ތަޥްޙީދުގެ ބުންޔާދު
4 ގަޑިއިރު 34 މިނިޓް - އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް
لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ހަމައެކަނި ދުލުން ކިޔައިލުމަކުން ފުދުނީއަކީ ނޫނެވެ. އަދި ކިއެއްތަ! އޭގެ މާނައާއި މަފްހޫމު ދެނެގަނެ އެކަލިމަ ވާޖިބުކުރާ ކަންތަކަށް ޢަމަލުކޮށް އޭގެ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަ ކުރުން ލާޒިމްވެގެންވެއެވެ. لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ގެ ޝަރުޠުތައް ހަތެކެވެ. العِلْمُ المُنَافِي لِلْجَهْلِ. ޖާހިލުކަން ނަފީކުރާ ޢިލްމު. އެބަހީ ކަލިމައިގެ މާނައާއި މަފްހޫމު ދެނެގަނެ، އެއަށް... އިތުރަށް
ޢިޝާ މަޣްރިބު ޢަޞްރު މެންދުރު އިރުއަރާ ފަތިސް
7:28 6:15 3:19 12:11 6:00 4:47
ރަމަޟާން މަހު ރޯދަ
ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ އަދަބުތައް
މަޖިލީހުގެ އަދަބުތައް
ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ އަދަބުތައް
ދީނީ ލިޔުން
ތަޥްޙީދުގެ ބުންޔާދު
لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ހަމައެކަނި ދުލުން ކިޔައިލުމަކުން ފުދުނީއަކީ ނޫނެވެ. އަދި ކިއެއްތަ! އޭގެ މާނައާއި މަފްހޫމު ދެނެގަނެ އެކަލިމަ ވާޖިބުކުރާ ކަންތަކަށް ޢަމަލުކޮށް އޭގެ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަ ކުރުން ލާޒިމްވެގެންވެއެވެ. لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ގެ ޝަރުޠުތައް ހަތެކެވެ. العِلْمُ المُنَافِي لِلْجَهْلِ. ޖާހިލުކަން ނަފީކުރާ ޢިލްމު. އެބަހީ ކަލިމައިގެ މާނައާއި މަފްހޫމު ދެނެގަނެ، އެއަށް...
ޢާއްމު ލިޔުން
ދީނަކީ އެންމެ ވަރުގަދަ ހަތިޔާރެވެ. ތިބާއައް އެކަން ނޭންގެނީތޯއެވެ؟
އިންސާނުން ތަފާތު ޖަނަވާރާއި ދޫނިސޫފާސޫފި އެމީހުންގެ ޕެޓްގެ ގޮތުގައި އެމީހަކު ބޭނުންހާގޮތަކަށް ގެންގުޅޭއިރު ޖަނަވާރު އިންސާނުން އެސޮރުމެންގެ ޕެޓެއްގެ ގޮތުގައި ނުގެންގުޅެނީ ކީއްވެގެންތޯއެވެ؟ އިންސާނުންނަކީ ތަފާތު ޚާއްޞަ މަޚްލޫގެކެވެ. އެ މަހްލޫގެއްގެ މައްޗަށް...
ވީޑިއޯ
ސަލަފުއްޞާލިޙުންގެ މަގާއި ސަލަފީ ޙިޒްބުގެ ތަފާތު: އަލްޢައްލާމާ އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ބިން ޞާލިޙް އަލްޢުޘައިމީން.
މިވީޑިއޯގައި ފެނިގެންދާނީ ދުނިޔޭގައި ސަލަފީންގެ ނަމުގައި ދަޢުވާކޮށްގެން މުސްލިމުންގެ ތެރޭގައި އަލަށް އުފެދިގެން އުޅޭ ޙިޒްބާއި ބެހޭގޮތުން ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ މަޝްހޫރު ޢިލްމުވެރިޔާ އަލްޢައްލާމާ އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ބިން ޞާލިޙް އަލްޢުޘައިމީން(ރަޙިމަހުﷲ) ދެއްވާފައިވާ ކުރު ނަޞޭޙަތް ކޮޅެކެވެ.
