Raajjeislam

އިބްތިހާލަށް ކުރަމުންދިޔަ އަނިޔާތައް ބޮޑުކަމަށް ނުވީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟

ރާއްޖެއިސްލާމް ނިއުސް ޓީމް - 29 ޖަނަވަރީ 2015 - 23:45

ވ.ރަކީދޫގައި މަންމައަކު އޭނާގެ ޢުމުރުން އެންމެ 3 އަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ ގައިގައި ތަޅާތަޅާ މަރާލި މައްސަލަ މިހާރު މިވަނީ މިވަގުތު ގައުމުގެ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައިގެ ގޮތުގައި ވެފައެވެ. ހަގީގަތުގައިވެސް މިއީ އެވަރުގެ މައްސަލައެކެވެ. އެއްވެސް ރަހުމެއް އޯގާތެރިކަމެއް ނެތް އަންހެނަކަށް ލިބުނު މި މައުސޫމު ކުއްޖާ އާއިދޭތެރޭ އޭނާގެ... އިތުރަށް

ޢާއްމު ލިޔުން
ކުރިން ޙަރާމް، މިހާރު ޙަލާލް ؟

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ ދީނީ ޢިލްމުވެރިން އެ...