ޢިބްރަތްތެރިި ވާހަކަ

ތަރުޖަމާ: އިނާޒް ޢަދުނާން ޙަޔާތުގެ ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން ދުވަހެކެވެ. އަޙުމަދު އޭނާގެ އަނބިދަރީން ގޮވައިގެން ދަތުރުކުރަމުން ދިޔައެވެ. މާދުރަށް ދަތުރުނުކުރެވެނީސް މަގުގެ އެއްފަރާތެއްގައި ކޮޅަށް ހުރި މީހެއް އަޙުމަދަށް ފެނުނެވެ. އަޙުމަދު، އެމީހާ އާއި ސުވާލުކުރިއެވެ. ”ކަލެއަކީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟“ އެމީހާ ޖަވާބު ދިނެވެ. ”އަހަރެންނަކީ ފައިސާއެވެ.“ އަހުމަދު، އޭނާގެ އަންހެނުންނާއި ދަރީންނާ ސުވާލުކުރިއެވެ. ”އަހަރަމެންނާއެކު މީނާ ދަތުރުގައި ބައިވެރިކުރަންވީ ހެއްޔެވެ؟“ އެމީހުން އެއް އަޑަކުން ބުންޏެވެ. ”އާނއެކެވެ! އާނއެކެވެ! އޭރުން އަހަރަމެން ކުރަން ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކުގައި […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