އެއީ ﷲ ނޫން ފަރާތްތަކަށް އަހަރެން ކުރި ޢަމަލުތަކެއް (ހަގީގީ ވާހަކަ)

އަޑު: ޢަބްދުއްސަލާމް ބިން ދާޥޫދު - 20 ސެޕްޓެމްބަރ 2013 - 20:00

ޢަމަލުތައް ސީދާކޮށް ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ޥަތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތަށް ތެދުވެރި ތައުބާއަކުން ތައުބާވމަކީ އެއީ ކާމިޔާބީއާއި ފަލާޙުގެ މަގު. ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ޥަތަޢާލާ އީ ސިއްރާއި ފާޅު މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގަންނަވާ އިލާހު. އެ އިލާހު ސުބުޙާނަހޫ ޥަތަޢާލާ ގެ ޙަޟްރަތަށް ވަންހަނާ ކުރެވޭނޭ ހަމަ އެއްވެސްކަމެއް ނުވޭ...

އަޑު: ޢަބްދުއްސަލާމް ބިން ދާޥޫދުގެ ބައެއް އެހެނިހެން ޕޯސްޓުތައް