އިޒްރޭލުން ދިން ވައިގެ ޙަމަލާތަކެއްގައި އަނެއްކާވެސް އިތުރު 7 މީހުން ޒަޚަމްވެއްޖެ
1 ގަޑިއިރު 22 މިނިޓް - ރާއްޖެއިސްލާމް ނިއުސް ޓީމް
އިޒްރޭލު ސިފައިން ޣައްޒާއަށް މިހާރު ދޭން ފަށާފައިވާ ޙަމަލާތަކުގެތެރެއިން އިއްޔެ ދިން ވައިގެ ޙަމަލާތަކުގައި އަނެއްކާވެސް އިތުރު 7 މީހުން ޒަޚަމްވެއްޖެކަމަށް ޣައްޒާގެ ޞިއްޙީ އޮފިޝަލުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ޣައްޒާގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ތަރުޖަމާން އަޝްރަފް އަލް ޤިދްރާ އިއްޔެ... އިތުރަށް
ޢިޝާ މަޣްރިބު ޢަޞްރު މެންދުރު އިރުއަރާ ފަތިސް
7:27 6:13 3:21 12:08 5:56 4:42
ރަމަޟާން މަހު ރޯދަ
ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ އަދަބުތައް
މަޖިލީހުގެ އަދަބުތައް
ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ އަދަބުތައް
ދީނީ ލިޔުން
لاإله إلاالله ގެ މާނަ އާއި މުރާދު ދެނެ ގަތުން
ޞަޙިހުލް ބުޚާރީގެ "باب فى الجنائز ومن كان آخر كلامه لاإله إلاالله " ގައި ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެއްދުވަހެއްގައި وهب بن منبه އަށް ބުނެވުނެވެ. " لاإله إلاالله އަކީ ސުވަރުގޭގެ ތަޅުދަނޑިއެއް ނޫން ހެއްޔެވެ؟" އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވި އެވެ. "ނޫނެކެވެ. އެހެނެއްކަމަކު އެއީ އޭގައި ދަތްތަކެއްވާ ތަޅުދަނޑި އެކެވެ. ތިބާ ދަތްތައްވާ އެތަޅުދަނޑި...
ޢާއްމު ލިޔުން
މުޖުތަމަޢުގައި އަށަގަންނަމުންދާ ލާދީނީ ފިކުރުތަކުން މުޖުތަމަޢަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރު
އިންޑިއާ ކަނޑުގަ އަތުރާލެވިފައިވާ މުތީތަކެއްފަދަ ރަށްތަކުގެ މައްޗަށް އުފެދިފައިވާ މިކުޑަކުޑަ ދިވެހި ޤަޢުމަށް އިސްލާމްދީނުގެ ނޫރު ފެތުރިގެން ދިޔަތާ 800 އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަސްވެއްޖެއެވެ. މިއަލިގަދަ ނޫރު ރާއްޖެއަށް ފެތުރުމަށްފަހު ދާދި ފަހުގެ ތާރީޚަކާ ޖެހެންދެން މިކުޑަކުޑަ...
ވީޑިއޯ
ޖައްލާދުގެ އެންމެ ހައިރާން ކުރުވަނިވި ޙާދިސާ (ހަޤީޤީ ވާހަކަ)
ﷲ ތަޢާލާ އެއިލާހުގެ އަޅުތަކުންނަށް ރުހިވޮޑިގެންވާ ދީން ބާވައިލައްވައި، ދެދުނިޔޭގެ ފެލާޙާއި ކާމިޔާބު އެއުރެންނަށް ލިބެނިވި ޝަރީޢަތް ކަނޑައަޅުއްވައި، ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައިވީ ހިނދުވެސް އަޅުތަކުންކުރެ އެއިލާހުގެ ޝަރީޢަތަށް ރުހި، އެ ޝަރީޢަތް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ހިތުގެ އަޑިން ރުހި ޤަބޫލު ވަނީ ނުހަނު މަދު އަޅުންކަން...
