ޢަޤީދާ

އަޞްލު ލިޔުއްވީ: ސަމާޙަތުއްޝައިޚް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ބުނު ޢަބްދުﷲ ބުނު ބާޒް (ރަޙިމަހުﷲ) ތަރުޖަމާ: އައްޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމް ބިން އިބްރާހީމް ދެންފަހެ އަހްލުއްސުންނާ ވަލްޖަމާޢަތުގެ އަހުލުވެރިން ދަންނައެވެ. އެބައިމީހުން ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އެކަލާނގެ ފޮތާއި، އެކަލާނގެ ރަސޫލާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ޞައްޙަ ސުންނަތުގައި އެކަލާނގެ ޛާތުފުޅާއި މެދުގައި ސާބިތުކުރައްވާފައިވާ އެންމެހައި ސިފަފުޅެއް، އެއަށް މިސާލުޖެހުމަކާނުލައި ސާބިތުކުރެއެވެ. އަދި އެބައިމީހުން އެކަލާނގެ ސިފަފުޅުތައް ނެތިކުރުމުން ބަރީއަވެ، އެކަލާނގެއާ އެކަލާނގެ ޚަލްޤުތަކުންނާއި ވައްތަރުވުމާއި އެއްގޮތްވުމުން އެކަލާނގެ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
އަޞްލު ލިޔުއްވީ: ސަމާޙަތުއްޝައިޚް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ބުނު ޢަބްދުﷲ ބުނު ބާޒް (ރަޙިމަހުﷲ) ތަރުޖަމާ: އައްޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމް ބިން އިބްރާހީމް ﷲ އަށް އީމާންވުމުގެ ތެރޭގައި: ކީރިތިޤުރުއާނާއި، ރަސޫލާގެ އަރިހުން ސާބިތު ޙަދީޘްގައި ވާރިދުވެފައިވާ ﷲ ގެ ރިވެތި އިސްމުފުޅުތަކާއި މަތިވެރި ސިފަފުޅުތަކަށް އީމާންވުން ހިމެނެއެވެ. އެއީ އެކަލާނގެ އިސްމުފުޅުތަކާއި،  ސިފަފުޅުތަކުގެ މާނަ ބަދަލުކުރުމަކާއި، އަދި ނެތިކުރުމަކާއި، އެހެންއެއްޗަކާއި ވައްތަރުކުރުމަކާއި، މިސާލުޖެހުމަކާ ނުލައި އީމާންވުމެވެ. އަދި ކިޔެއް! އެކަލާނގެ އިސްމުފުޅުތަކާއި ސިފަފުޅުތައް ދަލީލުކުރާ މަތިވެރި މާނަ ޤަބޫލުކޮށް، […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
އަޞްލު ލިޔުއްވީ: ސަމާޙަތުއްޝައިޚް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ބުނު ޢަބްދުﷲ ބުނު ބާޒް (ރަޙިމަހުﷲ) ތަރުޖަމާ: އައްޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމް ބިން އިބްރާހީމް ބަޔާންވެދިޔަ މިއަޅުކަމުގެ ޙަޤީޤަތަކީ: އަޅުކަމުގެ ގޮތުން އަޅުތަކުންނަށް އަމުރުވެވިފައިވާ ކޮންމެކަމެއްގައިމެ އެކަލާނގެ އެއްކައުވަންތަކުރުމެވެ. އެއީ ދުޢާކުރުމާއި، ބިރުވެތިވުމާއި، ދަރުމަޔާއި ޘަވާބާއި ރަހުމަތަށް އުންމީދުކުރުމާއި، ނަމާދާއި، ރޯދައާއި، ކަތިލުމާއި، ނަދުރުބުނުން ފަދަ އެންމެހާ ބާވަތެއްގެ އަޅުކަމެއް އެކަލާނގެއަށް ބިރުވެތިކަމާ މަޑުމޮޅިކަމާއި، ޘަވާބުގެ އުންމީދާއި، ޢަޒާބަށް ބިރުވެތިވެ ހުރެގެން، އެކަލާނގެއަށް އެންމެ ފުރިހަމަ ލޯތްބާއި އެކުގައި، އެކަލާނގެ ގަދަކީރިތިވަންތަކަމުގެ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
އަޞްލު ލިޔުއްވީ: ސަމާޙަތުއްޝައިޚް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ބުނު ޢަބްދުﷲ ބުނު ބާޒް (ރަޙިމަހުﷲ) ތަރުޖަމާ: އައްޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމް ބިން އިބްރާހީމް އެންމެ ފުރަތަމައީ: ﷲ އަށް އީމާންވުން ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަށް އީމާންވުމުގެ ތެރޭގައި ﷲ އީ ޙައްޤު އިލާހުކަމަށާއި އެކަލާނގެ މެނުވީ ޙައްޤުވެގެން އަޅުކަމެއްވެވޭ ފަރާތެއް ނުވާކަމުގައި ޔަޤީންކޮށް، ކަށަވަރުކުރަން ޖެހެއެވެ. އެހެނީ، އެކަލާނގެއީ އަޅުތަކުން އުފައްދަވައި، އެބައިމީހުންނަށް އިޙުސާންތެރިވެ ވޮޑިގަންނަވާ، އެބައިމީހުންނަށް ރިޒުޤުދެއްވާ، އެއުރެންގެ ސިއްރާ ފާޅު ދެނެވޮޑިގަންނަވާ އަދި އެމީހުންގެ ތެރޭން […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
އަޞްލު ލިޔުއްވީ: ސަމާޙަތުއްޝައިޚް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ބުނު ޢަބްދުﷲ ބުނު ބާޒް (ރަޙިމަހުﷲ) ތަރުޖަމާ: އައްޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމް ބިން އިބްރާހީމް `  الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى اله وصحبه ، أما بعده : ”ޞައްޙަ ޢަޤީދާ“ އަކީ އިސްލާމްދީނުގެ އަޞްލެވެ. އަދި މިއްލަތުގެ ބިންގަލެވެ. ވީމާ އަޅުގަނޑު ގަސްތުކުރަނީ މިދަރުސްގެ މައުޟޫޢަކީ ޞައްޙަ ޢަޤީދާކަމުގައި ހެދުމަށެވެ. ކީރިތި ޤުރުއާނާއި މޫރިތި ސުންނަތުގެ ޝަރުޢީ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