އައިއެސް އިން އިތުރު 16 ރަށެއް ހިފައިފި
2 ގަޑިއިރު 57 މިނިޓް - ރާއްޖެއިސްލާމް ނިއުސް ޓީމް
އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ހަނގުރާމަވެރިން އިތުރު 16 ރަށެއް އެމީހުންގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފިކަމަށް ސީރިއަން އޮބްޒަވޭޓަރީ ފޯ ހިއުމަން ރައިޓްސް އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ސީރިއަން އޮބްޒަވޭޓްރީ ފޯ ހިއުމަންރައިޓްސް އިން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުގައި އައިއެސް އިން ހިފާފައި ވަނީ ކުރުދީން ކޮންޓްރޯލް ކުރާ 16 އަވަށް... އިތުރަށް
ޢިޝާ މަޣްރިބު ޢަޞްރު މެންދުރު އިރުއަރާ ފަތިސް
7:17 6:06 3:06 12:04 5:55 4:44
ތުނބުޅި ދިގުކުރުމުގެ ޥާޖިބުކަން
ރަމަޟާން މަހު ރޯދަ
ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ އަދަބުތައް
މަޖިލީހުގެ އަދަބުތައް
ދީނީ ލިޔުން
ފޭރާންލުމުގެ އަދަބުތައް
ރަން އަނގޮޓިއެއް އަޅުއްވައިގެން ހުންނެވި ޞަޙާބީއަކު ކީރިތި ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ގެ އަރިހަށް ވަޑައިގަތެވެ. އެހިނދު ކީރިތި ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم އެ ޞަޙާބީގެ އަތުގައި ހިއްޕެވިއެވެ. އަދި އިނގިލީގައިވާ އަނގޮޓި ނަންގަވާފައި އެއްލަވާ ލެއްވިއެވެ. އަދި ހަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. "ނަރަކައިގެ އަނދަ އަނދާ ހުންނަ ދަރުގަނޑެއް...
ޢާއްމު ލިޔުން
ލޮބުވެތި އަޚާއެވެ. ތިބާގެ މޫނުމަތިން އެއްޗެއް މަދުކަން ތިބާއަށް އިޙްސާސްކުރެވޭ ހެއްޔެވެ؟
ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އިންސާނުން ޚަލްޤު ކުރައްވާފައިވަނީ އެންމެ ފުރިހަމަ ސިފައަކާއި ބުރުސޫރައެއްގައެވެ. މިކަން ބަޔާން ކުރައްވަމުން ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ މޫރިތި އާޔަތުގައި ވަޙީކުރައްވާފައިވަނީ (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ) التين 4 މާނައީ: "ހަމަކަށަވަރުން، ތިމަންރަސްކަލާނގެ...
ވީޑިއޯ
ސަލަފުއްޞާލިޙުންގެ މަގާއި ސަލަފީ ޙިޒްބުގެ ތަފާތު: އަލްޢައްލާމާ އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ބިން ޞާލިޙް އަލްޢުޘައިމީން.
މިވީޑިއޯގައި ފެނިގެންދާނީ ދުނިޔޭގައި ސަލަފީންގެ ނަމުގައި ދަޢުވާކޮށްގެން މުސްލިމުންގެ ތެރޭގައި އަލަށް އުފެދިގެން އުޅޭ ޙިޒްބާއި ބެހޭގޮތުން ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ މަޝްހޫރު ޢިލްމުވެރިޔާ އަލްޢައްލާމާ އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ބިން ޞާލިޙް އަލްޢުޘައިމީން(ރަޙިމަހުﷲ) ދެއްވާފައިވާ ކުރު ނަޞޭޙަތް ކޮޅެކެވެ.
އެންމެ މުނާސަބު
މިއަދުގެ ޒަމާނީ ޑިމޮކްރަސީ ބުނާގޮތުގައި ދީނާ ސިޔާސަތަކީ ދޭއްޗެކެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ކިހާވަރެއްގެ ޙަޤީޤަތެއް އޮތް ކަމެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެންގެތެރެއިން ބަލާލީ ކިތައްބޭފުޅުންތޯއެވެ.! ދީނަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ ދީން މިބަހުގެ މާނައަކަށް ދިވެހިބަހުގެ ރަދީފުގައި ދީފައިވަނީ "އިންސާނުން އުޅުމަށް ކަލާންގެ އަންގަވާފައިވާގޮތް" މިއެވެ...
ފަހުގެ ޚަބަރު
އައިއެސް އިން އިތުރު 16 ރަށެއް ހިފައިފި
އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ހަނގުރާމަވެރިން އިތުރު 16 ރަށެއް އެމީހުންގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފިކަމަށް ސީރިއަން އޮބްޒަވޭޓަރީ ފޯ ހިއުމަން ރައިޓްސް އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ސީރިއަން އޮބްޒަވޭޓްރީ ފޯ ހިއުމަންރައިޓްސް އިން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުގައި އައިއެސް އިން ހިފާފައި ވަނީ ކުރުދީން ކޮންޓްރޯލް ކުރާ 16 އަވަށް...
ޅެން (މަދަޙަ ޘަނާ)
شعور أحد أبناء الوطن ދިވެހި ދަރިއެއްގެ ޝުޢޫރު - 2
ޖިހާދު ނުކުރާންވީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ ޤައުމުގައި ޝިރުކުގެ އޮށް އިންދާ މުޑުވަށް ކޮށްފިއެވެ. އަދި ޝައިޠޯނާގެ ލަޝްކަރު ބުދުގެ ވަށައިން ފާރައަށް ރުކުރުވާލައިފިއެވެ. އަދި އެބައިމީހުން މާތް ﷲ އަށް ވީ ޢަހުދު (އެބަހީ ކުރި ހުވާ) އީމާނުގެ އެއްވެސް އަގެއް ނެތި ވިއްކާލައިފިއެވެ...
ޙަޤީޤީ ވާހަކަ
ޒިނޭގެ ހިތިރަހަ.....!
މިއީ އައްޝައިޚް މިޝާރިލް ޚައްރާޒް ކިޔައިދެއްވާފައިވާ ޙަޤީޤީ ވާހަކައެކެވެ. މިވާހަކަ ޝައިޚަށް ކިޔައިދީފައިވަނީ މިކަންތައް ދިމާވި ފަރާތުންނެވެ. އޭނާގެ ނަން ހާމަނުކުރުމަށް އޭނާ އެދެއެވެ. އޭނާ އެދެނީ މިވާހަކައިން މީސްތަކުން ޢިބުރަތް ލިބި ގަތުމެވެ...
އޯޑިއޯ
رسول الله صلى الله عليه وسلم ގެ ޢީދު މީލާދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ޙުކުމް.
އަޅުގަނޑުމެންގެތެރޭގައި ޒަމާނުއްސުރެ އަޅުގަނޑުމެންގެ އާދަކަދައިގެތެރޭގައި މާތްނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު صلى الله عليه وسلم އަށް ލޯބިކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތްތަކުގައި އެކލެގެފާނާއި މެދު އޮންނަ ލޯތްބާއި ކުލުނު އަދި ކިޔަމަންތެރިކަމުގެ ނަމޫނާއެއްގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެތެރޭގައި...

ކުރިއަށްފަހަތަށް