ޢާއްމު ލިޔުން

ލިޔުނީ: އިނާޒް ޢަދުނާން ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓް އޮފް އެމެރިކާ އަކީ ދުނިޔޭގައި އޮތް ހަމައެކަނި ”ސުޕަރ ޕަވަރ“ ކަމަށް ދަޢުވާކުރާ ޤައުމެވެ. އެޤައުމުގެ އާބާދިގެ 309 މިލިޔަން މިހުންގެ ތެރެއިން %78.4 މީހުންނަކީ ކްރިސްޓިޔަނުންނެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އެންމެ ގިނައީ ޔޫރަޕްގެ ދޮން ނަސްލުގެ މީހުންނެވެ. ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ބާރެއް އޮތީ ކްރިސްޓިޔަނުންނާ ޔަހޫދީންގެ އަތުގައެވެ. ދައުލަތަކީ ސެކިޔުލާ ދައުލަތެއްކަމަށް ދަޢުވާކުރާ ދައުލަތެކެވެ. ޤައުމުގެ ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑު ބިނާވެފައި އޮތީ ސެކިޔުލަރިސްޓުންގެ ދީންކަމުގައިވާ ޑެމޮކްރަސީގެ އަސާސްތަކުގެ މައްޗަށެވެ. […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ލިޔުނީ: އަލްޖައްރާޙީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސާޖުޕާލާތަކުގެ ނަމުގައި ނާސިގެތައް ހުޅުވައިގެން ހަށިވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރި ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރަމުން ގެންދާކަމީ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކަށް އެނގޭކަމެކެވެ. އެތަންތާގައި ކުރަނީ މަސާޖުނޫންކަމާ، ހިންގަނީ ﷲ ތަޢާލާ ޙަރާމްކުރައްވާފައިވާ ބޮޑެތި ފާޙިޝް ޖަރީމާތައްކަން ހުރިހާ އެންމެންނަށްވެސް އެނގެއެވެ. ސިފައިންނަށާ ފުލުހުންނަށްވެސް އެނގެއެވެ. އެތަންތަން ބަންދުނުކުރެވިގެން އުޅެނީ ފަހަރެއްގައިވެސް އެތަންތާގައި ހިންގާ ނުބައި ޖަރީމާތައް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ނޭގޭތީއެއްނޫނެވެ. ޙަޤީޤަތަކީ ކުރީސަރުކާރުންވެސް އަދި މިއަދުގެ ސަރުކާރުންވެސް އެތަންތަން ބަންދުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ އެއްވެސް މަސައްކަތެއްކޮށްފައިވެސް […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