ގަޔަށް ބާރު ހެދުމާއެކު ބުރުގާ އެޅުން.
3 ގަޑިއިރު 36 މިނިޓް - ރާއްޖެއިސްލާމް ނިއުސް ޓީމް
މުއުމިނު އަންހެނުން، އެކަނބަލުންނާއި ކައިވެނި ހެޔޮވާ މީހުންގެ (އެބަހީ: މަޙްރަމުނޫން މީހުން) ކުރިމަތީގައި އުޅެންޖެހޭނީ ފުރިހަމައަށް އައުރަ ނިވާކޮށްގެންނެވެ. އެއީ ގޭތެރޭގައި ނުވަތަ މަގުމަތީގައި ވިޔަސް މެއެވެ. މިގޮތުން އައުރަ ނިވާކުރުމަށް ބޭނުންކުރައްވާ ހެދުމުގައި ޝަރުތުތަކެއް ހުރުން ލާޒިމުވެގެން ވެއެވެ. މިގޮތުން: ހަށިގަނޑުން ފޮރުވަން ލާޒިމުވާ... އިތުރަށް
ޢިޝާ މަޣްރިބު ޢަޞްރު މެންދުރު އިރުއަރާ ފަތިސް
7:27 6:14 3:19 12:09 5:57 4:45
#raajjeislam favorited
ރަމަޟާން މަހު ރޯދަ
ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ އަދަބުތައް
މަޖިލީހުގެ އަދަބުތައް
ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ އަދަބުތައް
ދީނީ ލިޔުން
ފައިދާ ލިބިގަތުމަށްވުރެ ލިބޭ ގެއްލުމުން ރައްކާތެރިވުން އައުލާވެގެންވެއެވެ.
ކަމެއްގައި ގެއްލުމާއި ފައިދާ އެކުލެވިގެންވުމާއެކު، އެކަމަކުން ލިބޭ ފައިދާއާއި ގެއްލުން އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ، ޝަރުޢީ ގޮތުން އެކަންވެގެންދާނީ މަނާކުރެއްވިގެންވާ ކަމަކަށެވެ. އެއީ ފަސާދަ ނެތިކޮށްލުމަށްޓަކައެވެ. އެކަމެއްގައި އޮތް ފައިދާ ބޮޑުވެއްޖެނަމަ އެކަން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ...
ޢާއްމު ލިޔުން
ހެޔޮޢަމަލުތައް ގިނަކުރަމާ ހިންގަވާށެވެ. (1 ވަނަބައި)
އަޅުގަނޑުމެންގެ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނަކީ ހެޔޮޢަމަލު ކުރުމާއިއެކު ހެޔޮޢަމަލުކުރުމަށް ގޮވާލާ މުންކަރާތްތަކުން ދުރުހެލިވެތިބެ މުންކަރާތްތަކުން ދުރުހެލިވުމަށް ގޮވާލާ މަތިވެރި ދީނެކެވެ. އެގޮތުން ހެޔޮޢަމަލަކީ ކޮބައިކަމާއި ނުބައި ޢަމަލީކޮބައިކަންވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށްވަނީ މާތް ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ...
ވީޑިއޯ
ޖައްލާދުގެ އެންމެ ހައިރާން ކުރުވަނިވި ޙާދިސާ (ހަޤީޤީ ވާހަކަ)
ﷲ ތަޢާލާ އެއިލާހުގެ އަޅުތަކުންނަށް ރުހިވޮޑިގެންވާ ދީން ބާވައިލައްވައި، ދެދުނިޔޭގެ ފެލާޙާއި ކާމިޔާބު އެއުރެންނަށް ލިބެނިވި ޝަރީޢަތް ކަނޑައަޅުއްވައި، ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައިވީ ހިނދުވެސް އަޅުތަކުންކުރެ އެއިލާހުގެ ޝަރީޢަތަށް ރުހި، އެ ޝަރީޢަތް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ހިތުގެ އަޑިން ރުހި ޤަބޫލު ވަނީ ނުހަނު މަދު އަޅުންކަން...
