ޢަޤީދާ

އަޞްލު ލިޔުއްވީ: ސަމާޙަތުއްޝައިޚް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ބުނު ޢަބްދުﷲ ބުނު ބާޒް (ރަޙިމަހުﷲ ތަރުޖަމާ: އައްޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމް ބިން އިބްރާހީމް ފަހުގެ މުޝްރިކުން ދަންނައެވެ! ފަހެ އެބައިމީހުން ކުރީގެ މުޝްރިކުންނަށް ވުރެ ޝިރުކުގައި ދެގޮތަކުން އިތުރުކުރިއެވެ. އެއްގޮތަކީ ފަހުގެ ބައެއްމީހުން ރުބޫބިއްޔަތުގައި ޝިރުކުކުރެއެވެ. ދެވަނައީ އެމީހުން ތަނަވަސްކަމާއި، ދަތި ޙާލުގައިވެސް ޝިރުކުކުރެއެވެ. މިބައިމީހުންގެ ގާތުގައި އުޅޭ މީހުންނަށާއި، އެމީހުންގެ ކަންތައް ފެންނަ މީހުންނަށް މިކަން ރަގަޅަށް އެނގޭނެއެވެ. އެގޮތުން މިޞުރުގައިވާ ޙުސައިން ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު އާއި، ބަދަވީގެ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
އަޞްލު ލިޔުއްވީ: ސަމާޙަތުއްޝައިޚް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ބުނު ޢަބްދުﷲ ބުނު ބާޒް (ރަޙިމަހުﷲ ތަރުޖަމާ: އައްޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމް ބިން އިބްރާހީމް ސަލާމާއި ޞަލަވާތްލެއްވި ރަސޫލުން ގެންނެވި ކަންތަކާ ޚިލާފު، ޞައްޙަ ޢަޤީދާ އާއި އިދިކޮޅު، ކުފުރު ޢަޤީދާތަކުގެ ތެރޭގައި؛ މިޒަމާނުގެ މުލްޙިދުންކުރެ މާރކްސް އަދި ލެނިން ފަދަ އެހެންވެސް އިލްޙާދާއި ކުފުރަށް ގޮވާ މީހުން ދެކޭގޮތް ހިމެނެއެވެ. އެއީ އިޝްތިރާކިއްޔަތު ނުވަތަ ޝުޔޫއިއްޔަތު ނުވަތަ ބަޢުޘިއްޔަތު ނުވަތަ މިނޫން އެހެން ނަމެއް ކީކަމުގައިވިޔަސް މެއެވެ. ފަހެ މިފަދަ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
އަޞްލު ލިޔުއްވީ: ސަމާޙަތުއްޝައިޚް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ބުނު ޢަބްދުﷲ ބުނު ބާޒް (ރަޙިމަހުﷲ) ތަރުޖަމާ: އައްޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމް ބިން އިބްރާހީމް ނުބުއްވަތުގެ ޒަމާނާއި ދުރުވުމާއި، ޖާހިލުކަން ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ޝިރުކުގެ ބާވަތްތައް މީސްތަކުންގެ ތެރޭގައި މިޒަމާނާއި ޖެހެންދެން ފެތުރެމުން ވަނީ އައިސްފައެވެ. ފަހުގެ މީހުންނަށް އަރާފައިވާ އޮޅުމަކީ ހަމަ ކުރީގެ މީހުންގެވެސް އޮޅުމެވެ. އެއީ އެބައިމީހުން ބުނާގޮތުގައި هَـٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّـهِ – يونس 18 – މާނައީ: ”އެފަރާތްތަކަކީ ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުން އަހަރަމެންގެ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
