އައިއެސް އާއެކު އެމެރިކާގެ 300 މީހުން ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދޭ: ޖާސޫސީ އޮފިޝަލެއް
1 ގަޑިއިރު 59 މިނިޓް - ރާއްޖެއިސްލާމް ނިއުސް ޓީމް
އިރާގާއި ސޫރިއާގެ ބޮޑު ބައެއް އެބައެއްގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ޖަމާޢަތާއެކު އެމެރިކާގެ 300 އަށް ވުރެ ގިނަ ރައްޔިތުން ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާކަމަށް އެމެރިކާ ސަރުކާރުގެ އިސް އޮފިޝަލަކު ހާމަކޮށްފިއެވެ. "އަހަރެމެންނަށް އެނގޭ އެމެރިކާ... އިތުރަށް
ޢިޝާ މަޣްރިބު ޢަޞްރު މެންދުރު އިރުއަރާ ފަތިސް
7:28 6:15 3:19 12:11 6:00 4:47
ރަމަޟާން މަހު ރޯދަ
ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ އަދަބުތައް
މަޖިލީހުގެ އަދަބުތައް
ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ އަދަބުތައް
ދީނީ ލިޔުން
ތަޥްޙީދުގެ ބުންޔާދު
لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ހަމައެކަނި ދުލުން ކިޔައިލުމަކުން ފުދުނީއަކީ ނޫނެވެ. އަދި ކިއެއްތަ! އޭގެ މާނައާއި މަފްހޫމު ދެނެގަނެ އެކަލިމަ ވާޖިބުކުރާ ކަންތަކަށް ޢަމަލުކޮށް އޭގެ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަ ކުރުން ލާޒިމްވެގެންވެއެވެ. لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ގެ ޝަރުޠުތައް ހަތެކެވެ. العِلْمُ المُنَافِي لِلْجَهْلِ. ޖާހިލުކަން ނަފީކުރާ ޢިލްމު. އެބަހީ ކަލިމައިގެ މާނައާއި މަފްހޫމު ދެނެގަނެ، އެއަށް...
ޢާއްމު ލިޔުން
އެމެރިކާ: ދުނިޔޭގެ އެންމެ ކުށްވެރިން ގިނަ ޤައުމު
ދުނިޔޭގެ ޑިމޮކްރަސީގެ ބައްޕަކަމުގައި ދައުވާ ކުރާ އެމެރިކާއިން މިހާތަނަށް ޤައުމުން ބޭރަށް ސިފައިން ފޮނުވައިގެން ކޮށްފައިވާ އަދި ކުރަމުންދާ ގިނަ ހަނގުރާމަތަކަކީ އެ ޤައުމުތަކަށް މިނިވަންކަން ހޯދައި ދިނުންކަމަށް އެމެރިކާއިން އަބަދަވެސް ބުނެއެވެ. ޚާއްޞަކޮށް މުސްލިމް ޤައުމުތަކަށް ގަދަކަމުން އަރައިގަނެގެން އެތައް ހާސް އިންސާނުންނެއް...
ވީޑިއޯ
ސަލަފުއްޞާލިޙުންގެ މަގާއި ސަލަފީ ޙިޒްބުގެ ތަފާތު: އަލްޢައްލާމާ އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ބިން ޞާލިޙް އަލްޢުޘައިމީން.
މިވީޑިއޯގައި ފެނިގެންދާނީ ދުނިޔޭގައި ސަލަފީންގެ ނަމުގައި ދަޢުވާކޮށްގެން މުސްލިމުންގެ ތެރޭގައި އަލަށް އުފެދިގެން އުޅޭ ޙިޒްބާއި ބެހޭގޮތުން ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ މަޝްހޫރު ޢިލްމުވެރިޔާ އަލްޢައްލާމާ އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ބިން ޞާލިޙް އަލްޢުޘައިމީން(ރަޙިމަހުﷲ) ދެއްވާފައިވާ ކުރު ނަޞޭޙަތް ކޮޅެކެވެ.
އެންމެ މުނާސަބު
މިއަދުގެ ޒަމާނީ ޑިމޮކްރަސީ ބުނާގޮތުގައި ދީނާ ސިޔާސަތަކީ ދޭއްޗެކެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ކިހާވަރެއްގެ ޙަޤީޤަތެއް އޮތް ކަމެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެންގެތެރެއިން ބަލާލީ ކިތައްބޭފުޅުންތޯއެވެ.! ދީނަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ ދީން މިބަހުގެ މާނައަކަށް ދިވެހިބަހުގެ ރަދީފުގައި ދީފައިވަނީ "އިންސާނުން އުޅުމަށް ކަލާންގެ އަންގަވާފައިވާގޮތް" މިއެވެ...
ފަހުގެ ޚަބަރު
އައިއެސް އާއެކު އެމެރިކާގެ 300 މީހުން ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދޭ: ޖާސޫސީ އޮފިޝަލެއް
އިރާގާއި ސޫރިއާގެ ބޮޑު ބައެއް އެބައެއްގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ޖަމާޢަތާއެކު އެމެރިކާގެ 300 އަށް ވުރެ ގިނަ ރައްޔިތުން ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާކަމަށް އެމެރިކާ ސަރުކާރުގެ އިސް އޮފިޝަލަކު ހާމަކޮށްފިއެވެ. "އަހަރެމެންނަށް އެނގޭ އެމެރިކާ...
ޅެން (މަދަޙަ ޘަނާ)
شعور أحد أبناء الوطن ދިވެހި ދަރިއެއްގެ ޝުޢޫރު - 2
ޖިހާދު ނުކުރާންވީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ ޤައުމުގައި ޝިރުކުގެ އޮށް އިންދާ މުޑުވަށް ކޮށްފިއެވެ. އަދި ޝައިޠޯނާގެ ލަޝްކަރު ބުދުގެ ވަށައިން ފާރައަށް ރުކުރުވާލައިފިއެވެ. އަދި އެބައިމީހުން މާތް ﷲ އަށް ވީ ޢަހުދު (އެބަހީ ކުރި ހުވާ) އީމާނުގެ އެއްވެސް އަގެއް ނެތި ވިއްކާލައިފިއެވެ...
ޙަޤީޤީ ވާހަކަ
ޒިނޭގެ ހިތިރަހަ.....!
މިއީ އައްޝައިޚް މިޝާރިލް ޚައްރާޒް ކިޔައިދެއްވާފައިވާ ޙަޤީޤީ ވާހަކައެކެވެ. މިވާހަކަ ޝައިޚަށް ކިޔައިދީފައިވަނީ މިކަންތައް ދިމާވި ފަރާތުންނެވެ. އޭނާގެ ނަން ހާމަނުކުރުމަށް އޭނާ އެދެއެވެ. އޭނާ އެދެނީ މިވާހަކައިން މީސްތަކުން ޢިބުރަތް ލިބި ގަތުމެވެ...
އޯޑިއޯ
رسول الله صلى الله عليه وسلم ގެ ޢީދު މީލާދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ޙުކުމް.
އަޅުގަނޑުމެންގެތެރޭގައި ޒަމާނުއްސުރެ އަޅުގަނޑުމެންގެ އާދަކަދައިގެތެރޭގައި މާތްނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު صلى الله عليه وسلم އަށް ލޯބިކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތްތަކުގައި އެކލެގެފާނާއި މެދު އޮންނަ ލޯތްބާއި ކުލުނު އަދި ކިޔަމަންތެރިކަމުގެ ނަމޫނާއެއްގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެތެރޭގައި...