؟
ކައިވެނި ޕާޓީ ބޭއްވުމަށް ވަކި ދުވަހެއް އޮވޭތަ؟
ދަރިފުޅަށް ނަން ކިޔައި ބޮލުން ބޭލި އިސްތަށީގެ ބަރުދަނަށް ސޮދަޤާތް ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ކުރިއަކުން އަޅުގަނޑަކަށް ނޭގޭ . މިކަންމި އެނގުނީ އަދިކިރިޔާ. އެއިސްތަށިކޮޅު މިހާރުވީތަނެއްވެސް ނޭނގޭ. ދެން އަޅުގަނޑު ހަދާނީ ކިހިނެތް؟
ސުންނަތް ރޯދައަކަށް ހުއްޓާ ފިރިމީހާ އެދުން ފުއްދަން ބޭނުންވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ރޯދަ ދޫކޮށްލާފައި އޭނާ އާއެކު ޖިމާޢު ވެވިދާނެތޯ؟
ގޮޑީގައި އިށީދެ އިދެގެން ނަމާދުކުރާއި ކުރިމަތިން ސަޖިދަ ޖަހައިހާންތަން ދޫކުރަން ޖެހޭތޯއެވެ؟
ނިދީގައި މަނިބޭރުވާކަމެއް އަންހެންކުއްޖަކަށް ނޭންގޭނަމަ ކަންތައްކުރާނީ ކިހިނެއް؟
އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ ޚަތިމް ކުރާއިރު ޚަތިމްގެ ފަހަތުން ކިޔައިގެން ޚަތިމްކުރުން ކިހިނެއްވާނެތޯ؟
ހިނައިގަންނަމުން ދަނިކޮށް ހީސް ބޭރުވެއްޖެކަމަށް ހީވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ޝައްކުވެޖެނަމަ ހަދާނީކިހިނަކުންތޯ؟
ނަމާދު ކުރަމުންދަނިކޮށް ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި ބޭރުވެއްޖެ ކަމަށް ޝައްކު ހީވެއްޖެނަމަ ކަންތައްކުރާނީ ކިހިނަކުންތޯ؟
ނަމާދުކުރަމުން ދަނިކޮށް ޖެހުނު ވައިރޯޅިއަކުން ނުވަތަ ފަންކާވައިން އައުރަ ކަޝްފުވެއްޖެނަމަ ނަމާދު ސައްހަވާނެތޯ؟
ޖިމާއު ވުމަށް ފަހު އަބިމީހާގެ ފަރުޖުތެރެއަށް ދާމަނި ހިނާގަތުމަށް ފަހު ފަހުން ފަރުޖުގެ ތެރޭން ހަމަ އެމަނި ނުކުމެއްޖަޔާ އަބިމީހާ ހިނާގަންނަން ޖެހޭނެތޯ؟
އައުރަނިވާނުވާކަން އެގިތިބެ ފިރިހެނުން ފުޓްބޯޅަކުޅޭތަން ބެލުމަކީ ހުއްދަކަމެއްތޯއެވެ؟
ރިޒޯޓު ފަދަ ތަންތަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ދަތުރުވެރިޔާ ގަޞްރު ޖަމްޢު ކުރުން - 7
ރާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ ހުއްދަވާނެތޯ؟
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ސިހުރު ރަގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ކަޅުދިރި ތެލަށް ކިޔަވަނީ ކޮން އާޔަށް ތަކެއް؟
ޢިޝާ ނަމާދަށް ނިޔަތް ގަންނާނެގޮތް؟
ރަށްޓެއްސަކު ބުނުގެން އޭނާ ނަގާ ބޭންކު ރިބާ ހިމެނޭ ލޯނެއްގެ އެގްރީމެންޓްގައި އޭނާގެ އެދުމުގެ މަތިން ހެކިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ސޮއި ކުރެވިދާނެތޯ؟
ރަށްޓެއްސަކު ބުނުގެން އޭނާ ނަގާ ބޭންކު ރިބާ ހިމެނޭ ލޯނެއްގެ އެގްރީމެންޓްގައި އޭނާގެ އެދުމުގެ މަތިން ހެކިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ސޮއި ކުރެވިދާނެތޯ؟
ވާހަކަ ނުދެއްކޭ ކުޑަކުދިން ޝައިތާނާގެ ކިބައިން ސަލާމަތް ކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ބުނެދީ؟
ފުރަތަމަ އައްތަހިޔާތުގަޔާއި ފަހުއައްތަހިޔާތުގާ އިސިންދެ އިންނައިރު އިންނާނެ ވަކިޚާއްސަގޮތެށް ސުންނަތުން ސާބިތުވޭތަ؟
އަންހެނަކާ ފިރިހެނެއް (ކައިވެނި ނުކޮށް) ދެމީހުން އެކަނި ބައްދަލުވެ، ނަމަވެސް އެއްވެސް ކަހަލަ ޝަހުވާނީ އެދުމެއްނެތި ދުވިޔަވީ ބޭނުންތެރި ވާހަކަ ދައްކަން ތިބުމަކީ ދީނީ ގޮތުން ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
އިންޑިޔާގެ ކާފަރުން މަރުވީމަ އަންދާލާފަ އެތަނުން ކުޑިކޮޅެއް ކޮންމެވެސް ކޯރަކަށް ފަށް ތަނީއެވެ. އެހެން ވީމަ އެމީހުންނަށް ކައްވަޅުގެ އަޒާބު ދޭނީ ކޮން ގޮތަކަށް ތޯ ވިދާޅުވެ ފާނަންތަ؟؟
ފިރިމީހާގެ ފަރާތުން ޖިންސީ އަރާމު ނުލިބޭތީވެ ވަރިއަށް އެދެވިދާނެތޯ؟
ނަމާދަށް ވުޟޫކުރުމަށް އިސްޓާކީން ބާލަން ޖެހޭނެ ތޯއެވެ?.
