ސިލްސިލާ

އަޅުގަނޑުމެންގެ މިފަހަރުގެ ބަޠަލަކީ މާތް ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައި ވަސައްލަމަގެ އަޞްޙާބުންގެ ތެރޭގައި މަތިވެރި ދަރަޖައެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ބޭކަލެއްކަމުގައިވާ ޢަބްދުﷲ ބުނު ޙުޛާފާ (އައްސަހުމީ) ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު އެވެ. އެހެނިހެން އެތަކެއް ހާސް އިންސާނުންނެކޭ އެއްފަދައިން އެކަލޭގެފާނާއި ބެހޭގޮތުން ވެސް، އެއްވެސް އެއްޗެއް ބަޔާންނުކޮށް މާޒީގެ އަނދިރިކަމުގެ ތެރެއަށް ދޫކޮށްލުމުގެ ފުރުޞަތު ތާރީޚަށް ލިބިފައި އޮތެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އިސްލާމީ އިންޤިލާބުގެ ސަބަބުން އެދުވަސްވަރުގެ އެންމެ ބޮޑު ދެބާރުގެ ވެރީންކަމުގައިވި ރޫމުކަރައިގެ ވެރި ޤައިޞަރާއި ފާރިސްކަރައިގެ ވެރި […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
އަޞްލު ލިޔުއްވީ: ސަމާޙަތުއްޝައިޚް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ބުނު ޢަބްދުﷲ ބުނު ބާޒް (ރަޙިމަހުﷲ ތަރުޖަމާ: އައްޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމް ބިން އިބްރާހީމް ފަހުގެ މުޝްރިކުން ދަންނައެވެ! ފަހެ އެބައިމީހުން ކުރީގެ މުޝްރިކުންނަށް ވުރެ ޝިރުކުގައި ދެގޮތަކުން އިތުރުކުރިއެވެ. އެއްގޮތަކީ ފަހުގެ ބައެއްމީހުން ރުބޫބިއްޔަތުގައި ޝިރުކުކުރެއެވެ. ދެވަނައީ އެމީހުން ތަނަވަސްކަމާއި، ދަތި ޙާލުގައިވެސް ޝިރުކުކުރެއެވެ. މިބައިމީހުންގެ ގާތުގައި އުޅޭ މީހުންނަށާއި، އެމީހުންގެ ކަންތައް ފެންނަ މީހުންނަށް މިކަން ރަގަޅަށް އެނގޭނެއެވެ. އެގޮތުން މިޞުރުގައިވާ ޙުސައިން ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު އާއި، ބަދަވީގެ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޠުފައިލް ރަޟިޔަﷲ އަންހު، ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ. އެއަށްފަހު ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައި ވަސައްލަމަގެ އަރިހުގައި ތިމަން ހުރީމެވެ. އެންމެފަހުން ﷲ ތަޢާލާގެ އޯގާވަންތަކަމާއި ފަޟްލަވަންތަކަމުން މައްކާ ފަތަޙަވެއްޖެއެވެ. ތިމަން ދެންނެވީމެވެ. [އޭ ﷲ ގެ ރަސޫލާއެވެ! އެންމެ ރަގަޅުގޮތަކީ عمرو بن حممة ގެ ބުދު ”ޛުލްކިފްލައިން“ މުގުރައިލައި އަންދައިލުމަށްޓަކައި ކަލޭގެފާނު އެތަނަށް އަޅުގަނޑު ފޮނުއްވުމެވެ.] ދެންފަހެ މާތް ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ، އެތަނަށް ދިޔުމުގެ ހުއްދަ އަހަރެންނަށް ދެއްވިއެވެ. އަހަރެން، އަހަރެންގެ ޤައުމުގެ ޖަމާޢަތެއްގެ މީހުނާއިގެން […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ތަރުޖަމާ: އިނާޒް ޢަދުނާން އަދަބު އަޚުލާޤު ދަރީންނަކީ އެންމެ ރަގަޅު މުސްލިމުންނަށް ހެދުމަށްޓަކައި ރިވެތި އަޚުލާޤެއްގެ ވެރިބަޔަކަށް އެކުދިން ހެދުމަކީ ކޮންމެހެންވެސް