Raajjeislam

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ޖުވާކުޅުން: ޒުވާން ޖީލުތަކުގެ ހަލާކު

އައްޝައިޚް ޙަސަން މޫސާ ފިކުރީ - 25 ފެބްރުއަރީ 2015 - 13:33

ޒުވާނުން ތަރުބިއްޔަތުކުރުމަށާއި ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާ ހޯދައިދިނުމަށް އިސްލާމްދީން ބާރުއަޅާ މިންވަރަށް ދުނިޔޭގެ އެއްވެސް ޤާނުނެއްގައި ނުވަތަ އެއްވެސް އިޤްތިޞާދީ ޕްލޭނެއްގައިވެސް ބާރުއަޅާފައެއްނުވެއެވެ. އެހެނީ ވަގުތުތައް ބޭކާރުގޮތުގައި ނަގާނުލުމަށާއި، ތިމާޔަށާއި އަނެކުންނަށް ފައިދާހުރި މަސައްކަތެއްކުރުމަށް އިސްލާމްދީން... އިތުރަށް

ޢާއްމު ލިޔުން
ހަނދާނާއި ތާރީޚަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ތާރީޚަކީ ހިނގާފައިވާ ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ޤައުމެއް އެހެން...