ސިލްސިލާ

އިސްލާމްވެ ވަޑައިގަތިމަށްފަހު ޢުމައިރު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު އިސްލާމީ ޢިލްމުތައް ޙާޞިލްކުރައްވައިިގެން އެކަލޭގެފާނުގެ ހިތްޕުޅު އީމާންކަމުގެ ނޫރުން އަލިކުރައްވަން ފެއްޓެވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ހަޔާތްޕުޅަށް އައި މިއުފާވެރި ދުވަސްތަކުގެ ސަބަބުން މައްކާ އާއި މައްކާގެ މީހުންގެ މަތިން އެކަލޭގެފާނު ހަނދުމަނެތިގެން ދިޔައެވެ. އަނެއްކޮޅުން ޞަފްވާނު ބިން އުމައްޔަތު އެއްވެސް ކެތްތެރިކަމެއްނެތި ޢުމައިރު ބިން ވަހްބުގެ ޚަބަރަކަށް އިންތިޒާރު ކުރަމުން ގެންދިޔައެވެ. އޭނާ ހުރީ [އުފާވެރި] ޚަބަރެއް ލިބޭނޭކަމަށް ވަރަށް އުއްމީދު ކޮށްގެންނެވެ. އެދުވަސްވަރު އޭނާ ޤުރައިޝުންގެ މަޖުލިސްތަކުގެ ކައިރިން ދާންޖެހޭ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޢުމައިރު އަށް މަދީނާއަށް ދެވުމާއެކު ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ، ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިއެވެ. އެންމެފަހުން މަސްޖިދުއްނަބަވީގެ ކައިރިއަށް އައިސް ސަވާރީން ފޭބިއެވެ. އަދި މިސްކިތާ ދިމާޔަށް ހިނގައިގަތެވެ. އޭރު ޢުމަރު ބުނުލް ޚައްޠާބު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު ބައެއް ޞަޙާބީންނާ އެކު މަސްޖިދުއްނަބަވީގެ ދޮރުކޮޅު ކައިރީ އިށީނދެވަޑައިގެން އިންނެވިއެވެ. އެބޭކަލުން ދައްކަވަމުން ގެންދެވީ ބަދަރުގައި ޤަތުލުވެ، ހައްޔަރުވީ ޤުރައިޝުންގެ ވާހަކައެވެ. އަދި ﷲ ތަޢާލާގެ ފަޟުލާއި ރަޙުމަތުން މުހާޖިރުންނާއި އަންޞާރުން ބަދުރުގެ މައިދާނުގައި ހިތްވަރާއި ފަންވަރު ދެއްކެވިގޮތާ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޢުމައިރު ބުނު ވަހްބު ބަދުރުގެ މައިދާނުން ނަފްސު ސަލާމްކޮށްގެން އެނބުރި މައްކާ އަށް އައުމުގައި ކާމިޔާބު ހޯދިއެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ ދަރިފުޅު މުސްލިމުންގެ އަތްދަށުގައި ހައްޔަރުވިއެވެ. ޢުމައިރު ބިން ވަހްބު އެންމެ ކަންބޮޑުވީ މުސްލިމުން އޭނާގެ ކުށްތަކުގެ ބަދަލު އޭނާގެ ޒުވާން ދަރިފުޅުގެ ކިބައިން ހިފައިފާނެތީއެވެ. އެހެނީ އެދަރިފުޅުގެ ބައްޕަ އަކީ ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އާއި އެކަލޭގެފާނުގެ އަޞްޙާބުންނަށް މެދުކެނޑުމެއް ނެތި ދުއްތުރާތައް ކުރަމުން ގެންދިޔަ މީހެކެވެ. އެއްދުވަހެއްގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތު ކަޢުބާގެ ވަށައިގެން […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ހަތަރުވަނަ ފައިދާ   އަހަރެންނަށް ފެނުނު ބައެއް މީހުން ހީކޮށްގެން އުޅުނީ ޢިއްޒަތާއި އިޙުތިރާމް ލިބޭނީ ތިމާމެންގެ ވަށައިގެން ޖާހިލު ޢާންމުން އެއްކުރެވުނު މިންވަރެއްގެ މައްޗަށްކަމަށެވެ. އަނެއްބައި މީހުން ދެކޭގޮތުގައި ހައިބަތާއި މަތިވެރިކަމާއި ޖާހު ލިބޭނީ މުދަލާއި ފައިސާ އާއި ދަރިންނާއި ކާފަދަރިން ގިނަވެގެންނެވެ. ބައެއްމީހުން ވިސްނާގޮތުގައި މަޝްހޫރުކަމާއި ފަޚުވެރިކަން ލިބޭނީ ނިކަމެތިން ވެއްޔާއި މޮޑެ، ލޭގައި އުނގުޅައި، އެމީހުންގެ މުދާ ފޭރިގެންނެވެ. އަދި ބައެއްމީހުން ވިސްނައިގެން އުޅެނީ ޝާނާއި ޝައުކަތުގެ ސިއްރު ވަނީ ތިމާގެ މުދާ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޙާތިމް އަޞައްމު ޚުރާސާނީ، އެކަލޭގެފާނުގެ ދުވަސްވަރުގެ ޡާހިރީ ޢިލްމުތައް (ތަފްސީރު، ޙަދީޘް، ޤިރާއަތު، ތަޖުވީދު އަދި ފަލްސަފާ ފަދަ ޢިލްމުތައް) މަތީ ދަރަޖަޔަކަށް ޙާޞިލްކުރެއްވުމަށްފަހު، އުގަންނައިދެއްވުމުގެ މަސައްކަތް ފެއްޓެވުުގެ ބަދަލުގައި ޢިލްމުގެ ފޮނިކަމާއި މީރުކަން އިތުރަށް އިޙުސާސްކުރެއްވުމަށްޓަކައި އެޒަމާނުގެ ބޮޑު ޢިލްމުވެރިޔެއްކަމުގައިވާ ޝަޤީޤް ބަލްޚީގެ އަރިހަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ޝަޤީޤް ބަލްޚީގެ އަރިހުން ތެދުވެރިކަމާއި ޒާހިދުކަމާއި ކެތްތެރިކަމާއި އަނެކާއަށް އިސްކަންދިނުމާއި ތަވާޟުޢުވެރިކަމާއި ވަފާތެރިކަމާއި ޙިލްމުވެރިކަމާއި މަޢާފުކުރުމާއި ރިވެތި ބަސްބުނުމާއި ސަލާމް ފެތުރުން ފަދަ ރިވެތި އަޚްލާޤުގެ ދަރުސްތައް ޙާޞިލްކުރެއްވުމުގައި […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
އެރެއަށްފަހު އަހަރެންގެ މުޅި ދިރިއުޅުން ބަދަލުވިއެވެ. އަހަރެންނަށް އަލްޙަމްރާގެ ގަނޑުވަރުތައް ފެންނަ ކޮންމެ ފަހަރަކު ނުވަތަ ޣަރުނާޠާގެ ދިގު މުންނާރުތައް ފެންނަ ކޮންމެ ހިނދަކު އަހަރެންގެ ހިތުގެ ޙާލަތު ތަޣައްޔަރުވެގެންދެއެވެ. ބައެއްފަހަރު އެގަނޑުވަރުތަކާއި މެދު އޮންނަ ލޯބި އިތުރުވެގެންދެއެވެ. އަނެއްބައި ފަހަރު އެގަނޑުވަރުތަކާއި މެދު ނަފްރަތު އުފެދެއެވެ. އަހަރެން އެތައްފަހަރަކު އެގަނޑުވަރުތަކުގެ ވަށައިގެން ބުރުޖަހަމެވެ. އެގަނޑުވަރުތަކާއި މުޚާޠަބުކުރަމެވެ. [އޭ އަލްޙަމްރާއެވެ! އޭ މުސްލިމުންގެ މަތިވެރިކަމުގެ އަމީނެވެ! ތިބާ ބިނާކުރި މީހުންގެ މަތީން ތިބާ ހަނދާން އެބަހުރި ހެއްޔެވެ؟ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
އެންމެފަހުން ބައްޕަ ކުރިއަށް ޖެހި ލޯތްބާއި އެކު އަހަރެންގެ އަތުގައި ހިފުމަށްފަހު ބުނަންފެށިއެވެ. [އަހަރެންގެ ލޯބިވާ ދަރިފުޅާއެވެ! ދަރިފުޅުގެ ޢުމުރުން މިހާރު 10 އަހަރު ވީއެވެ. ދަރިފުޅު މިހާރު ތިޔަ ކުރިމަތިލަނީ ޒުވާންކަމުގެ ދުވަސްތަކާއެވެ. މިއޮތް ހުރިހާ ދުވަހު ދަރިފުޅަށް ސިއްރުކޮށްގެން އުޅުނު ކަންތައް މިއަދު ދަރިފުޅަަށް އަންގަން ބައްޕަ ބޭނުމެވެ. ދަރިފުޅަށް މި ސިއްރު، ސިއްރެއްގެ ގޮތުގައި ހިފެހެއްޓިދާނެ ހެއްޔެވެ؟ ދަރިފުޅާއެވެ! މި ސިއްރު ފުރިހަމަޔަށް ފޮރުވާށެވެ! ތިބާގެ މަންމައަށާއި ގާތްތިމާގެ މީހުންނަށާއި އެކުވެރީންނަށްވެސް ވަންހަނާކުރާށެވެ! […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