ކުރަންޖެހޭނެކަމެކެވެ. ޢާންމުގޮތެއްގައި މައިންބަފައިންނަށް ހީވަނީ ކުއްޖާއަށް ޝަހާދަތުގެ ދެކަލިމަ އާއި ކީރިތިޤުރުއާނުގެ ސޫރަތްކޮޅެއް ދަސްކޮށްދިނުމުން އެކުދިންނަށް ދޭންޖެހޭ އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތުގެ ފަރުޟުއަދާކުރެވުނީކަމުގައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޙަޤީޤަތުގައި އެކުދިންގެ ވިސްނުމާއި ފިކުރު އުޅުމާއި އަޚުލާޤު ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގެ ތައްގަނޑަށް ނުފެތޭހާ ހިނދަކު އެއްވެސް ބެލެނިވެރިޔަކަށް އެކުދިންގެ ތަރުބިއްޔަތުން އަތްފޮޅާލެވޭކަށް ނޯންނާއެވެ.  ގޭތެރޭގެ މާޙައުލުގައި އެއްކުއްޖަކު އަނެއްކުއްޖަކަށް މަލާމަތްކުރުމާއި […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
އަޞްލު ލިޔުއްވީ: ސަމާޙަތުއްޝައިޚް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ބުނު ޢަބްދުﷲ ބުނު ބާޒް (ރަޙިމަހުﷲ ތަރުޖަމާ: އައްޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމް ބިން އިބްރާހީމް ސަލާމާއި ޞަލަވާތްލެއްވި ރަސޫލުން ގެންނެވި ކަންތަކާ ޚިލާފު، ޞައްޙަ ޢަޤީދާ އާއި އިދިކޮޅު، ކުފުރު ޢަޤީދާތަކުގެ ތެރޭގައި؛ މިޒަމާނުގެ މުލްޙިދުންކުރެ މާރކްސް އަދި ލެނިން ފަދަ އެހެންވެސް އިލްޙާދާއި ކުފުރަށް ގޮވާ މީހުން ދެކޭގޮތް ހިމެނެއެވެ. އެއީ އިޝްތިރާކިއްޔަތު ނުވަތަ ޝުޔޫއިއްޔަތު ނުވަތަ ބަޢުޘިއްޔަތު ނުވަތަ މިނޫން އެހެން ނަމެއް ކީކަމުގައިވިޔަސް މެއެވެ. ފަހެ މިފަދަ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ތަރުޖަމާ: އިނާޒް ޢަދުނާން ޓީވީ ކުޑަކުދިންގެ އުޅުމާއި އަޚްލާޤާއި ވިސްނުމަށް ޓީވީގެ ސަބަބުން އަސަރުކުރަނީ ކިހެނެތް، ކިހާވަރަކަށްކަން ބަޔާންކުރުމަކަށްވެސް މިއަދު ބޭނުމެއްނުވާނެއެވެ. އެތެރެ އާއި ބޭރުގެ ޓީވީ ޗެނަލްތަކުން ރެއާ ދުވާލު ފޮނުވަމުންދާ ޕްރޮގްރާމްތަކާމެދު ޚާލިސް އިސްލާމީ ނަޒަރަކުން ވިސްނާލައިފިނަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގި ކަށަވަރުވެގެންދާނީ އެޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ނުވަދިހަނުވަ އިންސަތައަކީ ﷲ ތަޢާލާގެ މަތީން ޣާފިލުކުރުވާ އުޅުމާއި އަޚްލާޤު ފަސާދުކުރުވާ ޕްރޮގްރާމްތަކެއްކަމެވެ. މީގެ ތެރެއިން މަދު ޗެނަލަކުން ދީނީ އަޚްލާޤީ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ ޕްރޮގްރާމެއް މަދުމަދުން ނުފޮނުވައެކޭ ނޫނެވެ. […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ދެން އެތަނުން އަހުރެންގެ ޤައުމަށް ދަތުރު ފެށީމެވެ. ދަތުރުކުރަމުން އައިސް ރަށުގެ ގެތަކާއި ފާރުތައް ފެންނަ ހިސާބަށް އާދެވުނުތަނާ ކުއްލިއަކަށް އަހަރެންގެ ނިތްކުރީން ބައްތިއެއް ފަދައިން ގަދަ އަލިކަމެއް ފާޅުވެއްޖެއެވެ. އަހުރެން ﷲ އަށް ދެންނެވީމެވެ. [އިލާހީ! މި އަލިކަން މިއަޅާގެ މޫނު ފިޔަވައި އެހެން ތަނެއްގައި ލައްވައިފާނދޭވެ! އެހެންނޫނީ ޤައުމުގެ މީހުންނަށް މިއަޅާގެ މޫނު ފެންނުމުން ”ތިޔައީ ކާބަފައިންގެ ދީން ދޫކޮލުމުގެ ސަޒާއޭ! އަލިކަމެއް ނޫނޭ!“ ބުނެފާނެއެވެ.] އަހަރެން މިހެން ދުޢާކުރުމާއެކު އެއަލިކަން އަހަރެންގެ ނިތްކުރިން […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