ހިލޭ އަންހެން ބޭކަނބަލުންނާ ފިރިހެން ބޭކަލުން ރެސްޓޯރެންޓެއް ގެ އެއް މޭޒެއްގެ ދޮށުގައި ތިބެގެން ކެއުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެށް؟؟
ސުންނަތް ރޯދައެއްހިފުމަށް ނިޔަތްގަނެގެން ތިއްބެ ޖިމާއުވުމަށްފަހު ހިނައިނުގަނެ ތިއްބާ ނިދުމަށްފަހު ފަތިސްވެޖެނަމަ އެ ރޯދަ ރަނގަޅުވާނެތޯއެވެ؟
ދެމީހަކު ޢިއްދައިގައި ޖިމާޢުވިކަން އެނގިހުރެވެސް ޢާއިލާއިން ކައިވެނި ރުޖޫޢަ ނުވާނޭކަމަށް ބުނެ އެކައިވެންޏާ ދެކޮޅު ހެދުމަކީ ކޮންކޮހަލަ ކަމެއްތޯ.؟
ފުރަތަމަ ވަރި ކޮއްފަ ޖިމާއު ވުމުން ކައިވެނި ރުޖޫއަ ވޭ. ދެވަނަ ވަރިންވެސް ޖިމާއު ވުމުން ރުޖޫއަވޭ މިއިން އެ ފަހަރަކުވެސް ކޯޓަކަ ނާންގަން ތިންވަނަ ވަރިން އެ ގޮތަވެއްޖެ ނަމަ ތިން ފައް ވީ ކަމަ ވާނެތަ؟
ރުޤްޔާ ގައި ކިޔާ އެއްޗެހީގެ ތަފްސީލެއް ލިބިދާނެތޯ؟
ޟުހާނަމާދު ކުރާނީ ކިހިނެއް؟ އަދި ކޮންވަގުތަކު؟
-ޚުއްފުގައި ފެންފުހުން އިސްލާމް ދީނުގައި ޙުއްދަކުރެވިފައިވާ ޙާލަތް ތަކަކީކޮބާ؟
އަމިއްލަ އަށް ހަދާފައި ހުންނަ ގާނޫން ތަކަށް ޙުކުމް ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ޓައީ އެޅުން ހުންދަވާނަމަ،އެކަމުގެ ދަލީލަކީކޮބާތޯ؟
މެދު ފޮއެ ރޯދަ މިއީ ސުންނަތުން ސާބިތުވާ ރޯދައެއްތޯ؟
މުޅި އަހަރު ތެރޭގައި ސުންނަތް ރޯދަ ހިފުން އެންމެ އައުލާކަން ބޮޑު ދުވަސްތަކަކީ ކޮބައިތޯ؟
ސުވާލަކީ އަޅުގަނޑު އައްތައްހިއްޔާތަށް އިށީންދެފާ އައްތަހިއްޔާތު ކިޔަންޖެހޭނެތޯއެވެ.
ތައުބާ ސޫރަތުގައި ބިސްމި ނީންނަން ދިމާވި ސަބަބު ބުނެދެއްވާ.
ފަސްނަމާދު އަދާއަށް ކޮށްފަ ގުރުޢާން ކިޔަވާފަ، ލިބޭ ހުސްވަގުތު ހިންދީ ސީރީޒްތައް ބެލުން ރަގަޅުތޯ؟
ކުޑަކުދިން ދެ ނަމާދު ދޭތެރޭގައި ނިންދެވުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟؟؟؟
ދީނީ މައްސަލަ ތަކުގައި ދަންނަބޭކަލުންގެ މެދުގައި ހިޔާލުތަފާތުވުން އުފެދިފައިވަނީކީއްވެ؟
ޤުރުއާން ކިޔަވައިގެން ޖިންނި ގެނައުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއްތަ؟
ގިނަދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ދެމަފިރިން އެއްދާން ނުކޮށްތިބުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟
ނަމާދު ކުރުމުގައިވާ މެދު މިންވަރު (ކުރާނެ ގޮތާ އެއްކޮން) ތަފަސީލުކޮން ބުނެދެއްވާ ؟
ޒިނޭކޮށްގެން ދަރިއަކު ލިބި އެކަމަކު ހައްދު ނުޖަހާ ހުރި މީހަކު ކުރާ ކައިވެންޏެއް ސައްހަ ވާނެތޯ؟؟؟؟؟؟
ފަތިސްނަމާދުގެ ފަހުރަކުޢަތުގެ އިޢްތިދާލުގައި ޤުނޫތުކިއުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ؟
އިސްތިޚާރާ ނަމާދު ކުރަން އެންމެ ރަގަޅު ވަގުތަކީ ކޮބާ؟
އިސްތިޚާރާ ނަމާދު ކުރާނޭ ގޮތް ވަރަށް ތަފްސީލްކޮށް ބުނެދެއްވާ؟
ވުޟޫނުކޮށް ހަތިމްގައި އަތްލުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
މާބަނޑު އަންހެނުން ރޯދަ ހިފަން ޖެހޭނެތޯ؟
ޖިންނި ޝައިޠާނުންނަށް ބަދަލުވެވޭ ސިފަތަކަކީ ކޮބާތޯއެވެ؟
ޤްރުއާން ލިޔެފައިވާ އެއްވެސް އެއްޗެއް ގައިގެ ތަނެއްގައި އެޅުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ސިހުރު ޖެހިފައި ހުރިކަން ބަލާނީ ކިހިނެއްތޯ؟
ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރާއިރު ވައިބޭރުވެއްޖެނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެއްހެއްޔެވެ؟
ކުޑަކުދިން ކުޅެން ގެންގުޅޭ ބުދު ހުރި ކޮޓަރި އެއްގައި ނަމާދު ޞައްޙަވާނެތޯ؟
އަންހެންކުއްޖަކު ޒަވާޖީ ޙަޔާތެއް ފެށުމަށް ކުރާނެ ރަގަޅުދުޢާއެއް ބުނެދެއްވަފާނަންތޯ
އިންސްޓޯލްމަންޓަށް ސައިކަލް ނެގުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތަ؟
