ޖައްލާދުގެ އެންމެ ހައިރާން ކުރުވަނިވި ޙާދިސާ (ހަޤީޤީ ވާހަކަ)

އަޑު: ޢަބްދުއްސަލާމް ބިން ދާޥޫދު - 22 ފެބްރުއަރީ 2014 - 15:18

ﷲ ތަޢާލާ އެއިލާހުގެ އަޅުތަކުންނަށް ރުހިވޮޑިގެންވާ ދީން ބާވައިލައްވައި، ދެދުނިޔޭގެ ފެލާޙާއި ކާމިޔާބު އެއުރެންނަށް ލިބެނިވި ޝަރީޢަތް ކަނޑައަޅުއްވައި، ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައިވީ ހިނދުވެސް އަޅުތަކުންކުރެ އެއިލާހުގެ ޝަރީޢަތަށް ރުހި، އެ ޝަރީޢަތް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ހިތުގެ އަޑިން ރުހި ޤަބޫލު ވަނީ ނުހަނު މަދު އަޅުންކަން އިންސާނީ ތާރީޚުން ސާފު ކަމާއެކު ފެނިގެންދޭ...

އަޑު: ޢަބްދުއްސަލާމް ބިން ދާޥޫދުގެ ބައެއް އެހެނިހެން ޕޯސްޓުތައް