ބައްޝާރުގެ ސިފައިން ބޮން އަޅައި 42 ކުޑަކުދިން މަރާލައިފި
1 ގަޑިއިރު 13 މިނިޓް - ރާއްޖެއިސްލާމް ނިއުސް ޓީމް
ސޫރިއާގެ ރައީސްކަމުގައި ހުރި ޝައިޠާން ބައްޝާރުލް އަސަދުގެ ސިފައިން ބެރެލް ބޮން އަޅައި 42 ކުޑަކުދިން އިއްޔެ މަރާލައިފި އެވެ. ޝައިޠާން ބައްޝާރުގެ ސިފައިން އިއްޔެ ބޮން އެޅި ރަށްތަކުގެތެރޭގައި އަލްއަބީތް، ޚާންޝޭޚުން، ދާޢިލް، ސަރަޤީބް ހިމެނެއެވެ. މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅު ޖަމާޢަތެއްކަމަށްވާ އދ. ގެ ހިސާބުތަކުން... އިތުރަށް
ޢިޝާ މަޣްރިބު ޢަޞްރު މެންދުރު އިރުއަރާ ފަތިސް
7:25 6:13 3:15 12:10 5:59 4:47
ތުނބުޅި ދިގުކުރުމުގެ ޥާޖިބުކަން
ރަމަޟާން މަހު ރޯދަ
ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ އަދަބުތައް
މަޖިލީހުގެ އަދަބުތައް
ދީނީ ލިޔުން
ޙައްޖަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ޙަޤީޤީ މަޤްޞަދު ހާމަކޮށްދޭ އަޅުކަމެކެވެ.
މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެތެރެއިން ގިނަބައެއްގެ ދިރިއުޅުމަކީ އެއްވެސް އަސްލެއްނެތް އަދި އެއްވެސް މަޤްޞަދެއްނެތް ހަރަކާތްތަކެކެވެ. އަހަރެމެންގެ ދިރިއުޅުން ކޮންމެދުވަހެއްގެ ހެނދުނު ފަށައިގަންނަނީ ރޭގަނޑު އެދުވަހެއްގެ ކަންތައްތައް ނިންމާލުމަށެވެ. އަދި ރޭގަނޑެއް ފެށެނީ ފަތިސްވުމުން އެރެއެއް ނިންމާލުމުގެ...
ޢާއްމު ލިޔުން
ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޢަޖައިބު! އިސްލާމްދީން
ހިތާ ހިތާ ސުވާލުކޮށްލާށެވެ! މުޅި ދުނިޔޭގައިވެސް އެދީނަކާއި ދެކޮޅަށް ހަތިޔާރާއި ކަނޑިބަޑިން ހަމަލާދީ ހަނގުރާމަ ކުރެވެނީ ކޮންދީނަކާއި ހެއްޔެވެ؟ އިސްލާމްދީނާއެވެ. މުޅި ދުނިޔޭގެ މީޑިޔާ އެދީނެއް ބަދުނާމް ކުރުމަށް އެންމެ ބުރަމަސައްކަތެއް ރެޔާއި ދުވާލު ކުރަނީ ކޮންދީނަކާއި ހެއްޔެވެ؟ އިސްލާމްދީނެވެ. ފިކުރީގޮތުން އެންމެ ގިނަ ރޭވުންތައް...
ވީޑިއޯ
ސަލަފުއްޞާލިޙުންގެ މަގާއި ސަލަފީ ޙިޒްބުގެ ތަފާތު: އަލްޢައްލާމާ އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ބިން ޞާލިޙް އަލްޢުޘައިމީން.
މިވީޑިއޯގައި ފެނިގެންދާނީ ދުނިޔޭގައި ސަލަފީންގެ ނަމުގައި ދަޢުވާކޮށްގެން މުސްލިމުންގެ ތެރޭގައި އަލަށް އުފެދިގެން އުޅޭ ޙިޒްބާއި ބެހޭގޮތުން ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ މަޝްހޫރު ޢިލްމުވެރިޔާ އަލްޢައްލާމާ އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ބިން ޞާލިޙް އަލްޢުޘައިމީން(ރަޙިމަހުﷲ) ދެއްވާފައިވާ ކުރު ނަޞޭޙަތް ކޮޅެކެވެ.