އަބިމީހާގެ ގާތުން ފިރިމީހާ ބުއިމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ފަރުޟު 5ނަމަދުގެ ކުރީގައާއި ފަހުގައި ކުރާ ސުންނަތް އެކިނަމާދުގައި ކުރާ ޢަދަދު ވަކިން ތަފްޞީލް ދެވިދާނެތޯ
ނަމާދު ކުރާއިރު ލޯހުޅުވައިގެން ނަމާދު ކުރުމުން އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ސިކުނޑިއަށް އަންނަ ކަމުގައިވާނަމަ ކިހިނެއްތޯ ހަދާނީ؟؟
ދަރިޔަކު ނުލިބުމަކީ ސިހުރުން ނުވަތަ ޖިންނި ޝައިޠާނުގެ ކަމެއް ކަމަށް ބެލެވިދާނެތޯ؟
ނަމާދުކުރުން ފަދަ އަޅުކަންތައް ކުރުމުގައި އެހެން މީހުންނަށް އުދަގޫވާ ގޮތަށް ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ؟
ހެޔޮކޮށް ކަންތައްކުރާ ދަރިއަކުދެކެ ރުޅިއައިސްގެން އޮވެ އެމަންމައަކު މަރުވެއްޖެނަމަ އެދަރިއަކު ސުވަރުގެ ވަންނާނެ ތޯއެވެ؟
ދެމަފިރިން ދުރުގަ ތިބެގެން ފޯން ސެކްސް ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ފިރިހެންނުނަށް ޙޫރުލްޢީނުން ތިބޭގޮތަށް އަންހެނުނަށް ސުވަރުގޭގަ ވަނީ އެފަދަ ކޮންނިޢުމަތެއްތޯ؟
ޢިއްދައިގެ މުއްދަތުގައި ޖިމާޢުވެ ބަނޑުބޮޑުވެ ފިރިމީހާ އެދަރިފުޅު ބޭނުންނުވެގެން އަލުން ނުއިނުމުން ފިރިމީހާ ބޭނުންވެގެން އެބޯޓުކުރުމުން އެކަމުން އަންހެންމީހާއަށް ފާފަވެރިވާނެތޯ؟
ކުޑ ދަރިފުޅަށް ނަންކިއުމުގައި ކުރިސްޓިއަން ނަމެއް، އެނަމަކީ ރީތި މާނައެއް އެކުލެވޭ ނަމަކަށް ވާނަމަ ރަނަގަޅުވާނެ ތޯ؟
ޢިއްދައިގެ މުއްދަތުގައި ޖިމާޢުވުމަށްފަހު ރަޖިސްޓްރީ ނުކޮށް ދެމީހުން ކައިވެނ ރުޖޫޢަ ވީކަމަށް ޤާބޫލުކުރަންޏާ އެކައިވެނި ކައިވެންޏަކަށް ވާނެތޯ؟؟
ސިޙުރު ބާޠިލް ކުރުމަށް ޖިންނި އެއްގެ އެހީ ހޯދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ގޭގައި އެކަނި ފަރުޟު ނަމާދުތައް ކުރާއިރު ބޭނުން ވަރަކައް ދިގު ކުރެވިދާނެތޯއެވެ؟
ރައްޓެހި ކުދިންނާ ދިމާލަށް އެމީހަކު ނުރުހޭފަދަ ނަމަކުން ގޮވައި އެމީހަކާ މުޙާތަބް ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް ؟
ޖިންނި އެސްފީނާ ޖެހިއްޖެނަމަ ރަގަޅު ކުރާނީ ކިހިނެއް؟
މުލުކު ސޫރަތާއި ޔާސީން ސޫރަތް ކޮންމެ ދުވަހަކު ބައެއް މީހުން ކިޔައި އުޅެއެވެ.މިސޫރަތް ތަކުން ވަކި ފައިދާ އެއް ވަނީތޯ؟
ސިހުރު ރަގަޅު ކުރުމަށް ޓަކައި ފެނަށާއި ކަޅުދިރި ތެލަށް ކިޔަވަނީ ކޮން އާޔަތް ތަކެއް؟
ފިރިހެން ކުދިން ހިތާނަ ކުރުމަށް ވަކި އުމުރެއްވޭތޯ؟
އިސްލާމް ދީނުގައި 4 މަޒްހަބް ވޭތޯއެވެ؟
ހީނާފަތް ފިޔަވާ އެހެން އެއްޗެއް ބޭނުން ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ އެވެ؟
ދަރިފުޅަކީ ނުކުރެދޭ ކުއްޖަކަށްވާތީވެ އެބޯޓް ކޮށްލެވިދާނެތޯ؟
ޤިޔާމަތް ދުވަހާއި އާޚިރަތް ދުވަހަކީ އެއް ދުވަހެއްތަ؟
ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ އަންހެން ކުއްޖަކާ ފޯނުން ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލާގެ މައްޗަށް ސޮލަވާތް ކިޔެވުން އެންމެކުރު ގޮތަކީ ކޮބާ؟
އުފަންދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން އިސްލާމް ދީނުގައި ގޯސްކަމަކަށް ވާއިރު ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހާ އަންހެނުންގެ ދުވަސްފަދަ ދުވަސްތައް ފާހަގަ ކުރުން ކިހިނެއްތޯ؟
ހުސް ފިރިހެން އުޅޭ ތަނެއްގައި ފިރިހެނަކު ސޯޓް ބޮކްސާ އަދި ޓީޝާޓު ބާލައިގެން އުޅުން ހުއްދަވާނެތޯ ؟
ގުރްއާނުގެ އެތައް މިތަނުން ކިޔެވުން؟
ގޭގައި ނަމާދު ކުރާއިރު ފޫކޮޅު ނިވާ ނުވާ ގޮތަށް ހުންނަ ހެދުން އަޅައިގެން ނަމާދު ކުރެވިދާ ނެތޯއޭ؟
އޮފީހުގައި ފިރިހެނަކަށް އަންހެން ސެކެޓްރީއެއް ގެންގުޅުން ހުއްދަވާނެތޯ؟
ދަރިޔަކު ހޯދުމަށް އެދި ދެމަފިރިން ދެމަފިރިކަމުގެ ގުޅުން ހިންގާއިރު ކިޔާނެ ދުޢާ ބުނެދެއްވަފާނަންތޯ؟
