ޢިބްރަތްތެރި ވާހަކަ

މިދާކަށްދުވަހު ބަލިވެއުޅޭ އެކުވެރިއަކަށް ގޮވައިލަން ދިޔައީމެވެ. އަހަރެއްހާ ދުވަސްކުރިން އެންމެފަހުން އޭނާއާ ބައްދަލުވިއިރު އެއީ ޖާނުގައި ވަރުހުރި ރީތި ޒުވާނެކެވެ. ކުޅަދާނަ ތަޖުރިބާކާރު ސިވިލް އިންޖިނޭރެކެވެ. ހައިބަތު ހުރި ޝަޚުޞިއްޔަތެއްގެ ވެރިއެކެވެ. އެކަމަކު… މިއަދު، އަރެންނަށް ފެނުނީ ބަލިވެއުޅުމުގެ ސަބަބުން ނިކަމެތިވެ އަނަރޫފަވެފައިވާ ހަށިގަނޑެކެވެ. މޫނުމަތީގައި ވަނީ މާޔޫސްކަމެވެ. ވާހަކަދެއްކުމުގެ ތެރޭގައި އޭނާ ބުންޏެވެ. މިހާރު އަހަރެންގެ ބަރުދަނަކީ ހަތްދިހަކިލޯއެވެ. އަހަރެއްހާ ދުވަހު ބަލިވެ އުޅުމަށްފަހުވެސް ހަތްދިހަ ކިލޯ ބަރުދަނުގައި ހުރިނަމަ، ބަލިވުމުގެ ކުރިން ކިތައް ކިލޯ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