އަޞްލު ލިޔުއްވީ: ސަމާޙަތުއްޝައިޚް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ބުނު ޢަބްދުﷲ ބުނު ބާޒް (ރަޙިމަހުﷲ) ތަރުޖަމާ: އައްޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމް ބިން އިބްރާހީމް ނުބުއްވަތުގެ ޒަމާނާއި ދުރުވުމާއި، ޖާހިލުކަން ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ޝިރުކުގެ ބާވަތްތައް މީސްތަކުންގެ ތެރޭގައި މިޒަމާނާއި ޖެހެންދެން ފެތުރެމުން ވަނީ އައިސްފައެވެ. ފަހުގެ މީހުންނަށް އަރާފައިވާ އޮޅުމަކީ ހަމަ ކުރީގެ މީހުންގެވެސް އޮޅުމެވެ. އެއީ އެބައިމީހުން ބުނާގޮތުގައި هَـٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّـهِ – يونس 18 – މާނައީ: ”އެފަރާތްތަކަކީ ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުން އަހަރަމެންގެ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ތަރުޖަމާ: އިނާޒް ޢަދުނާން ކޮންމެ މަންމައަކާއި ބައްޕައަކުވެސް އެމީހުންގެ ދަރީންނާމެދު ވަރަށް ފޮނި އުންމީދުތަކެއްކުރާނެއެވެ. އެމީހުންގެ ދަރިފުޅު ބޮޑުވެގެން ޑޮކްޓަރަކަށް އިންޖިނޭރަކަށް ސައިންސުދާނަކަށް ޢިލްމުވެރިޔަކަށް ނުވަތަ އެހެންވެސް ރޮގަކުން މޮޅުމީހަކަށްވެ ދުނިޔެ އާއި އާޚިރަތުގެ ކާމިޔާބީ ހޯދުމަށް އެދޭނެއެވެ. އަދި މި މަޤްޞަދަށްޓަކައި ގިނަ މައިންބަފައިން އެމީހުންގެ ހުރިހާ މުދަލަކާއި ޢިލްމަކާއި ވަގުތެއް އެމީހުންގެ ދަރީންނަށްޓަކައި ޤުރުބާންކުރެއެވެ. މަތީ ފާސްތަކާއި ޑިގްރީތަކުގެ ވެރިންނަށް އެދަރިން ހެދުމަށްޓަކައި، ދުނިޔޭގެ ކާމިޔާބީ ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ރެއާ ދުވާލު ވަރުބަލިކަމެއް ފޫހިކަމެއްނެތި ބުރަ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޠުފައިލް ބުނު ޢަމްރު ރިވާކުރައްވައެވެ. އަހުރެންނަށް މައްކާއަށް ވަދެވުމާއި އެކު ޤުރައިޝުންގެ ސަރުދާރުންތައް އައިސް އަހުރެން ވަށައިލިއެވެ. އަދި ވަރަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ކިޔައި ނުހަނު ޢިއްޒަތާއެކު އަހުރެންނާއި އިސްތިޤުބާލު ކުރިއެވެ. ދެން މައްކާގެ ހުރިހާ ސަރުދާރުންނާއި ޢިއްޒަތްތެރީން އެއްތަނަކަށް ޖަމާވެ، އެމީހުންގެ ކައިރިއަށް އަހުރެން ގެންދިޔުމަށް ފަހު ބުންޏެވެ. [ޠުފައިލެވެ! ތިބާ މިރަށަށް ވަޑައިގެންފީމުއެވެ. މިރަށުގައި އޭނާ އަމިއްލައަށް ނަބީކަމަށް ދަޢުވާކޮށްގެން އުޅޭ މީހަކު އެބަ އުޅެއެވެ. އޭނާ، އަހަރަމެންގެ ޚިޔާލުތައް ވިއްސިވިހާލި ކޮށްލައިފިއެވެ. އަހަރަމެންގެ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