ދީނަށް ލޯބި ޖައްސާ ދީންވެރި ކުރުމަށް ހަދާނެ ގޮތެއް ބުނެދެއްވަފާނަންތޯ؟
އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ހީސަމާސާކޮށް ހެދުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއްތޯ؟
ފޮޓޯނެގުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ.؟
ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރާއިރު ވައިބޭރުވެއްޖެނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެއްހެއްޔެވެ؟
ތުނބުޅި ބެހެއްޓުމަށް މައިންބަފައިން ނުރުހޭނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެއް؟
ގޭގެ ދޮރުތަކުގައި އާޔަތުލް ކުރްސީ ލިޔެފައި ބެހެއްޓުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ކުށްހީ އަކީ ކޮބައިތޯ؟
ފިރިމީހާއަށް އޭނާގެއެދުން އަމިއްލަ އަތުން ނުފުއްދޭ، ނަމަވެސް އަނބިމީހާއަށް ފިރިމީހާގެ އެދުން އަނބިމީހާގެ އަތުން ފުއްދާ ދިނުން ހުއްދަ ވަނީ ކީއްވެގެންތޯ؟
ކުޑަ ކުދިންނަށް ނަން ކިޔުމަށް ޕާރިސަލް ބަހާއިރު ޕާރިސަލްގެ ބޭރުގައި ކުއްޖާގެ ނަން ޖެހުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއް؟؟؟؟
ލޯނެއް ނަގައިގެން ޙައްޖައް ދެވިދާނެތޯ؟
އިނދެގެން އުޅޭ 2 މީހަކު 1 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވަންދެން ވަކިން އުޅެފިނަމަ އެކައިވެނި ސައްހަވާނެތަ؟
ނަދުރު ބުނެގެން ރޯދަ ހިފުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ސިހުރުޖެހިފައިވާކަން ޔަގީން ކުރަންހަދާނީ ކިހިނެއް؟
ކުޑަކުދިން ފާޚާނައަށް ފެންވަރަށް ވެއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތަ؟
ރޯދަ ގަޟާނުކުރެވެނީސް އަނެއް ރޯދަމަސް އައިސް ސިއްޔާ ކަންތައްކުރާނީ ކިހިނެއް؟
ތަބާރަ ސޫރަތާއި ޔާސީން ސޫރަތް ކޮންމެ ދުވަހަކު ކިޔެވުމަކީ ކޮންމެ ކަހަލަ ކަމެއް؟
ކުޑަކުދިން ޝައިތާނާގެ ކިބައިން ސަލާމަށް ކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނުވަތަ ކަންތަތަކީ ކޮބާ؟
އިޝާނަމާދުގެ ފަހުން ނުނިދަ، ރޭގަނޑު 12 ޖަހާ ކަންހާއިރު ދަމު ނަމާދު ކުރެވިދާނެތޯ
އަޅުގަނޑުގެ ފިރިމީހާގެ ހުއްދަ ނުހޯދާ ފިރިމީހާގެ ލާރިން އަޅުގަނޑުގެ މަންމަ އަށް އެއްޗިހި ގަނެދިނުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ މިކަން ވާނެތޯ ވައްކަމަކަށް
ވިހޭ އިރު މަރުވެފައިވާ ކުއްޖަކާ ބެހޭ ތަފާތު ސުވާލުތަކެއް؟
ނަމާދަށް ފުރަތަމަ ހަރަމް ބަނުމާއި ދެމެދު ކޮންމެހެންވެސް ނިޔަތް ގަންނަންޖެހޭތޯއެވެ؟.
ދެމަފިރިން ޖިމާޢުވާ ގަޑީގައި ފިރިމީހާ މަނިބޭރުވާން ކައިރިވުމުން ފަރުޖުން ނެރުމަށްފަހު ފިރިމީހާގެ އަމިއްލަ އަތުން މަނިބޭރުކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
އުމްރާއަށް ދިއުން ރަގަޅީ ރިބަވީ ބެންކުން ކެނޑިގެންތޯ ނުވަތަ އުމްރާކޮށް ނިންމާފަ އައުމަށް ފަހުތޯ؟
ޚުއްފުގައި ފެންފުހޭނީ ކިހިނެއްތޯ؟
ފޫކޮޅު ނުފޮރުވޭ ކަހަލަ ހެދުމެއް ލައިގެން ފޫކޮޅަށް ބާރު ބެލްސް ލައިގެން ނަމާދު ކުރުން ޞައްޙަ ވާނެތޯ އެވެ؟
ސުވާލަކީ ހަމަ ކޮންމެ އިންސާނަކުވެސް ނަރަކަ ވަންނާނެހޭ؟
ފަޓުލޫން ފައިގެ ތަނބިކަށީގެ ތިރީކައިރިއާއި ހަމައަށް ބެހެއްޓުން އެއީ އެންމެ ރަނގަޅުކަމެއްތޯއެވެ؟
ދަތުން ނިޔަފަތި ކެނޑުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
އަޅުގަޑު އޮޅުން ފިލުވާލަން ބޭނުންވަނީ ސިހުރު ބާޠިލް ކުރާ އާޔަތްތައް ފެނަށް ކިޔަވާނީ ކިހިނެއްތޯ؟
ފިރިމީހާ ބޭނުންވެގެން އެބޯޓުކުރުމުން އެކަމުން އަންހެންމީހާއަށް ފާފަވެރިވާނެތޯ؟
ކައިވެނި ކޮށްގެންއުޅޭ ދެމަފިރިންގެ ތެރެއިން އެކަކު ނަމާދު ނުކުރާނަމަ ވާނީ ކިހިނެއް؟
