ދިރާސާ

ލިޔުނީ: އިނާޒް ޢަދުނާން ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓް އޮފް އެމެރިކާ އަކީ ދުނިޔޭގައި އޮތް ހަމައެކަނި ”ސުޕަރ ޕަވަރ“ ކަމަށް ދަޢުވާކުރާ ޤައުމެވެ. އެޤައުމުގެ އާބާދިގެ 309 މިލިޔަން މިހުންގެ ތެރެއިން %78.4 މީހުންނަކީ ކްރިސްޓިޔަނުންނެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އެންމެ ގިނައީ ޔޫރަޕްގެ ދޮން ނަސްލުގެ މީހުންނެވެ. ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ބާރެއް އޮތީ ކްރިސްޓިޔަނުންނާ ޔަހޫދީންގެ އަތުގައެވެ. ދައުލަތަކީ ސެކިޔުލާ ދައުލަތެއްކަމަށް ދަޢުވާކުރާ ދައުލަތެކެވެ. ޤައުމުގެ ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑު ބިނާވެފައި އޮތީ ސެކިޔުލަރިސްޓުންގެ ދީންކަމުގައިވާ ޑެމޮކްރަސީގެ އަސާސްތަކުގެ މައްޗަށެވެ. […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