Raajjeislam
މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު ސުވާލު: އެ ގުނަވަނެއް އިޞްލާޙުވެއްޖެނަމަ މުޅި ހަށިގަނޑު އިޞްލާޙު ވާނެކަމަށާއި، އެ ގުނަވަނެއް ފަސާދަ ވެއްޖެނަމަ މުޅި ހަށިގަނޑު ފަސާދަވާނެކަމުގައި ކީރިތި ރަސޫލާ ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވަނީ ކޮން ގުނަވަނަކަށް ހެއްޔެވެ؟

ކުރުވާހަކަ: ޞާލިޙު ސަޢީދު

ރާއްޖެއިސްލާމް ނިއުސް ޓީމް - 01 ޖުލައި 2015 - 21:02

ސަޢީދުއްނައުރަސީއަކީ ޢުޘްމާނީ ޚިލާފަތުގެ ދުވަސްރު މިލާދީން 1800 ގެެ ފަހުކޮޅު އުފެދުނު މަޝްހޫރު ދީނީ މުފައްކިރެކެވެ. އެންމެ ތުއްޕުޅު ޢުމުރުގައިވެސް މިކަލޭގެފާނަކީ ޢިލްމަށާއި ޙިކްމަތްތެރިކަމަށް އަރައި ހުނެވި ބޭކަލެކެވެ. ސަޢީދުއްނައުރަސީ ޕްރައިމަރީ ތަޢުލީމު އުނގެނިވަޑައިގަތީ އިޞްޠަންބޫލުގެ މަދަރުސާއަކުންނެވެ. މިމަދުރާސާގައި... އިތުރަށް

ޢާއްމު ލިޔުން
ކުރުވާހަކަ: ޞާލިޙު ސަޢީދު

ސަޢީދުއްނައުރަސީއަކީ ޢުޘްމާނީ ޚިލާފަތުގެ ދުވަސްރު މިލާދީން 1800 ގެެ ފަހުކޮޅު...