އަޞްލު ލިޔުއްވީ: ސަމާޙަތުއްޝައިޚް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ބުނު ޢަބްދުﷲ ބުނު ބާޒް (ރަޙިމަހުﷲ) ތަރުޖަމާ: އައްޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމް ބިން އިބްރާހީމް ﷲ، އެކަލާނގެ ރަސޫލާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އެކަންކަމާއިގެން ފޮނުއްވި ޞައްޙަ ޢަޤީދާ އާއި ބެހޭގޮތުން އަޅުގަނޑު މިގެނައި ކުރު ބަސްކޮޅުގައި އެކުލެވިގެންވާ ހުރިހައި ވާހަކައަކީ އެއީ (ނަރަކައިން) ސަލާމަތްވާނެ ޖަމާޢަތްކަމުގައިވާ އަހްލުއްސުންނަތު ވަލްޖަމާޢަތުގެ ޢަޤީދާއެވެ. އެބައިމީހުންނާއި މެދުގައި ނަބީ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވަނީ (( لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
އަޞްލު ލިޔުއްވީ: ސަމާޙަތުއްޝައިޚް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ބުނު ޢަބްދުﷲ ބުނު ބާޒް (ރަޙިމަހުﷲ) ތަރުޖަމާ: އައްޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމް ބިން އިބްރާހީމް ﷲ އަށް އީމާންވުމުގެ ތެރޭގައި އީމާންކަމަކީ ބަހާއި ޢަމަލުކަމުގައްޔާއި ކިޔަމަންގަތުމާއި ހެޔޮ ޢަމަލުކުރުމުން އީމާންކަން އިތުރުވެ، އުރެދުމާއި ނުބައިކަންތައްތަކުން އީމާންކަން އުނިވާކަމުގައި ކަށަވަރުކޮށް ޔަޤީީންކުރަން ޖެހެއެވެ. އަދި ޝިރުކާއި ކުފުރަށްވުރެ ކުޑަ އުރެދުމަކުން ޒިނޭ އާއި ވައްކަމާއި ރިބާކެއުމާއި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމާއި މައިންބަފައިންނަށް އުރެދުންފަދަ އެހެންވެސް ބޮޑު ފާފައަކުން އެކަން ހުއްދަކަމުގައި ނުދެކޭހާ ހިނދަކު އެއްވެސް […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
އަޞްލު ލިޔުއްވީ: ސަމާޙަތުއްޝައިޚް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ބުނު ޢަބްދުﷲ ބުނު ބާޒް (ރަޙިމަހުﷲ) ތަރުޖަމާ: އައްޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމް ބިން އިބްރާހީމް ހަވަނައީ: ޤަދަރަށް އީމާންވުން ޤަދަރަށް އީމާންވުމުގައި ހަތަރުކަމަކަށް އީމާންވުން އެކުލެވިގެންވެއެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކީ، ހަމަކަށަވަރުން ވެނިމިފައިވާ އެންމެހާ ކަމަކާއި، ވާނޭ ހުރިހާ ކަމެއް ﷲޞުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ދެނެވޮޑިގަންނަވައެވެ. އަދި އެކަލާނގެ އަޅުތަކުންގެ އެންމެހާ ޙާލަތެއް އެކަލާނގެ ދެނެވޮޑިގަންނަވާކަމާއި، އަދި އެބައިމީހުންގެ ރިޒްޤާއި އަޖަލާއި އެއުރެންގެ ޢަމަލުތައް ފަދަ އެބައިމީހުންގެ އެންމެހައި ކަމެއް އެކަލާނގެ ދެނެވޮޑިގަންނަވާ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
އަޞްލު ލިޔުއްވީ: ސަމާޙަތުއްޝައިޚް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ބުނު ޢަބްދުﷲ ބުނު ބާޒް (ރަޙިމަހުﷲ) ތަރުޖަމާ: އައްޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމް ބިން އިބްރާހީމް ފަސްވަނައ:ީ އާޚިރަތްދުވަހަށް އީމާންވުން އާޚިރަތްދުވަހަށް އީމާންވުމުގެ ތެރޭގައި މަރުވުމަށްފަހުގައި ވާނެ ކަންތައްތަކާއި މެދުގައި ﷲ އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާ ދެއްވާފައިވާ އެންމެހާ ޚަބަރެއް ތެދުކޮށް ޤަބޫލުކުރުން ހިމެނެއެވެ. މިސާލަކަށް: ޤަބުރުގެ ފިތުނައާއި އެތަނުގެ ޢަޒާބާއި ޘަވާބާއި އަދި ޤިޔާމަތްދުވަހުގެ ބިރުވެރިކަމާއި ގަދަފަދަކަމާއި ޞިރާޠުމަގާއި މީޒާނާއި ހިސާބުބެއްލެވުމާއި ޖަޒާދެއްވުމާއި މީސްތަކުންގެ ކުރިމަތީގައި އެމީހުންގެ ފަތްފެތުރުމާއި އޭގެތެރެއިން ކަނާއަތަށް […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
