Previous Next

ޢިބްރަތްތެރި ވާހަކަ

ޞިއްޙަތުގެ އަގު
މިދާކަށްދުވަހު ބަލިވެއުޅޭ އެކުވެރިއަކަށް ގޮވައިލަން ދިޔައީމެވެ. އަހަރެއްހާ ދުވަސްކުރިން އެންމެފަހުން އޭނާއާ ބައްދަލުވިއިރު އެއީ ޖާނުގައި ވަރުހުރި ރީތި ޒުވާނެކެވެ. ކުޅަދާނަ ތަޖުރިބާކާރު ސިވިލް އިންޖިނޭރެކެވެ. ހައިބަތު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ސިލްސިލާ

ޢުމައިރު ބުނު ވަހްބު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު – 3 ވަނަ ބައި
އިސްލާމްވެ ވަޑައިގަތިމަށްފަހު ޢުމައިރު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު އިސްލާމީ ޢިލްމުތައް ޙާޞިލްކުރައްވައިިގެން އެކަލޭގެފާނުގެ ހިތްޕުޅު އީމާންކަމުގެ ނޫރުން އަލިކުރައްވަން ފެއްޓެވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ހަޔާތްޕުޅަށް އައި މިއުފާވެރި ދުވަސްތަކުގެ ސަބަބުން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިސްލާމީ ތާރީޚް

ޢުމައިރު ބުނު ވަހްބު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު – 3 ވަނަ ބައި
އިސްލާމްވެ ވަޑައިގަތިމަށްފަހު ޢުމައިރު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު އިސްލާމީ ޢިލްމުތައް ޙާޞިލްކުރައްވައިިގެން އެކަލޭގެފާނުގެ ހިތްޕުޅު އީމާންކަމުގެ ނޫރުން އަލިކުރައްވަން ފެއްޓެވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ހަޔާތްޕުޅަށް އައި މިއުފާވެރި ދުވަސްތަކުގެ ސަބަބުން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ދިރާސާ

އިންސާނާ އާއި މަދިރި
ތަރުޖަމާ : އިނާޒް ޢަދުނާން އިންސާނާއަށް އުނދަގޫ ދޭ ސޫފާސޫފީގެ ތެރެއިން މަދިރިއަކީ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ސޫތްޕެކެވެ. މަދިރި، އިންސާނާގެ ގައިން ހަމައެކަނި ލޭ ބޮނީއެއްވެސް ނޫނެވެ. އަދި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޝަޚްޞިއްޔަތު

ޢަބްދުﷲ ބުނު ޙުޛާފާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު – 3 ވަނަބައި
ދެންއޮތީ ރޫމުގެ ޤައިސަރުގެ ދަރުބާރަށް އެކަލޭގެފާނު ވަޑައިގަންނަވަން ޖެހުނު ގޮތުގެ ވާހަކައެވެ. މިޙާދިޘާ ހިނގާފައިވަނީ ޢުމަރު ބުނުލް ޚައްޠާބު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުގެ ޚަލީފާކަމުގެ ދުވަސްވަރުއެވެ. ހިޖުރައިން ނަވާރަ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޚަބަރު

އިންޑޮނީޝިއާގެ އަންހެނަކު މެރުމަށް ސަޢުދީގެ ކޯޓަކުން ޙުކުމްކޮށްފި
ސަޢުދީއަރަބިއްޔާގެ ގެއެއްގައި ޚާދިމާއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރަން އުޅުނު އިންޑޮނީޝިއާގެ އަންހެނަކު މެރުމަށް ސަޢުދީއަރަބިއްޔާގެ ކޯޓަކުން ޙުކުމްކޮށްފިއެވެ. މި އަންހެންމީހާގެ މައްޗަށް މަރުގެ ޙުކުމް އިއްވާފައި މިވަނީ އޭނާ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޢަޤީދާ

ޞައްޙަ ޢަޤީދާ – 15 / ފަހުބައި
އަޞްލު ލިޔުއްވީ: ސަމާޙަތުއްޝައިޚް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ބުނު ޢަބްދުﷲ ބުނު ބާޒް (ރަޙިމަހުﷲ ތަރުޖަމާ: އައްޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމް ބިން އިބްރާހީމް ފަހުގެ މުޝްރިކުން ދަންނައެވެ! ފަހެ އެބައިމީހުން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ސުވާލާއި ޖަވާބު

ފަރުޟު ނަމާދުތަކުގެ ސަޖިދާގައި ކިޔޭނީ ހަމައެކަނި ސުންނަތުން ސާބިތުވާ ދުއާ އެކަނިތޯ؟
ޖަވާބު: އައްޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމް ބިން އިބްރާހީމް   ސ: ފަރުޟު ނަމާދުތަކުގެ ސަޖިދާގައި ކިޔޭނީ ހަމައެކަނި ސުންނަތުން ސާބިތުވާ ދުއާ އެކަނިތޯ؟ ޖ: الحمد لله،...
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