ޚަބަރު

ސަޢުދީއަރަބިއްޔާގެ ގެއެއްގައި ޚާދިމާއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރަން އުޅުނު އިންޑޮނީޝިއާގެ އަންހެނަކު މެރުމަށް ސަޢުދީއަރަބިއްޔާގެ ކޯޓަކުން ޙުކުމްކޮށްފިއެވެ. މި އަންހެންމީހާގެ މައްޗަށް މަރުގެ ޙުކުމް އިއްވާފައި މިވަނީ އޭނާ ޚިދުމަތްކޮށްދޭ ސަޢުދީ ޢާއިލާގެ ޢުމުރުން އެންމެ 4 އަހަރުގެ ތާލާ އައްޝަހްރީ މަރައިލުމުގެ ކުށް އޭނާގެ މައްޗަށް ސާބިތުވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. އޭނާ މިޖަރީމާ ހިންގާފައިވަނީ ބޮޑުވަޅިއަކުން އަންހެންކުއްޖާގެ ކަރު ބުރިކޮށްލައިގެންނެވެ. މިމައްސަލަ ބެލި ތިން ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗުން ވަނީ މަރުގެ އަދަބުގެ އިތުރުން އަންހެންމީހާ 8 މަހަށް ޖަލަށްލުމަށާއި […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޞޫރިޔާއަށް ފިނިގަދަވެ، ބޯކޮށް ސްނޯ ފޭބުމުގެ ސަބަބުން، ހަނގުރާމައިގެ އަސަރުކޮށްފައިވާ އެޤައުމުގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ކާބޯތަކެތި ލިބުން ދަތިވެއްޖެއެވެ. މެދުއިރުމައްޗަށް އަދަޔާ ޚިލާފަށް ފިނިގަދަވެ، ސްނޯ ފޭބުމުގެ ސަބަބުން ޞޫރިޔާގައި އެތެރޭގައި ތިބި ރައްޔިތުންނާއި، އަވަށްޓެރި ޤައުމުތަކުގެ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕްތަކުގައި ތިބި މީހުންގެ ދިރިއުޅުން ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ދަނީ އުނދަގޫވަމުންނެވެ.  މޫސުން ގޯސްވެ، ބޯކޮށް ވާރޭވެހި އަދި ވައި ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ތުރުކީ އާއި އުރުދުންގެ ސަރަޙައްދު ކައިރީ ޤާއިމްކޮށްފައިވާ މުހާޖިރު ކޭމްޕްތަކަކީ އިންސާނުން ދިރިއުޅެއް އެކަށީގެންނުވާ ތަންތަނަށް […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ލިޔުނީ: އަލްއަޚް އާދަމް ވޭތުވެދިޔަ ވިހި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފަލަ މީހުންގެ ނިސްބަތް އަށްޑިހަ ދެ އިންސައްތަ އިތުރުވެފައިވާކަމަށް ދާދިފަހުން ހާމަކުރެވުނު ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފިއެވެ. ޞިއްޙަތާ ބެހޭ މަޖައްލާއެއްކަމުގައިވާ ”ދި ލާންސެޓް“ އިން ކުރި މި ދިރާސާއިން ދައްކާގޮތުން އާދަޔާޚިލާފަށް ފަލަވުމުގެ ސަބަބުން ޖެހުނު ބަލިތަކުގައި 2010 ވަނަ އަހަރު ތިން މިލިޔަން މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ. މިއީ ބަނޑުހައި ހޫނުކަމުގެ ސަބަބުން މަރުވި މީހުންގެ ނިސްބަތަށްވުރެ ތިން ގުނަ އިތުރު ޢަދަދެކެވެ. ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ކުރެވުނު […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
