ބައްޝާރުގެ ސިފައިން ދިން ވައިގެ ޙަމަލާއެއްގައި 42 މީހުން މަރުވެއްޖެ
5 ގަޑިއިރު 37 މިނިޓް - ރާއްޖެއިސްލާމް ނިއުސް ޓީމް
ސޫރިއާގެ ވެރިއަކަށް ހުރި ޝައިޠާން ބައްޝާރުގެ ސިފައިން ދިން ވައިގެ ޙަމަލާއެއްގައި 42 މީހުން މަރުވެއްޖެކަމަށް ސީރިއަން އޮބްޒާވޭޓަރީ ފޯ ހިއުމަން ރައިޓްސް އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ސީރިއަން އޮބްޒާވޭޓަރީ ފޯ ހިއުމަން ރައިޓްސް އިން ހޯމަ ދުވަހު ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުގައި ބައްޝާރުގެ... އިތުރަށް
ޢިޝާ މަޣްރިބު ޢަޞްރު މެންދުރު އިރުއަރާ ފަތިސް
7:15 6:04 3:07 12:03 5:54 4:43
ތުނބުޅި ދިގުކުރުމުގެ ޥާޖިބުކަން
ރަމަޟާން މަހު ރޯދަ
ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ އަދަބުތައް
މަޖިލީހުގެ އަދަބުތައް
ދީނީ ލިޔުން
މި ހަތިޔާރުގައި ހިފައިފިމީހަކު ބަލިނުވާހުއްޓެވެ!
އެއީ މުއުމިނުންގެ ހަތިޔާރެވެ. ރޭގަނޑުގެ އަނދިރީގައިވެސް އޭގެ އަމާޒުން ކައްސައިނުލާ ތީރެވެ. މިހަތިޔާރުގެ ބާރުގަދަކަމާއި މުހިއްމުކަން އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ވަޒަންކުރެވެނީ އަދި އޭގެ ބޭނުން ހިފަނީ މަދުބަޔެކެވެ. އެއީ އަޅާއާއި އުޑާއި ބިމާއި އެދެމެދުގައިވާހާ އެއްޗެއްގެ ވެރިރަސްކަލާނގެއާ ގުޅުވައިދޭ ގުޅުމެވެ. އާދެ އެއީ...
ޢާއްމު ލިޔުން
ޒަޔަނިސްޓު ޔަހޫދީން:އަޚުލާޤުދަށް ނުބައިނުލަފާ ނަޖިސް ބައެއް.
ޒައަނިސްޓް ޔަހޫދީންނަކީ ހަޤީޤަތުގައިވެސް ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ އަޚުލާޤުދަށް ނުބައިނުލަފާ ނަޖިސް ބައެކެވެ. ތިރީގައި މި ލިޔެލަނީ ޒައަނިސްޓް ޔަހޫދީންގެ އިސްފަރާތްތަކުން އެކިފަހަރުމަތިން ބުނެފައިވާ ހަރުކަށި ބަސްތަކެވެ. މީގެން އެބައިމީހުންގެ ނުބައިކަމާއި ނުލަފާކަން ވަރަށް ރަގަޅަށް ދައްކުވާދެއެވެ. ނިއުޔޯކް ޓައިމްސް...
ވީޑިއޯ
ސަލަފުއްޞާލިޙުންގެ މަގާއި ސަލަފީ ޙިޒްބުގެ ތަފާތު: އަލްޢައްލާމާ އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ބިން ޞާލިޙް އަލްޢުޘައިމީން.
މިވީޑިއޯގައި ފެނިގެންދާނީ ދުނިޔޭގައި ސަލަފީންގެ ނަމުގައި ދަޢުވާކޮށްގެން މުސްލިމުންގެ ތެރޭގައި އަލަށް އުފެދިގެން އުޅޭ ޙިޒްބާއި ބެހޭގޮތުން ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ މަޝްހޫރު ޢިލްމުވެރިޔާ އަލްޢައްލާމާ އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ބިން ޞާލިޙް އަލްޢުޘައިމީން(ރަޙިމަހުﷲ) ދެއްވާފައިވާ ކުރު ނަޞޭޙަތް ކޮޅެކެވެ.
އެންމެ މުނާސަބު
މިއަދުގެ ޒަމާނީ ޑިމޮކްރަސީ ބުނާގޮތުގައި ދީނާ ސިޔާސަތަކީ ދޭއްޗެކެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ކިހާވަރެއްގެ ޙަޤީޤަތެއް އޮތް ކަމެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެންގެތެރެއިން ބަލާލީ ކިތައްބޭފުޅުންތޯއެވެ.! ދީނަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ ދީން މިބަހުގެ މާނައަކަށް ދިވެހިބަހުގެ ރަދީފުގައި ދީފައިވަނީ "އިންސާނުން އުޅުމަށް ކަލާންގެ އަންގަވާފައިވާގޮތް" މިއެވެ...
ފަހުގެ ޚަބަރު
ބައްޝާރުގެ ސިފައިން ދިން ވައިގެ ޙަމަލާއެއްގައި 42 މީހުން މަރުވެއްޖެ
ސޫރިއާގެ ވެރިއަކަށް ހުރި ޝައިޠާން ބައްޝާރުގެ ސިފައިން ދިން ވައިގެ ޙަމަލާއެއްގައި 42 މީހުން މަރުވެއްޖެކަމަށް ސީރިއަން އޮބްޒާވޭޓަރީ ފޯ ހިއުމަން ރައިޓްސް އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ސީރިއަން އޮބްޒާވޭޓަރީ ފޯ ހިއުމަން ރައިޓްސް އިން ހޯމަ ދުވަހު ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުގައި ބައްޝާރުގެ...
ޅެން (މަދަޙަ ޘަނާ)
شعور أحد أبناء الوطن ދިވެހި ދަރިއެއްގެ ޝުޢޫރު - 2
ޖިހާދު ނުކުރާންވީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ ޤައުމުގައި ޝިރުކުގެ އޮށް އިންދާ މުޑުވަށް ކޮށްފިއެވެ. އަދި ޝައިޠޯނާގެ ލަޝްކަރު ބުދުގެ ވަށައިން ފާރައަށް ރުކުރުވާލައިފިއެވެ. އަދި އެބައިމީހުން މާތް ﷲ އަށް ވީ ޢަހުދު (އެބަހީ ކުރި ހުވާ) އީމާނުގެ އެއްވެސް އަގެއް ނެތި ވިއްކާލައިފިއެވެ...
ޙަޤީޤީ ވާހަކަ
ޒިނޭގެ ހިތިރަހަ.....!
މިއީ އައްޝައިޚް މިޝާރިލް ޚައްރާޒް ކިޔައިދެއްވާފައިވާ ޙަޤީޤީ ވާހަކައެކެވެ. މިވާހަކަ ޝައިޚަށް ކިޔައިދީފައިވަނީ މިކަންތައް ދިމާވި ފަރާތުންނެވެ. އޭނާގެ ނަން ހާމަނުކުރުމަށް އޭނާ އެދެއެވެ. އޭނާ އެދެނީ މިވާހަކައިން މީސްތަކުން ޢިބުރަތް ލިބި ގަތުމެވެ...
އޯޑިއޯ
رسول الله صلى الله عليه وسلم ގެ ޢީދު މީލާދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ޙުކުމް.
އަޅުގަނޑުމެންގެތެރޭގައި ޒަމާނުއްސުރެ އަޅުގަނޑުމެންގެ އާދަކަދައިގެތެރޭގައި މާތްނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު صلى الله عليه وسلم އަށް ލޯބިކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތްތަކުގައި އެކލެގެފާނާއި މެދު އޮންނަ ލޯތްބާއި ކުލުނު އަދި ކިޔަމަންތެރިކަމުގެ ނަމޫނާއެއްގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެތެރޭގައި...