ޝުކުރުގެ ވެރި ދެމީހުންނަށް ކަމޭހިތުން

އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޝާފިޢު - 26 ޖަނަވަރީ 2013 - 13:01

އެންގެވި ގޮތަށް އުޅޭ މުޖްތަމަޢެއްގައި މައިންބަފައިންނާ ދޭތެރޭ ކަންތައް ކޮށްގެންނުވާނެހާ އިހާނެތިކޮށް ބައެއް މީހުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެމީހުން ދުނިޔެއަށް އުފަންވުމުގެ ސަބަބުކަމުގައި ބެލެވޭ މައިންބަފައިންނާ ދޭތެރޭ ކަންތައްކުރެއެވެ. ބައެއްފަހަރަށް މައިންބަފައިން ގެއިން ނެރެލާ، މައިންބަފައިންނަށް ޚަރަދުނުކޮށް، އެމީހުން ބަލިވީމާ ބޭސްފަރުވާ ނުކޮށް، އެމީހުން އެންމެ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ދުވަހު، އެއްވެސް ލޭގެ ގުޅުމެއް ނެތް ބައެއްގެ ކައިރިއަށް ނުވަތަ މުސްކުޅިން ބަލަހައްޓާ ޚާނާއަކަށް ނުވަތަ ގުރައިދޫ މަރުކަޒަށް ފޮނުވާލައެވެ. މިއީ ވަރަށް ދެރަކަމަކެވެ. ތިބާ ހެއްދެވި ފަރާތުގެ ޙައްޤު އަދާކުރުމަށްފަހު ދެން އަދާކުރަން ޖެހޭނީ މައިންބަފައިންގެ ޙައްޤެވެ. މައިންބަފައިންގެ ޙައްޤަކީ މައިންބަފައިން ކާފިރުވުމަކުން، ފާޖިރުވުމަކުން އަދި ފާސިޤުވުމަކުން ކެނޑިގެންދާ ޙައްޤެއް ނޫނެވެ.އަށް އުރެދުމެއް ނުވާ ކޮންމެ ކަމެއްގައި އެމީހުންނަށް ފުރިހަމައަށް ކިޔަމަންވާން ޖެހޭނެއެވެ. މައިންބަފައިން ތިބާއަށްޓަކައި އުފުލި ބުރައާއި ވޭން އިޙްސާސްކުރެވޭނީ ތިބާވެސް ދަރީންތަކެއް ގޮވައިގެން އުޅެން ޖެހުމުންނެވެ. އެ އިޙްސާސްތައް ކުރެވުމުންވެސް މަޢާފަށް އެދި އެމީހުންނާ ދޭތެރޭ ރަނގަޅަށް ކަންތައް ކުރާކަށް ނުވޭތޯއެވެ؟

އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޝާފިޢުގެ ބައެއް އެހެނިހެން ޕޯސްޓުތައް