Raajjeislam

ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންނަށް ރައްކާތެރިވުމަށް ސަލަފުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ރާއްޖެއިސްލާމް ނިއުސް ޓީމް - 30 ޖަނަވަރީ 2015 - 15:30

ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންގެ ނަމުގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އައިސް ދީނަށް ލޯބި ކުރާ އާއިލާތަކާއިމެދު ދޮގު ވާހަކަ ފަތުރައި ، ޢިލްމުވެރިން ބަދުނާމު ކުރުމުގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ޙަރަކާތްތެރިވަމުން ދާތީ އެކަމަށް ރައްކާތެރިވުމަށް ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުން އެންމެހައި އަޚުންނާއި އުޚްތުންނަށް އިލްތިމާސް ކޮށްފިއެވެ. ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ މި އިލްތިމާސް އައިސްފައި މިވަނީ... އިތުރަށް

ޢާއްމު ލިޔުން
ކުރިން ޙަރާމް، މިހާރު ޙަލާލް ؟

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ ދީނީ ޢިލްމުވެރިން އެ...