ދީނީ ލިޔުން

ލިޔުއްވީ: އައްޝައިޚް  އާދަމް ޝަމީމް ބިން އިބްރާހީމް بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه، ومن سار على نهجه واستن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد: އިންސާނުން އެކަކު އަނެކަކާ ކުރާ މުއާމަލާތްތަކާއި، އެމީހުންގެ އިޖުތިމާއި ކަންތައްތަކާއި، އެއުރެންގެ ވެރިފަރާތައް އަދާކުރާ އަޅުކަންތަކާއި، ދުނިޔެއާ އާޚިރަތުގެ ހުރިހާ ކަމަކީ މާތް ﷲ ބާވައިލެއްވި މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނުގައި […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
އައްޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމް ބިން އިބްރާހީމް بسم الله الرحمن الرحيمދެފުށް ދެގޮތް ވުމަކީ އެއްޗެއްގެ އެތެރެފުށާއި ބޭރުފުށް ތަފާތުވުމެވެ. އާންމުކޮށް ކޮންމެ އެއްޗެއްގެވެސް ދެފުށް ދެގޮތް ވާނެއެވެ. ނަމަވެސް އިންސާނާގެ އެތެރާއި ބޭރު، ހިތާއި ހަށިގަނޑު އަދި ނިޔަތާއި އަމަލު އެއްގޮތް ކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭ ކަމެކެވެ. އެވެނި މިވެނި މީހަކީ ވަރަށް ދެފުށް ދެގޮތް މީހެކޭ ބުނެވުމަކީ އެމީހާއަށް ލިބޭ ވަރަށް ބަދު ބަހެކެވެ. ހުރިހައި މުޖުތަމައެއްގައިވެސް އެކަން ބެލެވެނީ ނުބައި ކަމެއްގެ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ލިޔުނީ: އިނާޒް ޢަދުނާން الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم އިންސާނުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ މުޖުތަމައެއްގައިވެސް އެކަކު އަނެކަކާ ބައްދަލުވާ ހިނދު އިސްތިޤުބާލުކޮށް މަރުޙަބާކިޔުމުގެ ގޮތުން ބޭނުންކޮށް އުޅޭ ބަސްތަކެއްވެއެވެ. ތަފާތު މުޖުތަމަޢުތަކުގައި މިގޮތަށް ބޭނުންކޮށް އުޅޭ ބަސްތައްވެސް ތަފާތުވެގެންވެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ކޮންމެ މައިދާނެއްގައިވެސް އެންމެ ފުރިހަމަ ރީތި ގޮތްތައްް އިންސާނިއްޔަތަށް ގެނެސްދިން ދީނެވެ. އެހެންކަމުން ދެމުސްލިމުން ބައްދަލުވާ ހިނދު ވާހަކަ ދައްކަން ފަށައިގަތުމުގެ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ތަރުޖަމާ: އިނާޒް ޢަދުނާން   އެއްޒަމާނެއްގައި އުޅުނު ޖާނުގައި ވަރުހުރި ގަސްކަނޑާ މީހެއް ލަކުޑީގެ މަސައްކަތްކުރާ ކާރުޚާނާއަކުން ވަޒީފާއެއް ހޯދުމަށް ކުރިމަތިލިއެވެ. އޭނާގެ ޤާބިލްކަމަށް ބަލާފައި ވަރަށް ފަސޭހައިން އޭނާއަށް ވަޒީފާލިބިއްޖެއެވެ. އެތަނުގެ މުސާރަވެސް ވަރަށް ރަގަޅެވެ. އަދި އެތަނުގެ ޤަވާޢިދުތަކާ މެދުވެސް އޭނާ ވަރަށް ހިތްހަމަ ޖެހުނެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާއަށް ކުރެވުނު އެންމެ ރަގަޅަކަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ގަސްކަނޑާ މީހާ ޢަޒުމްކަނޑައެޅިއެވެ. އޭނާގެ ސާހިބުމީހާ އޭނާގެ އަތަށް ފުރޯއެއް ދިނެވެ. އަދި ގަސްކަނޑަންވީ ސަރަޙައްދު ދެއްކިއެވެ. އެންމެ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