ލިޔުނީ: އާދަމް ޔަޢީޝް
މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ފަތިހުު ޣައްޒާ ސަހަރުގެ އިރުމަތީގައި ހުރި ގެއަކަށް އިޒްރޭލުން ދިން ވައިގެ ހަމަަަލާއެއްގައި ފަލަސްޠީނުގެ މީހަކާއި އޭނާގެ ތުއްތު އަންހެން ދަރިފުޅަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާތައް ލިބި ވަރަށް ބޮޑަށް ޒަޚަމްވެއްޖެއެވެ.
”ޕަލަސްޓީނިއަން އިންފޮމޭޝަން ސެންޓަރ“ ގެ ރިޕޯޓަރެއް ބުނިގޮތުގައި އިޒްރޭލުގެ ހަނގުރާމަމަތީ ބޯޓުތަކުން ވަނީ ޣައްޒާގެ އިރުމަތީ ސަރަޙައްދުގައި ހުރި ގެއަކަށް އަމާޒުކޮށް ތިން މިސައިލް ފޮނުވާލާފައެވެ. އެ ގެއަކީ ޙަމާސް ޖަމާޢަތުގެ އަސްކަރީ ގޮފިކަމުގައިވާ ”އަލްޤައްސާމް ބްރިގޭޑް“ ގެ ކޮމާންޑަރެއްކަމުގައިވާ ޢިމާދް ޢަޤްލް ގެ ގެއެވެ.

މަންޒަރުދުށް މީހުން ބުނިގޮތުގައި އެގެއަށް ބޮންއެޅުމުން މުޅިގޭގައި އަލިފާން ރޯވި ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެގެ ފަޅުކޮށް ހުރުމުގެ ސަބަބުން ގޭތެރެއިން އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައެއްނުވެއެވެ.  
މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުންފެށިގެން އިޒްރޭލުގެ އިސްތިޢުމާރީ ބާރުތަކުން މިހާތަނަށް ޣައްޒާ ދީފައިވާ ހަމަލާތަކުގައި ފަލަސްޠީނުގެ ހަތަރު މީހަކު ޝަހީދުވެ ވިއްސަށްވުރެ ގިނަ މީހުންވަނީ ޒަޚަމްވެފައެވެ.

ޚިޔާލުފާޅުކުރައްވާ

0 ކޮމެންޓު