އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރުގެ ދަރުސެއް އައްޑޫ ސިޓީގައި
2 ގަޑިއިރު 4 މިނިޓް - ރާއްޖެއިސްލާމް ނިއުސް ޓީމް
އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު ބިން އިބްރާހީމް ގެ ދަރުސެއް އައްޑޫ ސިޓީގައި ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ނޫރުލް އިސްލާމް ގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމު ކުރާ މި ދަރުސް އޮންނާނީ 18 އޭޕްރީލް ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ހިތަދޫ ސްކޫލުގައެވެ. ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ޢިލްމުވެރިންގެ ރައީސް އައްޝައިޚް... އިތުރަށް
ޢިޝާ މަޣްރިބު ޢަޞްރު މެންދުރު އިރުއަރާ ފަތިސް
7:27 6:14 3:18 12:10 5:58 4:46
#raajjeislam favorited
ރަމަޟާން މަހު ރޯދަ
ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ އަދަބުތައް
މަޖިލީހުގެ އަދަބުތައް
ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ އަދަބުތައް
ދީނީ ލިޔުން
ތިބާ ހެއްލުންތެރިކުރުވީ ފަހެ ކޮންކަމެއްހެއްޔެވެ؟
އިންސާނާ ނިދާފަދައިން މަރުވެސްވާނެއެވެ. މާތްﷲގެ ހުސްޠާހިރުވަންތަކަމުގެ ބޮޑުކަމާއެވެ. ނިދުމަކީ މަރެކެވެ. އެހެނީ އިންސާނުން ރޭގަނޑު ނިދާފަދައިން މަރުވުމަށްފަހު އަދި ހެނދުނު ހޭލާފަދައިން ޤިޔާމަތްދުވަހުން ތެދުވާނެއެވެ. ދުނިޔޭގައި ކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ޢަމަލުތަކެއްގެ ޙައްޤު އުޖޫރަ ލިބޭނެއެވެ...
ޢާއްމު ލިޔުން
އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޑިޕާރޓްމަންޓާއި އެމީހުންގެ ރޭންޑްގެ ނުބައި ރޭވުން
އިންސާނާގެ ބައިލޮޖިކަލް އުފެދުމަށް ނަޒަރު ހިންގާލާއިރު އުފެދުމުގައި ހަށިގަނޑުގެ ފުރާނެ އެޅެހޭ ހިސާބުން އޭނާގެ އިޚްތިޔާރުން ބޭރު ޙަރަކާތުގެ ބަހެއް ތަބީޢީގޮތުން އޭނާގެ ގައިގާ އަށަގަނެއެވެ. އަދި މި ސިފަތަކާއި ޙަރަކާތްތަކަކީ މީހަކުން މީހަކުން ތަފާތު އެއްޗެއް ކަމުގައިވީނަމަވެސް ގުދުރަތީގޮތުން އެ ސިފަ ލިބިފައިވާ...
ވީޑިއޯ
ޖައްލާދުގެ އެންމެ ހައިރާން ކުރުވަނިވި ޙާދިސާ (ހަޤީޤީ ވާހަކަ)
ﷲ ތަޢާލާ އެއިލާހުގެ އަޅުތަކުންނަށް ރުހިވޮޑިގެންވާ ދީން ބާވައިލައްވައި، ދެދުނިޔޭގެ ފެލާޙާއި ކާމިޔާބު އެއުރެންނަށް ލިބެނިވި ޝަރީޢަތް ކަނޑައަޅުއްވައި، ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައިވީ ހިނދުވެސް އަޅުތަކުންކުރެ އެއިލާހުގެ ޝަރީޢަތަށް ރުހި، އެ ޝަރީޢަތް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ހިތުގެ އަޑިން ރުހި ޤަބޫލު ވަނީ ނުހަނު މަދު އަޅުންކަން...
އެންމެ މުނާސަބު
މިއަދުގެ ޒަމާނީ ޑިމޮކްރަސީ ބުނާގޮތުގައި ދީނާ ސިޔާސަތަކީ ދޭއްޗެކެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ކިހާވަރެއްގެ ޙަޤީޤަތެއް އޮތް ކަމެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެންގެތެރެއިން ބަލާލީ ކިތައްބޭފުޅުންތޯއެވެ.! ދީނަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ ދީން މިބަހުގެ މާނައަކަށް ދިވެހިބަހުގެ ރަދީފުގައި ދީފައިވަނީ "އިންސާނުން އުޅުމަށް ކަލާންގެ އަންގަވާފައިވާގޮތް" މިއެވެ...
ފަހުގެ ޚަބަރު
އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރުގެ ދަރުސެއް އައްޑޫ ސިޓީގައި
އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު ބިން އިބްރާހީމް ގެ ދަރުސެއް އައްޑޫ ސިޓީގައި ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ނޫރުލް އިސްލާމް ގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމު ކުރާ މި ދަރުސް އޮންނާނީ 18 އޭޕްރީލް ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ހިތަދޫ ސްކޫލުގައެވެ. ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ޢިލްމުވެރިންގެ ރައީސް އައްޝައިޚް...
ޅެން (މަދަޙަ ޘަނާ)
شعور أحد أبناء الوطن ދިވެހި ދަރިއެއްގެ ޝުޢޫރު - 2
ޖިހާދު ނުކުރާންވީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ ޤައުމުގައި ޝިރުކުގެ އޮށް އިންދާ މުޑުވަށް ކޮށްފިއެވެ. އަދި ޝައިޠޯނާގެ ލަޝްކަރު ބުދުގެ ވަށައިން ފާރައަށް ރުކުރުވާލައިފިއެވެ. އަދި އެބައިމީހުން މާތް ﷲ އަށް ވީ ޢަހުދު (އެބަހީ ކުރި ހުވާ) އީމާނުގެ އެއްވެސް އަގެއް ނެތި ވިއްކާލައިފިއެވެ...
ޙަޤީޤީ ވާހަކަ
ޖައްލާދުގެ އެންމެ ހައިރާން ކުރުވަނިވި ޙާދިސާ (ހަޤީޤީ ވާހަކަ)
ﷲ ތަޢާލާ އެއިލާހުގެ އަޅުތަކުންނަށް ރުހިވޮޑިގެންވާ ދީން ބާވައިލައްވައި، ދެދުނިޔޭގެ ފެލާޙާއި ކާމިޔާބު އެއުރެންނަށް ލިބެނިވި ޝަރީޢަތް ކަނޑައަޅުއްވައި، ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައިވީ ހިނދުވެސް އަޅުތަކުންކުރެ އެއިލާހުގެ ޝަރީޢަތަށް ރުހި، އެ ޝަރީޢަތް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ހިތުގެ އަޑިން ރުހި ޤަބޫލު ވަނީ ނުހަނު މަދު އަޅުންކަން...
އޯޑިއޯ
رسول الله صلى الله عليه وسلم ގެ ޢީދު މީލާދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ޙުކުމް.
އަޅުގަނޑުމެންގެތެރޭގައި ޒަމާނުއްސުރެ އަޅުގަނޑުމެންގެ އާދަކަދައިގެތެރޭގައި މާތްނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު صلى الله عليه وسلم އަށް ލޯބިކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތްތަކުގައި އެކލެގެފާނާއި މެދު އޮންނަ ލޯތްބާއި ކުލުނު އަދި ކިޔަމަންތެރިކަމުގެ ނަމޫނާއެއްގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެތެރޭގައި...


Warning: mysqli_num_rows() expects exactly 1 parameter, 2 given in /home/raajjeis/public_html/cat.php on line 22
ކުރިއަށްފަހަތަށް