އަންހެނުން އަޑުހަރުކޮށް މަޖިލިސްތަކުގައި ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއްތޯ؟
ޚަތިމް ހިފައިގެން މަގުމަތީގައި ހިގާފައި ދަނިކޮން ވުޟޫގެއްލިއްޖެނަމަ ހަދަނީ ކިހިނެއް؟
ޖިމާޢުވެގެން ހިނައި ތޯޙިރުވުމަށްފަހު އަންހެނާގެ ކުރިމަތިފަރާތުން ފިރިހެންމީހާގެ މަނި ބޭރުވުމުން ދެވަނަފަހަރަށް ހިނައިގަންނަން ޖެހޭނެތޯ؟
އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ހީސަމާސާ ކޮށް ހެދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ދެމަފިރިންގެ މެދުގައި ހިނގި ޒުވާބެއްގައި ތިޔަ ހުރީ ވަރިކޮށްފަޔޭ ބުނެފިނަމަ ވަރިވާނެތޯ؟
ކައިވެނި ކޮށްގެންއުޅޭ ދެމަފިރިއަކު ތެރެއިން އެކަކު ނަމާދު ނުކުރާނަމަ ވާނީ ކިހިނެއް؟
ސުންނަތް ނަމާދުތަކުގައި ދުޢާއުލް އިފްތިތާހް ކިޔުމަކީ ވާޖިބް ކަމެއްތޯ؟
ހިނައިގަންނާނެ ގޮތް ތަރުތީބުން ވިދާޅުވެ ދެއްވާ
ހަތްދުވަހު ނަން ނުކިއްޖެއާ ނަން ކިއުމަށް އެންމެ ރަގަޅީ ކޮންއިރެއްތޯ؟
ސިހުރު ބާޠިލް ކުރާ އާޔަތްތައް އަމިއްލައަށްވެސް ކިޔަވާފައި ފެން އެޅުން ރަގަޅުވާނެތޯ؟
ދެމަފިރިން އެކުގައި ފެންވެރުން އެއީ ދީނީ ގޮތުން ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
މީހަކާއިދެގެން ހުރި އަންހެނެއް ހިލޭ ފިރިހެނަކާ ގުޅުން ހިންގައިފިނަމަ އަބިމީހާ ވަރިވާނެތޯ؟
ދަރިންގެ މެދުގައި ތަފާތު ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ލިވާތުކުރުމަކީ ކޮބާ؟
ނަހަލާލު ކުއްޖަކު އަމިއްލަ ކުއްޖެއް ކަމުގައި ހެދުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯ؟
ފިރިމީހާގެ އެއްބަނޑުއެއްބަފާ ފިރިހެންކޮއްކޮގެ ކުރިމަތީގައި ބުރުގާނެގުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއް؟
ކުލާހަށްދާންޖެހުމުގެ ސަބަބެއް މެދުވެރިވެގެން ޖަމާއަތަށް ނުދެވޭނަމަ ފާފަވެރިވަނެތޯ؟
މަހުރަމަކާ ނުލާ ކުރާ ހައްޖު އަދި އުމުރާގެ އަޅުކަން ސައްހަ ވާނެތޯ.
ރުޤްޔާ ހެދުމަކީ ކޮބާ؟
ރޭގަނޑުގެ ނަމާދުތަކުގައި ކިޔަވާއިރު، ފުރަތަމަ ރަކްޢަތުގައި ޤުރްއާނުގެ ތިރިން ކިޔަވާފައި، ދެވަނަ ރަކްޢަތުގައި އެއަށްވުރެ މަތިން ކިޔެވުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބާތޯއެވެ
ފިރިމީހާގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ފިރިހެން ކޮއްކޮގެ ކުރިމަތީގައި ބުރުގާ ނެގުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ވުޟޫކޮށްފައި ވުޟޫ ދުޢާ މުކިޔައި ކުރާ އަޅުކަނަތައް ޞަޢްޙަވާނެތޮ؟
ބަނޑު ބޮޑު އިރު ޖިމާޢުވުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ވުޟޫކޮށް ވުޟޫދުޢާ ނުކިޔައި ކުރާ އަޅުކަންތައް ޞައްޙަވާނެތޯ؟
ވަކި މީހަކާ ވާހަކަ ދައްކައިފިނަމަ ވަރިވާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވަނިކޮށް އެމީހަކާ ވާހަކަ ދައްކައިފިނަމަ ވަރިވާނެތޯ؟
ދެމަފިރިން އިނދެގެން އަނބިމީހާއާއެކު ޖިމާއުނުވެ 02 އަހަރުފާއިތުވީ. ފިރިމީހާ އެއްވެސް ގޮތަކަށް އަނބިމީހާގެ ގައިގައި މިކަހަލަ ގޮތަކަށް ބީހިފައިނުވޭ. މިގޮތަށް ކަންތައްތައް ކޮށްފައި ވުމުން އަނބިމީހާއަށް އެއްވެސް ކަހަލަ ފާފައެއްވާނެތޯ؟؟
ދަރިފުޅު އެބޯޓް ކޮށްލުމަކީ ފާފައެއްތޯ؟
މަޙްރަމަކު ނެތިއްޖެނަމަ ދެން ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯ؟
އަޅުގަނޑު ބޮލުގައި ހަންފޮޅިގެން ގޮސް އެއިން ވަރަށް ގިނައިން ލޭ އައިސްފައި ހުއްޓެވެ. އަޅުގަނޑަށް އެކަން އިގޭ. އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ މިގޮތަށް ހުއްޓާ އަޅުގަނޑުގެ ނަމާދު ކަމުދާނެތޯ ؟؟؟؟؟؟
ބޮޑުބޭބެ ކުރިމަތީ ބުރުގާނާޅާއުޅެވޭނެތޯ؟
