އެމެރިކާއިން ދިން ޑްރޯން ޙަމަލާއެއްގައި އަފްޣާނިސްތާނުން 4 މީހުން މަރުވެއްޖެ
4 ގަޑިއިރު 54 މިނިޓް - ރާއްޖެއިސްލާމް ނިއުސް ޓީމް
އެމެރިކާގެ ޑްރޯން މަތިންދާބޯޓުތަކުން ޙަމަލާއެއްގައި އަފްޣާނިސްތާނުން 4 މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ. އަފްޣާނިސްތާނުގެ އުތުރުގައި އޮންނަ ޕަރްވާން ޕްރޮވިންސް އަށް އާދީއްތަ ދުވަހު ދިން މި ޙަމަލާގައި 4 މީހުން މަރުވުމުގެ އިތުރުން އިތުރު ބަޔަކު ޒަޚަމްވެފައިވާކަމަށް އަފްޣާނިސްތާނުގެ އޮފިޝަލުން... އިތުރަށް
ޢިޝާ މަޣްރިބު ޢަޞްރު މެންދުރު އިރުއަރާ ފަތިސް
7:27 6:13 3:20 12:09 5:57 4:44
#raajjeislam favorited
ރަމަޟާން މަހު ރޯދަ
ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ އަދަބުތައް
މަޖިލީހުގެ އަދަބުތައް
ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ އަދަބުތައް
ދީނީ ލިޔުން
لاإله إلاالله ގެ މާނަ އާއި މުރާދު ދެނެ ގަތުން
ޞަޙިހުލް ބުޚާރީގެ "باب فى الجنائز ومن كان آخر كلامه لاإله إلاالله " ގައި ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެއްދުވަހެއްގައި وهب بن منبه އަށް ބުނެވުނެވެ. " لاإله إلاالله އަކީ ސުވަރުގޭގެ ތަޅުދަނޑިއެއް ނޫން ހެއްޔެވެ؟" އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވި އެވެ. "ނޫނެކެވެ. އެހެނެއްކަމަކު އެއީ އޭގައި ދަތްތަކެއްވާ ތަޅުދަނޑި އެކެވެ. ތިބާ ދަތްތައްވާ އެތަޅުދަނޑި...
ޢާއްމު ލިޔުން
ހެޔޮޢަމަލުތައް ގިނަކުރަމާ ހިންގަވާށެވެ. (1 ވަނަބައި)
އަޅުގަނޑުމެންގެ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނަކީ ހެޔޮޢަމަލު ކުރުމާއިއެކު ހެޔޮޢަމަލުކުރުމަށް ގޮވާލާ މުންކަރާތްތަކުން ދުރުހެލިވެތިބެ މުންކަރާތްތަކުން ދުރުހެލިވުމަށް ގޮވާލާ މަތިވެރި ދީނެކެވެ. އެގޮތުން ހެޔޮޢަމަލަކީ ކޮބައިކަމާއި ނުބައި ޢަމަލީކޮބައިކަންވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށްވަނީ މާތް ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ...
ވީޑިއޯ
ޖައްލާދުގެ އެންމެ ހައިރާން ކުރުވަނިވި ޙާދިސާ (ހަޤީޤީ ވާހަކަ)
ﷲ ތަޢާލާ އެއިލާހުގެ އަޅުތަކުންނަށް ރުހިވޮޑިގެންވާ ދީން ބާވައިލައްވައި، ދެދުނިޔޭގެ ފެލާޙާއި ކާމިޔާބު އެއުރެންނަށް ލިބެނިވި ޝަރީޢަތް ކަނޑައަޅުއްވައި، ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައިވީ ހިނދުވެސް އަޅުތަކުންކުރެ އެއިލާހުގެ ޝަރީޢަތަށް ރުހި، އެ ޝަރީޢަތް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ހިތުގެ އަޑިން ރުހި ޤަބޫލު ވަނީ ނުހަނު މަދު އަޅުންކަން...