އެންމެ މުނާސަބު
މިއަދުގެ ޒަމާނީ ޑިމޮކްރަސީ ބުނާގޮތުގައި ދީނާ ސިޔާސަތަކީ ދޭއްޗެކެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ކިހާވަރެއްގެ ޙަޤީޤަތެއް އޮތް ކަމެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެންގެތެރެއިން ބަލާލީ ކިތައްބޭފުޅުންތޯއެވެ.! ދީނަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ ދީން މިބަހުގެ މާނައަކަށް ދިވެހިބަހުގެ ރަދީފުގައި ދީފައިވަނީ "އިންސާނުން އުޅުމަށް ކަލާންގެ އަންގަވާފައިވާގޮތް" މިއެވެ...
ފަހުގެ ޚަބަރު
އިޒްރޭލުން ދިން ވައިގެ ޙަމަލާތަކެއްގައި އަނެއްކާވެސް އިތުރު 7 މީހުން ޒަޚަމްވެއްޖެ
އިޒްރޭލު ސިފައިން ޣައްޒާއަށް މިހާރު ދޭން ފަށާފައިވާ ޙަމަލާތަކުގެތެރެއިން އިއްޔެ ދިން ވައިގެ ޙަމަލާތަކުގައި އަނެއްކާވެސް އިތުރު 7 މީހުން ޒަޚަމްވެއްޖެކަމަށް ޣައްޒާގެ ޞިއްޙީ އޮފިޝަލުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ޣައްޒާގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ތަރުޖަމާން އަޝްރަފް އަލް ޤިދްރާ އިއްޔެ...
ޅެން (މަދަޙަ ޘަނާ)
شعور أحد أبناء الوطن ދިވެހި ދަރިއެއްގެ ޝުޢޫރު - 2
ޖިހާދު ނުކުރާންވީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ ޤައުމުގައި ޝިރުކުގެ އޮށް އިންދާ މުޑުވަށް ކޮށްފިއެވެ. އަދި ޝައިޠޯނާގެ ލަޝްކަރު ބުދުގެ ވަށައިން ފާރައަށް ރުކުރުވާލައިފިއެވެ. އަދި އެބައިމީހުން މާތް ﷲ އަށް ވީ ޢަހުދު (އެބަހީ ކުރި ހުވާ) އީމާނުގެ އެއްވެސް އަގެއް ނެތި ވިއްކާލައިފިއެވެ...
ޙަޤީޤީ ވާހަކަ
ޖައްލާދުގެ އެންމެ ހައިރާން ކުރުވަނިވި ޙާދިސާ (ހަޤީޤީ ވާހަކަ)
ﷲ ތަޢާލާ އެއިލާހުގެ އަޅުތަކުންނަށް ރުހިވޮޑިގެންވާ ދީން ބާވައިލައްވައި، ދެދުނިޔޭގެ ފެލާޙާއި ކާމިޔާބު އެއުރެންނަށް ލިބެނިވި ޝަރީޢަތް ކަނޑައަޅުއްވައި، ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައިވީ ހިނދުވެސް އަޅުތަކުންކުރެ އެއިލާހުގެ ޝަރީޢަތަށް ރުހި، އެ ޝަރީޢަތް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ހިތުގެ އަޑިން ރުހި ޤަބޫލު ވަނީ ނުހަނު މަދު އަޅުންކަން...
އޯޑިއޯ
رسول الله صلى الله عليه وسلم ގެ ޢީދު މީލާދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ޙުކުމް.
އަޅުގަނޑުމެންގެތެރޭގައި ޒަމާނުއްސުރެ އަޅުގަނޑުމެންގެ އާދަކަދައިގެތެރޭގައި މާތްނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު صلى الله عليه وسلم އަށް ލޯބިކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތްތަކުގައި އެކލެގެފާނާއި މެދު އޮންނަ ލޯތްބާއި ކުލުނު އަދި ކިޔަމަންތެރިކަމުގެ ނަމޫނާއެއްގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެތެރޭގައި...


Warning: mysqli_num_rows() expects exactly 1 parameter, 2 given in /home/raajjeis/public_html/cat.php on line 22
ކުރިއަށްފަހަތަށް