ޣައްޒާގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 1260 އަށް އަރައިފި
10 މިނިޓް - ރާއްޖެއިސްލާމް ނިއުސް ޓީމް
ޓެރަރިސްޓު އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއާ ދެކޮޅަށް ހިންގަމުން ގެންދާ އުދުވާނުގައި މިހާތަނަށް ފަލަސްޠީނުގެ 1260 އަށް ވުރެ ގިނަމީހުން ޝަހީދުކޮށް 6 ހާހަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަޚަމްކޮށްލާފައިވާކަމަށް ޣައްޒާގެ ޞިއްޙަތާއި ބެހޭ މަރުކަޒުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އިޒްރޭލުގެ ޓެރަރިސްޓު ސިފައިން ޣައްޒާއަށް ދެމުންދާ ޙަމަލާތަކުގައި... އިތުރަށް
ޢިޝާ މަޣްރިބު ޢަޞްރު މެންދުރު އިރުއަރާ ފަތިސް
7:39 6:23 3:36 12:16 6:02 4:46
ރަމަޟާން މަހު ރޯދަ
ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ އަދަބުތައް
މަޖިލީހުގެ އަދަބުތައް
ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ އަދަބުތައް
ދީނީ ލިޔުން
ޢީދު ދުވަހުގެ މުހިންމު ބައެއް އަދަބުތަކާއި ސުންނަތްތައް...
ހަމަކަށަވަރުން، ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަސް ނިމި، ފިޠުރު ޢީދު ދުވަސް ޖެހެން، ދެން މާ ގިނަ ދުވަހެއް ނެތެވެ. އެހެންކަމުން، މާތް ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ސުންނަތާއި މަތިވެރި ޞަޙާބީންގެ އަޘަރުތަކުގެ އަލީގައި، ޢީދުގެ ބައެއް މުހިންމު އަދަބުތަކާއި ސުންނަތްތަކަށް އަލިއަޅުވާލެވޭތޯ ބަލާނަމެވެ. އެދުމަކީ، މިކަމުގެ ސަބަބުން މާތްﷲ...
ޢާއްމު ލިޔުން
އުންމަތުގެ ޢިއްޒަތާއި ކަރާމަތް ދިޔައީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ޖިހާދު ދޫކޮށްލުމުންނެވެ.
އުންމަތުގެ ޢިއްޒަތާއި ކަރާމަތް ނަގަހައްޓައި އުންމަތުގެ ވަޙްދަތު ހިފަހައްޓާ އެއްޗަކީ ޖިހާދެވެ. ޖިހާދުކުރުމަކީ، އިސްލާމްދީން ޙިމާޔަތްކުރުމަށާއި، އަނިޔާވެރިކަން ނައްތާލުމަށާއި، ނަފްސުގެ ދިފާޢުގައި ﷲ ފަރުޟުކުރައްވާފައިވާ ވަރަށް މަތިވެރި އަޅުކަމެކެވެ. ޤިޔާމަތާ ޖެހެންދެން...
ވީޑިއޯ
މަރްޙަބާ, ޢީދު މުބާރިކް
އުފަލުގައި ދެން ސަލާންކޮށްލާ! ޝުކުރުކޮށް ހެޔޮ ހިތުން ހީނލާ! މިޢީދުގެ ތަހުނިޔާ ކިޔަމުން، މި އަޚުކަން އަދު ބަދަހިކޮށްލާ!..
އެންމެ މުނާސަބު
މިއަދުގެ ޒަމާނީ ޑިމޮކްރަސީ ބުނާގޮތުގައި ދީނާ ސިޔާސަތަކީ ދޭއްޗެކެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ކިހާވަރެއްގެ ޙަޤީޤަތެއް އޮތް ކަމެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެންގެތެރެއިން ބަލާލީ ކިތައްބޭފުޅުންތޯއެވެ.! ދީނަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ ދީން މިބަހުގެ މާނައަކަށް ދިވެހިބަހުގެ ރަދީފުގައި ދީފައިވަނީ "އިންސާނުން އުޅުމަށް ކަލާންގެ އަންގަވާފައިވާގޮތް" މިއެވެ...
ފަހުގެ ޚަބަރު
ޣައްޒާގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 1260 އަށް އަރައިފި
ޓެރަރިސްޓު އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއާ ދެކޮޅަށް ހިންގަމުން ގެންދާ އުދުވާނުގައި މިހާތަނަށް ފަލަސްޠީނުގެ 1260 އަށް ވުރެ ގިނަމީހުން ޝަހީދުކޮށް 6 ހާހަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަޚަމްކޮށްލާފައިވާކަމަށް ޣައްޒާގެ ޞިއްޙަތާއި ބެހޭ މަރުކަޒުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އިޒްރޭލުގެ ޓެރަރިސްޓު ސިފައިން ޣައްޒާއަށް ދެމުންދާ ޙަމަލާތަކުގައި...
ޅެން (މަދަޙަ ޘަނާ)
شعور أحد أبناء الوطن ދިވެހި ދަރިއެއްގެ ޝުޢޫރު - 2
ޖިހާދު ނުކުރާންވީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ ޤައުމުގައި ޝިރުކުގެ އޮށް އިންދާ މުޑުވަށް ކޮށްފިއެވެ. އަދި ޝައިޠޯނާގެ ލަޝްކަރު ބުދުގެ ވަށައިން ފާރައަށް ރުކުރުވާލައިފިއެވެ. އަދި އެބައިމީހުން މާތް ﷲ އަށް ވީ ޢަހުދު (އެބަހީ ކުރި ހުވާ) އީމާނުގެ އެއްވެސް އަގެއް ނެތި ވިއްކާލައިފިއެވެ...
ޙަޤީޤީ ވާހަކަ
ޖައްލާދުގެ އެންމެ ހައިރާން ކުރުވަނިވި ޙާދިސާ (ހަޤީޤީ ވާހަކަ)
ﷲ ތަޢާލާ އެއިލާހުގެ އަޅުތަކުންނަށް ރުހިވޮޑިގެންވާ ދީން ބާވައިލައްވައި، ދެދުނިޔޭގެ ފެލާޙާއި ކާމިޔާބު އެއުރެންނަށް ލިބެނިވި ޝަރީޢަތް ކަނޑައަޅުއްވައި، ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައިވީ ހިނދުވެސް އަޅުތަކުންކުރެ އެއިލާހުގެ ޝަރީޢަތަށް ރުހި، އެ ޝަރީޢަތް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ހިތުގެ އަޑިން ރުހި ޤަބޫލު ވަނީ ނުހަނު މަދު އަޅުންކަން...
އޯޑިއޯ
رسول الله صلى الله عليه وسلم ގެ ޢީދު މީލާދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ޙުކުމް.
އަޅުގަނޑުމެންގެތެރޭގައި ޒަމާނުއްސުރެ އަޅުގަނޑުމެންގެ އާދަކަދައިގެތެރޭގައި މާތްނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު صلى الله عليه وسلم އަށް ލޯބިކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތްތަކުގައި އެކލެގެފާނާއި މެދު އޮންނަ ލޯތްބާއި ކުލުނު އަދި ކިޔަމަންތެރިކަމުގެ ނަމޫނާއެއްގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެތެރޭގައި...


Warning: mysqli_num_rows() expects exactly 1 parameter, 2 given in /home/raajjeis/public_html/cat.php on line 22
ކުރިއަށްފަހަތަށް