އެންމެ މުނާސަބު
މިއަދުގެ ޒަމާނީ ޑިމޮކްރަސީ ބުނާގޮތުގައި ދީނާ ސިޔާސަތަކީ ދޭއްޗެކެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ކިހާވަރެއްގެ ޙަޤީޤަތެއް އޮތް ކަމެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެންގެތެރެއިން ބަލާލީ ކިތައްބޭފުޅުންތޯއެވެ.! ދީނަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ ދީން މިބަހުގެ މާނައަކަށް ދިވެހިބަހުގެ ރަދީފުގައި ދީފައިވަނީ "އިންސާނުން އުޅުމަށް ކަލާންގެ އަންގަވާފައިވާގޮތް" މިއެވެ...
ފަހުގެ ޚަބަރު
ބައްޝާރުގެ ސިފައިން ބޮން އަޅައި 42 ކުޑަކުދިން މަރާލައިފި
ސޫރިއާގެ ރައީސްކަމުގައި ހުރި ޝައިޠާން ބައްޝާރުލް އަސަދުގެ ސިފައިން ބެރެލް ބޮން އަޅައި 42 ކުޑަކުދިން އިއްޔެ މަރާލައިފި އެވެ. ޝައިޠާން ބައްޝާރުގެ ސިފައިން އިއްޔެ ބޮން އެޅި ރަށްތަކުގެތެރޭގައި އަލްއަބީތް، ޚާންޝޭޚުން، ދާޢިލް، ސަރަޤީބް ހިމެނެއެވެ. މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅު ޖަމާޢަތެއްކަމަށްވާ އދ. ގެ ހިސާބުތަކުން...
ޅެން (މަދަޙަ ޘަނާ)
شعور أحد أبناء الوطن ދިވެހި ދަރިއެއްގެ ޝުޢޫރު - 2
ޖިހާދު ނުކުރާންވީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ ޤައުމުގައި ޝިރުކުގެ އޮށް އިންދާ މުޑުވަށް ކޮށްފިއެވެ. އަދި ޝައިޠޯނާގެ ލަޝްކަރު ބުދުގެ ވަށައިން ފާރައަށް ރުކުރުވާލައިފިއެވެ. އަދި އެބައިމީހުން މާތް ﷲ އަށް ވީ ޢަހުދު (އެބަހީ ކުރި ހުވާ) އީމާނުގެ އެއްވެސް އަގެއް ނެތި ވިއްކާލައިފިއެވެ...
ޙަޤީޤީ ވާހަކަ
ޒިނޭގެ ހިތިރަހަ.....!
މިއީ އައްޝައިޚް މިޝާރިލް ޚައްރާޒް ކިޔައިދެއްވާފައިވާ ޙަޤީޤީ ވާހަކައެކެވެ. މިވާހަކަ ޝައިޚަށް ކިޔައިދީފައިވަނީ މިކަންތައް ދިމާވި ފަރާތުންނެވެ. އޭނާގެ ނަން ހާމަނުކުރުމަށް އޭނާ އެދެއެވެ. އޭނާ އެދެނީ މިވާހަކައިން މީސްތަކުން ޢިބުރަތް ލިބި ގަތުމެވެ...
އޯޑިއޯ
رسول الله صلى الله عليه وسلم ގެ ޢީދު މީލާދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ޙުކުމް.
އަޅުގަނޑުމެންގެތެރޭގައި ޒަމާނުއްސުރެ އަޅުގަނޑުމެންގެ އާދަކަދައިގެތެރޭގައި މާތްނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު صلى الله عليه وسلم އަށް ލޯބިކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތްތަކުގައި އެކލެގެފާނާއި މެދު އޮންނަ ލޯތްބާއި ކުލުނު އަދި ކިޔަމަންތެރިކަމުގެ ނަމޫނާއެއްގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެތެރޭގައި...


Warning: mysqli_num_rows() expects exactly 1 parameter, 2 given in /home/raajjeis/public_html/cat.php on line 22
ކުރިއަށްފަހަތަށް