ޒަޔަނިސްޓު ޔަހޫދީން
6 ގަޑިއިރު 17 މިނިޓް - ރާއްޖެއިސްލާމް ނިއުސް ޓީމް
ހުޅަނގު އައްސޭރިއާއި ޣައްޒާ ހިސޯރު ކޮށްގެންއޮތް އޮތުމާއި ދެކޮޅުހަދާ މުޒާހަރާކުރަމުންދިޔަ މީހުނަށް އިޝާރާތްކޮށް "މަސްކާށިތަކެއްހެން ޗިސްކޮށްލާނެކަމަށް" އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރު އީޝަކް ޝަމީރު ބުނެފައިވެއެވެ. އޭނާ ބުނެފައިވަނީ " އެތައްހާސް އަހަރެއްގެ ތާރީޚަށް ރިޔާއަތްކޮށް މިފަރުބަދައިގެމަތީހުރެ އަހަރެންބުނަން، އެމީހުން... އިތުރަށް
ޢިޝާ މަޣްރިބު ޢަޞްރު މެންދުރު އިރުއަރާ ފަތިސް
7:30 6:17 3:23 12:13 6:00 4:48
ރަމަޟާން މަހު ރޯދަ
ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ އަދަބުތައް
މަޖިލީހުގެ އަދަބުތައް
ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ އަދަބުތައް
ދީނީ ލިޔުން
ޢަމަލުތަކުގެ ޖަޒާ
މާތް ﷲ ރުއްސުންލެއްވި އިބްނު ޢައްބާސްގެ އަރިހުން ރިވާވެގެންވެއެވެ. މާތް ނަބިއްޔާ ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އެކަލޭގެފާނުގެ ވެރި ރަސްކަލާނގެ ޙަޟުރަތުން ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ...
ޢާއްމު ލިޔުން
ޒަޔަނިސްޓު ޔަހޫދީން
ހުޅަނގު އައްސޭރިއާއި ޣައްޒާ ހިސޯރު ކޮށްގެންއޮތް އޮތުމާއި ދެކޮޅުހަދާ މުޒާހަރާކުރަމުންދިޔަ މީހުނަށް އިޝާރާތްކޮށް "މަސްކާށިތަކެއްހެން ޗިސްކޮށްލާނެކަމަށް" އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރު އީޝަކް ޝަމީރު ބުނެފައިވެއެވެ. އޭނާ ބުނެފައިވަނީ " އެތައްހާސް އަހަރެއްގެ ތާރީޚަށް ރިޔާއަތްކޮށް މިފަރުބަދައިގެމަތީހުރެ އަހަރެންބުނަން، އެމީހުން...
ވީޑިއޯ
ތިމާ ދެކޭގޮތާއި ޚިލާފުވުމުން އެމީހަކާގުޅުންކަނޑާލުމަކީ ސަލަފުއްޞާލިޙުންގެ މަގެއްނޫން.
ފިޤުހީ މައްސަލައެއްގައި ތިމާ ދެކޭގޮތާއި ޚިލާފުވެއްޖެއްޔާ އެމީހަކާގުޅުން ކަނޑާލުން އަދި ކިއެއްތަ އެއީ ސަލަފުއްޞާލިޙުންގެ މަންހަޖާއި އުޞޫލުކަމަށް ބައެއްމީހުންނަށް ވަނީ ޤަބޫލު ކުރެވިފައި، އެއީ ވަރަށްބޮޑު އޮޅުމެއް، އެހެންވާންވެއްޖެ ކަމުގައިވާނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ އިސްވެގޮސްފައިވާ ސަލަފުއްޞާލިޙުންގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ގުޅުމެއްނޯންނާނެ...
އެންމެ މުނާސަބު
މިއަދުގެ ޒަމާނީ ޑިމޮކްރަސީ ބުނާގޮތުގައި ދީނާ ސިޔާސަތަކީ ދޭއްޗެކެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ކިހާވަރެއްގެ ޙަޤީޤަތެއް އޮތް ކަމެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެންގެތެރެއިން ބަލާލީ ކިތައްބޭފުޅުންތޯއެވެ.! ދީނަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ ދީން މިބަހުގެ މާނައަކަށް ދިވެހިބަހުގެ ރަދީފުގައި ދީފައިވަނީ "އިންސާނުން އުޅުމަށް ކަލާންގެ އަންގަވާފައިވާގޮތް" މިއެވެ...
ފަހުގެ ޚަބަރު
އެކިއެކި ޤައުމުތަކުން 12 ހާހަށްވުރެ ގިނަ ޒުވާނުން ސޫރިއާގައި ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދޭ
އެކިއެކި ޤައުމުތަކުން 12 ހާހަށްވުރެ ގިނަ ޒުވާނުން ސޫރިއާގެ އިސްލާމީ ޖަމާޢަތްތަކާއިގުޅިގެން ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާކަމަށް އެމެރިކާގެ އޮފިޝަލަކު ބުނެފިއެވެ. "އަހަރެމެންނަށް ހީވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް 50 ޤައުމަކުން 12 ހާހަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ބައްޝާރާއި ދެކޮޅަށް...
ޅެން (މަދަޙަ ޘަނާ)
شعور أحد أبناء الوطن ދިވެހި ދަރިއެއްގެ ޝުޢޫރު - 2
ޖިހާދު ނުކުރާންވީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ ޤައުމުގައި ޝިރުކުގެ އޮށް އިންދާ މުޑުވަށް ކޮށްފިއެވެ. އަދި ޝައިޠޯނާގެ ލަޝްކަރު ބުދުގެ ވަށައިން ފާރައަށް ރުކުރުވާލައިފިއެވެ. އަދި އެބައިމީހުން މާތް ﷲ އަށް ވީ ޢަހުދު (އެބަހީ ކުރި ހުވާ) އީމާނުގެ އެއްވެސް އަގެއް ނެތި ވިއްކާލައިފިއެވެ...
ޙަޤީޤީ ވާހަކަ
ޖައްލާދުގެ އެންމެ ހައިރާން ކުރުވަނިވި ޙާދިސާ (ހަޤީޤީ ވާހަކަ)
ﷲ ތަޢާލާ އެއިލާހުގެ އަޅުތަކުންނަށް ރުހިވޮޑިގެންވާ ދީން ބާވައިލައްވައި، ދެދުނިޔޭގެ ފެލާޙާއި ކާމިޔާބު އެއުރެންނަށް ލިބެނިވި ޝަރީޢަތް ކަނޑައަޅުއްވައި، ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައިވީ ހިނދުވެސް އަޅުތަކުންކުރެ އެއިލާހުގެ ޝަރީޢަތަށް ރުހި، އެ ޝަރީޢަތް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ހިތުގެ އަޑިން ރުހި ޤަބޫލު ވަނީ ނުހަނު މަދު އަޅުންކަން...
އޯޑިއޯ
رسول الله صلى الله عليه وسلم ގެ ޢީދު މީލާދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ޙުކުމް.
އަޅުގަނޑުމެންގެތެރޭގައި ޒަމާނުއްސުރެ އަޅުގަނޑުމެންގެ އާދަކަދައިގެތެރޭގައި މާތްނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު صلى الله عليه وسلم އަށް ލޯބިކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތްތަކުގައި އެކލެގެފާނާއި މެދު އޮންނަ ލޯތްބާއި ކުލުނު އަދި ކިޔަމަންތެރިކަމުގެ ނަމޫނާއެއްގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެތެރޭގައި...


Warning: mysqli_num_rows() expects exactly 1 parameter, 2 given in /home/raajjeis/public_html/cat.php on line 22
ކުރިއަށްފަހަތަށް