އެންމެ މުނާސަބު
މިއަދުގެ ޒަމާނީ ޑިމޮކްރަސީ ބުނާގޮތުގައި ދީނާ ސިޔާސަތަކީ ދޭއްޗެކެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ކިހާވަރެއްގެ ޙަޤީޤަތެއް އޮތް ކަމެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެންގެތެރެއިން ބަލާލީ ކިތައްބޭފުޅުންތޯއެވެ.! ދީނަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ ދީން މިބަހުގެ މާނައަކަށް ދިވެހިބަހުގެ ރަދީފުގައި ދީފައިވަނީ "އިންސާނުން އުޅުމަށް ކަލާންގެ އަންގަވާފައިވާގޮތް" މިއެވެ...
ފަހުގެ ޚަބަރު
މުނާފިޤުން ބިރުގަތްކަމުގައި ވިޔަސް އަހަރެމެންނަކީ ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ގެ ސިއްކަފުޅުދެކެ ލޯބިވާ ބައެއް: އައްޝައިޚް ޙަސަން ފިކުރީ
މުނާފިޤުން ނުރުހުންވެ ބިރުގަތްކަމުގައި ވިޔަސް އަހަރެމެން މުސްލިމުންނަކީ ކީރިތި ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ގެ ސިއްކަފުޅުދެކެ...
ޅެން (މަދަޙަ ޘަނާ)
شعور أحد أبناء الوطن ދިވެހި ދަރިއެއްގެ ޝުޢޫރު - 2
ޖިހާދު ނުކުރާންވީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ ޤައުމުގައި ޝިރުކުގެ އޮށް އިންދާ މުޑުވަށް ކޮށްފިއެވެ. އަދި ޝައިޠޯނާގެ ލަޝްކަރު ބުދުގެ ވަށައިން ފާރައަށް ރުކުރުވާލައިފިއެވެ. އަދި އެބައިމީހުން މާތް ﷲ އަށް ވީ ޢަހުދު (އެބަހީ ކުރި ހުވާ) އީމާނުގެ އެއްވެސް އަގެއް ނެތި ވިއްކާލައިފިއެވެ...
ޙަޤީޤީ ވާހަކަ
ޒިނޭގެ ހިތިރަހަ.....!
މިއީ އައްޝައިޚް މިޝާރިލް ޚައްރާޒް ކިޔައިދެއްވާފައިވާ ޙަޤީޤީ ވާހަކައެކެވެ. މިވާހަކަ ޝައިޚަށް ކިޔައިދީފައިވަނީ މިކަންތައް ދިމާވި ފަރާތުންނެވެ. އޭނާގެ ނަން ހާމަނުކުރުމަށް އޭނާ އެދެއެވެ. އޭނާ އެދެނީ މިވާހަކައިން މީސްތަކުން ޢިބުރަތް ލިބި ގަތުމެވެ...
އޯޑިއޯ
رسول الله صلى الله عليه وسلم ގެ ޢީދު މީލާދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ޙުކުމް.
އަޅުގަނޑުމެންގެތެރޭގައި ޒަމާނުއްސުރެ އަޅުގަނޑުމެންގެ އާދަކަދައިގެތެރޭގައި މާތްނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު صلى الله عليه وسلم އަށް ލޯބިކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތްތަކުގައި އެކލެގެފާނާއި މެދު އޮންނަ ލޯތްބާއި ކުލުނު އަދި ކިޔަމަންތެރިކަމުގެ ނަމޫނާއެއްގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެތެރޭގައި...


Warning: mysqli_num_rows() expects exactly 1 parameter, 2 given in /home/raajjeis/public_html/cat.php on line 22
ކުރިއަށްފަހަތަށް