ޢުޟުޙިއްޔަ ކަތި ލުމުގައި ރާއްޖޭގެ ރަށެއްގައި ތިބިމުސްލިމުންގެ ނަމުގައި ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމެއްގައި ކަތިލައިގެން ކެއުމުން ސުންނަތް ޙާޞިލް ވާނެތޯ؟
ފިރިހެނަކު އަންހެނެއްގައިގާ ބީހުމުން ވުޟޫ ގެއްލޭނެތަ؟
އޮރިޔާން ފެންނަ އެއްޗެހި ބެލުމަކީ ކޮންކަމެއް؟
އަޅުގަނޑުގެ ޕީރިއަޑްގެ މުއްދަތަކީ 05 ދުވަސްކަމުގަ ވެފައި މިފަހަރު 15 ދުވަސް ފާއިތުވާއިރުވެސް ކުޑަކޮށް ބްލަޑް ހުންނާތީ ނަމާދުނުކުރެވެއެވެ. ދެން މިހާލަތުގައި ކަންތައް ކުރާނެގޮތެއް އޮޅުންފިލުވާދެއްވިދާނެތޯ؟
އިޢުތިދާލުގައި ކިޔާ ދުޢާ "ސަމިޢަﷲ ލިމަން ހަމިދަހ، ރައްބަނާ ވަލަކަލް ޙަމްދު" މިޔަށްވުރެ އިތުރަށް ކިއިދާނެތޯ؟
ނަރުހުން މަޙްރަމަކާ ނުލާ ރަށުން ބޭރަށް ދިޔުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ފިރިހެން ކުއްޖަކު ނުވަތަ އަންހެން ކުއްޖަކު ބޮޑު މީހަކަށް ބަލާނީ ޢުމުރުން ކިހާވަރެއްވީމާތޯ؟
މީހުން ސިފަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ، ކުރު. ކަޅު، ދޮން، ފަލަ ،.މިފަދަ ބަސްތައް ބޭނުން ކުރުން ޣީބަ ބުނުމަށް ވާނެތޯ އެވެ؟
ސިހުރުޖެހިފައިވާކަން ޔަގީން ކުރަންހަދާނީ ކިހިނެއް؟
ދެސަޖިދަ ދެމެދުގައި އަތްތިލަ ބަހައްޓަން ޖެހެނީ ކިހިނެއްތޯ؟
ދެމަފިރިން އެކުގަ ތިބެގެން ދިވެހި ލަވަ ބެލުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެތްތޯއެވެ؟
ޖިމާޢު ވުމަށްފަހު ފެންނުވަރާ ގިނައިރު ހުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ދެބޭފުޅުންގެ ދެމެދުގައި ހުސްތަންނޯންނާނެހެން ގާތްގާތުގްއި ސަފުހެދުމައް އަންގަވާފައިވާ ބަސްފުޅަކީ ކޮބާ؟
ސުވާލަކީ ޤުރުޢާން ކިޔަވާއިރު ޢައްމާ ފޮތުގެ ފަހު ސޫރަތްތަކުން ފަށައިގެން ޤުރުޢާން ކިޔެވުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ މާނައަކީ ޤުރުޢާނުގެ ފަހަތުން ފަށައިގެން ކުރިއަށް ކިޔެވިދާނެތޯ؟
ދީނީ އިލްމްވެރިއެއްގެ އީ މެއިލް އެޑްރެސް ނުވަތަ ކޮންޓެކްޓް ނަމްބަރ ލިބިދާނެތަ؟
ދޫނި ކޮށީގައި ބަންދު ކޮށްގެން ގެންގުޅުމަކީ ދީނީ ގޮތުން ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ.؟
ރަވާތިބު ސުންނަތް ކުރާއިރު ސޫރަތުލް ފާތިހާ އަށް ފަހުގައި އިތުރު ސޫރަތެއް ކިޔަވަން ޖެހޭތޯ؟ މޮޅު އިތުރުވެގެންވާ ވަކި ސޫރަތްތަކެއްވޭތޯ؟
މިހާރު އަންހެންކުދިން މިއަޅާ ކަޅުހެދުމަކީ ދީނީ ގޮތުން ރަގަޅު އެއްޗެއްތޯ؟
ފިތުނެ ފަސާދު އުފެދޭ ގޮތަށް ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ކިހާވަރެއްގެ ގޯސް ކަމެއްތަ؟
ކައިވެނި ކޮއްގެން ހުރި އަންހެނެއް ހިލޭ ފިރިހެނެއް ކާރިޔައް ގޮއްސިއްޔާ އަންހެން މީހާގެ ކައިވެނި ސައްޙަ ވާނެތަ؟
ނިފާޤުކަން ހިތުގައި ވާކަމުގެ ޝައްކު ވަންޏާ ހަދާނީ ކިހިނެއް؟
އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހިންގާ ބިއުޓީ ސެލޫންއެއްގައި އަންހެނަކު މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ފަތިސް ނަމާދުކޮށް އަވަދިވެގެން ނިދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ރޭގަނޑު ކަންފަތް ކެހުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ޢިޝާ ނަމާދުކުރާއިރު ޢިޝާ ނަމާދުގެ އިހު ސުންނަތް ކުރުމަށްފަހު އިޝާ ނަމާދުގެ ފަހު ސުންނަތް ނުކޮށް ވިތުރީގެ ދެ ރަކުޢަތް ކުރިއަސް ރަނގަޅު ވާނެތޯއެވެ. އަދި އެއީ ފަހު ސުންނަތެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނެތޯއެވެ.
ފޯނުގައި ނިވާކަންކުޑަ (ހުއްދަނޫން) ފޮޓޯ ހުއްޓާ ފޯނުޖީބުގައި ބާއްވައިގެން ނަމާދުކުރާއިރު ނަމާދު ކަމުދާނެތޯ ؟؟
ދީނީ މައުލޫމާތު އޮލުން ފިލުވަން އެމެރަންގަޅޫ ސައިޓް ތަކަކީ ކޮބައި ތޯ ހާއްސަކޮއް ރާއްޖޭގެ?
