ރޯދައިގެ ވަޞިއްޔަތް (24)
8 ގަޑިއިރު 48 މިނިޓް - އައްޝައިޚް ޙަސަން މޫސާ ފިކުރީ
ހިތްތަކުގެ ހަމަޖެހުންވަނީ މާތް ﷲ ޛިކުރު ކުރުމުގައެވެ. ނަމާދު ކުރުމާއި ކެތްތެރިކަމުން ވާގިހޯދުމަށް މާތް ﷲ ވަނީ ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި އަމުރު ކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެކަލާނގެ ހަނދުމަކުރުމުން އެއްކިބާވެއްޖެ މީހަކަށް ދަތި ދިރިއުޅުމެއް ދެއްވާނޭކަމުގައިވެސް ވަނީ އަންގަވާފައެވެ. ދުނިޔޭގެ އެދުންވެރިކަމަކީ ތިމާގެ ހަލާކުގެ އަޞްލެވެ... އިތުރަށް
ރޯދައިގެ ވަޞިއްޔަތް (23)
1 ދުވަހާއި 4 ގަޑިއިރު 19 މިނިޓް
ރޯދައިގެ ވަޞިއްޔަތް (24)
1 ދުވަހާއި 17 ގަޑިއިރު 53 މިނިޓް
ލައިލަތުލް ޤަދްރު
1 ދުވަހާއި 22 ގަޑިއިރު 18 މިނިޓް
ދަމުނަމާދު ކުރާގޮތް.
2 ދުވަހާއި 4 ގަޑިއިރު 20 މިނިޓް
ޢިޝާ މަޣްރިބު ޢަޞްރު މެންދުރު އިރުއަރާ ފަތިސް
7:40 6:24 3:37 12:16 6:01 4:45
ރަމަޟާން މަހު ރޯދަ
ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ އަދަބުތައް
މަޖިލީހުގެ އަދަބުތައް
ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ އަދަބުތައް
ދީނީ ލިޔުން
ރޯދައިގެ ވަޞިއްޔަތް (24)
ހިތްތަކުގެ ހަމަޖެހުންވަނީ މާތް ﷲ ޛިކުރު ކުރުމުގައެވެ. ނަމާދު ކުރުމާއި ކެތްތެރިކަމުން ވާގިހޯދުމަށް މާތް ﷲ ވަނީ ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި އަމުރު ކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެކަލާނގެ ހަނދުމަކުރުމުން އެއްކިބާވެއްޖެ މީހަކަށް ދަތި ދިރިއުޅުމެއް ދެއްވާނޭކަމުގައިވެސް ވަނީ އަންގަވާފައެވެ. ދުނިޔޭގެ އެދުންވެރިކަމަކީ ތިމާގެ ހަލާކުގެ އަޞްލެވެ...
ޢާއްމު ލިޔުން
ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅުން ކުރާނީ ކޮންފައިދާއެއްބާ !
މިބިންމަތީގައިވާ އެންމެ މާތް އެންމެ މުޤައްދަސް ތަނަކީ މައްކާގައި ހުރި ކަޢުބަތުﷲ ގެފުޅެވެ. އެހެންކަމުން އެތަނުގެ ޙިމާޔަތާއި ކަރާމަތަށްޓަކައި ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ސަޢޫދީޢަރަބިއްޔާގެ...
ވީޑިއޯ
ﷲގެ އިޛްނަ ފުޅާލައިގެންމެނުވީ މަރުވުމަކީ އެއްވެސް ނަފްސަކަށް އޮތްކަމެއް ނޫނެވެ.
އަދި ﷲ ގެ އިޛްނަ ފުޅާލައިގެންމެނުވީ މަރުވުމަކީ އެއްވެސް ނަފްސަކަށް އޮތްކަމެއް ނޫނެވެ. (އެކަންއޮތީ) ވަގުތު ކަނޑައަޅުއްވައި ލިޔުއްވާފައެވެ. އަދި ދުނިޔޭގެ ثواب އެދޭމީހާ، (ދަންނާށެވެ!) އެމީހަކަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ އޭގެތެރެއިން މިންވަރު ކުރައްވާފައިވާ އެއްޗެއް ދެއްވާހުށީމެވެ...
