Raajjeislam

އެމެރިކާއިން ޑްރޯން ޙަމަލާއެއްދީ 12 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު މަރާލައިފި

ރާއްޖެއިސްލާމް ނިއުސް ޓީމް - 28 ޖަނަވަރީ 2015 - 11:06

އެމެރިކާއިން ޑްރޯން ޙަމަލާއެއްދީ ޔަމަނުގައި 12 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު މަރާލައިފި ކަމަށް "ރައިޓްސް" ގްރޫޕުތަކުން ބުނެފިއެވެ. ޔަމަނުގެ ވެރި ރަށް ސަންޢާ ގެ އިރުމަތީ ސަރަހައްދަކަށް އެމެރިކާއިން ދިން މި ޙަމަލާގައި މަރުވެފައިވަނީ މަދަރުސާގެ ގްރޭޑް 6 ގައި ކިޔަވަމުންދާ ޢުމުރުން 12 އަހަރުގެ މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ކަމަށާއި... އިތުރަށް

ޢާއްމު ލިޔުން
ކުރިން ޙަރާމް، މިހާރު ޙަލާލް ؟

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ ދީނީ ޢިލްމުވެރިން އެ...