އެންމެ މުނާސަބު
މިއަދުގެ ޒަމާނީ ޑިމޮކްރަސީ ބުނާގޮތުގައި ދީނާ ސިޔާސަތަކީ ދޭއްޗެކެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ކިހާވަރެއްގެ ޙަޤީޤަތެއް އޮތް ކަމެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެންގެތެރެއިން ބަލާލީ ކިތައްބޭފުޅުންތޯއެވެ.! ދީނަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ ދީން މިބަހުގެ މާނައަކަށް ދިވެހިބަހުގެ ރަދީފުގައި ދީފައިވަނީ "އިންސާނުން އުޅުމަށް ކަލާންގެ އަންގަވާފައިވާގޮތް" މިއެވެ...
ފަހުގެ ޚަބަރު
އެމެރިކާއިން ދިން ޑްރޯން ޙަމަލާއެއްގައި އަފްޣާނިސްތާނުން 4 މީހުން މަރުވެއްޖެ
އެމެރިކާގެ ޑްރޯން މަތިންދާބޯޓުތަކުން ޙަމަލާއެއްގައި އަފްޣާނިސްތާނުން 4 މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ. އަފްޣާނިސްތާނުގެ އުތުރުގައި އޮންނަ ޕަރްވާން ޕްރޮވިންސް އަށް އާދީއްތަ ދުވަހު ދިން މި ޙަމަލާގައި 4 މީހުން މަރުވުމުގެ އިތުރުން އިތުރު ބަޔަކު ޒަޚަމްވެފައިވާކަމަށް އަފްޣާނިސްތާނުގެ އޮފިޝަލުން...
ޅެން (މަދަޙަ ޘަނާ)
شعور أحد أبناء الوطن ދިވެހި ދަރިއެއްގެ ޝުޢޫރު - 2
ޖިހާދު ނުކުރާންވީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ ޤައުމުގައި ޝިރުކުގެ އޮށް އިންދާ މުޑުވަށް ކޮށްފިއެވެ. އަދި ޝައިޠޯނާގެ ލަޝްކަރު ބުދުގެ ވަށައިން ފާރައަށް ރުކުރުވާލައިފިއެވެ. އަދި އެބައިމީހުން މާތް ﷲ އަށް ވީ ޢަހުދު (އެބަހީ ކުރި ހުވާ) އީމާނުގެ އެއްވެސް އަގެއް ނެތި ވިއްކާލައިފިއެވެ...
ޙަޤީޤީ ވާހަކަ
ޖައްލާދުގެ އެންމެ ހައިރާން ކުރުވަނިވި ޙާދިސާ (ހަޤީޤީ ވާހަކަ)
ﷲ ތަޢާލާ އެއިލާހުގެ އަޅުތަކުންނަށް ރުހިވޮޑިގެންވާ ދީން ބާވައިލައްވައި، ދެދުނިޔޭގެ ފެލާޙާއި ކާމިޔާބު އެއުރެންނަށް ލިބެނިވި ޝަރީޢަތް ކަނޑައަޅުއްވައި، ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައިވީ ހިނދުވެސް އަޅުތަކުންކުރެ އެއިލާހުގެ ޝަރީޢަތަށް ރުހި، އެ ޝަރީޢަތް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ހިތުގެ އަޑިން ރުހި ޤަބޫލު ވަނީ ނުހަނު މަދު އަޅުންކަން...
އޯޑިއޯ
رسول الله صلى الله عليه وسلم ގެ ޢީދު މީލާދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ޙުކުމް.
އަޅުގަނޑުމެންގެތެރޭގައި ޒަމާނުއްސުރެ އަޅުގަނޑުމެންގެ އާދަކަދައިގެތެރޭގައި މާތްނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު صلى الله عليه وسلم އަށް ލޯބިކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތްތަކުގައި އެކލެގެފާނާއި މެދު އޮންނަ ލޯތްބާއި ކުލުނު އަދި ކިޔަމަންތެރިކަމުގެ ނަމޫނާއެއްގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެތެރޭގައި...


Warning: mysqli_num_rows() expects exactly 1 parameter, 2 given in /home/raajjeis/public_html/cat.php on line 22
ކުރިއަށްފަހަތަށް