އެންމެ މުނާސަބު
މިއަދުގެ ޒަމާނީ ޑިމޮކްރަސީ ބުނާގޮތުގައި ދީނާ ސިޔާސަތަކީ ދޭއްޗެކެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ކިހާވަރެއްގެ ޙަޤީޤަތެއް އޮތް ކަމެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެންގެތެރެއިން ބަލާލީ ކިތައްބޭފުޅުންތޯއެވެ.! ދީނަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ ދީން މިބަހުގެ މާނައަކަށް ދިވެހިބަހުގެ ރަދީފުގައި ދީފައިވަނީ "އިންސާނުން އުޅުމަށް ކަލާންގެ އަންގަވާފައިވާގޮތް" މިއެވެ...
ފަހުގެ ޚަބަރު
ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުން މިއަހަރުވެސް ފިޠުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނާނެ
ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުން މިއަހަރުވެސް ފިޠުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނާނެކަމަށް އެޖަމްޢިއްޔާއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ވެބްސައިޓުގައި ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުގައި އެޖަމްޢިއްޔާއިން ފިޠުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ރަމަޟާން މަހުގެ 27 ވަނަ...
ޅެން (މަދަޙަ ޘަނާ)
شعور أحد أبناء الوطن ދިވެހި ދަރިއެއްގެ ޝުޢޫރު - 2
ޖިހާދު ނުކުރާންވީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ ޤައުމުގައި ޝިރުކުގެ އޮށް އިންދާ މުޑުވަށް ކޮށްފިއެވެ. އަދި ޝައިޠޯނާގެ ލަޝްކަރު ބުދުގެ ވަށައިން ފާރައަށް ރުކުރުވާލައިފިއެވެ. އަދި އެބައިމީހުން މާތް ﷲ އަށް ވީ ޢަހުދު (އެބަހީ ކުރި ހުވާ) އީމާނުގެ އެއްވެސް އަގެއް ނެތި ވިއްކާލައިފިއެވެ...
ޙަޤީޤީ ވާހަކަ
ޖައްލާދުގެ އެންމެ ހައިރާން ކުރުވަނިވި ޙާދިސާ (ހަޤީޤީ ވާހަކަ)
ﷲ ތަޢާލާ އެއިލާހުގެ އަޅުތަކުންނަށް ރުހިވޮޑިގެންވާ ދީން ބާވައިލައްވައި، ދެދުނިޔޭގެ ފެލާޙާއި ކާމިޔާބު އެއުރެންނަށް ލިބެނިވި ޝަރީޢަތް ކަނޑައަޅުއްވައި، ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައިވީ ހިނދުވެސް އަޅުތަކުންކުރެ އެއިލާހުގެ ޝަރީޢަތަށް ރުހި، އެ ޝަރީޢަތް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ހިތުގެ އަޑިން ރުހި ޤަބޫލު ވަނީ ނުހަނު މަދު އަޅުންކަން...
އޯޑިއޯ
رسول الله صلى الله عليه وسلم ގެ ޢީދު މީލާދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ޙުކުމް.
އަޅުގަނޑުމެންގެތެރޭގައި ޒަމާނުއްސުރެ އަޅުގަނޑުމެންގެ އާދަކަދައިގެތެރޭގައި މާތްނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު صلى الله عليه وسلم އަށް ލޯބިކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތްތަކުގައި އެކލެގެފާނާއި މެދު އޮންނަ ލޯތްބާއި ކުލުނު އަދި ކިޔަމަންތެރިކަމުގެ ނަމޫނާއެއްގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެތެރޭގައި...


Warning: mysqli_num_rows() expects exactly 1 parameter, 2 given in /home/raajjeis/public_html/cat.php on line 22
ކުރިއަށްފަހަތަށް