  ލިޔުނީ: އިނާޒު އަދްނާނު ސަޢޫދީއަރަބިއްޔާގެ ވަލީޢަހްދު އަމީރު ނާއިފް ބިން ޢަބްދުލްޢަޒީޒު އާލްސަޢޫދު ޢުމުރުފުޅުން 78 އަހަރުގައި އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ.  ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ދައުލަތުގެ މީޑިއާ އިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ނާއިފް އަވަހާރަވެފައިވަނީ ޖެނީވާގައެވެ. އަމީރު ނާއިފްގެ ޖަނާޒާ އޮންނާނީ އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު މަޣްރިބްނަމާދަށް ފަހު މައްކާގެ ޙަރަމްފުޅުގައެވެ.  އަމީރު ނާއިފް އަވަހާރަވުމުން ހުސްވެފައިވާ ވަލީޢަހްދުގެ މަޤާމަށް އައު ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް ރަސްގެފާނު ޢަބްދުﷲ ބިން ޢަބްދުލްޢަޒީޒު އައްޔަންކުރައްވާނެކަމަށް ބެލެވިފައިވަނީ މިހާރުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ސަލްމާން […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ލިޔުނީ: އިނާޒް ޢަދުނާން މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން މެރުމަށް އަމުރުކުރިކަން ސާބިތުވެގެން މިސްރުގެ ކުރީގެ ރައީސް ހުސްނީ މުބާރަކް އުމުރަށް ޖަލަށް ލުމަށް އެޤައުމުގެ ކޯޓަކުން މިއަދު ހުކުމް ކޮއްފިއެވެ.  މުބާރަކްގެ އިތުރުން އޭނާގެ ސަރުކާރުގެ ދާޚިލީ ވަޒީރު ޙަބީބުލް ޢަދްލީވެސް އުމުރަށް ޖަލަށް ލާން ކޯޓުން ވަނީ ހުކުމް ކޮށްފައެވެ. މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން މެރުމަށް އަމުރުކުރިކަން ޢުމުރުން 84 އަހަރުގެ މުބާރަކްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވިނަމަވެސް ނުފޫޒުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ވެރިކަމުގެ ދުވަސްވަރު ހިންގާފައިވާ ޚިޔާނާތުގެ އަމަލުތަކުގެ ދައުވާ ސާބިތު […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ލިޔުނީ: އިނާޒް ޢަދުނާން 1948 ވަނަ އަހަރު އިޒްރޭލުން އިސްތިޢުމާރުކޮށްފައިވާ ފަލަސްޠީނުގެ ދެކުނުގެ ރަށެއްކަމުގައިވާ ނަޤަބްގެ ތާރީޚީ އަވަށް “ޢަރާޤީބް” އަށް އިޒްރޭލުގެ ބުލްޑޯޒަރުތައް ވަދެ 38 ވަނަ ފަހަރަށް އެއަވަށް ސުންނާފަތިކޮށް ބިމާ ހަމަކޮށްލައިފިއެވެ . މަންޒަރުދުށް މީހުން ބުނިގޮތުގައި އިޒްރޭލުގެ ވަރަށް ގިނަ ސިފައިންނާ ފުލުހުންގެ ހިމާޔަތުގައި ބުލްޑޯޒަރުތައް އެއަވަށައް ވަދެ ސުންނާފަތިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ ފަތިސްވަގުތުއެވެ. އަދި އަވަށުގެ މީހުން ދިރިއުޅެމުން ގެންދިޔަ ފޭލިގެތައް ވަނީ ހަލާކުކޮށް ފުނޑުފުނޑު ކޮށްލާފައެވެ. އެމީހުން އެފޭލިގެތައް […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
 ލިޔުނީ: އަލްޖައްރާހީ އިޒްރޭލުން ފަލަސްޠީނުގެ ހުޅަނގު އައްސޭރި އާއި ޣައްޒާއަށް ޞިއްޙަތަށް ގެއްލުން ހުރި ހަލާކުވެފައިވާ މަހާއި ކާބޯތަކެތީގެ އެހެނިހެން ބާވަތްތައް ވަރަށް ގިނަ ޢަދަދަކަށް އެތެރެކުރަމުން ގެންދާކަމަށް ފަލަސްޠީނުގެ ކާބޯތަކެއްޗާ ބެހޭ އިދާރާއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.  