ފާފަ ކުރުމުގައި އިސްރާފުކޮށްފައިވާ އެކުވެރިޔާ (ހަގީގީ ވާހަކަ)

އަޑު: ޢަބްދުއްސަލާމް ބިން ދާޥޫދު - 31 އޯގަސްޓް 2013 - 11:00

ޢަމަލުތައް ސީދާކޮށް ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ޥަތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތަށް ތެދުވެރި ތައުބާއަކުން ތައުބާވުމަކީ އެއީ ކާމިޔާބީއާއި ފަލާޙުގެ މަގު. ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ޥަތަޢާލާއީ ސިއްރާއި ފާޅު މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާ އިލާހު. އެއިލާހު ސުބުޙާނަހޫ ޥަތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތަށް ވަންހަނާ ކުރެވޭނޭ ހަމަ އެއްވެސް ކަމެއް ނުވޭ. މަންޞޫރު ބްނު ޢައްމާރު (ރަޙިމަހުﷲ)...

އަޑު: ޢަބްދުއްސަލާމް ބިން ދާޥޫދުގެ ބައެއް އެހެނިހެން ޕޯސްޓުތައް