އޭރު އަހަރެންނަކީ ކުޑަކުއްޖަކީމެވެ. ގޭތެރޭގައި ހިނގަމުންދާ ކަންތައްތަކެއް އަހަރެންނަކަށް ނޭގެއެވެ. އަހަރެންނަށް، އަހަރެންގެ ލޯބިވާ ބައްޕަ ފެންނަ ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް ބައްޕަ ހުންނަނީ ނުލާހިކު ކަންބޮޑުވެ ހާސްވެފައެވެ. ހަދާނެގޮތް ހުސްވެފައެވެ. އަބަދުވެސް ކޮންމެވެސް ފުން ވިސްނުމެއްގެ ތެރެއަށް ގެއްލިފައެވެ. ބައްޕަގެ ތުންފަތް މައްޗަށް ހިނިތުންވުމެއް ވެރިވެފައިވާ ތަން ފެންނާނީ މަދު ފަހަރަކުއެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ބައްޕަގެ މޫނުމަތީން ފެންނަނީ މަރުގެ އަސަރުތަކެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް މަދަރުސާއިން ގެއަށް އާދެވުމާއެކު މަދަރުސާގައި ދަސްކުރި އިންޖީލުގެ އާޔަތްތައް އަހަރެން، ބައްޕައަށް […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ދެންއޮތީ ރޫމުގެ ޤައިސަރުގެ ދަރުބާރަށް އެކަލޭގެފާނު ވަޑައިގަންނަވަން ޖެހުނު ގޮތުގެ ވާހަކައެވެ. މިޙާދިޘާ ހިނގާފައިވަނީ ޢުމަރު ބުނުލް ޚައްޠާބު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުގެ ޚަލީފާކަމުގެ ދުވަސްވަރުއެވެ. ހިޖުރައިން ނަވާރަ ވަނަ އަހަރު އަމީރުލްމުއުމިނީން ޢުމަރު ބުނުލް ޚައްޠާބު، އިސްލާމީ މުޖާހިދުންގެ ލަޝްކަރެއް ރޫމީންނާއި ހަނގުރާމަކުރެއްވުމަށްޓަކައި މަދީނާއިން ފުރުވައިލެއްވިއެވެ. މި ލަޝްކަރުގައި ޢަބްދުﷲ ބިން ޚުޛާފާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު ވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ. މި ލަޝްކަރުގެ ހުރިހާ ޚަބަރުތަކެއް ރޫމުގެ ރަސްގެފާނަށް ބަރާބަރަށް ލިބެމުން ދިޔައެވެ. މުސްލިމު މުޖާހިދުންގެ ހިތްވަރުގަދަކަމާއި، ތެދުވެރިކަމާއި، […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޢަބްދުﷲ ބުނު ޙުޛާފާ ރަޟިޔަﷲ އަންހު، ކިސްރާގެ ދަރުބާރުން ނުކުމެވަޑައިގެން ހިންގަވައިގެންނެވިއެވެ. އެބައިމީހުން އެކަލޭގެފާނަށް ދެން ހަދާނެގޮތެއް އެނގިވަޑައިގެންނުވާ ޙާލުކޮޅެއްގައެވެ. އެމީހުން އެކަލޭގެފާނު ޤަތުލުކޮށްލާނެކަމެއް ނުވަތަ އެނބުރި ދިއުމަށް ދޫކޮށްލާނެކަމެއް އެކަލޭގެފާނަކަށް އެނގިވަޑައެއްނުގަންނަވައެވެ. އެކަލޭގެފާނު ކިސްރާގެ ދަރުބާރުން ނުކުމެވަޑައިގެން ވިދާޅުވިއެވެ. [ﷲ ގަންދީ ބުނަމެވެ! މާތް ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ފަތްކޮޅު ފޯރުކޮށްދިނުމަށްފަހު އެބައިމީހުން އަހުރެންނާ މެދު ކޮންމެ ފަދަ ގޮތަކަށް ކަންތައްކުރި ނަމަވެސް އަހަރެންގެ އެއްވެސް ފަރުވާލެއްނެތެވެ.]  ދެން ޖަމަލުކޮޅަށް ސަވާރުވެވަޑައިގެން މަދީނާއަށް ދަތުރުފުޅު […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