ދީނީ މައްސަލަ ތަކުގައި ދަންނަބޭކަލުންގެ މެދުގައި ހިޔާލުތަފާތުވުން އުފެދިފައި ވަނީކީވެތޯ؟
އަންހެން ކުދިންނަށް ޙާއްސަކޮށްފައި ހުންނަ އެރޮބިކްސް ކްލާހަކަށް ދިއުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއްތޯ؟
ބުރުގާއަޅާ ކުދިންގެ ހެދުމުގަ އެކިވައްތަރުގެ ބަޓަރފްލައި،ޑްރެގަންފްލައި ކަހަލަ އެއްޗެހި ކުރަހާގެން ލުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
މީހަކާ ނުއިނދެހުރެ ނަހަލާލަށް ލިބޭ ދަރިން ސުވަރުގެ ނުވަންނަ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު އަޑު އަހަމުއެވެ. މިއީ ކިހާވަރެއްގެ ހަޤީޤަތެއް އެކުލެވިގެންވާ ވާހަކައެއް ތޯއެވެ
އިސްލާމްދީނުގައި ފިރިހެނަކަށް އެއް އަންބަށްވުރެ ގިނައަނބިން ހުއްދަވަނީ ކީއްވެގެންތޯ؟
ކައިވެނީގެ ކުރިން ޒިނޭ ކުރެވިފައިވާ ދެމަފިރިން ކަންތައް ކުރާނީ ކިހިނެއް؟
އެސްފީނަޔަށް ފެންކިޔަވައިފައި އެޅުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގައި ފިރިމީހާގެ މައްޗަށްވާ ލޯބި ކުޑަވެއްޖެއެވެ. އަދި އޭނާއާއި އެކު އުޅޭކަށް ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ. މިހާލަތުގައި އަޅުގަނޑަށް ވަރިޔަށް އެދެވިދާނެތޯއެވެ؟
ހަނދާންނެތިގެން ނަމާދުކުރެވުނީ ފަޔަށް އެއްޗެއްނުލައްވައެވެ. ނަމާދުކޮށް ނިމުމުން ހަނދާންވީ. އެނަމާދު ރަނގަޅުވާނެތޯ؟
އަޅުގަޑުގެ ދިހައަހަރުގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅާއިއެކު އިތުރު މަހުރަމަކާއި ނުލާ ދަތުރުކުރެވިދަނެތޯ؟
ރާ ވިއްކާ މީހުންނަށް ހުރި ޢަޛާބަކީ ކޮބައިތޯ؟
ދުވަހަކުވެސް ކައިވެންޏެއް ނުކޮށްހުރި ނަމަވެސް އެތައްފަހަރަކު އެތައް ބަޔަކާއެކު ޒިނޭ ކުރެވިފައިވާ ނަމަ ތައުބާވާން ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯ؟
މަރުވެފައި ވާ މާމަ އަށް ޓަކާ މާމަކިޔާ ދަރިއަކު ދުޢާ ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟
އެހެން މީހެއްގެ ދަރިޔަކު ބަލާ ބޮޑު ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
އޯވަރޓައިމް މަސައްކަތް ކުރާގަޑީގައި ނަމާދު ވަޤުތު ޖެހުމުން ނަމާދަށް ދާ ގަޑި އޯވަރޓައިމް ގަޑިން ކަނޑަންޖެހޭނެތޯއެވެ.
އަންހެނަކަށް ރަގަޅީ ކިޔަވަން ދިޔުންތޯ ނޫނީ ދަރިފުޅު ރަގަޅު ގޮތުގައި ބޮޑު ކުރަން ގޭގައި ހުރުންތޯ؟
ފިރިހެނުން އަނބިމީހާއާޢި ދުރުގަ ހުންނަން ޖެހޭ ހާލަތުގައި ފިރިހެން މީހާއަށް އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ދަމުނަމާދުކޮށްގެ ފަތިސްނަމާދާ ދެމެދު ނިދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ކީރިތި ޤުރުޢާނުގައި އަންގަވާފައިވާ 25 ރަސޫލުބޭކަލުންނާއި ނަބީބޭކަލުން ތަރުތީބު ކޮށްދެއްވަފާނަންތޯއެވެ؟
ހުކުރު ދުވަހުގެ ރަވާތިބު ސުންނަތް ތަކަކީ ކޮބައިތޯ؟
ފަޓުލޫނު ފައިކުރި އޮޅާފައި ހުރެއްޖެނަމަ ނަމާދު ޞައްޙަ ވާނެތޯ؟
ނުކިޔަމަންތެރި އަނބިންނަށް ހުރި ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ؟
ޟުޙާ އަދި ވިތުރި ކުރާގޮތް ވަރަށް ތަފްޞީލްކޮށް ކިޔައިދިނުން އެދެން؟
އަންހެންކުދިން މަދަހަކިއުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއްތޯ؟؟
ފިލާވަޅެއްގެ ގޮތުގައި ޤުރުއާން ގެ ސޫރަތެއްގެ ކޮންމެ އާޔަތަކުން އެއްކަލިމަ ލިޔެފައި ތަރުތީބުކުރުމަށް ނަމްބަރު ޖަހަން ދިނުމަކީ ކޮނަކަހަލަ ކަމެއްތޯ. އަދި އެއީ ހުއްދަ ކަމެއްތޯ ؟
ވަކި ކަހަލަ ކުއްޖަކު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ދަމު ނަމާދު ކުރާނެ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ކޮބާތޯ؟
އަންހެން ކުދިން އެރޮބިކްސް ކުލާހަށް ދިއުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟؟؟؟
ރަސޫލާއަށް ޢިލްމު އުނގަންނައިދެއްވުމަށް ޖިބްރީލްގެފާނުން ފޮނުއްވެވީ ކޮން ޞަޙާބީ އެއްގެ ސިފައިގަތޯ؟
އެހެން މީހެއްގެ ދަރިޔަކު ބަލާ ބޮޑުކުރުން؟
ރަމްލޯމަހު ދުވާލު ޖިމާއުވުމުގެ ކައްފާރާ އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ރޯދަ ހިފާއިރު ހިފަން ޖެހެނީ ހަމަ ޖައްސަ ޖައްސައިގެނތޯ؟
ފަހުއައްތަހިއްޔާތުގެ ދުޢާތަކުގެ ތެރޭގައި އިންނަ "ކަބީރަން ކަޡީރާ" މިބައި ކިޔުން އެއީ ރަނގަޅު ކަމެއްތޯ؟
ރޭގަނޑުގެ ނަމާދުތަކުގައި އިމާމާ ކިޔަވާއިރު، ފުރަތަމަ ރަކްޢަތުގައި ޤުރްއާނުގެ ތިރިން ކިޔަވާފައި، ދެވަނަ ރަކްޢަތުގައި އެއަށްވުރެ މަތިން ކިޔެވުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބާތޯއެވެ.
