ޤިޔާމަތުގެ ބޮޑެތި ޢަލާމާތްތައް
4 މިނިޓް - އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަތީފް
ގިޔާމަތް ވުމުގެ ކުދި ޢަލާމާތް ތަކަކާއި ބޮޑެތި ޢަލާމާތް ތަކެއްވެއެވެ. ކުދި ޢަލާމާތް ތަކަކީ ގިޔާމަތް ވުމުގެ އެތައް ޒަމާނެއް ކުރިން ހިނގައި ގޮސްފައިވާ ކަންތައްތަކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ވެނިމިފައިވާ ކަންތަކާއި، ތަކްރާރުވަމުންދާ ކަންތަކާއި، މިހާރު ހިނގަމުންދާ އަދި މުސްތަގްބަލުގައިވެސް ހިނގާނެ ބައެއް ކަންތައްތައް ހިމެނިގެންވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އަދި... އިތުރަށް
ޢިޝާ މަޣްރިބު ޢަޞްރު މެންދުރު އިރުއަރާ ފަތިސް
7:16 6:05 3:06 12:03 5:54 4:43
ތުނބުޅި ދިގުކުރުމުގެ ޥާޖިބުކަން
ރަމަޟާން މަހު ރޯދަ
ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ އަދަބުތައް
މަޖިލީހުގެ އަދަބުތައް
ދީނީ ލިޔުން
ޤިޔާމަތުގެ ބޮޑެތި ޢަލާމާތްތައް
ގިޔާމަތް ވުމުގެ ކުދި ޢަލާމާތް ތަކަކާއި ބޮޑެތި ޢަލާމާތް ތަކެއްވެއެވެ. ކުދި ޢަލާމާތް ތަކަކީ ގިޔާމަތް ވުމުގެ އެތައް ޒަމާނެއް ކުރިން ހިނގައި ގޮސްފައިވާ ކަންތައްތަކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ވެނިމިފައިވާ ކަންތަކާއި، ތަކްރާރުވަމުންދާ ކަންތަކާއި، މިހާރު ހިނގަމުންދާ އަދި މުސްތަގްބަލުގައިވެސް ހިނގާނެ ބައެއް ކަންތައްތައް ހިމެނިގެންވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އަދި...
ޢާއްމު ލިޔުން
ސްޓީވް ޖޮބްސްގެ ދަރިންނަށް އައިޕެޑް މަނާ
މަޝްހޫރު އެޕަލް ކުންފުނީގެ ކޯ ފައުންޑަރު އަދި ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުއްސަނދި މީހުންގެ ލިސްޓުގެ ކުރީގައި އުޅުނު ސްޓީވް ޖޮބްސްގެ ދަރިންނަށް އައިޕެޑް މަނާކޮށްފައި އޮތީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ ޕާސަނަލް ކޮމްޕިއުޓަރާއި އައިޕެޑް އަދި އައިފޯންގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ދުނިޔެއަށް ތަޢާރަފު ކުރި ސްޓީވް ޖޮބްސް ގެ ދެ ކުދިން ތިބެއެވެ. އެއީ...
ވީޑިއޯ
ސަލަފުއްޞާލިޙުންގެ މަގާއި ސަލަފީ ޙިޒްބުގެ ތަފާތު: އަލްޢައްލާމާ އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ބިން ޞާލިޙް އަލްޢުޘައިމީން.
މިވީޑިއޯގައި ފެނިގެންދާނީ ދުނިޔޭގައި ސަލަފީންގެ ނަމުގައި ދަޢުވާކޮށްގެން މުސްލިމުންގެ ތެރޭގައި އަލަށް އުފެދިގެން އުޅޭ ޙިޒްބާއި ބެހޭގޮތުން ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ މަޝްހޫރު ޢިލްމުވެރިޔާ އަލްޢައްލާމާ އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ބިން ޞާލިޙް އަލްޢުޘައިމީން(ރަޙިމަހުﷲ) ދެއްވާފައިވާ ކުރު ނަޞޭޙަތް ކޮޅެކެވެ.
އެންމެ މުނާސަބު
މިއަދުގެ ޒަމާނީ ޑިމޮކްރަސީ ބުނާގޮތުގައި ދީނާ ސިޔާސަތަކީ ދޭއްޗެކެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ކިހާވަރެއްގެ ޙަޤީޤަތެއް އޮތް ކަމެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެންގެތެރެއިން ބަލާލީ ކިތައްބޭފުޅުންތޯއެވެ.! ދީނަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ ދީން މިބަހުގެ މާނައަކަށް ދިވެހިބަހުގެ ރަދީފުގައި ދީފައިވަނީ "އިންސާނުން އުޅުމަށް ކަލާންގެ އަންގަވާފައިވާގޮތް" މިއެވެ...
ފަހުގެ ޚަބަރު
އައިއެސް އިން ރަހީނުކުރި ތުރުކީގެ 49 މީހުން މިނިވަންކޮށްފި
އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އިން ރަހީނުކޮށްފައިވާ ތުރުކީގެ 49 މީހުން މިނިވަންކޮށް ޤައުމަށް ސަލާމަތުން ގެނެސްފައިވާކަމަށް ތުރުކީގެ ބޮޑުވަޒީރު އަޙްމަދު ދާވޫދު އޮގްލޯ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހު އިރާޤުގެ މޫސަލް އިން އައިއެސް ހަނގުރަމަވެރިން ރަހީނުކުރި...
ޅެން (މަދަޙަ ޘަނާ)
شعور أحد أبناء الوطن ދިވެހި ދަރިއެއްގެ ޝުޢޫރު - 2
ޖިހާދު ނުކުރާންވީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ ޤައުމުގައި ޝިރުކުގެ އޮށް އިންދާ މުޑުވަށް ކޮށްފިއެވެ. އަދި ޝައިޠޯނާގެ ލަޝްކަރު ބުދުގެ ވަށައިން ފާރައަށް ރުކުރުވާލައިފިއެވެ. އަދި އެބައިމީހުން މާތް ﷲ އަށް ވީ ޢަހުދު (އެބަހީ ކުރި ހުވާ) އީމާނުގެ އެއްވެސް އަގެއް ނެތި ވިއްކާލައިފިއެވެ...
ޙަޤީޤީ ވާހަކަ
ޒިނޭގެ ހިތިރަހަ.....!
މިއީ އައްޝައިޚް މިޝާރިލް ޚައްރާޒް ކިޔައިދެއްވާފައިވާ ޙަޤީޤީ ވާހަކައެކެވެ. މިވާހަކަ ޝައިޚަށް ކިޔައިދީފައިވަނީ މިކަންތައް ދިމާވި ފަރާތުންނެވެ. އޭނާގެ ނަން ހާމަނުކުރުމަށް އޭނާ އެދެއެވެ. އޭނާ އެދެނީ މިވާހަކައިން މީސްތަކުން ޢިބުރަތް ލިބި ގަތުމެވެ...
އޯޑިއޯ
رسول الله صلى الله عليه وسلم ގެ ޢީދު މީލާދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ޙުކުމް.
އަޅުގަނޑުމެންގެތެރޭގައި ޒަމާނުއްސުރެ އަޅުގަނޑުމެންގެ އާދަކަދައިގެތެރޭގައި މާތްނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު صلى الله عليه وسلم އަށް ލޯބިކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތްތަކުގައި އެކލެގެފާނާއި މެދު އޮންނަ ލޯތްބާއި ކުލުނު އަދި ކިޔަމަންތެރިކަމުގެ ނަމޫނާއެއްގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެތެރޭގައި...

ކުރިއަށްފަހަތަށް