Raajjeislam
މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު ސުވާލު: އަހުލު ކިތާބީންގެ ރޯދަޔާއި މުސްލިމުންގެ ރޯދައިގެ ތަފާތު ކަމުގައި، ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވަނީ ކޮން ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟

ކުރުވާހަކަ: ޞާލިޙު ސަޢީދު

ރާއްޖެއިސްލާމް ނިއުސް ޓީމް - 01 ޖުލައި 2015 - 21:02

ސަޢީދުއްނައުރަސީއަކީ ޢުޘްމާނީ ޚިލާފަތުގެ ދުވަސްރު މިލާދީން 1800 ގެެ ފަހުކޮޅު އުފެދުނު މަޝްހޫރު ދީނީ މުފައްކިރެކެވެ. އެންމެ ތުއްޕުޅު ޢުމުރުގައިވެސް މިކަލޭގެފާނަކީ ޢިލްމަށާއި ޙިކްމަތްތެރިކަމަށް އަރައި ހުނެވި ބޭކަލެކެވެ. ސަޢީދުއްނައުރަސީ ޕްރައިމަރީ ތަޢުލީމު އުނގެނިވަޑައިގަތީ އިޞްޠަންބޫލުގެ މަދަރުސާއަކުންނެވެ. މިމަދުރާސާގައި... އިތުރަށް

ޢާއްމު ލިޔުން
ކުރުވާހަކަ: ޞާލިޙު ސަޢީދު

ސަޢީދުއްނައުރަސީއަކީ ޢުޘްމާނީ ޚިލާފަތުގެ ދުވަސްރު މިލާދީން 1800 ގެެ ފަހުކޮޅު...