ހައްޖުގެ އަޅުކަން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ޙައިޟު ނުވާ ބޭސް ބޭނުން ކުރުން އަދި ރަމަޟާންމަހުގެ ފަހުދިހައިގެ ޘަވާބު ހޯދުމަށް ޙައިޟު ނުވާ ބޭސް ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުކުމަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟
މަދަޙަ ކިޔުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
އަޅާބުރުގާ ތުނި ވީމާ އާއި ޒީނަތްތެރި ވުމަށް ޓަކައި އިތުރު ބުރުގާއެއް އެބުރުގާގެ މަތިން އެޅުމަކީ ޔަހޫދީންގެ ސިފައެއްތޯ؟
ހުވަފެނުގައި ޖިމާއު ވަނިކޮށް ފެނިއްޖެނަމަ ހިނައި ގަންނަށްޖެހޭނެތޯއެވެ؟
ހުކުރު ދުވަހު މެންދުރު ނަމާދުގެ އިހު ސުންނަތް ދެ ސުންނަތަށްފަހު ކީއްވެތޯ މެންދުރުނަމާދު ނުކޮށް ހުކުރު ކުރަނީ؟
މަހާނަ ގާ ޖެހުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ؟
އަންހެން ކުއްޖަކު މެޑިސިން ކިޔަވައިގެން ހޮސްޕިޓަލެއްގައި މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ބާލިޣްނުވާ ކުޑަފިރިހެންކުދިންގެ ކަރުގައި ރަންފަތް އެޅުވުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ؟
އިސްލާމްދީނުގައި އަންހެނުންގެ މަގާމަކީ ކޮބައިތޯ؟
ވަޒީފާގެގޮތުން ރަލުގެ މުޢާމަލާތްކުރަން ޖެހޭނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެއް؟
ޓީޗަރުންނަށް ޓަރމް ބްރޭކް އައުމުން ހަދިޔާ ދިނުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ސަޖިދައިގައި ފައި ބަހައްޓަން ޖެހޭނީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ؟
އެއްވެސް ނަމާދަކަށް، މިސްކިތައް އަދި ގޭގެވެސް އެއްގޮތަށްކަށްވެސް ނަމާދު ނުކޮށް ހަމައެކަނި ހުކުރު ނަމާދަށް ދާ މީހުންނަށް ދޭނެ މެސެޖެއް ބުނެދެވިދާނެތަ
ނަމާދާއި ގުޅުން ހުރި ތަފާތު ސުވާލުތަކެއް
ނިޔަފަތި ކެއުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟؟
އިއްދައިގެ މުއްދަތުގައި ޖިމާޢުވުމުން ކައިވެނި ރުޖޫއަ ވާނެކަން ނޭނގި އެހެން ކައިވެއްޔެއް ފިރިހެން މީހާ ކޮށްފިއްޔާ ކުރިން ވަރިކުރި މީހާ އާއި ކުރި ކައިވެނި ދެމި އޮންނާނެތޯ؟
ނަމާދުގެ ޖަމާއަތް ގެއްލިއްޖެ މީހާއަށް އެނަމާދު ގޭގައި ކުރެވިދާނެތޯ؟
އޮފީހަށް ދާއިރު "ޓައީ އެޅުން" މިއީ ކޮންކަހަލަގެ ކަމެއްތޯ؟
ކައިވެންޏެއްކޮށް ކައިވެނި ރޫލީފަ ހުރި މިހަކު ދެން ކައިވެނި ނުކޮށް ހުރުމުން ފާފާވެރި ވާނެތަ؟
ވަޒީފާގެ ގޮތުން ރަލުގެ މުޢާމަލާތް ކުރަން ޖެހޭނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެއް؟
ކީރިތި ރަސޫލާ މުޙައްމަދުއް ޞައްލައްﷲ އަލައިހި ވަސައްލަމް އެކަލޭގެ ފާނުގެ އެއްވެސް އަނބިކަނބަލަކު ވަރިކުރެއްވިތޯ؟
ގާތުން ބުއް ނޫން އެއްޗެއް ނުދޭ 4 މަހުގެ ކުއްޖެއްގެ ހޮޑު ނުވަތަ ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި ހެދުމުގައި ޖެހުމުން ހުސް ފެންފޮދަކުން ދޮވެލުމުން طا هر ވާނެތޯ ؟
ފިރިމީހާ އާއި މެދުގައި ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯ؟
އިސްލާމްދީނުގައި އަންހެނުންގެ މަގާމަކީ ކޮބައިކަން ބަޔާންކޮށްދެވިދާނެތޯ؟
ދީނީކަމެއްކަމުގައި ބަލައިގެން ކަޅުހެދުން އެޅުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއްތޯ؟
މިގް 33 ފަދަ އެއްޗެތީގެ ޕްރޮފައިލްގައި ބައެއް ފިރިހެނުން ކައިވެނި ކޮށްގެން އުޅޭ އިރުވެސް ސިންގަލް ޖަހާފައި ހުރެއެވެ. މިގޮތަށް ކަންތައް ކޮ