އަޞްލު ލިޔުއްވީ: ސަމާޙަތުއްޝައިޚް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ބުނު ޢަބްދުﷲ ބުނު ބާޒް (ރަޙިމަހުﷲ) ތަރުޖަމާ: އައްޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމް ބިން އިބްރާހީމް ހަތަރުވަނައީ: ރަސޫލުންނަށް އީމާންވުން ރަސޫލުބޭކަލުންނަށް އިމާންވުމުގައިވެސް ޖުމްލަކޮށާއި ތަފްޞީލުކޮށް އީމާންވުމަކީ ވާޖިބެކެވެ. ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ، އެކަލާނގެ އަޅުތަކުންނަށް އުފާވެރިކަމުގެ ޚަބަރުދެއްވުމަށާއި އިންޒާރުދެއްވުމަށާއި ޙައްޤަށް ދަޢުވަތުދެއްވުމަށްޓަކައި ރަސޫލުންނާއި ނަބީން ފޮނުއްވެވި ކަމުގައި އީމާންވާންޖެހެއެވެ. ފަހެ އެބޭކަލުންނަށް އިޖާބަދީފި މީހަކު ނަޞީބުލިބި ކާމިޔަބު ވެއްޖެއެވެ. އަދި އެބޭކަލުންނާއި ދެކޮޅުވެރިވެއްޖެ މީހާ މަލާމާތާއި ހަލާކު ލިބިގަނެފިއެވެ. […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
އަޞްލު ލިޔުއްވީ: ސަމާޙަތުއްޝައިޚް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ބުނު ޢަބްދުﷲ ބުނު ބާޒް (ރަޙިމަހުﷲ) ތަރުޖަމާ: އައްޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމް ބިން އިބްރާހީމް ތިންވަނައީ: ފޮތްތަކަށް އީމާންވުމެވެ. ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ފޮތްތަކަށް އީމާންވުމަކީ ހަމަކަށަވަރުން ﷲ ޞުބްހާނަހޫ ވަތަޢާލާ، ޙައްޤު ބަޔާންކުރައްވައި، ޙައްޤަށް ދަޢުވަތު ދިނުމަށްޓަކައި އެކަލާނގެ ނަބީންނާއި ރަސޫލުންގެ މައްޗަށް ފޮތް ބާވައިލެއްވި ކަމުގައި އީމާންވުމެވެ. އެކަލާނގެ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. لَقَدْ أَرْ‌سَلْنَا رُ‌سُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۖ (الحديد: 25) މާނައީ: […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
އަޞްލު ލިޔުއްވީ: ސަމާޙަތުއްޝައިޚް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ބުނު ޢަބްދުﷲ ބުނު ބާޒް (ރަޙިމަހުﷲ) ތަރުޖަމާ: އައްޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމް ބިން އިބްރާހީމް ދެވަނައީ: މަލާއިކަތުންނަށް އީމާންވުން މަލާއިކަތުންނަށް އީމާންވުން އެކުލެވިގެންވަނީ އިޖްމާލީކޮށާއި ތަފްޞީލުކޮށެވެ. އެބޭކަލުންނަކީ ﷲ ތަޢާލާ، އެކަލާނގެއަށް ކިޔަމަންގަތުމަށްޓަކައި އުފައްދަވާފައިވާ ބައެކެވެ. އެކަލާނގެ އެބޭކަލުން ސިފަކުރައްވާފައިވަނީ އެއީ މާތް އަޅުންތަކެއް ކަމުގައެވެ. އެއިން ބޭކަލަކު ބަސްބުނުމުގައި އެކަލާނގެއަށްވުރެ އިސްނުވާނެއެވެ. އަދި އެބޭކަލުން އަމަލުކުރައްވާނީ އެކަލާނގެ އަމުރުފުޅާއި އެއްގޮތައްކަމުގައި މުސްލިމުން އީމާންވާން ޖެހޭނެއެވެ. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