އެންމެ މުނާސަބު
މިއަދުގެ ޒަމާނީ ޑިމޮކްރަސީ ބުނާގޮތުގައި ދީނާ ސިޔާސަތަކީ ދޭއްޗެކެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ކިހާވަރެއްގެ ޙަޤީޤަތެއް އޮތް ކަމެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެންގެތެރެއިން ބަލާލީ ކިތައްބޭފުޅުންތޯއެވެ.! ދީނަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ ދީން މިބަހުގެ މާނައަކަށް ދިވެހިބަހުގެ ރަދީފުގައި ދީފައިވަނީ "އިންސާނުން އުޅުމަށް ކަލާންގެ އަންގަވާފައިވާގޮތް" މިއެވެ...
ފަހުގެ ޚަބަރު
އައްޑޫ ސިޓީގައި ޝައިޚް ސަމީރު ދެއްވާ ދަރުސް މިރޭ
އައްޑޫ ސިޓީގައި އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު ދެއްވާ ދަރުސް މިރޭ އޮންނާނެކަމަށް ދަރުސް އިންތިޒާމު ކުރާ ފަރާތުން ޚަބަރު ދީފިއެވެ. ނޫރުލް އިސްލާމް ގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމު ކުރާ މި ދަރުސް އޮންނާނީ މިރޭ ހިތަދޫ ސްކޫލުގައެވެ. ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ޢިލްމުވެރިންގެ ރައީސް އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު ބިން...
ޅެން (މަދަޙަ ޘަނާ)
شعور أحد أبناء الوطن ދިވެހި ދަރިއެއްގެ ޝުޢޫރު - 2
ޖިހާދު ނުކުރާންވީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ ޤައުމުގައި ޝިރުކުގެ އޮށް އިންދާ މުޑުވަށް ކޮށްފިއެވެ. އަދި ޝައިޠޯނާގެ ލަޝްކަރު ބުދުގެ ވަށައިން ފާރައަށް ރުކުރުވާލައިފިއެވެ. އަދި އެބައިމީހުން މާތް ﷲ އަށް ވީ ޢަހުދު (އެބަހީ ކުރި ހުވާ) އީމާނުގެ އެއްވެސް އަގެއް ނެތި ވިއްކާލައިފިއެވެ...
ޙަޤީޤީ ވާހަކަ
ޖައްލާދުގެ އެންމެ ހައިރާން ކުރުވަނިވި ޙާދިސާ (ހަޤީޤީ ވާހަކަ)
ﷲ ތަޢާލާ އެއިލާހުގެ އަޅުތަކުންނަށް ރުހިވޮޑިގެންވާ ދީން ބާވައިލައްވައި، ދެދުނިޔޭގެ ފެލާޙާއި ކާމިޔާބު އެއުރެންނަށް ލިބެނިވި ޝަރީޢަތް ކަނޑައަޅުއްވައި، ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައިވީ ހިނދުވެސް އަޅުތަކުންކުރެ އެއިލާހުގެ ޝަރީޢަތަށް ރުހި، އެ ޝަރީޢަތް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ހިތުގެ އަޑިން ރުހި ޤަބޫލު ވަނީ ނުހަނު މަދު އަޅުންކަން...
އޯޑިއޯ
رسول الله صلى الله عليه وسلم ގެ ޢީދު މީލާދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ޙުކުމް.
އަޅުގަނޑުމެންގެތެރޭގައި ޒަމާނުއްސުރެ އަޅުގަނޑުމެންގެ އާދަކަދައިގެތެރޭގައި މާތްނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު صلى الله عليه وسلم އަށް ލޯބިކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތްތަކުގައި އެކލެގެފާނާއި މެދު އޮންނަ ލޯތްބާއި ކުލުނު އަދި ކިޔަމަންތެރިކަމުގެ ނަމޫނާއެއްގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެތެރޭގައި...


Warning: mysqli_num_rows() expects exactly 1 parameter, 2 given in /home/raajjeis/public_html/cat.php on line 22
ކުރިއަށްފަހަތަށް