Raajjeislam

ޙައްދުތައް ޤާއިމު ކުރުމުންމެނުވީ ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމު ނުކުރެވޭނެ (2)

އައްޝައިޚް ޙަސަން މޫސާ ފިކްރީ - 18 އޭޕްރީލް 2015 - 10:02

މާތް ﷲ ގެ ޙަޟުރަތުގައި ޤަބޫލުވެވިގެންވާ ހަމައެކަނި ދީނަކީ އިސްލާމް ދީނެވެ. އަދި އެދީން މަތީގައި މެނުވީ މަރުވެ ނުދިއުމަށް އެކަލާނގެވަނީ އަމުރު ކުރައްވާފައެވެ. މާތް ﷲ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. "إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ" (آل عمران: 19) މާނައި: "މާތް ﷲ ގެ ޙަޟުރަތުގައި ދީނަކީ އިސްލާމް ދީނެވެ." އަދިވެސް... އިތުރަށް

ޢާއްމު ލިޔުން
ހަނދާނާއި ތާރީޚަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ތާރީޚަކީ ހިނގާފައިވާ ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ޤައުމެއް އެހެން...