ހުޅަނގުއައްސޭރި އާއި ޣައްޒާގައި ”ކޮންޒިޔުމަރުންގެ ޙައްޤުތައް“ ރައްކާތެރިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ދާދިފަހުން ނެރިފައިވާ ރިޕޯޓުގައިވާގޮތުން ގިނަ ދުވަސްވުމުގެ ސަބަބުން ހަލާކުވެފައިވާ ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތައް ހުޅަނގުއައްސޭރި އާއި ޣައްޒާއަށް އިޒްރޭލުން އެތެރެކުރަމުން ގެންދަނީ އެޤައުމުގެ ތަފާތު ބަނދަރުތައް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. އަދި އިޒްރޭލުގެ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ލިޔުނީ: އާދަމް ޔަޢީޝް 2011 ވަނަ އަހަރު އިޒްރޭލުގެ ޢަސްކަރިއްޔާއިން ފަލަސްޠީނުގެ 3312 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފަލަސްޠީނުގެ އަސީރުންނާއި ބެހޭ ތަޖުރިބާކާރެއްކަމުގައިވާ ޢަބްދުލް ނާޞިރު ފަރުވާނާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.  އޭނާ ނެރުއްވާފައިވާ ދިރާސާ ރިޕޯޓުގައިވާ ގޮތުން  2011 ވަނަ އަހަރު ކޮންމެ މަހަކު އެވްރެޖްގޮތެއްގައި ފަލަސްޠީނުގެ 276 މީހުން، އިޒްރޭލުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވެއެވެ. އެއީ ކޮންމެ ދުވަހަަކު އެވްރެޖްގޮތެއްގައި 9 މީހުންނެވެ. 2011 ވަނަ އަހަރު ހައްޔަރުކކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން 113 މީހުން ވަނީ އޮކްޓޯބަރު މަހު އިޒްރޭލާއި […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
 ލިޔުނީ: އާދަމް ޔަޢީޝް މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ފަތިހުު ޣައްޒާ ސަހަރުގެ އިރުމަތީގައި ހުރި ގެއަކަށް އިޒްރޭލުން ދިން ވައިގެ ހަމަަަލާއެއްގައި ފަލަސްޠީނުގެ މީހަކާއި އޭނާގެ ތުއްތު އަންހެން ދަރިފުޅަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާތައް ލިބި ވަރަށް ބޮޑަށް ޒަޚަމްވެއްޖެއެވެ. ”ޕަލަސްޓީނިއަން އިންފޮމޭޝަން ސެންޓަރ“ ގެ ރިޕޯޓަރެއް ބުނިގޮތުގައި އިޒްރޭލުގެ ހަނގުރާމަމަތީ ބޯޓުތަކުން ވަނީ ޣައްޒާގެ އިރުމަތީ ސަރަޙައްދުގައި ހުރި ގެއަކަށް އަމާޒުކޮށް ތިން މިސައިލް ފޮނުވާލާފައެވެ. އެ ގެއަކީ ޙަމާސް ޖަމާޢަތުގެ އަސްކަރީ ގޮފިކަމުގައިވާ ”އަލްޤައްސާމް ބްރިގޭޑް“ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ލިޔުނީ: އިނާޒް ޢަދުނާން އެހީގެ ސާމާނު ހިފައިގެން ޣާޒާއަށް ދަތުރުކުރި ރަޝިޔާގެ ޤާފިލާ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރަފަހު ބޯޑަރު ހުރަސްކޮށް ޣާޒާއަށް ވަދެއްޖެއެވެ. މިޤާފިލާއިން ޣާޒާއަށް އެހީގެ ގޮތުގައި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ގެންގޮސްފައިވަނީ މިވަގުތު ޣާޒާ ސިޓީގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން ހުސްވަމުންދާ ބޭހާއި ބޭސްފަރުވާާ ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރާ ސާމާނެވެ. މިއީ ޣާޒާގެ ހިޞާރުކުރެވިފައިވާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށްޓަކައި މިބާވަތުގެ ޤާފިލާއެއް ރަޝިޔާއިން ދަތުރުކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ރަޝިޔާގެ މުސްލިމުންވަނީ މިދިޔަ ރަމަޟާންމަހު ޣާޒާގެ ރައްޔަތުންނަށް އެހީވުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